LÃ MAI NƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lã mai nương - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Trượng nghĩa tranh hùng, Ngưu Hóa Giáo ỷ tài táng mạng Vì danh môn phái, Hồ Á Kiền nhứt quyết thượng đài

Tên Cơ phòng canh cổng thấy Hồ Á Kiền lù lù đi tới thì giật nẩy mình, đứng phắt dậy toan chạy.

Hồ Á Kiền giơ tay vẫy y đứng lại, hỏi :

- Ngươi định chạy đi đâu? Hãy nghe ta hỏi đây, mấy tên đầu đoàn của bọn người có nhà không, gọi ra đây ta bảo.

Tên Cơ phòng lắp bắp muốn nói lảng nhưng lại nhìn sang tửu quán ở góc đường phía xa, nên Hồ Á Kiền hiểu ngay. Chàng nhìn theo về phía ấy, nhận ra Lý Hòa đang cùng Trương Viên và mấy tên đồng bọn ngồi ở thồi gần mé cửa tửu quán, bèn đi thẳng tới đó.

Đang nhậu nhẹt bàn tá ba hoa, bọn Lý, Trương thấy Á Kiền đi ập tới của quán thì cùng hoảng hốt nhào đẩy ghế lui cả vào phía trong quán, khiến ở các thồi khác cũng xôn xao đứng dậy, tưởng xảy ra xung đột ngay trong tửu quán.

Đứng nguyên chỗ, Hồ Á Kiền nghiêm nghị chỉ mặt Lý Hòa :

- Từ nay trở đi nếu bây không biết điều tự tu tỉnh, thì đừng có trách ta không nhượng dung tha. Hãy lấy cái chết của tên Lý Thăng mà răn mình, nghe!

Nói đoạn, Á Kiền quay trở ra vừa đi được mươi bước thì gặp ngay một tăng nhân chận đường nói :

- Tam Đức hòa thượng mời tiên sinh về chùa. Bần tăng chờ đây đã lâu rồi.

Hồ Á Kiền lưỡng lự giây lát mới nói :

- Được, tôi xin đến Tây Thiền tự ngay bây giờ!

Á Kiền cùng tăng nhân về tửu quán lấy hành lý trả tiền trọ rồi đến thẳng Tây Thiền tự.

Tam Đức cùng Thái Trí hòa thượng chờ trên kinh phòng. Á Kiền thi lễ cùng hai vị đại sư huynh, bẽn lẽn ngồi xuống kỷ. Tam Đức nghiêm nghị cắt lời :

- Bần tăng vừa nhận được thư của Sư trưởng nói về vụ sư đệ trốn khỏi chùa Thiếu Lâm và dạy trông nom sư đệ, vì thế bần tăng yêu cần sư đệ về ở hẳn trong chùa này.

Á Kiền sợ Tam Đức, Thái Trí không biết rằng chính bọn Cơ phòng tử đã gây sự với chàng trước, bèn kể chuyện lại.

Tam Đức ngắt lời :

- Bần tăng biết rõ mọi sự rồi. Nghe tin sư đệ bị câu lưu, bần tăng cùng Thái Trí hòa thượng vào phủ nha yết kiến đại quan sáng hôm qua. Nay mối thù đã trả, sư đệ tính sao?

Á Kiền cúi đầy suy nghĩ chưa quyết định thì Tam Đức đã nói tiếp :

- Sư đệ tưởng bọn Cơ phòng chịu để vụ này lơ lửng như thế sao? Họ Dư mãnh lực kim tiền, sẽ dùng sức mạnh của người khác báo thù. Họ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Sư trưởng phái người về đây ân cần dặn trông nom cho sư đệ đủ tỏ rằng Sư trưởng rộng lượng dao dung. Người có ý dạy sư đệ phải ở lại Tây Thiền hay Quang Hiếu tiếp tục tập luyện.

Thù nhà đã báo, gia cảnh ở Dương Thành cũng không đến nỗi nào, được ở ngay Quảng Châu luyện tập thì còn chi bằng, Hồ Á Kiền mừng rỡ theo lời hai vị hòa thượng Tam Đức, Thái Trí.

Hai hòa thượng liền thay phiên nhau biệt luyện cho Á Kiền ngày một tấn tới hơn trước nhiều.

* * * * *

Nói về bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường, sau khi bị Á Kiền đánh bại và sỉ nhục, Lý Hòa căm giận vô cùng, bèn cùng Bạch An Phúc và Trương Viên mang ba ngàn lượng bạc nhờ người quen là Mã Dũng đưa sang Đông hai thôn thỉnh sư phụ của Mã Dũng là Ngưu Hóa Giao trả thù cho bọn Cơ phòng.

Nguyên Ngưu Hóa Giao người gốc Mã đảo, là môn đồ Võ Đang sơn, được Phùng Đạo Đức Bát Tý Na Tra truyền dạy võ nghệ ngót năm năm, rồi cho xuống núi, làm võ sư thôn Đông Hải do Đặng Bách Dương làm thôn trường. Ngưu Hóa Giao đứng vào cấp bực trung đẳng, đệ tam cấp, sau Lôi Đại Bàng, Thạch Cẩm Bá, Phùng Huy Hạ (nội điệt Phùng Đạo Đức), Lã Anh Bá, và ngang hàng với Lưu Trường Thanh, Địch Tôn Bảo, Tào Kim Anh, Ngưu Hóa Giao có râu tóc vàng hoe, nên thường gọi là Hoàng Mạo thái tuế. Khi bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường cầu thình thì Hóa Giao được ba mươi bảy tuổi. Thấy bạc trắng chóa mắt, Hóa Giao ưng thuận và trình bày rằng chỉ có cách lập lôi đài mới công khai giết được Á Kiền mà khỏi phải phạm án sát nhân. Bọn Lý Hòa mừng rỡ cảm tạ ra về.

Về đến Quảng Châu, Lý Hòa đem chuyện Ngưu Hóa Giao nhận lời và đòi thêm một ngàn lượng bạc nói với Bạch An Phúc.

Họ Bạch mỉm cười :

- Miễn là Ngưu võ sư nhận lời. Tiền bạc có người bỏ ra can dự chi tới chúng ta? Hiền đệ định lặp lôi đài ở khu nào tùy ý hiền đệ, tiến hành gấp mọi việc đi. Tôi đi gặp Lý Quế Phương để y nói qua với quan sở tại việc thiết lập lôi đài vui chơi nhân dịp kỷ niệm Niên lập Cẩm Châu Đường.

Thế là Lý Hòa mướn thợ, đốc xuất lập một võ đài thật chắc cắn tại khu Y Linh miếu, lưng đài xây vào mặt hồ, nên Bạch An Phúc cho tạc tấm hoành đề ba chữ Thủy Nguyệt đài. Khi Ngưu Hóa Giao đến nơi, y ra lôi đài xem xét lấy làm đắc y, bảo Bạch Anh Phúc và Lý Hòa :

- Phải lập thêm mấy tấm biển nữa cho rạng vẻ lôi đài, thiên hạ đi coi mới thấy cái hùng tâm, đởm khí của đài chủ và danh nghĩa lôi đài mới được rõ rệt. Dưới tấm biển Thủy Nguyệt đài, tôi muốn thêm bốn chữ Trượng Nghĩa Tranh Hùng để tỏ cho thiên hạ biết ý nghĩa sự hiện diện của tôi.

Bạch An Phúc khen phải :

- Tôi hoàn toàn đồng ý với võ sư. Dựa theo bốn chứ Trượng Nghĩa Tranh Hùng, tôi xin thêm đôi liễn dựng hai bên cột đài như thế này:

Trượng nghĩa báo cừu, anh hùng hạ quyền đả hổ.

Vì tình trả hận, hảo hán phi cước đảo long.

Võ sư nghĩ thế nào?

Ngưu Hóa Giao tấm tắc khen hay :

- Tôi tuy ít chữ nghĩa nhưng vũng biết là rất hào hùng. Đọc đôi liễn này, Hồ Á Kiền khi lên đài tất dải rởn gáy vì đòn tâm lý.

Lý Hòa hỏi :

- Võ sư có cần đặt điều kiện cấm đoán kẻ thượng đài như thế nào không?

- Không. Lập đài cho có cớ để hạ Hồ Á Kiền thôi. Trận giao chiến sắp tới đây có khác chi trận đấu ác liệt của hai kẻ tử thù và đánh bất cứ nơi nào? Vậy, hà tất phải lập điều kiện cấm đoán. Dù địch thủ có giắt ám khí cũng không hề chi.

Thấy Ngưu Hóa Giao tự tin, Bạch An Phúc và Lý Hòa nhìn nhau đắc ý.

Luôn mấy hôm sau, bọn Cơ phòng tử phân phối nhau đi khắp nới tìm Hồ Á Kiền, nhưng không thấy. Chúng đã tưởng là Á Kiền bỏ Quảng Châu đi nơi khác. Lý Hòa không chịu thôi, bảo với đồng bọn :

- Hồ tặc đã dùng bọn hành khất rước biểu ngữ khiêu khích chúng ta, vậy ta thử phao ngôn với đám hành khất may ra đến tai Á Kiền chăng?

Trương Viên lãnh nhiệm vụ đó. Y ra chợ tìm nơi hành khất vẫn tụ họp thường ngày phao rằng Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường lập Thủy Nguyệt Đại tại khu Y Kinh Miếu thách Hồ Á Kiền đấu võ.

Quả nhiên, trong bọn hành khất có nhiều tân thường đến Tây Thiền tự xin ăn và gặp Á Kiền ở đó, bèn vội vàng đến chùa báo tin. Sau nhiều ngày ở Tây Thiền tự, Á Kiền yên trí là việc hiềm thù với Cơ phòng tử Cẩm Châu đã chấm dứt, nên khi hay tin vụ Thủy Nguyệt lôi đài, Kiền bán tín bán nghi, ngầm vận võ phục, ngoài mang trường y, xin phép Tam Đức hòa thượng ta phố nhắn tin về gia đình ở Dương Thành, thiệt ra chàng muốn đến Y Linh miếu xem thực hư thế nào.

Đến nơi, chàng thấy dân chúng đông đảo đứng xem Thủy Nguyệt lôi đài trang hoàng lộng lẫy, có bọn cơ phìng võ trang canh phòng cực uy nghiêm.

Phía trong cũng đài, có nhiều võ sĩ ngồi dàn trên dãy bành kỷ bày hàng chữ nhất, Người nào cũng võ phục gọn gàng uy dũng, trên ngực áo thêu ba chữ Võ Đang sơn.

Người ngồi chính giữa thân hình ngũ đoản, to ngang, mặt lớn cằm bạnh, râu quai nón vàng hoe, mắt lồi, mũi sư tử. Đầu y quấn khăn lụa buông mối bên tai, vận võ phục lụa đồng màu tím, ngực đeo hộ tâm bằng đồng hiện chữ ngưu, tay áo săn cao lộ hai cánh tay chắc nịch lông lá xồm xoàm, chân quấn xà cạp đen, dận võ hài mã vị, lưng thắt sa xô đới.

Á Kiền đoán người ấy là đài chủ. Ngồi kế bên vị hảo hán ấy là một người vận thường phục mà Á Kiền nhận ra ngay là Lý Hòa. Ngồi dàn hai bên có bốn thanh niên võ sĩ, người nào cũng hùng dũng gọn gàng. Đọc tấm biển và đôi liễn treo trước lôi đài, Á Kiền hiểu ngay lời lẽ khiêu khích thách thức tuy không nêu đích danh người bị thách là ai.

Biết vậy, Á Kiền đứng lẫn trong đám khá giả chờ xem chương trình biểu diễn.

Chàng hỏi một lão già đứng bên :

- Thưa lão tiên sinh, lôi đài này khai mạc từ từ hôm nào và đã có ai thượng đài tỉ thí chưa?

Vị lão già đáp :

- Khai diễn được năm hôm nay rồi. Các võ sĩ thủ đài chỉ biểu diễn võ nghệ. Trước khi biểu diễn, các võ sĩ thường thách thức một người là Hồ Á Kiền thỉnh thượng đài, nhưng tuyệt nhiên không có người nào mang danh ấy nhận đấu cả.

Lão già vừa dứt lời thì võ sĩ bên cực hữu đứng lên tiến ra trước đài vòng hai tay nghiêng chào khán giả. Y nói lớn :

- Chúng tôi là môn đồ Võ Đang sơn, qua Quảng Châu thăm bạn, biết chuyện họ bị một người danh tánh Hồ Á Kiền cậy sức công phu uy hiếp. Thấy sự bất bình không thể bỏ qua được, gia sư nhận chức đài chủ này với mục đích muốn gặp Hồ Á Kiền tranh tài cao thấp cho biết thư hùng. Vậy ai mang tên đó, thỉnh thượng đài.

Nói xong, võ dĩ chống tay lên hai mạn sườn, ngó quanh biển người đứng dưới đài. Trông nét mặt trân tráo, thái độ tự đắc vô song của thanh niên võ sĩ ấy, Hồ Á Kiền phát ghét, cố nén tâm xem bọn người trên đài hành động thế nào.

Nhìn quanh giây lát, võ sĩ không thấy ai thượng đài, bèn nói thêm :

- Theo lệnh gia sư, Hầu Mãnh tôi xin biểu diễn chư vị quân tử một bài Tôn Hành Quyền mua vui.

Võ sĩ lùi vào giữa lôi đài hoa quyền đảo bộ bái tổ tận lực diễn võ.

Khi nghe thấy võ sĩ nhắc tới hai tiếng gia sư, Hồ Á Kiền giựt mình nghĩ rằng :

- Nếu người thủ đài là Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức thì ta chỉ có nước rút lui cho mau chớ còn tỉ thí gì nữa! Phải vào hạng các sư huynh trưởng tràng mới dám nhận đấu cùng vị Sư phó Võ Đang! Nhưng lẽ nào một nhân vật hữu danh trong giới võ nghệ, sư phó Võ Đang, lại chịu hành động nhỏ mọn như vậy? Người râu tóc vàng hoa ngồi chính giữa kia đích thị là tay thủ đài rồi, vậy y là Phùng Đạo Đức đó ư?

Hay kẻ ngồi kia là môn đồ Võ Đang sơn mà bọn võ sĩ thanh niên chỉ là toán tiểu đồ?

Nghĩ vậy, Á Kiền chú ý nhận xét lối biểu diễn Tôn Hành quyền của võ sĩ trên đài. Công phu của gã tầm thường không có gì xuất sắc. Luyện tập ở trên núi dù một kẻ chưa quá sòng sơ cấp, công phu cũng cao hơn thế nhiều.

Suy luận như vậy, Hồ Á Kiền biết chắc người thủ đài Thủy Nguyệt là một trong những môn đồ, chớ không phải là Võ Đang sơn Sư Trưởng.

Võ sĩ biểu diễn xong bài quyền cúi chào trở gót vào hậu đài. Khán giả vỗ tay hoan nghinh.

Hồ Á Kiền tính toán xem có nên thượng đài hay không?

Chắc chắn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường đã bỏ tiền bạc ra mướn người phái Võ Đang thủ đài Thủy Nguyệt khiêu khích gọi đích danh chàng thượng đài để đánh báo thù. Không nhận đấu bọn Cơ phòng sẽ triệu lôi đài, rêu rao là chàng hèn nhát không dám ra mặt. Chúng sẽ lấy lại được uy tín và tiếp tục húng hiếp dân lành vô phước đụng nhằm chúng. Nhận đấu, chuyện sẽ vỡ lở đến tai Tam Đức, Thái Trí nhị vị đại sư huynh mà tất thế nào chàng cũng sẽ bị quở trách nặng nề! Thiệt rất khó nghĩ!

Á Kiền còn đang liên miên suy tính thì một võ sĩ khác ở trên đài đã tiến ra chào công chúng và nhắc thuộc lòng câu thách đấu gọi đích danh Hồ Á Kiền...

Lần này, Á Kiền không kiềm chế được lòng mình nữa. Gạt bỏ hết mọi cân nhắc, chàng lách qua rừng người đến thẳng chân đài, đoạn vén trường y nhảy lên sàn đài. Võ sĩ vừa nói xong, trở vào giữa đài toan biểu diễn Côn Pháp thì vừa lúc Á Kiền nhảy tới trước đài.

Sự hiện diện bất ngờ của chàng khiến Lý Hòa, đang thủ thỉ bàn tán cùng Hoàng Mao thái tuế Ngưu Hóa Giao phải giựt mình đứng phắt dậy, chỉ tay nói câu gì cùng với họ. Ngưu Hóa Giao cùng các đồ đệ cũng đứng cả lên. Võ sĩ đứng giữa đài trở gót đứng cùng đồng bạn.

Khán giả hồi hộp trước tình hình biến chuyển bất ngờ trên Thủy Nguyệt đài.

Họ im lặng trong giây phút, nhưng có số người nhận ra Hồ Á Kiền, người nọ bảo người kia thành thử ai cũng nhao nhao lên :

- A! Hồ Á Kiền đã tới!... Hồ Á Kiền đã tới!...

Trên đài, Á Kiền đứng sừng sững nhìn Lý Hòa, cũng như Ngưu Hóa Giao trừng mắt quan sát mới thượng đài.

Y nghĩ thầm: “Bộ tên họ Hồ thư sang chi tướng thế này lẽ nào đánh thác nổi Lý Thăng và đã trọng thương Ngũ ngưu Cơ phòng tử” Nghĩ đoạn, Hóa Giao oai vệ tiến ra giữa đài, bước đi chắc nịch, toàn thân kềnh càng như con gấu, mắt vẫn không rời khỏi Á Kiền.

Y hất hàm hỏi :

- Phải chăng ngươi là Hồ Á Kiền, người đã hạ sát Lý Thăng?

Á Kiền gật đầu :

- Chính Hồ Á Kiền đây! Còn quý danh là chi? Cớ sao nêu tên tôi thách đức thượng đài? Ta có thù chi với nhau?

Giọng nói điềm đạm của Á Kiền khiến Hóa Giao có cảm tưởng là chàng khiếp nể trước võ cách oai hùng của mình. Y cười gằn :

- Ta là Hoàng Mao thái tuế Ngưu Hóa Giao, môn đệ Võ Đang sơn, đi qua Quảng Châu thăm bằng hữu Cẩm Châu Đường, biết việc ngươi lộng hành nên ta nêu đích danh xem bản lãnh ngươi ghê gớm tới mức nào.

Thái độ ngang ngạnh tự đức của Ngưu Hóa Giao khiến Hồ Á Kiền sôi máu, nhưng chàng cố nhịn :

- Đối với tôi, Lý Thăng là kẻ đại thù sát phụ có nhiều người biết, thiết tưởng đả tử tên đó không là một sự quá đáng! Còn giữa chúng ta, hảo hán là môn đệ Võ Đang sơn, tôi là đồ đệ Thiếu Lâm tự, hai võ phái xưa nay hòa khí, có lẽ nào hảo hán gánh vác vụ nấy chống lại tôi một cách vô lý như vậy?

Hóa Giao dằn giọng :

- Thù Lý Thăng, đả tử một y là quá rồi lẽ nào còn gây ác đả trọng thương đến dư mươi người khiến họ phải bán thân bất toại hại cả một đời người. Như vậy không là lộng hành ư?

Hồ Á Kiền cười khẩy :

- Hảo hán không biết rõ câu chuyện nên suy luận như vậy. Bọn Cơ phòng tử húng hiếp vợ con tôi, vậy trước sự kiện ấy - nếu hảo hán là tôi - liệu bỏ qua được không?

Thấy Hồ Á Kiền điềm đạm cố công giải thích. Và Ngưu Hóa Giao cho rằng bản lãnh Á Kiền thấp kém nên muốn hòa giải. Được bốn ngàn lượng bạc, ta cần phải đánh trận ngon lành này không những được tiền mà uy danh cũng sẽ lừng lẫy hơn trước.

Nghĩ đoạn, Ngưu Hóa Giao bèn cả tiếng mắng Hồ Á Kiền :

- Hồ Á Kiền! Trước khi ngươi chưa thổ lộ thuộc môn phái nào, việc còn có thể bỏ qua, chớ môn đệ Thiếu Lâm tự thì ta quyết không tha! Phương Thế Ngọc ngầm sử dụng ám khí hại Lôi Lão Hổ, Ngũ Mai thiền sư còn binh vực môn đệ, đả tử võ sư Lý Ba Sơn... Vậy ta thử hỏi người phái Thiếu Lâm có nghĩ đến tình bằng hữu võ giới không? Bữa này trước uy danh ta, nếu ngươi khiếp sợ, ta sẵn lòng tha thứ nhưng ngươi phải đến Cẩm Châu Đường tạ tội với Cơ phòng tử, đền tiền những người bị thương và sau đó bỏ hẳn Quảng Châu không được bén mảng về đây nữa.

Thái độ tự tôn tự đại, lời lẽ hỗn xược của Hóa Giao chuyến này khiến Hồ Á Kiền nộ khi xung thiên, chỉ mặt đối phương mắng lớn :

- Hai cho giống trâu ngực chúng bây hữu nhãn vô ngươi! Ta đã đơn thân thượng đài giữa bọn sài lang chúng bây không bằng ruồi muỗi! Lôi Lão Hổ ngu si thách thức anh hùng thiên hạ nên táng mạng dưới gót tiểu khách anh hùng. Lý Ba Sơn chấp nê mê xuẩn tự mua lấy cái chết trên Mai Hoa thung. Nay ngươi tham tiền của bọn Cơ phòng họa theo nét cũ của Lôi Lão Hổ thiết lập lôi đài, tự mua cái chết, không còn oán ta nữa nhé!

Dứt lời, Hồ Á Kiền cưỡi trường y liệng vào gốc đài. Chàng gọn ghẽ lanh lẹ trong bộ võ phục màu đen tuyền, những người quen thuộc Á Kiền thấy vậy đều bảo nhau hoan hô cổ võ rầm rầm.

Kiền tiến ra trước đài chào khán giả, phân trần phải trái vụ chàng thượng đài để đánh kẻ tham bạc tiền, dám buông lời hỗn xược xuyên tạc đối với các môn phái Thiếu Lâm tự. Lời lẽ ôn tồn, lý lẽ chánh đáng, Á Kiền được mọi người hoan hô ca tụng nhiệt liệt.

Khi đó, khán giả ai nấy đền hồi hộp lo âu sợ thay cho Hồ Á Kiền.

Hai võ sĩ trên đài là hai tối tượng, Ngưu Hóa Giao hùng hục, dữ dội như con trâu lăn, trái lại Hồ Á Kiền mảnh mai văn tướng.

Hóa Giao dạo qua mấy thế oai dũng, đoạn bất chợt xô vào khởi thế “Hắc Hổ Thâu Tâm” tống một quyền vào ngực Á Kiền. Thế đánh rất mạnh mẽ, Hóa Giao như cả một tảng đá lớn lăn thẳng vào địch thủ.

Biết là Hóa Giao dùng thế quyền dũng mãnh ấy để ướm sức mình và để nạt nộ luôn thể, Kiền tọa bộ vững chãi, đưa tay tả gạt trái thôi sơn hắc hổ bật sang bên, đồng thời đổi bộ thành Chảo Mã Tấn tay hữu xỉa thẳng vào sườn địch. Đó là thế “Ngân Long Thám Trảo”.

Ngưu Hóa Giao khen thầm đối thủ lợi hại. Nhưng y ỷ sức mạnh hại tay tả gạt bàn tay cương đao của Á Kiền và thúc luôn cùi chỏ vào sườn địch theo thế “Phượng Dực Đả Loan Đài”. Đang lẽ cùi chỏ này thúc vào ngực Á Kiền, nhưng vì Hóa Giao thấp nên đánh vào sườn, cũng thế. Thừa cơ Háo Giao hở mặt Á Kiền lẹ tay đấm luôn vào huyệt Thái Dương đồng thời hạ tay hữu gạt băng cánh tay Phượng Dực đối phương. Vội vàng, Hóa Giao thối luôn hai bộ tránh đòn, Kiền lăn xả theo phóng một cước nhằm bụng địch. Hóa Giao cậy mạnh, co chân dùng vế đùi hất ngọn cước đó sang bên, đoạn xỉa ngược bàn tay vào yết hầu đối thủ. Đòn “Cương Đao Tỏa Hầu” đó vừa lanh lẹ, vừa mạnh bắt buộc Á Kiền phải lùi lại phía sau tránh.

Đòn qua, thế lại, một bên Hóa Giao như mãnh hổ lìa rừng dữ dội, một bên Á Kiền tức giao long giỡn thủy, cả hai cũng là danh sư chi... đồng sức đồng tài.

Khán giả im phăng phắc, theo dõi trận đấu vô cùng hồi hộp.

Đấu tới ngót trăm hiệp, Hóa Giao vẫn không mất sức chút nào, Kiền nghĩ thầm: “Tên này dữ như gấu, sức lực bền bỉ, nết cứ kéo dài trận đấu thế này, phần bất lợi sẽ về ta, chi bằng dùng thử Hoa quyền xem môn quyền pháp ấy lợi hại tới mức nào để rút kinh nghiệm thực hành về sau”.

Nghĩ đoạn, Á Kiền liền tránh né luôn mấy thế tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Hóa Giao tưởng kẻ địch đã xuống sức nên mừng thầm, nhào tới đánh lia lịa, đòn nào cũng chí tử, quyết hạ sát cho kỳ được Kiền để lấy tiếng.

Nhường cho Hóa Giao ra quyền, phóng cước liên miên, Á Kiền thoái bộ hết hai vòng lôi đài, chàng bình tĩnh trước khi sử dụng Hoa quyền. Đánh dữ dội, thục mạng, những tưởng ăn tươi nuốt sống ngay địch thủ mà toàn trượt, Hóa Giao nổi nóng đánh bạt mạng, không suy nghĩ cân nhắc nữa. Y cho rằng lúc này đối phương đã đuối sức, không cần phải thận trọng như lúc mới khởi đấu.

Bỗng nhiên, Á Kiền biến đổi hẳn bộ pháp, tránh né, nhảy như một con vượn, lúc tả, lúc hữu, khi tiền, khi hậu, xoay trong lấy Hóa Giao, đánh toàn đòn đoản vừa lẹ vừa nguy hiểm.

Tình thế đảo ngược, bây giờ Hóa Giao thọ địch hơn là tấn công đàn áp đối phương như hồi nãy. Y vận dụng toàn lực, cố tránh né, gạt đỡ cho kịp đòn của bậc hầu Á Kiền lúc đó biến hiện vô chừng. Vừa đỡ xong trái thôi sơn phía hữu thì bàn tay Cương đai đã chặt tới bên tả, Hóa Giao cố sức xoay tròn theo lối tấn công của đối phương sử dụng Hoa quyền.

Chưa từng học qua, Hóa Giao không hiểu Á Kiền dùng thứ quyền pháp gì mà lạ lùng như vậy! Y cố nhận thức, quyền pháp mà tên tên đối phương nguy hiểm đang sử dụng không ra Hầu quyền, chẳng ra Xà quyền, hoàn toàn kỳ lạ.

Nhiều lúc Hóa Giao muốn thoái bộ xa hẳn địch thủ nhưng lại sợ bọn Cơ phòng và khán giả chê cười nên đánh cố sức giao chiến. Không bao lâu, y thở hồng hộc, mồ hôi toát ra như tắm, sức đuối dần, chân tay chậm chạp, bất giác bị Hồ Á Kiền đấm một quyền trúng bả vai đau điếng.

Dưới đài, khán giả thích trí, hoan hộ rầm rầm. Bốn tên môn đồ của Hóa Giao là Mã Dũng, Hầu Mãnh, Châu Oai, Lý Hùng thấy sư phụ bị trúng đòn thì đều lăm le muốn xông vào đánh hôi, nhưng khán giả la ó inh ỏi :

- Không được tiếp tay!...
- Tiếp tay là đồ hèn!...

Trước sự phản đối của công chúng, bốn tên môn đồ đành khoanh tay thúc thủ.

Lúc đó, Hóa Giao hoang mang lắm rồi. Y thừa biết thua đến nơi nhưng không lẽ chạy? Mà chạy cũng chẳng được. Đối phương lanh lẹ hơn, theo sát. Y mắt hoa, đầu váng, không phân biệt được phương hướng nữa. Mồ hôi trán chảy dầm dề xuống mắt càng khiến y khó chịu hơn...

Bốp!... Tiếp theo là tiếng “Hự” dội lên từ miệng Hóa Giao...

Hồ Á Kiền vừa phóng cước theo thế “Bát Quái Hồ Điệp” đá trúng mỏ ác địch thủ. Hóa giao trúng đòn nghề ấy như kẻ bị đứt hơi, té lăn trên đài.

Thắng trận, Á Kiền nhảy xô tới co chân đạp luôn một đạp vào sống lưng Hóa Giao khiến y thổ huyết, ngất lịm...

Chệch choạng, Á Kiền quay trở lại góc đài cúi lấy chiếc trường y vắt lên vai, ngật ngưỡng nhìn biển người đang xôn xao phía dưới. Chàng định nhảy xuống đài về chùa Tây Thiền nhưng kỳ thay, hai chân mềm nhũn, nhảy không nổi nữa...

Thì ra, Á Kiền quyết thắng Hóa Giao, dùng tận lực giao đấu, sau lại sử dụng Hoa quyền nên kiệt sức.

Á Kiền rùng mình, nôn nao, lợm giọng... Bỗng nhiên toàn thể khung cảnh quay cuồng đảo lộn, Á Kiền không tự chủ được nữa, xây xẩm mặt mày nhào xuống đài...

Nhưng giữa lúc ấy, giữa lúc nguy hiểm cho Á Kiền vì bọn Cơ phòng tử và môn đồ Hóa Giao mừng rỡ tiến đến đón định hạ sát chàng, thì một bóng người đã nhảy vọt qua đầu chúng lên đài, đỡ kịp Hồ Á Kiền, bế gọn chàng lên tay, đoạn nhảy xuống đài đi thẳng.

Việc xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng mọi người đều nhận biết ra đó là một vị hòa thượng. Cũng có người biết rõ hơn nữa nhận ra vị hòa thượng ấy là Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự.

Bốn tiểu đồ Hầu, Châu, Lý, Mã và Lý Hòa, Trương Viên nhao nhao lên cả Thủy Nguyệt đài đỡ Ngưu Hóa Giao nằm ngửa lại. Võ sư thiêm thiếp mê man, miệng vẫn trào huyết tươi.

Số đông khán giả tò mò cũng lên cả trên đài xem.

Sửa soạn xong mấy thứ cần thiêt, bốn tiểu đồ Võ Đang sơn vực Ngưu Hóa Giao lên kiệu về thẳng căn nhà mà Cơ phòng tử đã thuê riêng cho Võ sư và bốn đồ đệ ở trong thời gian trấn đài.

Về đến nơi, Lý Hùng, Mã Dung pha thuốc đem theo đổ cho sư phụ chúng dùng, dùng rượu thuốc chà xát toàn thân nạn nhân.

Hồi lâu, Hóa Giao lần lần hòi tỉnh, mở mắt lờ đờ nhìn bọn đồ đệ và Lý Hòa, Trương Viên, Bạch An Phúc ngồi quanh đấy cả. Mã Dũng nói :

- Sư phụ dùng thêm thuốc nữa?

Hóa Giao khẽ lắc đầu, thều thào :

- Vô ích!...Ta biết mình ta lắm... Dập phổi rồi...

Nói tới đây, Hóa Giao mệt quá nhắm mặt lại lịm đi.

Bọn đồ đệ tưởng sư phụ chúng tử nạn vội lay gọi vang cả căn phòng. Hóa Giao hồi tỉnh, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng :

- ... Triệu Khánh phủ... tìm sư bá Lữ... Anh Bố... báo thù...

Thều thào được bấy nhiêu lời, Ngưu Hóa Giao ngoẹo đầu trút linh hồn, miệng còn trào thêm máu tươi, hai mắt mở trừng trừng, mặt nhăn hẳn lại.

Thế là tàn một đời hảo hán tài ba chỉ vì tham bạc.

Bốn tiểu đồ Hầu, Châu, Lý, Mã định nhập quan Ngưu Hóa Giao đem về Đông Hải thôn mai táng. Nhưng Bạch An Phúc không đồng ý, quyết quàn quan tài Hóa Giao tại Thiên Phúc tự ngoại thành rồi tìm thỉnh Lữ Anh Bố trả thù Á Kiền.

Nói về Tam Đức hòa thượng đem Hồ Á Kiền về Tây Thiền tự, thuốc men cho tỉnh hẳn. Hôm sau Kiền khỏe như thường, lên thiền phòng tìm Tam Đức tạ tội.

Hòa thượng lắng nghe, hồi lâu mới nói :

- Sư đệ xử sự vẫn hấp tấp. Với vụ Thủy Nguyệt đài này, cái hố sâu ngăn cách hai võ phái Thiếu Lâm, Võ Đang do vụ Vô Địch đài, Mai Hoa Thung ở Hàng Châu, nay biến thành vực thẳm hết bề lấp đầy như Sư trưởng hằng ao ước. Đành rằng Ngưu Hóa Giao tham bạc trấn Thủy Nguyệt đài, nhưng phần Thiếu Lâm chúng ta cũng không nên tức khí trước cái dở của người. Sư trưởng thường dạy: Các môn đồ Thiếu Lâm tự chỉ được sử dụng võ thuật công phu trong bước đường cùng, khi nào không còn giải pháp nào khác hòa giải. Đó là tôn chỉ của Tung Sơn. Mối thù sát phu sư đệ đã trả, bọn Cơ phong không chịu thôi, tiếp tục thuê võ sư lập lôi đài gây sự, dân chúng Quảng Châu này lẽ nào không hiểu sự thực kẻ trái người ngay? Can chi sư đệ phải thượng đài giao đấu để đi đến chỗ đả tử thêm một nhân mạng nữa của Võ Đang sơn? Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức không khi nào chịu bỏ ngang vụ này! Khi hay tin, Chí Thiện sư trưởng sẽ buồn phiền biết nhường nào?

Hồ Á Kiện cúi đầu nghe Tam Đức hòa thượng dạy bảo, chàng nói :

- Thiệt tình tiểu đệ thượng đài không ngoài ý định giảng giải phải trái với Ngưu Hóa Giao, nhưng y cậy tài sức, dùng lời khinh miệt phạm tới danh dự môn phái và cá nhân tiểu đệ, không nhịn được nữa mới cùng y giao tranh.

Tam Đức chậm rãi :

- Đành rằng sự thật như vậy, nhưng sư đệ non người trẻ dạ không tâm lý, Ngưu Hóa Giao có chuyện gây sự mới nuốt trôi nổi số bạc Cơ phòng tử, thiệt ra y không có quan niệm chi cả.

Hồ Á Kiền cúi đầu im lặng.

Tam Đức nói tiếp :

- Bần tăng long trọng nhắc lại cho sư đệ hay rằng, từ nay nếu còn tự ý hành động về những việc liên quan đến các võ phía, bần tăng sẽ buộc lòng mời sự đệ ra khỏi chùa, không nhận là người đồng phái nữa.

Hồ Á Kiền nhất nhất vâng lời.

Sau vụ Hồ Á Khiền đã xử Ngưu Hóa Giao trtên Thủy Nguyệt đài, Tam sơn hòa thượng phía nhân viên Thiếu Lâm tự báo các sự thế với sư trưởng Chí Thiện.

* * * * *

Nói về Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long đến Triệu Khánh phủ tìm tới Phương gia trang xưng danh và thăm hỏi. Phương Đức và Miêu Thúy Hoa mừng rỡ đón tiếp rất đỗi niềm nở, giữ luôn hai người nghỉ lại trang trại.

Triệu Khánh phủ tuy không lớn bằng Quảng Châu nhưng cũng nhà cửa san sát, lầu các nguy nga, dân cư đông đảo buôn bán tập nập. Thị trấn ở ngay tả dòng Tây Giang thuộc về miền đồng bằng phì nhiêu nên trên bến dưới thuyền sầm uất lạ thường.

Trong thời kỳ ở Triệu Khánh phủ, Mai Nương và Tử Long vào rừng núí săn bắn, thấy nhiều bộ lạc sơn cước sống trong thung lũng ấy, hoặc ở sườn núi cheo leo, cảnh sắc thiệt hùng vĩ.

Đường núi mà Mai Nương và Tử Long theo đó tức là con đường xuyên sơn dẫn từ địa hạt tỉnh Quảng Đông sang Quảng Tây. Từ con đường này còn có nhiều ngả rẽ đi tới các tiểu trấn hay thung lũng bộ lạc sơn cước đất Quảng Tây. Lưỡng Quảng Đông Tây, giao dịch thương mại với nhau hoặc bằng đường ven biển, hoặc bằng đường xuyên sơn. Cả hai đường bộ thủy cùng nguy hiểm. Khách thương tỉa về bằng đừng thủy thì lo sợ bọn thủy khấu nhân hoạt động ven biển. Bọn thủy khấu kiếm ăn tại vùng duyên hải này thường là người quần đảo Mã Đảo hay dân tại đảo Hải Nam. Có khi họ cũng là dân đại lục ở Bắc Hải hay Lệ Châu.

Khách thương Lưỡng Quảng giao thương phần nhiều dùng đường bộ. Họ đi thành đoàn có tiêu sư bảo vệ. Triệu Khánh phủ là một đại điểm giao thương với Quảng Tây, vì thế nội ngoại đại trấn ấy Bảo tiêu cuộc mọc ra như nấm.

Trên đường, Mai Nương, Tử Long thường gặp các đoàn khách thương ấy. Họ tỉa hàng bằng lừa ngựa chớ không dùng xe như nhiều nơi ở Hoa Bắc. Thấy hai thanh niên nam nữ võ trang cưỡi hai tuấn mã cao lớn kiêu dũng, họ thường ngang nhiên nhìn không chớp mắt.

Biết vậy Mai Nương bảo Tử Long :

- Nếu không có đoàn ngựa thồ hàng đi theo, tiểu muội có thể lầm những người này với cường sơn thảo khấu!

Cam Tử Long phì cười :

- Ờ, bọn mã phu Quảng Tây diện mạo dữ dằn thiệt. Họ nhìn cặp tuấn mã đấy. Sư muội không để ý rằng ngựa thồ cũng như ngựa cưỡi xứ Lưỡng Quảng này phần nhiều thấp mà bốn vó quá thô sao? Ngu huynh ngạc nhiên ở điểm là không hề gặp toán cường đạo nào chặn lối trên con đường này.

Mai Nương bỗng hỏi :

- Nè, sư huynh, tiểu muội muốn đi suốt miền này qua Quảng Tây, biết đâu tên Tăng Tòng Hổ không ẩn núp nơi đây?

Cam Tử Long gật đầu :

- Đồng ý với sư muội. Hiện thời phải về Triệu Khánh kẻo Phương thái thái mong chờ. Vả lại nghe Phương thái thái nói tại Nam môn Triệu Khánh có Lữ Anh Bố, môn đồ kiệt hiệt Võ Đang sơn, mở võ quán danh tiếng lắm, chúng ta nên đến thăm cho rộng đường quảng giao với nhân vật các phái.

Lã Mai Nương khen phải. Song hiệp về đến Phương gia trang hỏi thăm Miêu Thúy Hoa lối đến võ đường của Lữ Anh Bố. Miêu thị nói :

- Anh Bố võ quán ở Tây Hà lộ bên Nam môn. Nhị vị đến đó nên để ý xem dư luận Anh Bố đối với vụ Lôi Lão Hổ trước đây ở Hàng Châu như thế nào.

Mai Nương đáp :

- Nếu cần, chúng tôi sẽ giải thích để Anh Bố hiểu vụ Lôi đài Hàng Châu hơn. Bằng mà Lữ võ sư là người quảng đại không chú ý đến chuyện tầm thường nhỏ nhen, tôi sẽ giới thiệu thái thái.

Anh Bố võ quán ở ngay góc Tây Hà lộ và Thu Minh kiều, khu phố an tĩnh rộng rãi.

Lữ Anh Bố năm ấy trạc tứ tuần, vợ Anh Bố là Kỳ thị sanh hạ được hai con trai là Anh Kỳ và Anh Phong, hãy còn nhỏ tuổi.

Nói về phái Võ Đang thời bấy giờ, Lữ Anh Bố là nhân vật có bản lãnh vào hàng đệ nhị, ngang hàng với Thạch Cẩm Bá, Phùng Huy Hạ, và đứng sau Lôi Đại Bàng.

Tánh tình chân phương, Lữ Anh Bố được dân chúng Triệu Khánh phủ rất quý mến. Võ quán họ Lữ là một trong năm võ quán tại Triệu Khánh phủ và đông môn sanh nhất.

Hôm ấy, sau buổi luyện tập cho đồ đệ, Lữ Anh Bố vừa vào hậu đường định thay võ phục thì Lã Mai Nương, Cam Tử Long đến thăm.

Gia nhân vào báo với Lữ võ sư :

- Thưa võ sư, có hai nam nữ võ sĩ lạ mặt tới xin yết kiến.

Võ sư hỏi gia nhân :

- Ngươi đã nói là ta có nhà rồi ư?- Thưa vâng?

- Hai người ấy có nói là từ đâu tới không?

- Thưa có, họ nói là từ Hoa Bắc du hành qua đây, nghe danh võ sư nên tới thăm.

Lữ Anh Bố xốc áo đi thẳng ra cửa võ quán, thấy Song hiệp uy nghi lẫm liệt thì có ý thầm thán phục.

Hai bên chủ khách thi lễ.

Lữ Anh Bố nói :

- Tôi là Lữ Anh Bố đây, chẳng hay nhị vị có điều chi dạy bảo?

Cam Tử Long đáp :

- Anh em tôi họ Lã, người Trực Lệ, du Nam, nhân qua đây nghe đại danh nên đến hội kiến, mong rằng không đến nỗi phiền toái võ sư?

Lữ Anh Bố niềm nở :

- Đó là hân hạnh cho tôi. Mời tráng sĩ và tiểu thư vào chơi...

Vào tới sảnh đường, phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Lữ võ sư hối gia nhân pha trà rồi cùng Cam, Lã luận đàm về võ thuật. Trong câu chuyện, Song hiệp thấy Anh Bố rất vô tư, không có óc phân chia môn phái, nhưng lòng tự ái rất mạnh và biết quý mến anh em đồng môn.

Giữa lúc ba người đang chuyện trò thì gia nhân vào báo với Anh Bố rằng có bốn người từ Quảng Châu đến xin hội kiến gấp, trong đó có hai người đồ đệ của Ngưu Hóa Giao là Lý Hùng, Mã Dũng.

Anh Bố xin lỗi Song hiệp rồi bảo gia nhân mời họ vào sảnh đường. Vào tới nơi Lý Hùng giới thiệu hai người thuộc Cơ Tử Phòng Cẩm Châu Đường rồi quỳ xuống lạu Anh Bố òa lên khóc.

Lữ võ sư ngạc nhiên, nâng hai người dậy mà rằng :

- Ủa! Có điều chi mà hai hiền điệt khóc lóc như vậy? Ngưu sư phụ đâu không cùng đi? Sư đệ ta có được mạnh không?

Lý Hùng gạt nước mắt đáp :

- Đau lòng lắm sư bá ôi! Sư phụ con bị Hồ Á Kiền đả tử tại Quảng Châu rồi còn đâu!

Xưa nay Anh Bá vốn rất thân với Hóa Giao, nghe câu nói ấy thì giựt mình tái sắc :

- Ngưu sư đệ ở tận Đông Hải thôn lên Quảng Châu làm chi mà bị đả tử? Hồ Á Kiền là hạng người nào?

Lý Hùng cố ý bịa thêm :

- Hồ Á Kiền là một tên du đãng cậy mình là môn đồ Thiếu Lâm tự. Y có mỗi cựu thù với người thuộc ban Cơ phòng Cẩm Châu Đường và đả tử người đó. Sư phụ con lên Quảng Châu chơi, thấy sự bất bình bèn can thiệp khuyên ngăn, không dè Hồ Á Kiền tự tôn tự đại nói nhiều lời mạt sát, động chạm đến cả toàn phái Võ Đang. Vì danh dự môn phái, sư phụ con nhất quyết can thiệp, nhân khi quí vị đây lập lôi đài võ chơi ăn mừng chu niên Cẩm Châu Đường, sư phụ con hẹn Hồ Á Kiền thượng đài đấu võ, chẳng dè bị trúng đòn địch.

Lữ Anh Bố ngắt lời :

- Phép đả lôi đài, thua rồi thì thôi cớ sao lại bị đả tử?

Lý Hùng thưa :

- Trong khi Ngưu sư phụ trúng đòn, sa cơ, Hồ Á Kiền ác nghiệt còn cố ý hạ sát nên bồi thêm một đòn chí tử nữa. Sư phụ con bị chết ngất. Tên họ Hồ cùng kiệt sức được hòa thượng Thiếu Lâm nhảy lên lôi đài đem đi. Lúc lâm chung, sư phụ con trối trăn nói tới tên sư bá, xin sư bá báo thù...

Lữ Anh Bố sầm mặt lại suy nghĩ hồi lâu :

- Mọi sự đã xảy ra đúng như lời hiền điệt nói?

Bạch An Phúc lên tiếng :

- Đó là một việc công khai. Nếu chúng tôi biết Ngưu võ sư không địch nổi Hồ Á Kiền thì đã kiếm đường can ngăn võ sư, có lẽ cơ sự cũng không đến nỗi xảy ra như vậy. Đáng tiếc!

Lữ Anh Bố nhìn Bạch An Phúc mà rằng :

- Một khi Hồ Á Kiền đã xúc phạm tới danh dự môn phái thì dù tiên sinh có ngăn cản Ngưu sư đệ cũng không bao giờ nghe!... Tên Hồ Á Kiền bây giờ ở đâu? Vóc dáng y thế nào mà ghê gớm như vậy?

Bạch An Phúc đáp :

- Y hiện thời ở Tây Thiền tự. Tôi dò hỏi được biết rằng vị hòa thượng nhảy lên đài bế tên sát nhân đi chính là hòa thượng trụ trì chùa Tây Thiền. Như vậy đủ rõ rằng Á Kiền cố ý như thế nào rồi. Nếu không chính y hạ nổi Ngưu võ sư, tôi chắc đồng bọn y sẽ thượng đài tiếp tay.

Anh Bố tặc lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm :

- Sau vụ Lôi đài Hàng Châu mà tôi không biết rõ, nay tới vụ này... Hừ! Lẽ nào lại thế được? Xưa nay Thiếu Lâm tự luật lệ đối với môn đồ nổi tiếng nghiêm ngặt, lý đâu Hồ Á Kiền lộng hành!... Hồ Á Kiền đã vậy, chớ hòa thượng Tây Thiền tự cũng đương nhiên a dua tới Lôi đài can thiệp là nghĩ lý gì?... Chỉ khổ thay cho Ngưu sư đệ vì nghĩa thác oan!... Hừ! Giận thiệt!...

Nói tơi đây, Lữ Anh Bố nắm tay tả đấm vào lòng bàn tay hữu, nghiến chặt răng lại.

Lát sau Anh Bố bảo Lý Hùng, Mã Dũng :

- Ta lưu nhị vị Cơ phòng lại đây, hai hiền điệt cũng vậy. Nhà có đủ chỗ ở.

Nói đoạn, Anh Bố gọi gia nhân đưa bốn người vào hậu sảnh sửa soạn phòng ở.

Từ nãy, Lã Mai Nương và Cam Tử Long chăm chú nghe chuyện và không khỏi ngạc nhiên về vụ lôi đài Quảng Châu. Tuy không biết Á Kiền bao giờ nhưng hai người từng nghe ba anh em Phương gia thuật vụ cứu vợ con y ở Quảng Châu. Tất chuyện này có uẩn khúc chi đây. Song hiệp đang suy nghĩ thì sau khi bọn Lý Hùng vào hậu sảnh, võ sư Anh Bố nói :

- Trước khi tôi không quan tâm tới những xích mích nhỏ nhen giữa các môn võ phái, nay cái chết của sư đệ Ngưu Hóa Giao đã khiến tôi đổi ý nghĩ khác. Khi nhị vị qua Giang Nam có nghe thiên hạ nói chuyện về vụ đả Lôi đài ở Hàng Châu không?

Mai Nương, Tử Long lẳng lặng gật đầu.

Lữ Anh Bố nói tiếp :

- Đài chủ là môn đồ Võ Đang sơn bị Phương Thế Ngọc thuộc Thiếu Lâm đả tử. Đã xong đâu! Ngũ Mai thiền sư người Thiếu Lâm đả tử Lý Ba Sơn của Tây Khương trên Mai Hoa Thung. Đến nay, Hồ Á Kiền, môn đồ Thiếu Lâm đả tử Ngưu Hóa Giao, một mạng nữa của Võ Đang phái. Hừ! Chỗ nào có người bị đả tử là y như có môn đồ Thiếu Lâm tự. Tôi bắt đầu hết tin tưởng rồi! Không thể bỏ qua được vụ sư đệ Ngưu Hóa Giao.

Nghe Lữ Anh Bố suy luận như vậy, Lã Mai Nương kín đáo nhìn Cam Tử Long, đoạn nói với võ sư :

- Thiên hạ rộng mênh mông, khi ta ngồi một nơi xét đoán theo lời nghe thấy cũng khó xác đáng lắm. Nếu võ sư can thiệp vụ Quảng Châu, thiết nghĩ nên điều tra kỹ lưỡng kẻo mất tình hòa khí giữa các giới và anh em đồng đạo, phải không?

Lữ Anh Bố nét mặt nghiêm trọng :

- Lã tiểu thư dạy chí phải. Tôi sẽ thân hành đi Quảng Châu xem sự thể thế nào.

Song hiệp biết không nên nói chuyện hơn nữa, từ giã ra về thẳng Phương gia trang. Lã Mai Nương thuật cho Miêu Thý Hoa việc Hồ Á Kiền đả tử Ngưu Hóa Giao trên lôi đài Quảng Châu.

Miêu thị không khỏi ngạc nhiên :

- Khi Thế Ngọc đến Thiếu Lâm tự có viết thư về thăm nhà, có nói tới việc đả Cơ phòng tử cứu vợ con Hồ Á Kiền là một môn đồ Thiếu Lâm đang theo học được vài năm trên Tung Sơn. Lẽ nào Á Kiền lại được về Quảng Châu để thượng đài? Chắc có uẩn khúc gì đây! Không có cái sẩy nẩy cái ung như vụ Hàng Châu thì thật phiền! Nhân dịp này, nhị vị đại hiệp nên trở lại Quảng Châu theo sát xem Lữ Anh Bố xử sự thế nào?

Lã Mai Nương gật đầu :

- Chúng tôi cũng tính vậy. Thế phải đình việc xuyên sơn du ngoạn Quảng Tây.

Sáng hôm sau, Cam, Lã từ biệt Phương Đức và Miêu thị lên đường thẳng tiến Quảng Châu. Tới nơi, hai người vào Thanh Thiên lầu lấy phòng, đoạn đến Tây Thiền tự. Hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí đang đàm luận trên phương trượng thấy Song hiệp trở lại thì mừng rỡ mời xuống thiền phòng.

Lã Mai Nương hỏi vụ Lôi đài Thủy Nguyệt và tin tức Hồ Á Kiền.

Tam Đức thuật rõ đầu đuôi cho Song hiệp nghe.

Thuật xong, Tam Đức hòa thượng nói tiếp :

- Hiện thời, lôi đài Thủy Nguyệt vẫn nguyên vị tại khu Y Linh miếu. Bần tăng cho người dò hỏi biết rằng bọn tiểu đồ Võ Đang sơn và Cơ phòng tử quàng thi thể Ngưu Hóa Giao tại Thiên pháp tự ngoại thành. Hai tiểu đồ ở lại đó đèn nhang, còn hai người nữa đi đâu không rõ.

Cam Tử Long nói :

- Họ đi với hai tên đầu Cơ phòng sang Triệu Khánh phủ thỉnh sư huynh kẻ tử nạn là võ sư Lữ Anh Bố về đây báo thù.

Nói đoạn chàng kể chuyện Triệu Khánh phủ cho hai hòa thượng nghe và hỏi tiếp :

- Lữ Anh Bố là người trầm lặng, cân nhắc và hẳn là bản lãnh vượt bực, Ngưu Hóa Giao chớ không thường đâu. Hồ Á Kiện liệu địch nổi không?

Tam Đức trầm ngâm :

- Á Kiền đấu với Hóa Giao phải dùng tới Hoa quyền mới thủ thắng. Y kiệt sức ngay sau khi phóng cước trúng bụng địch thủ. Như vậy chịu trận Lữ Anh Bố sao nổi.

Thái Trí nói :

- Việc này thiệt khó xử. Để Á Kiền lên đài có khác chi mặc tình y tự sát? Trái lại nếu mọi người can thiệp thì Anh Bố sẽ khôn khéo rút lui và trình bày với Phùng Đạo Đức sư trưởng Võ Đang sơn. Vị lão sư ấy tất phân phối môn đồ phòng trợ Ánh Bố, quyết tranh đua với Thiếu Lâm tại Quảng Châu. Cuộc chiến toàn diện sẽ vì thế nổ bùng. Thật đáng ngại.

Suy nghĩ hồi lâu, Lã Mai Nương nói :

- Tôi tạm bàn cách này, may ra có ối thoát. Thứ nhất, cấp tốc tường trình hiện tại có sự gia nhập của Lữ ANh Bố về Tung Sơn cho sư trưởng hay để người giải quyết thẳng với Phùng lão sư. Thứ nhì, nhị vị hòa thượng lên thẳng phủ quan nói rõ tình hình, yêu cầu đại quan can thiệp, triệt phá lôi đài, cấm hẳn các trận giao đấu để giữ gìn trật tự an ninh trong trấn, như vậy có được không?

Thái Trí hòa thượng nhìn Tam Đức mà rằng :

- Giải pháp của Lã hiệp thuận tiện hơn cả. Một mặt ta cấp báo về Tung Sơn, một mặt lên yết kiến phủ quan, sư huynh nghĩ sao?

Không còn cách nào hơn nữa, Tam Đức đành ưng chịu.

Mai Nương, Tử Long về Thanh Thiên lầu nhưng khi cả hai vừa đi tới đầu phố thì chợt thấy một nữ kỵ sĩ xuống ngựa trao cương cho tửu bảo. Về phòng trọ, Song hiệp dò biết nữ hiệp ấy là Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn thì lấy làm lạ.

Trong khi Tử Long thay áo, Mai Nương suy nghĩ đoạn nói :

- Đáng lẽ lúc này Lý Tiểu Hoàn phải ở Tây Khương hay Võ Đang sơn mới phải, người ấy lại xuống Quảng Châu này làm chi? Khó hiểu quá!

Cam Tử Long nói :

- Ngu huynh cũng tự vấn câu ấy nãy giờ mà chưa tìm được giải đáp. Dù sao, việc chúng ta đến Quảng Đông cũng không vô ích như chúng ta vẫn tưởng.

Từ hôm ấy, Cam, Lã chú ý xem Lý Tiểu Hoàn hoạt động những gì nhưng tuyệt nhiên không thấy gì lạ. Nàng sống như một người du khách bình thường. Đến bữa ăn nàng cũng dùng bữa ngoài thực phòng nhưng một đôi lúc nàng vắng mặt vì ra phố quá bữa không về.

Mai Nương bảo Tử Long :

- Khi Lữ Anh Bố về Quảng Châu tất thế nào cũng gặp Lý Tiểu Hoàn. Nên thận trọng lỡ y đến đây nhận ra ta lộ hành tích không ích lợi gì. Hôm nay ta đến Tây Thiền tự xem việc Tam Đức hòa thượng yết kiến phủ quan ra sao đi.

Vốn là khách quen, Song hiệp đến Tây Thiền tự không chờ thông báo, đi thẳng ra vô sảnh thấy Tam Đức đang chuyên luyện cho Hồ Á Kiền.

Cam Tử Long hỏi qua mới biết hòa thượng Tam Đức yết kiến phủ quan dẹp lôi đài không có kết quả. Phủ quan còn có ý dung túng lôi đài theo một mệnh lệnh bí mật nào đó. Tam Đức càng giựt mình khi nghe Tử Long báo tin Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn đã đến Quảng Châu.

Mọi người đang bàn tán thì có Thái Trí hòa thượng bên Quang Hiếu tự sang thăm. Khi nghe tin Lý Tiểu Hoàn có mặt tại Quảng Châu thì Thái Trí hòa thượng suy luận rằng có thể Lý Tiểu Hoàn sẽ đem vây cánh đến Triệu Khánh phủ phục thù Phương Thế Ngọc.

Nghe Thái Trí hòa thượng nói xong, Lã Mai Nương gật đầu nhìn Cam Tử Long. Nàng nói :

- Thái Trí sư phụ suy luận đồng quan điểm với chúng tôi. Hiện thời, ba anh em họ Phương cùng lên Tung Sơn, một mình Miêu Thúy Hoa ở nhà chống trả lại sao nổi? Tình hình thật cấp bách, nhị vị sư phục có biện pháp nào không, lẽ nào làm ngơ được?

Thái Trí im lặng suy nghĩ trong khi đó Tam Đức hòa thượng nóng ruột đứng vùng lên khoanh tay ra sau lưng đi đi lại lại trong thiền phòng như một con hổ dữ.

Cam Tử Long nói :

- Trong tình thế này chắc chỉ có giải pháp duy nhất là nhị vị sư phụ phái vài tăng nhân bản lãnh chắc chắn đi Triệu Khánh giúp Phương thái thái. Lý Tiểu Hoàn sẽ không dại gì đến đó một mình, nhưng họ Lý sẽ đi cùng nhiều người cao đồ.

Tam Đức nói :

- Trong khi vụ lôi đài Thủy Nguyệt đang biến chuyển, thêm ngay việc Miêu Thúy Hoa. Việc nào cũng cấp bách quả rất khó nghĩ.

Quay sang phía Thái Trí, Tam Đức hỏi :

- Cam hiệp bàn như vậy, sư đệ tính thế nào?

Thái Trí hòa thượng đáp :

- Đó là giải pháp duy nhất thật. Quang Hiếu tự sẵn sàng phái Mạnh Đức tăng và Bảo Thiện tăng. Còn sư huynh?

- Bên Tây Thiền có Trí Vân Tăng, Đức Thái Tăng. Phái người xoàng đi e không được việc, mà cho mấy người này đi, lực lượng ta yếu mất nhiều nếu Võ Đang sơn đem toàn lực lên đây gây chiến.

Nghe Tam Đức nói vậy, Lã Mai Nương bàn rằng :

- Nếu thế sư phụ không nên phái người đi Triệu Khánh sợ ở Quảng Châu bị yếu cánh. Ta có thể hòa hoãn được bằng cách cho Miếu Thúy Hoa thái thái biết Lý Tiểu Hoàn đến Quảng Châu, và dặn thêm rằng nếu Tiểu Hoàn đem đồng bọn đến Phương Gia gây sự thì thái thái cứ việc chối là đi vắng, chừng nào có người từ Quảng Châu qua Triệu Khánh giúp sức sẽ hay. Như vậy lực lượng quý vị không bị Chia xẻ và cũng không đến nỗi lo ngại lắm cho Phương thái thái.

Thái Trí khen là phải và nhận việc sai người đến Triệu Khánh phủ báo cho Miêu Thúy Hoa, nhưng Lã Mai Nương nói tiếp :

- Sư phụ khỏi bận tâm, chúng tôi có phương cách chắn chắn gửi thư đến Phương gia trang.

Bàn định xong, mọi người chia tay.

Chương 27: Tiếp tục công việc, Thiết Diện Hổ gây hiềm trong võ phái Đối phó tình hình, Thiếu Lâm tự điều động các môn đồ

Nguyên khi Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn mai táng phụ thân nàng xong và từ Tây Khương trở về Võ Đang sơn thăm Lôi Đại Bàng thì nàng gặp nhân việc ban mật vụ của vua Càn Long là Thiết Diện Hổ hãy còn ở đó.

Sở dĩ Thiết Diện Hổ sau khi đưa linh vị Lôi Lão Hổ về Võ Đang mà chửa đi ngay vì y còn quan sát thực lực Lôi Đại Bàng, và nhân cơ hội dùng lời lẽ kích thích Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức cùng Lôi Đại Bàng, nhúm mồi lửa hiềm thù giữa hai võ phái Thiếu Lâm, Võ Đang.

Lúc đó thái đọ của Phùng lão sư rất dè dặt, nhưng trái lại Lôi Đại Bàng thì khác. Chàng giận dữ như sấm sét thề quyết báo phụ thù, xin phép Lão sư cho chàng hạ sơn để tìm mẹ con Thế Ngọc moi gan mổ ruột tế linh hồn Lôi giáo đầu.

Phùng Đạo Đức phải hết sức can ngăn, viện lẽ rằng chàng chưa đủ thời kỳ luyện tập và cần phải qua lần khảo sát mới được từ thầy xuống núi.

Nghe lẽ phải trái của sư phụ, Lôi Đại Bàng đành nén tâm vâng lời.

Thiết Diện Hổ cũng không dám đi xa hơn nữa e bại lộ âm mưu thâm độc. Y rất tin ở bản lãnh công phu của Lôi Đại Bàng sau ít ngày quan sát vị thanh niên võ sĩ ấy thao luyện.

Về quyền thuật, Đại Bàng cực kỳ siêu quần, nội ngoại công phu đầy đủ. Chàng thành thạo đủ thập bát ban và chuyên sử dụng cây thiết côn nặng một trăm hai mươi cân. Mỗi khi luyện hỗn chiến, chàng thường đứng giữa chấp năm sáu anh em đồng môn loạn đả. Đại Bàng vùng vẫy như mãnh hổ, giương đông kích tây, xung tiền đột hậu, cây thiết côn của chàng linh động lạ thường, quả không hổ danh lực nâng cử đẳng, thế khả bạt sơn.

Chàng là môn đồ Võ Đang duy nhất cử nổi hai bánh xe đá nặng một nghìn một trăm cân (sáu trăm sáu mươi ký) đi khắp ban vòng sân tập.

Thiết Diện Hổ định bụng thế nào cũng phải trở lại Võ Đang sơn chuyến nữa nên kiếu từ thầy trò Phùng Đạo Đức. Vừa hay khi ấy thì Lý Tiểu Hoàn từ Tây Khương về đến nơi.

Lý Tiểu Hoàn cho Thiết Diện Hổ biết Bạch Mi sư tổ đã phái bốn danh đồ bậc đệ nhất đệ nhị giúp sức nàng tìm đánh mẹ con Phương Thế Ngọc. Thiết Diện Hổ mừng rỡ bảo Lý Tiểu Hoàn rằng y xuống Quảng Đông trước và hẹn gặp nhau tại Vạn Lương phúc điếm. Diện Hổ vội vã đến gặp Hòa Thân và cùng viên thị lang này xuống Quảng Châu thì vừa đúng dịp Hóa Giao vị Hồ A Kiền đả tử. Diện Hổ càng thích chí bàn luận cùng Hòa Thân đến ngầm xúi bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường tìm cách phục thù, đồng thời vào thẳng phủ nha, nhân danh ban mật vụ triều đình bảo Lục Thọ Vân giúp đỡ duy trì Thủy Nguyệt đài.

Dĩ nhiên Lục phủ quan phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh ban mật vụ. Và cũng vì thế khi Tam Đức hòa thượng xin yết kiến, Lục Thọ Vân từ chối cuộc hội kiến. Kiên tâm, Tam Đức vào phủ nha luôn mấy hôm, cực chẳng đã, Lục Thọ Vân phải tiếp vị hòa thượng quen thuộc đạo mạo ấy và viện lý nọ lẽ kia không ưng thuận việc triệt lôi đài Thủy Nguyệt.

Song hiệp, Lã Mai Nương, Cam Tử Long và hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí tuy dự đoán, đề phòng thâm kế của vua tôi Mãn Thanh chia rẽ các võ phái, nhưng không ngờ ban mật vụ của Càn Long đã khởi sự ngay từ Vô Địch đài Hàng Châu rồi và đang gieo mầm mống hiềm thù giữa các võ phái ngày một lớn thêm lên.

Thị lang Hòa Thân là người Mãn, theo đường lối chính trị của Thanh đình là đương nhiên, nhưng Thiết Diện Hổ vốn gốc Hán tộc vì mũ cao, áo dài, bổng lộc lớn, phục vụ ngoại xâm quả rất đáng tội với quốc dân nói chung và với các võ phái là căn bản nền kỹ thuật vô song của Trung Quốc giữa lúc đang hưng thịnh nói riêng.

Nói về Tung Sơn Thiếu Lâm tự, một hôm Chí Thiện sư trưởng vừa dứt tụng niệm thường nhật trước bàn thờ Đạt Ma sư tổ thì nhận được thư của Thái Trí hòa thượng phúc trình về tư cách đúng đắn, hợp lẽ của Hồ Á Kiền trước các hành động đàn áp khiêu khích của Cơ phòng tử và sau cùng là lên đài Thủy Nguyệt.

Đọc thư xong, Trí Thiện hỏi qua mấy câu, đoạn cho người cầm thư lui. Bực dọc, Người chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong Kinh phòng thờ sư tổ, nghĩ liên miên.

Hừ! Lại một môn đồ Võ Đang sơn nữa thủ đài! Phải chăng đây là định mệnh muốn hai phái Thiếu Lâm Võ Đang tranh tài cao hạ?

Lôi đài! Luôn luôn chuyện lôi đài vô ý thức làm bận tâm kẻ tu hành! Nếu chúng thừa lực dư tài sao không dùng tài lực đó xua đuổi Mãn tốc ra khỏi Vạn Lý Trường Thành, đem lại nền độc lập. Khôi phục lại Minh triều! Thách thức nhau thượng đài để làm trò cười cho vua Mãn Thanh, anh hùng chí sĩ thiên hạ đàm tiếu!...

Bách bộ chán, vị Sư trưởng đáng tôn kính ấy trở xuống thiền phòng, phái tăng đồ thỉnh vị Trưởng Tràng Thái Minh hòa thượng vào hầu.

Lúc đó, Thái Minh đang ở trên võ trường điều khiển việc tập luyện các môn đồ, hay tin Sư trưởng triệu liền vội vàng bảo Mục Dương Tăng thế chân, khoát áo vào hầu Sư trưởng.

Thấy Sư trưởng ngồi khoanh bằng tròn trên bồ đề đoàn, Thái Minh hòa thượng bước vào thiền phòng lẳng lặng khoanh tay đứng bên hầu, dự đoán người có điều gì không vui.

Hồi lâu, Chí Thiện lấy bức thư Quảng Châu ở trong tay áo đưa cho Thái Minh.

Thoạt đọc hàng chữ ngoài bì đề Trụ trì Tây Thiền, Quang Hiếu tự Quảng Châu kính đệ sư trưởng cẩn bái, Thái Minh chắc chắn là Hồ Á Kiền về tới Quảng Châu gây rối nên Tam Đức, Thái Trí viết như báo cáo nhưng khi đọc xong bức thư, Thái Minh mới hiểu là Sư trưởng triệu vào để cho biết tình hình căng thẳng giữa Thiếu Lâm và Võ Đang.

Trao lại bức thư cho Chí Thiện, Thái Minh khoanh tay đứng hầu như cũ. Sư trưởng chỉ chiếc kỹ kê bên bục đá bảo Thái Minh :

- Hiền đồ ngồi xuống đây. Câu chuyện còn dài.

Thái Minh theo lời ngồi xuống kỹ :

- Thưa Sư trưởng, sau cái chết của Lôi Lão Hổ, Lý Ba Sơn ở Hàng Châu, nay tiếp tới ở Ngưu Hóa Giao, Thiếu Lâm ta khó lòng tránh khỏi xích mích với Tây Khương, Võ Đang.

Chí Thiện thở dài :

- Thầy cũng nghĩ thế. Tuy rằng võ phái ta hữu lý nhưng hai phái kia có chịu tìm hiểu sâu xa hơn đâu.

Trong thư, Tam Đức, Thái Trí không hề nói đến lực lượng hiện tại của hai chùa Tây Thiền, Quang Hiếu. Nếu hai phái kia hợp tác môn đồ kéo nhau về Quảng Châu và Triệu Khánh áp đảo Hồ Á Kiền, Miêu Thúy Hoa, thì hai nơi ấy ở tại chỗ sẽ phải hành động thế nào.

Về vấn đề cấp độ của các môn đồ, tình trạng Tây Thiền và Quang Hiếu y hệt chùa Thiếu Lâm. Nghĩa là phần ngoại đồ cao độ đều đã xuất thế và hiện thời không có một ngoại đồ nào hiện diện trong chùa khả dĩ tiêu biểu cho Thiếu Lâm.

Như vậy hai chùa Tây Thiền, Quang Hiếu che chở sao nổi Á Kiền, Miêu Thúy Hoa một khi Tây Khương, Võ Đang cho môn đồ cao độ về Quảng Đông báo hận?

Thái Minh hòa thượng hỏi :

- Sư trưởng biết chắc chắn rằng Tây Khương, Võ Đang có ngoại đồ cao độ?

- Chuyến trước, Ngũ Mai thiền sư có nói cho ta hay rằng Bạch Mi và Phùng Đạo Đức hiện thời đều có ngoại đồ cao cấp.

Hiện tại cũng như từ bao đời nay, ngoại trừ Bắc phái Sơn Đông, Côn Luân, Nga Mi, không một phái nào so sánh nổi với Thiếu Lâm về phương diện Nội đồ, phẩm cũng như lượng. Ngay như bốn phái nói trên cũng chỉ đều hòa với ta về phẩm, nhưng thường kém ta về lượng.

Riêng có phương diện Ngoại đồ thì hết sức bấp bênh: người thành tài thì đã ra đi, loạt kế tiếp thì chưa đạt được mức cao siêu như Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Tạ Á Phúc và ba anh em Phương gia. Nếu lấy cố ra, có thêm Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng và Liễu Bách Thắng, Thạch Thiên Long, Cảm Thượng Ân và Chu Thế Hùng. Nhưng thầy vẫn không vừa ý. Chưa một người được tin cậy.

- Sư trưởng định phái người xuống Quảng Châu tiếp chiến Tây Khương, Võ Đang?

Chí Thiện chậm rãi :

- Không hẳn thế! Hiền đồ dùng hai chữ Tiếp chiến hơi mạnh quá. Không gây hấn với đồng đạo, Thiếu Lâm vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã theo đúng tôn chỉ của nhà Chùa. Nhưng thầy muốn lúc nào ta cũng sẵn sang, nếu cần đánh, phải đánh.

Trước một đối tượng không biết điều, ta có thể dung lý lẽ giảng giải mong giữ hòa khí đồng đạo. Nếu họ cố chấp mạt sát phạm tới danh dự môn phái, tất ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Bởi thế thầy cần môn đồ cao độ, nhưng biết làm sao!...

Nói Dứt lời, Sư trưởng chép miệng thở dài tỏ vẻ buồn bực.

Suy nghĩ giây lát, Thái Minh lên tiếng :

- Nếu đối phương quá lời xúc phạm tới Thiếu Lâm, chắc nhị vị sư huynh Tam Đức, Thái Trí sẽ ra tay.

Sư trưởng giơ hai tay sang hai bên như phân trần :

- Như thế tất không tránh khỏi việc giao tranh toàn diện. Bởi vậy thầy chỉ nhấn mạnh về phương diện ngoại đồ thôi. Mô Phật! Người tu hành không có quyền đa sự dù rằng chúng ta dư tài sức Công Phu đổi cà sa để khoác chiến bào!

- Đồ đệ thiết nghĩ khi chấp kinh phải tùng quyền, không lẽ ta cứ cố chấp để rồi đây mua chuốc lấy thất bại sao? Đồ đệ xin hiến một kế.

Sư- trưởng nhìn thẳng vào mắt Thái Minh tỏ ý chờ nghe.

Thái Minh nói :

- Ở Quảng Châu không ai biết nhị vị sư đệ Thế Chí và Mục Dương. Sư trưởng có thể tòng quyền cho hai người ấy tạm bỏ cà sa vận võ phục, điều khiển bọn Hồng Hy Quan và ba anh em Phương gia xuống Quảng Châu phòng hờ.

Sư trưởng mỉm cười :

- Được hai người ấy đóng vai ngoại đồ thì thấy không còn thắc mắc lo âu. Thiệt trái với lương tâm. Nhưng còn bộ tóc đã thế phát thì làm thế nào?

- Thưa Sư trưởng không khó. Thế Chí, Mục Dương sẽ luôn luôn quấn khăn, còn tóc hai bên mang tai thì sẽ mọc đen trong lúc hành trình.

Sư trưởng suy nghĩ trong giây lát :

- Nếu bần cùng phải dùng đến kế “Thiềm Thử Thoát Xác” ấy thì chỉ một trong hai người cũng đủ, há tất dùng tới hai! Phải chăng lúc này tìm được Hoàng Khôn thì tiện cho ta biết chừng nào!...

- Dạ! Đồ đệ e mất thì giờ tìm kiếm.

- Không đâu! Phương Thế Ngọc biết địa chỉ của Hoàng Khôn, hoặc ở nhà Lâm - Thắng Ác Dương huyện, hoặc ở tiệm Hoàng An Tường, Hải Dương huyện, tiện đường về Quảng Đông. Thế Chí dẫn mọi người qua đó tìm được Hoàng Khôn càng hay, Thế Chí sẽ trở về Tung Sơn phúc trình sau khi xuống tới Quảng Châu xem xét tình hình.

Trước kia, sau khi trừng trị bọn gian phu dâm phụ ở Ác Dương, Hoàng Khôn có vẻ chán nản muốn trở về Thiếu Lâm tự nên vẫn cố ý chờ...

Giữa lúc Sư trưởng vừa dứt lời thì một mãnh hán bước vô mặt đỏ lừ, lưng đeo đao và hành lý theo Thế Chí hòa thượng đi tới cửa thiền phòng. Sư trưởng, Thái Minh hòa thượng đồng thanh kêu :

- A! Hoàng Khôn!

Phải, mãnh hán đó chính là Hoàng Khôn. Chàng bước vào thiền phòng quỳ xuống trước bục đá hành đại lễ bái sư, đoạn đứng lên thi lễ cùng Thái Minh hòa thượng.

Sư trưởng bảo Hoàng Khôn ngồi mà rằng :

- Hiền đồ lên Tung Sơn vừa đúng lúc. Ta mới nhắc tới hiền đồ xong.

Hoàng Khôn ngạc nhiên :

- Thưa sư phụ, có việc chi cần kíp sai bảo đệ tử chăng?

Chí Thiện sư trưởng hân hoan :

- Có việc đấy, nhưng thầy muốn biết mục đích thăm viếng Tung Sơn của hiền đồ.

- Như đệ tử đã thưa với sư phụ hồi đó, sau Tết nguyên đán, đệ tử trở lại giúp việc cho tiệm Hoàng An Tường một thời gian và từ Hải Dương huyện đệ tử lên thẳng Tung Sơn định ý nương nhờ sư phụ cho tâm hồn được thanh thản an nhàn.

- Thế còn vấn đề gia đình?

Hoàng Khôn cả quyết :

- Đệ tử không bao giờ tái ngẫu nữa, nếu có cũng còn lâu lắm. Hiện thời đệ tử hết tin tưởng nơi tâm địa phụ nữ...

Trong khi Hoàng Khôn nói, Chí Thiện chăm chú nhận xét từ nét mặt rắn rỏi phong trần đến tấm thân nở nang của họ Hoàng, thấy chàng vẫn phong độ như xưa. Tuy vậy, người cũng hỏi :

- Hiền đồ vẫn chăm lo trau dồi Công Phu kỹ thuật?

- Thưa, đó là nguồn vui duy nhất của đệ tử, không hề xao lãng. Có điều chi sai bảo xin sư phụ cứ dạy, lúc nào đệ tử cũng sẵn sàng.

Mừng thầm, Chí Thiện thuật mọi sự hiềm khích Tây Khương, Võ Đang với Thiếu Lâm cho Hoàng Khôn nghe và nói ý định muốn phái một số môn đồ xuống Quảng Châu.

Hoàng Khôn nói :

- Đệ tử rất sẵn sàng, lúc nào lên đường cũng được. Nhưng yêu cầu sư phụ cho phép đệ tử được thử sức cùng Thái Minh hòa thượng trước khi đảm lãnh trách nhiệm nặng nề ấy.

Trong thâm tâm, Sư trưởng cũng muốn vậy nhưng không tiện nói ra nên Người ưng thuận ngay :

- Tùy ý hiền đồ, nhưng hôm nay hãy nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tề tựu ngoài võ đường.

Thái Minh, Thế Chí cùng Hoàng Khôn bái từ Sư trưởng ra khỏi thiền phòng.

Thân mật, Thái Minh vỗ vai Hoàng Khôn mà rằng :

- Đáng lẽ Thế Chí hay Mục Dương phải cải trang ngoại đồ hướng dẫn đoàn hảo hán Thiếu Lâm. Sư đệ lên núi chuyến này Sư trưởng mừng lắm đó. Nếu sư đệ không hỏi, bần tăng cũng đề nghị thử sức để Sư trưởng an tâm. Tánh người vốn thận trọng.

Hoàng Khôn hỏi :

- Bao nhiêu người sẽ được phái đi Quảng Đông?

Thái Minh đáp :

- Chưa biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ có ba em Phương gia. Còn bọn Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Tạ Á Phúc thì sư đệ đã biết mấy năm trước khi họ mới đạt cấp trung đẳng.

Hoàng Khôn ngạc nhiên :

- Hiện thời các vị ấy đều có sáu, bảy năm Công Phu đáng lý phải xuất thế cả rồi. Họ dư tài sức đảm đang việc Quảng Đông, cớ sao sư phụ nhất định gọi chúng ta? Thường ra, môn đồ sau khi đạt cấp bậc trung đẳng theo dư một, hai năm nữa là hồi hương ngay. Các phái khác cũng thế thôi. Họ kiếm công danh, sanh nhai trong đủ mọi nghề, bản lãnh quá cấp trung đẳng là tuyệt kỹ rồi.

Thái Minh hòa thượng giải thích :

- Sư trưởng phòng ngừa việc Võ Đang, Tây Khương huy động cấp bực cao độ, vì hai phái này cố tâm trả thù.

- Chắc rằng Bạch Mi và Phùng Đạo Đức có hạng môn đồ cao độ không? Ở dư mười năm trên núi là một đời người đó, sư huynh! Nói riêng về ngoại đồ, trừ phi những người nào có hiệp cốt muốn trở thành kiếm khách siêu việt mới đủ kiên nhẫn tòng học đến mức ấy. Ngay như tôi, nhờ may mắn được sư phụ chăm lo từ lúc ấu thời, nếu không cũng khó lòng đứng trên bọn Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân.

Thái Minh nói :

- Tây Khương thì chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn Võ Đang có môn đồ thuộc cao độ. Đó là Lôi Đại Bàng, con trai Lôi Lão Hổ. Sư đệ rời Thiếu Lâm lâu rồi nên không biết đó, bần tăng nghe nói Phùng lão sư có một người cháu trai cũng ở luôn trên Võ Đang sơn lâu lắm rồi. Vậy người đó tất không vừa.

Hoàng Khôn phản đối :

- Như vậy, sư huynh cho rằng về phương diện ngoại đồ, Tây Khương, Võ Đang vượt bực Thiếu Lâm tự sao?

- Chứ gì! Việc đó không có gì lạ, bằng chứng là nếu sư đệ không bất thần về Chùa thì phái ta thiếu ngoại đồ cao độ hẳn hoi! Sự thiếu ấy không do ở sự đào luyện nhân tài, nhưng là do từng đợt môn đồ. Nếu vụ Quảng Đông này xảy ra độ ba bốn năm sau thì Thiếu Lâm tự sẽ có hai ngoại đồ cao cấp.

- A, hai người nào vậy, sư huynh?

- Đó là Hồng Hy Quan và Tạ Á Phúc. Họ Hồng đang chuyên về Nội Ngoại Công Phu kỹ thuật và Kiếm để trở thành kiếm khách. Còn họ Tạ thì ước nguyện được ở lại Chùa quy y thế phát. Riêng trong cấp bực trung đẳng cũng có Thạch Thiên Long, người Giang Tây và Chu Thế Hùng người Trấn Giang, sau khi đả mộc nhân mộc mã đã nói với Sư trưởng xin ở lại rèn luyện cao cấp. Với vòng sáu bảy năm tới đây.

Như về nữ môn đồ, các đợt trước đều có ba bốn người tòng học. Hiện thời, không có người nào, ngoại trừ cách đây hơn một tháng, Mã Lệ Khanh và Hạ Hầu Kiển Vân là ái nữ của hai cựu đồ Thiếu Lâm tự Mã Thanh Đài ở Hán Dương và Hạ Hầu ở Khải Phong được cha, anh dẫn lên Tung Sơn xin tiếp luyện.

(Đến cuối đời Càn Long sang đời Gia Khánh, Mã Lệ Khanh và Hạ Hầu Kiển Vân trở thành hai nhân vật quan trọng Tung Sơn Thiếu Lâm tự và nhiều võ công oanh liệt nổi trong giới võ hiệp giang hồ. Đó là việc sau. Dịch giả sẽ lần lượt tiếp thuật hiến quý bạn độc giả của nhà xuất bản Thế Kỷ).

Sáng hôm sau, trước sự hiện diện của Chí Thiện sư trưởng và đông đủ môn đồ nội ngoại Thiếu Lâm tự trên võ đường. Hoàng Khôn sửa soạn thử sức. Chàng bỏ áo ngoài, mình trần để lộ thân hình dũng sĩ nở nang, tuyệt đẹp. Hoàng Khôn vái Sư trưởng đoạn nhảy ra giữa sân biểu diễn mấy thế nội công, gồng người lên bắp thịt nổi cuồn cuộn như thừng chão.

Nhận xét từng thớ bắp một của người cựu môn đồ, Chí Thiện mỉm cười đắc ý vì thấy Hoàng Khôn vẫn giữ được nguyên nét cũ và có phần rắn rỏi hơn xưa. Biểu diễn từ mấy thế nội công xong, Hoàng Khôn bước tới chỗ để các bánh xe đá đủ các cỡ, cúi xuống cử hai bánh xe nặng nhất một nghìn một trăm cân giơ lên khỏi đầu đi ba vòng quanh khu đó rồi mới từ từ hạ xuống, sắc mặt chỉ hơi ửng đỏ.

Chí Thiện bảo ba vị hòa thượng Thái Minh, Chí Thế, Mục Dương đứng bên :

- Về dũng lực, Hoàng Khôn vẫn như xưa. Khá lắm! Về phương diện cử tạ này, trên Bắc phái, Chiêu Dương thiền sư ngặt hơn thầy nhiều. Thiết nghĩ, cử được ngàn cân trở lên là được liệt vào dạng thần lực rồi.

Thế Chí hỏi :

- Thưa Sư trưởng, Bắc phái ngặt hơn vì vẫn luyện môn đồ cử tạ theo phương pháp cổ truyền, nghĩa là cử đá phiến và lên, xuống dốc?

Chí Thiện gật đầu :

- Phương pháp ấy có phần không tiện, nhưng đạt được là cả một công phu khổ luyện ghê gớm. Dạy ít môn đồ thì được, nhiều như chùa ta càng bất tiện.Thái Minh hòa thượng cởi áo dài vắt lên cành thông già gần đó :

- Hoàng sư đệ muốn đấu quyền hay võ khí? Dưới đất bằng hay Mai Hoa Thung?

Hoàng Khôn đáp :

- Sư huynh cho đấu quyền trên Thung, lâu quá không có dịp luyện thử trận đồ đó rồi.

Mọi người đều ra nơi có trận đồ Mai Hoa mà mỗi bộ đều bằng gỗ trai.

Thái Minh nhảy lên Thung trước, xây lưng về hướng Tây. Hoàng Khôn lên sau, xây lưng vào hướng Đông.

Hoàng Khôn nói :

- Xin mời sư huynh.

Đứng dưới, Chí Thiện sư trưởng nói lớn :

- Nên dùng toàn La Hán quyền ta coi!

Tức thì, hai nội, ngoại cao đồ Thiếu Lâm tự xô vào xáp chiến dữ dội như hai hổ tranh mồi, Quyền ra, Cước phóng vù vù theo đúng phép tắc nhà nghề mà hai đấu thủ đã thâu hoạch được sau nhiều năm khổ luyện.

Thái Minh ung dung đánh, đỡ lựa từng ngọn quyền, thế cước thử đối thử quả rất xứng đáng một bực thầy điêu luyện. Hoàng Khôn gạt đỡ trả đòn răm rắp, không hề sơ hở, biến chuyển tài tình, không hổ danh một vị cao đồ đã từng luân lạc phong trần.

Trận đấu diễn ra tuyệt đẹp linh động, và có những lúc thập phần nguy hiểm khiến một số môn đồ chưa tới trình độ luyện Mai Hoa Thung phải hồi hộp rùng mình trước trận giao hữu của hai bực đàn anh.

Thấm thoát trận đấu đã diễn ra dư trăm hiệp.

Chí Thiện sư trưởng vỗ tay ra hiệu :

- Thôi! Thế đủ rồi.

Nghe lệnh, Thái Minh và Hoàng Khôn thâu quyền cùng xuống thung. Thái Minh tươi cười vỗ vai Hoàng Khôn mà rằng :

- Sư đệ khá lắm! Bần tăng có lời mừng. Rất xứng đáng điều khiển phái đoàn Thiếu Lâm xuống Quảng Đông.

Hoàng Khôn nhìn Thái Minh, biết ơn :

- Lúc khởi trận, sư huynh đã có ý nhân nhượng rất nhiều, chờ cho tôi quen lại với Mai Hoa bộ.

Thái Minh mỉm cười :

- Đó là một lẽ thường! Nếu là một trận đấu thật sự, không một ai lại liều lĩnh lên thung ngay như sư đệ. Bần tăng nhân nhượng phút đầu tưởng không phi lý.

Để hai hòa thượng Thế Chí, Mục Dương điều khiển phiên tập sáng hôm ấy, Chí Thiện sư trưởng cùng Thái Minh, Hoàng Khôn đến gốc thông lớn ngồi xuống phiến đá quan sát.

Thái Minh hỏi Chí Thiện :

- Lớp trên trung đẳng và trung đẳng đến thời kỳ hồi hương cả rồi, duy có Hồng Hy Quan, Tạ Á Phúc và Thạch Thiên Long, Chu Thế Hùng xin ở lại. Như vậy, hai họ Hồng, Tạ còn ba năm; Thạch, Chu còn năm năm.

Lý Cẩm Luân, Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng, Liễu Bách Thắng, Cẩm Thượng Ân, năm người này hạ sơn tìm đường tiến thủ. Ba anh em Phương gia xong thời kỳ điều chỉnh cũng vậy. Dù sao Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Thế Ngọc cũng phải về Quảng Đông, vì gia đình họ Phương đang cần người hộ vệ trước mối hiềm khích cùng Lý Tiểu Hoan. Tám người ấy xuất sơn lúc này, lực lượng ngoại đồ Thiếu Lâm tự yếu đi rất nhiều.

Sư trưởng nói :

- Việc đó không hề gì. Thiếu Lâm phải tự vệ chớ không gây hấn cùng ai. Ba anh em Phương gia tuy về Triệu Khánh nhưng vẫn ở trong vòng hoạt động vì vụ Lý Tiểu Hoàn. Còn năm môn đồ Lý, Đồng, Lương, Liễu, Cẩm, thầy sẽ yêu cầu họ tụ tập cả Quảng Châu cho tới khi nào vụ lôi đài kết thúc mới chia tay. Có một điều là...

Sư trưởng suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp :

- Có một điều là thầy không hiểu tại sao quan sở tại dung túng việc lập lôi đài công khai hạ sát nhau như vậy? Phải chăng quan lại Mãn Thanh đã ngầm nhận được chỉ thị cho các môn đồ, võ phái tàn sát lẫn nhau? Hoặc giả hai Tây Khương, Võ Đang ngã theo Thanh triều ra mặt gây sự với Thiếu Lâm? Nếu thế, một ngày kia toàn thể nhân viên hai phái ấy dám dựa vào hậu thuẫn thế lực Thanh Đình kéo đến tận Tung Sơn gây sự.

Nói tới đây, Sư trưởng hai mắt sáng ngời long lanh như sao Bắc Đẩu, phá ra cười lớn :

- Thầy chờ xem vụ Quảng Châu kết thúc thế nào. Nếu Tây Khương, Võ Đang nhất trí bành trướng mối hiềm phi lý, thầy sẽ triệu tập hội nghị các Trưởng phái để điều xét việc này.

Trước đại hội Tây Khương, Võ Đang nhất trí ngoan cố giữ thái độ thù địch, Thiếu Lâm ta sẽ công khai nhận đấu từng người một bất kể nội, ngoại đồ và sẽ đánh cho họ một trận manh giáp không còn! Sự nhân nhượng hòa hoãn cũng phải có giới hạn thôi! Thầy dám chắc, ngoại trừ Bạch Hạc, Bắc phái Sơn Đông, Côn Luân, Nga Mi sẽ ủng hộ Thiếu Lâm tự.

Nói đoạn, Chí Thiện rũ áo đứng dậy nhìn Thái Minh, Hoàng Khôn mà rằng :

- Nếu lúc này, Sư tổ Đạt Ma hiện thân trần thế, tất người không khỏi buồn phiền vì lũ hậu sanh bất nhất!...

Thái Minh, sau phiên tập luyện hôm nay, hiền đồ khá báo cho những môn sanh hết khóa kỳ biết vụ hạ sơn đi Quảng Đông và đúng giờ Mùi tập họp họ ở võ sảnh, thầy sẽ đích thân báo cáo.

Giờ Mùi hôm ấy các môn đồ hết khóa kỳ đều y phục chỉnh tề tụ tập ở cả võ sảnh có bày linh vị Đạt Ma sư tổ. Toàn thể nhân viên trong chùa nội, ngoại đồ đều hiện diện. Các môn võ khí để tặng môn đồ hạ sơn thể theo thường lệ được cắm trên giá bên bàn thờ.

Đúng giờ, Chí Thiện vận đại phục đến võ sảnh. Các môn đồ Thiếu Lâm do Trưởng tràng Thái Minh hòa thượng hướng dẫn, đứng dàn cả hai bên thiệt nghiêm chỉnh.

Thắp ba nén nhang, Thái Minh trịnh trọng, cung kính hai tay đưa cho Sư trưởng, Chí Thiện tiến lên cắm nhang lên bàn thờ Đạt Ma sư tổ hương trầm nghi ngút, đoạn quỳ xuống lẩm nhẩm khấn. Mọi người cùng quỳ theo.

Hành lễ xong, Sư trưởng gọi danh tánh môn đồ Lý Cẩm Luân, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Thế Ngọc, Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng, Liễu Bách Thắng, Cẩm Thượng Ân ra trước bàn thờ, cất giọng vang như chuông đồng khuyến cáo :

- Hỡi các hiền đồ! Sau nhiều năm luyện tập, bây giờ đến thời kỳ hồi hương. Mong rằng với tài sức đã thọ lãnh được, các con sẽ thành đạt hữu ích cho nhà, cho nước, noi gương chánh nhân quân tử, hiên ngang đầu đội trời, chân đạp đất, cứu khổ phò nguy, lúc nào cũng sẵn sàng biểu dương nam nhi chí khí đáp lời kêu gọi của giang san Hán tộc. Đó là một cách đền đáp gián tiếp Thiếu Lâm tự là nơi các con trau luyện tài nghề và khởi xuất với bản lãnh tiềm tàng. Các con phải sống trong danh dự, môn phái cũng như cá nhân, luôn luôn tự kiểm điểm cho Thiếu Lâm tự được mãi mãi vinh dự vì tư cách hào hùng của môn đệ.

Hiện thời, tại Quảng Châu đang có một việc can dự tới môn phái Thiếu Lâm, thầy cần đến tài lực của các con và đặt các con dưới quyền điều khiển của đại sư huynh Hoàng Khôn. Trưởng tràng Thái Minh hòa thượng và Hoàng Khôn sẽ đích thân tường thuật đầy đủ chi tiết về vụ Quảng Châu. Vậy các con phải tuyệt đối theo mệnh lệnh của hai người ấy là đại diện của thầy. Giờ đây, trước bàn thờ Sư tổ, các con hãy nguyện đồng tâm nhất chí.

Tám môn đồ hạ sơn tức thì quỳ cả xuống nhìn thẳng vào linh vị Đạt Ma sư tổ đồng thanh :

- Chúng đệ tử xin thề!

Chí Thiện sư trưởng nói tiếp :

- Để làm kỷ vật, Thiếu Lâm tự tặng cho các con mỗi người một món võ khí chuyên dùng.

Chờ Sư trưởng dứt lời Thái Minh, Thế Chí và Mục Dương hòa thượng lần lượt rút các món võ khí cắm trên giá bày hai bên bàn thờ, đưa cho Chí Thiện tặng các môn đồ xuất sơn.

Lý Cẩm Luân lãnh cặp thiết giản sáu cạnh. Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc mỗi người một cây Lê Hoa thương. Phương Thế Ngọc lãnh cây Thiếu Lâm thiết mộc côn (tức là ngọn côn bằng thứ gỗ Trai rắn như sắt riêng biệt của chùa Thiếu Lâm) Đồng Thiên Cân được ngọn đại đao. Lương Bá Tòng lãnh ngọn giáo. Liễu Bách Thắng cặp đoản kích. Cẩm Thượng Ân, ngọn trút tiết nhuyễn tiên.

Sau đó, Sư trưởng gọi Hồng Hy Quan, Tạ Á Phúc, Thạch Thiên Long và Chu Thế Hùng mà rằng :

- Bốn hiền đồ cùng xin ở lại Chùa tiếp tục luyện cao độ, nhưng hiện thời thầy cần các con cùng xuống Quảng Đông, chừng nào hoàn thành sứ mệnh, các hiền đồ trở về Tung Sơn, vậy hãy lãnh võ khí trước đi.

Bốn người đều tuân lệnh. Hồng Hy Quan lãnh thanh trường kiếm. Tạ Á Phúc, thanh đơn đao. Thạch Thiên Long, cây phương thiên họa kích. Chu Thế Hùng lãnh bát xà mâu.

Các môn đồ hạ sơn được rảnh rang ba ngày và sau bữa tiệc chay tiễn hành, đoàn môn đồ Thiếu Lâm từ tạ Sư trưởng và toàn thể nhân viên nhà chùa lên đường.

Ra tới Đăng Phong huyện, Hoàng Khôn bảo với mọi người :

- Không mấy khi được đông đủ như hôm nay, chư vị sư đệ cho phép ngu huynh chủ tiệc tại Môn Sinh Quán say một bữa cho đích đáng! Đồng ý không?

Ai nấy đều hoan nghênh hảo ý ấy.

Lý Cẩm Luân nói :

- Bao năm nay chay tịnh rồi, tôi e mới uống một ly đã túy lúy càn khôn!

Hoàng Khôn phản đối :

- Hừ! Lý sư đệ nói sai! Bộ ở trên chùa không được uống rượu đó sao? Thứ rượu ngâm thuốc dẫn huyết sau khi luyện tập cũng vậy chớ gì!

Đồng Thiên Cân lè lưỡi :

- Đã đành là rượu nhưng có ngon lành gì! Hăng và đắng thấy cả ông bà nội! Nay uống Mai Quế, Hồng Đào, Liên Từ mới sướng miệng chớ!

Nói đoạn, Đồng Thiên Cân liếm môi, tặc lưỡi ra vẻ thèm thuồng lắm khiến ai nấy đều cười ồ lên.

Tạ Á Phúc nghiêm chỉnh nhìn mọi người :- Hừ! Mới rời Thiếu Lâm tự được nửa ngày trời, các vị đại ca đã tính chuyện phá giới ghê gớm thế này. Chẳng trách khi ra đi, Sư trưởng không an tâm phải luôn luôn căn dặn đủ điều! Ai uống xin tùy ý, chờ Phúc này quyết không phạm giới.

Trước thái độ đặc thế phát của Tạ Á Phúc, Đồng Thiên Cân nheo mắt nhìn mọi người, đoạn cười ha hả :

- Vâng, tiểu đệ biết rằng vị hòa thượng tương lai không muốn phạm giới rồi. Nhưng hiện thời mớ tóc người còn óng nuột trên đầu, vậy chịu khó tục theo anh em, sau này trai giới cũng vừa!

Mọi người lại cười rộ lên vui vẻ khiến Tạ Á Phúc cũng cười theo, nhưng không bỏ dịp châm chọc Đồng Thiên Cân :

- Hơn năm năm phải nhịn nói, nay được dịp, Đồng sư đệ trổ tài ngôn ngữ thật hả hê nhé! Chẳng thế mà đã nhiều lần tôi bắt gặp y đứng cô độc nơi hậu viên gào mây, thét gió một mình!...

Bị châm chọc, Đồng Thiên Cân vái Tạ Á Phúc mà rằng :

- Tiểu đệ xin thua khoa ăn nói của nhà Chùa rồi mà! Vậy xin cầm hơi lát nữa đủ sức uống rượu!

Thấy ai nấy đều vui vẻ bỡn cợt, Phương Thế Ngọc nói theo :

- Chúng ta là con nhà võ, dù ở trên Chùa, câu chuyện cử rượu hay không bất thành vấn đề, chẳng uống trước thì sẽ uống sau, hà tất chư vị đại ca phải luận đàm! Đệ tử tuy ít tuổi nhưng cũng xin theo!

Nghe em tán về rượu, Phương Hiếu Ngọc nói với mọi người :

- Chư vị đại ca coi! Thế Ngọc bàn về môn Tửu y hệt một tay lão chuyên khoa uống. Chả thế mà sau khi thắng cả Lôi Lão Hổ ở Hàng Châu, y được nhiều người hâm mộ thay phiên nhau mời dự tiệc, và cũng chén chú, chén bác, ly đầy, ly vơi như ai đến nỗi gia phụ phải nghiêm trách, cấm đoán, nếu không thì lúc này Thế Ngọc thành Tiểu Tửu Vương rồi đó.

Hiếu Ngọc vừa dứt lời thì ai nấy đều cười vang. Thế Ngọc ranh mãnh, im lặng đưa mắt nhìn toàn thể các bạn đồng môn.

Hoàng Khôn đỡ lời :

- Nói ra thì vô cùng. Thế Ngọc tức khí Lôi Lão Hổ khinh miệt anh hùng thiên hạ và nhất là người đồng hương Quảng Đông nên phải thượng đả. Y đã thắng, nổi tiếng tiểu anh hùng xứ Quảng. Trên đời, phàm khách anh hùng hữu tài thường hay hữu tật, vậy Thế Ngọc có biết uống rượu sớm chăng nữa, vị tất đã là việc dở. Cổ nhân, biết bao vị anh hùng túy tửu mà làm những việc kinh thiên động địa không ai bì nổi. Bữa nay, tại Môn Sinh Quán, nhị vị sư đệ Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc nên mặc tình cho Thế Ngọc vui chén cùng anh em môn hữu mới được.

Đồng Thiên Cân vỗ tay cười ha hả :

- Đại sư huynh Hoàng Khôn khoái luận, Cân này nghe sướng tai lắm và bỗng nhiên thấy khát quá chừng. Được một vị trưởng đoàn thả giàn uống rượu như Hoàng huynh kể cũng khoái!

Hồng Hy Quan đưa mắt lừ Đồng Thiên Cân :

- Hoàng sư huynh ưng thuận cho môn hữu vui chén theo thường lệ tại quán Môn Sinh thôi, nhưng không có nghĩa là sau này ai cũng tự do túy lúy càn khôn đâu nhé.

Đồng Thiên Cân nhìn qua nét mặt nghiêm nghị của Hoàng Khôn, đoạn đổi giọng đáp lời Hồng Hy Quan :

- Đồng mỗ đâu dám nghĩ thế! Nghĩa là chừng nào đại sư huynh chịu thả giàn cho mọi người uống thì Đồng mỗ sẽ uống theo, còn thì chỉ uống... chút xíu thôi.

Nghe Đồng Thiên Cân tán uống, ai nấy đều ngầm đưa mắt nhìn nhau cười thầm.

Đoàn hào kiệt Thiếu Lâm tự vừa đi vừa chuyện trò không mấy chốc đã tới quán Môn Sinh.

Quán chủ là Hồng Gia Toàn thấy đông khách tới vội bước ra cửa quán chào mời, vừa ngạc nhiên :

- Hoàng đại ca mới về Tung Sơn sao đã trở lại ngay? Tất cả cùng khóa hồi hương?

Hoàng Khôn đáp :

- Tôi về thăm Sư trưởng nay phải đi có việc riêng, nhân tiện cùng đi với các anh em đây. Chuyến này có tám người chính thức hồi hương. Hồng Hy Quan, Tạ Á Phúc, Thạch Thiên Long và Chu Thế Hùng sẽ trở lại chùa luyện tiếp cao độ.

Họ Hồng ngạc nhiên :

- Ủa! Từ bao lâu nay chùa ta không có lệ cho phép môn đồ xuống núi ngang như thế. Tất phải có nguyên ủy gì rồi. Hoặc giả Sư trưởng phá cổ lệ cho môn đồ được rộng rãi hơn. Nhưng đó là một cải cách không hay rồi! Phải không Hoàng đại ca?

Ngờ Hồng Gia Toàn nghĩ lầm về hành động của Chí Thiện sư trưởng, vả lại họ Hồng từ bao đời nay vẫn là người trung thành của Thiếu Lâm tự, Hoàng Khôn bèn đem việc Sư trưởng phái môn đồ xuống Quảng Đông thuật cho y nghe.

Hồng Gia Toàn gật gù đáp :

- A! Có thế chứ. Luật lệ cổ truyền đâu phải chuyện chơi! Trách nhiệm của Hoàng huynh và các môn hữu đây khá nặng nề. Rất tiếc bị bận việc, nếu không thì tôi quyết theo xuống Quảng Châu xem nội vụ kết quả ra sao. Sư trưởng phái người đi đông quá!

Hoàng Khôn lắc đầu :

- Vị tất đã đông bằng môn đệ Tây Khương, Võ Đang hiệp nhất. Dù sao thừa cũng hơn thiếu. Đường sá xa xôi chẳng lẽ mỗi khi cần tới lại xin viện ứng sao?... Nào, Hồng sư huynh liệu xếp phòng cho anh em và sửa soạn tiệc rượu nhé.

- Xin vâng. Chừng nào lên đường?

- Ở nốt ngày hôm nay, sáng mai khởi hành, không thể trì hoãn được.

Bữa tiệc giã trường hôm ấy rất vui nhộn và kéo dài đến tận sẩm tối.

Sáng hôm sau, đoàn hào kiệt Thiếu Lâm lên đường xuống Quảng Đông. Vì đông người, Hoàng Khôn thuê hai mã xa lớn cho tiện. Lúc tới ranh giới hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hoàng Khôn đổi xe khác thẳng đường xuống Quảng Châu.

Vào tới đại trấn, Hoàng Khôn hướng dẫn xa phu đến Tây Thiền tự trước thì trời đã xế chiều. Chàng nói :

- Tam Đức sư huynh không ngờ anh em ta đến Quảng Châu, vậy ta đột ngột xông thẳng vào xem nhân viên trong chùa có hốt hoảng không nhé!

Mọi người đồng ý, kẻ trước người sau băng qua Tam quan vào sân trước, vừa lúc Tam Đức và Thái Trí hòa thượng từ trên đại hùng bảo điện xuống sân.

Thoạt đầu, hai nhà tu sĩ tưởng là các môn đồ của Võ Đang, Tây Khương bất chợt đột nhập thiền viện gây sự, vì thấy người nào cũng đai nịt gọn ghẽ, võ trang dữ dội, bèn vội vàng lùi bước lên thềm đá toan tính đối phó. Nhưng hai hòa thượng nhận ngay ra Hoàng Khôn, ba anh em Phương gia, Cầm Thượng Ân là người Uy Châu thuộc Quảng Đông, Đồng Thiên Cân, Lương bá Tòng, người Quảng Tây, trước kia đều đã qua Tây Thiền tự, nên tiến tới tiếp đón cùng nhau thi lễ.

Tam Đức niềm nở :

- Chà! Quý vị sư đệ về Quảng Châu, vừa đúng lúc. Sư trưởng nhận được tin bần tăng cấp báo nên phái xuống, phải không?

Hoàng Khôn đáp :

- Người nhận được bức thư do nhân viên Thiếu Lâm cầm về tường trình vụ Hồ Á Kiền thượng đài đả tử Ngưu Hóa Giao và điều động chúng tôi ngay.

Thái Trí hòa thượng khoan khoái xoa hai tay vào nhau mà rằng :

- Có bức thư thứ nhì nữa nhưng chắc chưa tới, người cầm thư mới đi được vài hôm. Sư trưởng dự tính quả rất cả quyết và tranh thủ thời gian rất hay. Nhờ sự hiện diện đông đủ các sư đệ, Tam Đức sư huynh và bần tăng đỡ phải phái bốn tăng nhân đi tiếp tay bên Triệu Khánh phủ.

Nghe ba tiếng Triệu Khánh phủ, anh em Phương gia giựt mình nhìn nhau, Phương Thế Ngọc lẹ miệng hỏi Thái Trí hòa thượng :

- Thưa sư huynh, tiếp tay ai bên Triệu Khánh phủ? Phải chăng là gia mẫu gặp sự khó khăn?

Thái Trí thân mật vỗ vai Thế Ngọc :

- Đúng là việc Phương gia trang, phòng ngừa thôi, hiện thời chưa có việc chi cả. Các sư đệ vào trong này, chúng bần tăng sẽ thuật chuyện cho nghe.

Hoàng Khôn giới thiệu bọn Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Tạ Á Phúc, Liễu Bách Thắng, Thạch Thiên Long và Chu Thế Hùng cùng hai hòa thượng.

Tam Đức nói :

- Hai lần trở về Thiếu Lâm thăm Sư trưởng, Thái Trí và bần tăng biết mặt cả rồi. Duy hiện thời vị nào cũng vạm vỡ, tuy có khác trước nhưng nhìn kỹ cũng nhớ ra ngay. Riêng Lý Cẩm Luân để râu quai nón từ hồi nào vậy, cơ hồ bần tăng không nhận ra nữa?

Đưa tay vuốt bộ râu chổi xể, Lý Cẩm Luân đáp :

- Phải cạo mãi nóng cả ruột, nhiều khi bị đứt cả má nên tiểu đệ mặc cho nó mọc quách cho đỡ bận! Xấu trai một chút nhưng đỡ bận.

Nghe vậy, Tam Đức đưa mắt nhìn Thái Trí cùng cười thầm.

Vào tới khách phòng, các môn đồ Thiếu Lâm dựng khí giới vào tưởng và bỏ hành lý xuống kỷ. Tam Đức hòa thượng hối tăng đồ pha trà và sửa soạn phòng gấp cho mọi người.

Lúc ấy, nghe nói có các sư huynh từ Tung Sơn về, Hồ Á Kiền vội vàng lên khách sảnh chào mừng, hỏi thăm tin tức Sư trưởng.

Hồng Hy Quan nghiêm sắc mặt bảo Á Kiền :

- Sư phụ rất giận về việc sư đệ trốn khỏi Chùa. Nếu sư đệ tuân lời Người thì đâu có xảy ra những chuyện rắc rối với môn đồ Võ Đang sơn?

Hồ Á Kiền cúi đầu nói nhỏ :

- Tiểu đệ đã cố nhịn, cực chẳng đã mới phải đối đầu với Ngưu Hóa Giao. Trước khi cùng y giao đấu, tiểu đệ đã không chắc thắng trận, nhưng vì vấn đề danh dự của môn phái, tiểu đệ đành liều mạng xung trận. Trước ngôn ngữ ngạo mạn của Hóa Giao, dám chắc ít người giữ nổi bình tĩnh...

Hồng Hy Quan cắt ngang :

- Bởi vậy Sư trưởng mới sai phái mọi người xuống Quảng Đông. Nếu sư đệ không chứng tỏ là người khí phách, tất Người bỏ mặc sư đệ tùy nghi đơn thân hành động hà tất phải điều động môn đồ xuống đây làm chi! Hôm chúng tôi hạ sơn, Sư trưởng có gởi theo cho sư đệ ngọn Lê Hoa thương là thứ võ khí mà sư đệ quen dùng...

Nói đoạn, Hồng Hy Quan ra góc tường lấy ngọn thương đưa cho Á Kiền :

- Sư đệ khá coi đó, Sư trưởng bổn tánh bao dong thương quý các môn đồ, đệ tử liệu cư xử cho khỏi phụ hảo tâm của ân sư.

Hồ Á Kiền đỡ lấy ngọn thương lê hoa, rơm rớm lệ cảm động. Giờ phút này, Á Kiền mới nhận thức tình đoàn kết chặt chẽ của người đồng phái. Tuy xa cách, Sư trưởng cũng điều động phái các môn đồ về Quảng Châu phòng hờ.

Trong khi mọi người dùng trà, Thái Trí hòa thượng thuật qua tình hình Quảng Châu cho họ nghe và sau đó nói riêng với ba anh em Phương gia, Hoàng Khôn việc Lý Tiểu Hoàn hiện thời ở trong trấn.

Phương Thế Ngọc vội hỏi :

- Sao sư huynh biết việc Nữ Bá Vương về đây?

- Hai vị Bắc hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long báo cho Tam Đức và bần tăng hay trưa hôm qua. Lý Tiểu Hoàn cùng trọ tại Thanh Thiên lầu, Nam môn với Song hiệp. Hai nhân vật ấy đã qua thăm Triệu Khánh và ở Phương gia trang hơn một tháng mới về đây được mấy ngày.

Phương Thế Ngọc nói với hai anh và Hoàng Khôn :

- Ba đại huynh nên đến Thanh Thiên lầu thăm Song hiệp. Tiểu đệ không cùng đi được, e Lý Tiểu Hoàn nhận được mặt.

Thái Trí hòa thượng can ngăn :

- Dù Tiểu Hoàn không biết mặt Hoàng Khôn, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng không nên đến tửu lầu gặp Mai Nương, Tử Long. Nếu tình hình trở nên gay go, biến chuyển lớn, các sư đệ còn phải ra mặt và nên để Mai Nương, Tử Long ngoài cuộc. Như vậy có lợi cho chúng ta hơn.

Thế Ngọc nói :

- Sư trưởng tiên đoán Lý Hoàn sẽ có viện binh và đi Triệu Khánh tìm gia mẫu cùng tiểu đệ phục thù. Chắc chắn nàng qua Quảng Châu không vì vụ lôi đài Thủy Nguyệt. Vậy ta cần toan tính trước mới được.

Thái Trí vỗ vai Thế Ngọc tỏ ý mến mà rằng :

- Sư đệ khỏi lo việc đó. Hôm qua Mai Nương và Tử Long nhận trách nhiệm thông báo về Triệu Khánh cho lệnh mẫu biết tin Lý Tiểu Hoàn rồi. Nghe nói hình như Song hiệp có quen xa phu nào ở bên chợ thì phải.

Nghe vậy, Phương Hiếu Ngọc gật đầu bảo em :

- Phải rồi, tam đệ mới về hương quán lần đầu nên không biết xa phu Vương Quang. Nếu Song hiệp Cam, Lã nhắn tin thì thế nào cũng đến nơi. Vả lại Lý Tiểu Hoàn còn ở Quảng Châu tức là nàng còn chờ đồng bọn mới dám đi Triệu Khánh chớ!

Hoàng Khôn khen phải :

- Ngu huynh đồng ý với Hiếu Ngọc về điểm này. Họ Lý hiện đang ở trong tầm mắt bí mật kiểm soát của Mai Nương, Tử Long, lo gì? Ngu huynh dự đoán nếu nàng biết vụ lôi đài và việc Lữ Anh Bố được bọn Cơ phòng tử thỉnh về Quảng Châu, báo thù cho Ngưu Hóa Giao thì vị tất nàng đã đi Triệu Khánh ngay, bởi lẽ muốn biết kết quả trận đấu ra sao.

Nhìn Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Hoàng Khôn hỏi :

- Lữ Anh Bố mở võ quán lâu năm tại Triệu Khánh, tất nhị vị sư đệ hiểu biết y hơn mọi người?

Phương Hiếu Ngọc đáp :

- Trong thời kỳ Anh Bố về Triệu Khánh mở võ quán, Mỹ Ngọc và tôi ở liền trên Thùy Dương theo ngoại tổ (chỉ Miêu Hiển) và kế mẫu (tức Miêu Thúy Hoa) tập luyện. Sau này, tập luyện thành công, chúng tôi nhiều lần về Triệu Khánh tải hàng mới nghe danh Anh Bố, nhưng không tiếp xúc cùng y lần nào nên không biết rõ. Dầu sau, y đứng hàng trên Ngưu Hóa Giao, tôi cả quyết Hồ sư đệ không phải đối thủ của y. Đó là việc cần phải xếp đặt ngay từ bây giờ.

Thái Trí hòa thượng nói :

- Việc đã được dự tính rồi. Giờ đây, môn đồ Thiếu Lâm về đông, theo ý bần tăng, ngụ cả ở Tây Thiền tự có lẽ không tiện, vì hôm Tam Đức sư huynh cứu Á Kiền khi ngất trên lôi đài, bọn Cơ phòng và mọi người đều mục kích. Các sư đệ mới đến nên sang ngụ bên Quang Hiếu tự có thế mới tỏ thiện chí hòa bình của phái nhà.

Các môn đồ Thiếu Lâm đều đồng ý. Tam Đức hòa thượng nói :

- Lúc này cũng đã sẩm tối rồi, nhà Chùa cũng đã làm cơm, quý vị sư đệ dùng bữa xong sẽ qua Quang Hiếu tự cũng vừa.

Thái Trí đứng lên :

- Bần tăng về Chùa trước sửa soạn nơi cư trú. Bên Đông môn Tiểu Dương lộ có tửu quán, các sư đệ có thể dùng bữa ngoài quán, như vậy đỡ kham khổ dưa muối theo nhà Chùa.

Đồng Thiên Cân vỗ tay hoan hô Thái Trí :

- Thái Trí sư huynh kinh nghiệm và thiệt tâm lý! Cân này hết sức hoan nghinh hảo ý ấy. Sư huynh biết chúng ta đã dưa muối nhiều năm rồi nên thương tình cho ngã mặn ngoài quán.

Thấy Đồng Thiên Cân háu ăn mặn, các môn hữu đều nhìn nhau bưng miệng cười.

Chương 28: Phóng giáo Thiết lê, Lục Tiểu Vân nạt Tây Khương hảo hán Xử trâm Mai Hoa, Trại Nhiếp Ẩn giúp Thiếu Lâm đệ tử

Nói về Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn, sau thời gian ở Võ Đang sơn bèn thu xếp xuống Quảng Đông như đã hẹn cùng các môn đồ cao cấp Tây Khương và Thiết Diện Hổ.

Lôi Đại Bàng năn nỉ với thân mẫu đòi cùng đi nhưng Nữ Bá Vương hết sức ngăn cấm. Nàng nói :

- Mẹ đi chuyến này có đông đủ các bực cao đồ Tây Khương, dư sức hạ mẹ con Phương Thế Ngọc, hà tất con phải theo, thêm mất thì giờ tập luyện. Khóa học sắp hoàn tất rồi, mẹ khuyên con nên cố gắng.

Lôi Đại Bàng cằn nhằn :

- Chúng là kẻ thù sát phụ, đáng lẽ mẫu thân chờ con cùng tìm đến tận nhà họ Phương mới trúng lý. Một mình con dư sức hạ mẹ con tên tiểu tặc ấy, can chi phải yêu cầu các nhân vật cao độ Tây Khương giúp đỡ?

Nói đoạn, Lôi Đại Bàng bực tức đứng vùng lên, đi đi lại lại trong phòng.

Thấy con trai lực lưỡng oai vệ, dữ dội như con gấu, Lý Tiểu Hoàn mừng thầm nhưng nàng cố nén tâm, nghiêm nghị :

- Việc ngoại tổ của con bị táng mạng liên hệ đến Tây Khương rất nhiều, cớ sao con nói câu khinh bạc? Bạch Mi lão sư thấy con đang thời kỳ tập luyện, tiện thể phái cao đồ đi giúp, đáng lẽ con nên biết ơn mới phải đạo. Với khẩu khí hiện thời, phải chăng con cậy bản lãnh cao siêu mà khinh thường các bực trên?

Dứt lời, Lý Tiểu Hoàn ra vẻ giận dỗi, hầm hầm quay mặt sang một bên.

Lôi Đại Bàng vội quỳ xuống trước mặt thân mẫu, khẩn khoản :

- Nghĩ tới thù cha, con nóng tánh lỡ lời, thân mẫu đừng buồn. Con đâu dám khinh miệt các bực thúc phụ? Mẫu thân không ưng thuận cho theo xuống Quảng Đông, con không dám cưỡng lời.

Lý Tiểu Hoàn ôn tồn bảo Đại Bàng đứng dậy :

- Cũng như mẹ muốn báo thù ngoại tổ, con có thù cha phải báo là lẽ tự nhiên. Trong trường hợp hiện thời, đối với mẹ, hai mối thù cha, chồng, tình huyết mạch, nghĩa tào khang, bên nào cũng nặng, lẽ nào mẹ không cho con theo nhất là lúc này bản lãnh con đạt mức siêu việt? Nhưng kẻ thù của hai dòng họ Lôi, Lý toàn là người môn phái Thiếu Lâm, một võ phái hữu danh cũng như nổi tiếng đông người, biết đâu sau này, họ không thù ngược lại chúng ta? Bởi vậy, mẹ muốn con hoàn tất khóa học cho xứng danh đệ nhất môn đồ Võ Đang sơn. Mẹ lo liệu cáng đáng mọi việc cũng vì không muốn bỏ phí giai đoạn sau cùng hoàn tất công phu luyện tập. Báo xong mối huyết thù, mẹ sẽ trở về đây đón con về nhà vui cảnh điên viên. Hoặc giả chưa kết thúc được mối báo phục, lúc đó mẹ con ta sẽ toan tính sau. Gọn gàng, biết bao?

Lôi Đại Bàng khẩn khoản :

- Con xin tuân lời mẫu thân nhưng không khỏi lo lắng trong khi mẫu thân xông pha nguy hiểm theo dấu kẻ thù.

Lý Tiểu Hoàn mỉm cười, phượng nhãn xếch ngược :

- Đại Bàng! Con quên rằng suốt bao năm nay mẹ đã từng đơn thương nhất mã, giao tranh cùng hào kiệt thiên hạ sao? Chuyến này còn có Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng, toàn là những danh thủ nhất, nhì Tây Khương theo giúp, hà tất con phải lo ngại thêm hao tâm tổn trí phương hại đến công phu luyện tập? Đừng quên rằng Bạch Mi lão sư dám phái bốn nhân vật ấy vào Vân Nam tìm Ngũ Mai đòi giải thích về việc Mai Hoa Thung Hàng Châu thì đủ hiểu tài lực của họ như thế nào!...

Lôi Đại Bàng nói ngay :

- Giải thích đây có nghĩa là gây sự cùng Ngũ Mai?

Lý Tiểu Hoàn cười khanh khách :

- Chứ sao!

Yên trí hơn, Đại Bàng nói :

- Dù thế nào con cũng yêu cầu mẫu thân tiểu tâm thận trọng?

Tiểu Hoàn gật đầu :

- Đó là lẽ tự nhiên của bất cứ ai trong võ giới.

Đại Bàng phản đối :

- Vị tất! Con suy xét đi nhiều, thấy phụ thân con và ngoại tổ quá ư khinh xuất.

Vô tình, Lôi Đại Bàng đã dùng hai tiếng khinh suất khiến Lý Tiểu Hoàn nghĩ đến việc vợ chồng nàng đảm nhận nhiều món tiền lớn của Thiết Diện Hổ lập lôi đài coi rẻ anh hùng thiên hạ. Hành động ấy mới thiệt là khinh suất!...

Số bạc lớn còn đó, nhưng phụ thân nàng, phu quân nàng đã thành người thiên cổ, còn có mẹ con nàng thì bỗng dưng đeo nặng mối thù. Dù phải, dù trái, thù cha, hận chồng nàng phải báo. Nàng có thể xả thân liều mạng trong việc báo thù, nhưng nàng không muốn đứa con thân yêu độc nhất của nàng dính líu vào vụ thù hiềm ấy một khi nàng còn sống.

Với con mặt nhà nghề, Lý Tiểu Hoàn biết con trai nàng - Lôi Đại Bàng - hiện thời là một trong mấy người ngoại đồ mà công phu luyện tập đáng liệt vào bực nhất trong mấy võ phái Võ Đang, Tây Khương, Bạch Hạc, Thiếu Lâm. Đó là kể về phương diện võ thuật.

Còn về phần Đại Lực chưa biết chừng Lôi Đại Bàng dẫn đầu với tuổi hai mươi của chàng. Chớ sao! Cao Tấn Trung, Mã Hùng, cao đồ của Tây Khương thì một người ba mươi, một người ba mươi hai. Dù hai người này đang thời dũng mãnh, cũng không lợi thế được như Lôi Đại Bàng - theo ý riêng của Tiểu Hoàn - mới đôi mươi mà đã đạt cao độ.

Về phần phái Bạch Hạc - một võ phái hoàn toàn phụ nữ thời bấy giờ - người ngoại đồ cao độ là nàng Lục Tiểu Vân năm ấy cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, sống độc thân. Tuy nổi danh Đại lực khắp miền Tây bắc Vân Nam, Lý Tiểu Hoàn cả quyết Lục Tiểu Vân có giỏi lắm thì may ra ngang tay với Lôi Đại Bàng, chớ không thể nào cao hơn được.

Còn Tung Sơn Thiếu Lâm, hình như trước kia - lúc sanh thời - võ sư Lý Ba Sơn một buổi đàm luận về cấp bực môn đồ võ phái, có nói là hiện thời Thiếu Lâm không có loại ngoại đồ cao cấp trực hiện tại Chùa...

So sánh như vậy, Lý Tiểu Hoàn có thể hiểu đại khái tổng quát về địa vị Lôi Đại Bàng trong võ giới miền Nam, ngoại trừ Nga Mi chuyên giữ bí mật tên tuổi và cấp bực môn đồ.

Thuyết phục được Lôi Đại Bàng ở lại Võ Đang sơn rồi, Lý Tiểu Hoàn ngược đường qua Hàng Châu thăm mộ Lôi Lão Hổ rồi mới xuống Quảng Châu vào trọ Thanh Thiên lầu.

Các môn đồ Tây Khương - Cao, Mã, Phương, Bạch - chưa tới nơi. Nếu tới thì bốn người ấy đã tìm đến nàng ở Thanh Thiên lầu như đã hẹn khi trước.

Tiểu Hoàn bèn đến Thạch Sư lộ tìm Vạn Lương phúc điếm, vừa hay Thiết Diện Hổ và Hòa Thân tới trọ được vài hôm.

Lúc đó Thiết Diện Hổ mới biết tin vụ lôi đài Thủy Nguyệt, nên bảo Tiểu Hoàn :

- Điệt nữ hãy ở đây ít lâu chờ ta dò thêm tin tức, hình như võ sĩ trấn đài bị đả tử thuộc phái Võ Đang và võ sĩ thượng đài là người của Thiếu Lâm.

Danh từ hai võ phái ấy có hiệu lực khiến Tiểu Hoàn bốc nóng toàn thân. Nàng hỏi :

- Tôi chưa đi Triệu Khánh ngay được vì Cao, Mã, Bạch, Phương chưa tới nơi. Thúc thúc biết tên hai hảo hán giao đấu chưa?

Thiết Diện Hổ lắc đầu :

- Hiện thời chưa, nhưng chỉ mai, mốt thế nào cũng biết. Nếu đó là vụ lớn chúng ta nên theo dõi xem sao, bằng không thì chờ bốn người kia rồi cùng đi Triệu Khánh.

Lý Tiểu Hoàn nói :

- Tôi thiết nghĩ vụ lôi đài Thủy Nguyệt không thể nào tầm thường được, bởi lẽ hai chi nhánh lớn của Thiếu Lâm đều ở cả Quảng Châu. Nếu môn đồ Thiếu Lâm thượng đài tất họ không thể chối là không biết được. Đã vậy, ngày nào tôi cũng đến đây để thúc thúc cho biết tin tức.

Mấy hôm sau, do Thiết Diện Hổ, Lý Tiểu Hoàn biết rành mạch vụ Hồ Á Kiền đả lôi đài và nàng biểu đồng tình việc chờ Lữ Bố Anh đến Quảng Châu, sẽ để bọn Cơ phòng theo người cháu Ngưu Hóa Giao là Ngưu Cường từ Đông Hải thôn tới chịu tang, chuyển linh cữu Hóa Giao về Võ Đang sơn, yêu cầu Phùng Đạo Đức thẳng tay can thiệp.

Trong việc này, Thiết Diện Hổ, thêm một lần nữa, đã lợi dụng lòng sốt sắng của Lý Tiểu Hoàn, bảo nàng viết thư dùng lời lẽ thống thiết tả lúc Ngưu Hóa Giao lâm chung nhắc đến Phùng sư phụ, và tư cách hống hách của Hồ Á Kiền đã khiến Ngưu Hóa Giao công phẫn trượng nghĩa khinh tài trấn đài với mục đích diệt trừ môn đồ Thiếu Lâm cường bạo.

Trong lúc sốt sắng muốn cả hai phái Tây Khương, Võ Đang hợp nhất diệt trừ Thiếu Lâm để báo hai mối tử thù, Lý Tiểu Hoàn đã quên rằng một khi Phùng Đạo Đức huy động các môn đồ, tất trong số ấy phải có Lôi Đại Bàng, đứa con duy nhất thân yêu của nàng và nàng đã tính để y ngoài cuộc.

Về phần Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long hai người chỉ để ý đến đại thể, biết rằng Lý Tiểu Hoàn còn trọ ở Thanh Thiên lầu và sau khi dò hỏi viên quản lý biết nàng chờ một số người sẽ đến kiếm nàng tại tửu lầu. Ngoài ra Cam, Lã không thấy cần phải theo dõi họ Lý nên không hiểu việc nàng liên lạc với Thiết Diện Hổ.

Mai Nương, Tử Long cần biết đại cương vụ tranh chấp giữa môn đồ các Nam phái để tùy thời can thiệp, nếu cần. Trái lại, môn đồ Thiếu Lâm tự đáng lẽ phải hoạt động để tìm hiểu hành động đối phương, thì chỉ giữ vai trò thụ động chờ địch thủ trổ đòn nào mới trả lại đòn ấy. Thành thử một mình Thiết Diện Hổ lợi dụng tình thế, ngầm ngấm nhóm ngọn lửa giao tranh, mặc cho các môn võ phái đã sẵn mối tỵ hiềm lại càng thù ghét nhau thêm.

Sẵn lòng ghen tị về danh tiếng với Thiếu Lâm tự, phái Tây Khương không tìm hiểu về cái chết của Lý Ba Sơn, vị lão sư Trưởng phái tức thì nổi giận, cậy mạnh, sai phái môn đồ đi tìm Ngũ Mai trả thù. Khôn khéo, muốn chằng việc này với việc kia, tạo nên một hậu thuẫn mạnh mẽ, Lý Tiểu Hoàn hẹn các môn đồ kiệt hiệt Tây Khương về Quảng Châu sẵn sàng giao chiến cùng Miêu Thúy Hoa, Phương Thế Ngọc, mở đường lối khai chiến cùng người thuộc Thiếu Lâm tự.

Lôi kéo được Tây Khương vào vòng chiến rồi, Thiết Diện Hổ vẫn lo khó lòng đẩy nổi Võ Đang vào cuộc giao tranh vì lẽ Lôi Lão Hổ không phải là đồ đệ chánh thức của Phùng Đạo Đức.

Đang lúc băn khoăn chưa biết hành động theo thể thức nào thì cơ hội độc nhất vô nhị đã đến với Thiết Diện Hổ: vụ Thủy Nguyệt lôi đài Quảng Châu với cái chết của Ngưu Hóa Giao. Cơ hội hoàn hảo theo ý mong muốn và dĩ nhiên Thiết Diện Hổ khai thác triệt để...

... Nhắc lại việc Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng từ biệt Bạch Mi lão sư, đi tìm Ngũ Mai yêu cầu giải thích về vụ Thiền sư đả tử Lý Ba Sơn.

Bốn người ra khỏi đất Tây Khương, qua Lâm Nguyên huyện thuộc Tứ Xuyên, vẫn theo sơn đạo vào Tây bắc Vân Nam, đến huyện Quan Đồ. Đường lối xuyên sơn không rừng thì núi, hiểm trở vô cùng, phong cảnh thập phần hùng vĩ.

Tới huyện Quan Đồ, Cao Tấn Trung bảo Mã, Phương, Bạch :

- Ta vào quán trọ gửi ngựa và hành trang, sau sẽ đi Long Sơn (tức là Bạch Hạc sơn, người ngoại xứ vẫn quen gọi tên cũ mà Cao Tấn Trung lại là người Tứ Xuyên tiếp giáp với Vân Nam).

Phương Thất nói :

- Cái đó tùy ở đường từ Quan Đồ vào Long Sơn gần hay xa.

Mã Hùng nói :

- Phương sư đệ yên trí, vào Long Sơn gần chớ không xa. Gặp Ngũ Mai, ta cần phải gọn gàng. Đem ngựa theo vướng víu lắm.

Bốn người vào tửu quán nghỉ ngơi một ngày, hôm sau mới vào Long Sơn.

Ngay chân núi Long Sơn có một trang trại lớn trên hai trăm nóc nhà tranh ngói lẫn lộn nhưng khang trang nhất mực. Đó là Hoàng Hoa trại thuộc gia đình Ngũ Mai thiền sư, Trại chủ là người em đứng vào hàng thứ ba dưới Ngũ Mai, tên là Hoàng Hoa Kỳ Thắng, năm ấy tuổi mươi chín tuổi.

Họ Hoàng Hoa vào thung lũng Long Sơn, khai thác lập thành nông trại từ đời vua Sùng Chinh nhà Minh và truyền nghiệp cho đến Ngũ Mai mới được Hồng Mi thiền sư đem về Thiếu Lâm tự truyền nghệ và phát võ từ đó.

Dân Hoàng Hoa trại phần đông là họ Hoàng Hoa và thêm mấy họ Lục, Quan, Ngũ, xuất phát bởi những gia đình trước kia đã theo họ Hoàng Hoa vào khai khẩn khu vực Long Sơn.

Dân Hoàng Hoa trại tự túc đủ mọi phương tiện. Tới khi Ngũ Mai thành tài về trụ trì Long Sơn tự, thấy khu ấy có giống hoang mã kiêu dũng, nên dạy em trai là Kỳ Thắng phương pháp bắt hoang mã gây giống, trước còn bán cho huyện Quan Đồ, sau bán lan ra các miền lân cận và xuống tới thủ phủ Côn Minh.

Người Vân Nam quen gọi là giống Long Sơn Mã. Giống ngựa này cao lớn kiêu hùng, sức chạy cũng như đi đường trường rất bền bỉ, đến Trung Hoa Dân Quốc vẫn còn nổi tiếng Long Sơn Hảo Mã Trại chủ Hoàng Hoa Kỳ Thắng không được may mắn theo học võ thuật như Ngũ Mai nên nguyền sau này sẽ cho các con theo bá mẫu để chuyển dòng họ nông gia thành võ gia.

Người đồ đệ đầu tiên của Ngũ Mai là Thái Hòa ni cô, xứ sở ở Côn Minh. Người thứ nhì là Thái Diên người Khai Hóa, cũng thế phát như Thái Hòa. Hai người nội đồ này đều được Ngũ Mai dốc lòng truyền nghệ để sau này thay thế trụ trì Long Sơn tự.

Về sau, chọn lựa trong Hoàng Hoa trại, Ngũ Mai thâu nhận con gái nhà họ Lục, họ Quan, họ Ngũ là Lục Tiểu Vân, Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân cùng ba người cháu gọi bằng bá mẫu (con Kỳ Thắng) là Hoàng Hoa Nữ, Hoàng Hoa Nhị Lang và Hoàng Hoa Nương.

Long Sơn tự là nữ thiền viện, nên Hoàng Hoa Nhị Lang được đặc cách lên Long Sơn tự nhờ Ngũ Mai chuyên luyện cho đến năm mười bốn tuổi thì phải xuống ở hẳn Hoàng Hoa trại tập luyện cùng các bạn trai khác do Ngũ Mai hay Thái Hòa ni cô hàng ngày xuống võ trường chỉ dẫn.

Nội đồ Trưởng tràng Long Sơn tự thời bấy giờ có Thái Hòa bốn mươi lăm tuổi, tiếp tới có Thái Diên ni cô ba mươi tuổi. Phần ngoại đồ cao cấp là nàng Lục Tiểu Vân được lão ni thâu nhận lên núi trước những người khác tới bốn năm như Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nữ đồng hạng. Rồi đến Hoàng Hoa Nhị Lang và Hoàng Hoa Nương.

Theo vết Ngũ Mai lão ni, các môn đồ phái Bạch Hạc, ngoài các môn đồ võ thuật khác, đều chuyên luyện môn Thương pháp đặc biệt do Ngũ Mai chế hóa ra sau nhiều năm nghiên cứu.

Đó là bài Bạch Hạc Thiết lê Thương. Ngọn thương Thiết lê từ hình thức đến cân lượng đều được Ngũ Mai lão ni nghiên cứu rất thận trọng. Chất thép cũng được lọc đi lọc lại theo phương pháp Thiếu Lâm phái và đưa xuống lò dưới Hoàng Hoa trại để đúc.

Có hai thứ thương Thiết lê: hoặc toàn thép, hoặc mũi bằng thép, cán bằng thiết mộc đem từ Tung Sơn về Long Sơn dùng.

Thứ toàn thép nặng tổng cộng có hai mươi cân, còn thứ cán bằng Thiết mộc nặng mười bốn cân. Tuy hai thứ nặng nhẹ khác nhau, nhưng công dụng cũng lợi hại tương đương, cán Thiết mộc rắn chắc không kém gì thép.

Sở dĩ Ngũ Mai lão ni chế tạo ra hai thứ cán toàn thép và cán thiết mộc là cố tùy nghi cho các nữ môn sử dụng từ lúc mới khởi luyện cho đến khi thành tài. Ngoài thương pháp, Ngũ Mai còn luyện cho các môn đồ luyện các môn đồ phép phóng thương bách phát bách trúng rất lợi hại.

Về môn phóng thương, trong các môn đồ nội, ngoại trên Long Vân tự hay dưới Hoàng Hoa trại, ngoài vị trưởng Thái Hòa ni cô, lúc bấy giờ có Lục Tiểu Vân và ba chị em Hoàng Hoa Nữ, Hoàng Hoa Nhị Lang, Hoàng Hoa Nương là người có tài nhất. Mỗi khi vào sâu trong núi săn thú lớn, bốn người ấy chỉ chuyên dùng Thiết lê thương hạ mồi chớ không dùng cung tiễn.

Vào tới thung lũng Long Sơn, bọn Cao Tấn Trung thấy Hoàng Hoa trại khang trang kiên cố, choán hẳn chân núi phía Tây và toàn thể thung lũng được khai khẩn gọn gàng, đẹp mắt thì không khỏi ngạc nhiên.

Cao Tấn Trung nói :

- Ồ, không ngờ nơi Long Sơn này lại có một thế giới nông nghiệp đặc biệt như vậy! Từ Quan Đồ huyện tới đây, có ba thôn trang nhưng không một nơi nào gọn gàng, lớn lao như sơn trang này.

Mã Hùng chỉ các vọng lâu cao ngất ở bốn phía trang thôn mà rằng :

- Sơn trang được phòng vệ cẩn mật dường kia, hẳn phải có một số người theo học phái Bạch Hạc.

Lúc bấy giờ đã quá Ngọ, bốn môn đồ Tây Khương đi vòng qua cổng trang nhận xét, thấy tấm biển vắt ngang trên trang môn đề ba đại tự Hoàng Hoa Trại. Thôn dân làm việc ngoài rẫy, trên nương đều đã nghỉ tay dùng bữa dưới bóng cây rậm mát.

Phương Thất lẩm bẩm :

- Thôn trang nào cũng có một vài tửu điếm rải rác ngoài đầu trang, riêng nơi này không có gì ráo trọi, như bất cần khách qua đường!

Cao Tấn Trung cười :

- Phương sư đệ quên rằng trước khi vào khu vực này, người ta đã cho biết là không có hàng quán nào cả ư?

Phương Thất đáp :

- Quên sao được, nhưng tiếc thay cho một thôn trang ở giữa khung cảnh hùng vĩ ngoạn mục đường này mà thiếu tửu điếm, quả là sự sơ sót đáng nói.

Cao Tấn Trung chỉ một mục đồng đang véo von thổi sáo trên mình trâu dưới bóng cây dương lớn.

- Ta đến kia hỏi thăm chú bé đường lên núi lối nào.

Bốn người liền đến thẳng gốc dương.

Thấy người lạ đi tới, mục đồng ngừng tiếng sáo, chăm chú nhìn hết người lại đến võ khí đeo bên sườn.

Cao Tấn Trung cất tiếng hỏi :

- Hỡi chú mục đồng, đường lên Long Sơn hướng nào vậy?

Lẳng lặng nhìn bốn người lạ giây lát, mục đồng hỏi lại :

- Tráng sĩ lên Long Sơn làm chi?

Bị hỏi ngược lại, Cao Tấn Trung khó chịu nhìn ba người sư đệ, đoạn bảo mục đồng :

- Ta hỏi chú bé chỉ đường thì cứ nói có được không, can chi nhiều lời?

Mục đồng ừ hử mà rằng :

- Tôi hỏi như vậy là có lợi cho tráng sĩ đó!

- Ủa! Sao lạ vậy? Có lợi gì?

- Tráng sĩ có biết trên Long Sơn có gì không?

- Sao lại không? Có Long Sơn tự chớ gì!

- Đó là ngôi nữ thiền viện, không một ai được phép lên đó cả.

Cao Tấn Trung khó chịu :

- Nhưng ta có việc muốn gặp Ngũ Mai lão ni, người khá chỉ đường ta cho tiền ăn quà.

Nói đoạn, họ Cao móc túi lấy tiền, nhưng mục đồng xua tay nói :

- Khỏi cần, tráng sĩ đã nhất định lên núi thì cứ đi vòng sau hướng Đông sẽ thấy lối. Nếu gặp sự không may thì đừng trách tôi không nói trước nhé?

Dứt lời, mục đồng đưa ống sáo lên môi tiếp tục thổi. Tiếng sáo véo von dìu dặt trong gió thoảng buổi trưa hè miền sơn cước.

Bọn Cao Tấn Trung lẳng lặng đi thẳng sang hướng Đông, theo đường mòn lên núi. Tới cổng chùa, bốn người nhìn quanh nhận xét, đoạn toan đẩy cửa bước vào thì chợt nghe tiếng chân bước trên lá khô sột soạt ở phía sau vọng tới.

Bốn người cùng quay phắt lại.

Một thiếu nữ trạc ngoài đôi mươi gọn gàng trong võ phục màu chàm, chân dận thảo hài, tay vác hai ngọn thiết thương ngù đỏ, lẹ làng bước tới. Thiếu nữ ngừng bước, nhìn chằm chằm bọn người lạ.

Trước vẻ hùng dũng, quắc thước thư anh ấy, bốn môn đồ Tây Khương đưa mắt nhìn nhau. Cao Tấn Khương mỉm cười, đoạn đưa tay đẩy cánh cửa chùa.

Nhưng đồng thời, một giọng lanh lảnh vang lên :

- Ai kia? Vào chùa có việc chi? Đây là ngôi nNữ thiền viện, nghe?

Mã Hùng nhìn đồng bọn rồi nói :

- Nữ thiền viện thì nữ thiền viện chớ, bộ cấm người tới hỏi thăm sao? Nếu có lệnh cấm, sao không bế môn từ ngay từ dưới chân núi, để người ta lên đây làm chi cho mất công? Cô nương... là người trong thiền viện này sao?

Thiếu nữ gật đầu, mắt sáng như hai vì tinh tú, nhìn mọi người :

- Phải! Quý vị tráng sĩ muốn hỏi ai?

Nàng dựng hai ngọn thương xuống đất.

Cao Tấn Trung nói :

- Tôi muốn gặp Ngũ Mai lão ni.

Thiếu nữ cau mặt :

- Nhưng quý vị vẫn không xưng danh? Hỏi lão ni có việc chi?

Cao Tấn Trung xây hẳn người trở ra, chống tay lên đốc đao, dõng dạc bảo thiếu nữ :

- Tôi từ Tây Khương đến đây có việc gấp. Chắc hai tiếng Tây Khương là đủ đảm bảo để cô nương... khỏi thắc mắc về mục đích hỏi Ngũ Mai lão ni? Còn quý danh là gì? Liên can chi tới lão ni mà căn vặn người ta như vậy?

Thiếu nữ không chút do dự :

- Tôi là Lục Tiểu Vân, môn đồ của lão ni. Nhưng rất tiếc, gia sư đi vắng rồi, quý vị muốn nói điều chi, tôi lãnh hội cũng được.

Cao Tấn Trung cười gằn :

- Rất tiếc, việc đó không thể nói với cô nương được. Tôi cần gặp lão ni, hà tất phải chối từ!

Lục Tiểu Vân quắc mắt :

- Nếu không tin, yêu cầu các người ra khỏi nơi đây ngay! Chùa này không tiếp ngoại nhân.

Mã Hùng cười nửa miệng, lững lờ bảo Cao Tấn Trung :

- Hà tất sư huynh phải phí lời. Chúng ta đến đây để nói chuyện với Ngũ Mai lão ni chớ có biết cô nương đây là ai! Cứ vào chùa sẽ biết thực hư.

Nói đoạn Mã Hùng cùng đồng bọn đẩy cổng chùa đi vào... Nhưng vừa qua khỏi tam quan thì đã thấy thiếu nữ đứng ở bên trong từ hồi nào, cầm ngang hai ngọn Thiết lê thương, nét mặt hầm hầm tức giận.

Thì ra trong khi bốn môn đồ Tây Khương đẩy cánh cổng chùa nặng nề để vào trong thì Lục Tiểu Vân đã lẹ như cắt, phi thân lên nóc cổng, vượt qua bốn người, vào sân trước chặn đường. Nàng quát lớn :

- Biết điều đứng lại ngay! Không được vô lễ!

Giữa lúc ấy, một ni cô trạc ngoại tứ tuần thủng thẳng từ trong chùa đi ra. Ni cô điềm đạm cất lời hỏi :

- Có điều chi mà rộn chốn thiền môn vậy?

Lục Tiểu Vân vẫn nhìn thẳng ra phía trước, nàng nói :

- Thưa sư tỉ, bốn người này hỏi gặp Sư trưởng, tiểu muội đã nói là Người xuất ngoại rồi mà họ không tin cứ ngang nhiên xâm phạm Thiền môn.

Thái Hòa ni cô - vì chính là người - giả đò hỏi bọn Cao Tấn Trung :

- Thật như vậy không? Bần ni thiết nghĩ quý vị tráng sĩ là người hiểu biết cấm luật trong nữ thiền viện, lẽ nào lại xâm phạm vô lối như vậy được! Chắc Lục sư muội lầm lẫn sao đó! Muôn vàn xin lỗi, nhưng lão ni xuất ngoại được mươi ngày nay rồi. Nếu quý vị cần gặp, hai tháng nữa sẽ trở lại. Hoặc giả muốn tìm gia sư, xin cứ đi Côn Minh.

Cao Tấn Trung sầm mặt lại, trước lời châm biếm của Thái Hòa ni cô :

- Chúng tôi từ Tây Khương đến đây, đường sơn xuyên ngàn dặm lẽ nào lại đi dễ dàng như vậy. Nếu Ngũ Mai lão ni dặn trước không dám... tiếp thì cứ nói, hà tất phải dối trá mà làm chi!

Thái Hòa điềm đạm :

- Mô Phật. Quý vị dù có là cao đồ Tây Khương thì ít ra cũng biết luật lệ tôn ti trật tự, cớ sao dùng thứ ngôn ngữ không xứng đáng danh phái chút nào, khiến thiên hạ chê cười là hữu luyện mà bất hữu giáo?

Bị chửi mát một lần nữa, Mã Hùng đùng đùng nổi giận tiến lên mấy bước, mặt đỏ gay, quát :

- Chúng ta đến đây muốn nghe Ngũ Mai giải thích mấy điều. Nếu giải đáp được trôi chảy, câu chuyện sẽ giảng hòa. Mau lên Lão ni ra đây! Đừng bắt buộc chúng ta phải vào thẳng nội điện thêm phiền!

Thái Hòa ni cô lạnh lùng đáp :

- Nói thiệt không biết nghe, bần ni là kẻ tu hành nhịn được, nhưng không nên học giận Lục sư muội đây, nghe?

Mã Hùng nói :

- Chúng tôi lên Long Sơn yêu cầu hội kiến cùng Ngũ Mai lão ni để hỏi lão ni giải thích một vấn đề. Cớ sao các người có ý ngăn cản và dùng thứ ngôn ngữ gây hấn như vậy? Hay là hai người muốn chúng tôi phải buộc lòng tự ý vào nội điện tìm lệnh sư? Nên hiểu rằng nếu sợ thì anh em đã không tới Long Sơn. Vậy, đừng nạt nộ vô ích!

Với giọng cứng rắn, nghiêm nghị hơn trước, Thái Hòa ni cô nói :

- Bần ni với Lục sư muội đã hết lời nói rằng gia sư hiện thời xuất ngoại. Quý vị tráng sĩ không chịu nghe, nhất quyết xâm nhập nữ tu viện, phạm cấm luật. Dĩ nhiên, quý vị sẽ vấp phải sự phản đối của toàn thể nhân viên Chùa này. Bần ni yêu cầu quý vị trở về chờ dịp khác.

Mã Hùng nghi ngờ nhìn Cao Tấn Trung hỏi ý kiến, nhưng Cao Tấn Trung hất hàm ra hiệu bảo Mã, Phương, Bạch cứ kéo thẳng vào nội điện.

Tấn Trung, Mã Hùng xông đi trước, tỏ ý khinh miệt Thái Hòa ni cô và Lục Tiểu Vân. Nhưng một tiếng thét vang lên chói ráy :

- Hỗn xược! Coi đây!...

Một vệt nhoáng như chớp giựt bay vụt qua giữa quãng trống Cao Tấn Trung và Mã Hùng, tiếp theo là một tiếng phập khô khan.

Cao, Mã vội nhảy sang hai bên tránh đòn, ngoái cổ nhìn lại phía sau, thấy ngọn Thiết lê thương cán thép cắm vào gốc liễu lớn ngập đến tận ngù đỏ.

Lục Tiểu Vân đã phóng ngọn thương ấy trổ uy võ cản bọn Cao Tấn Trung. Nàng giơ ngọn Thiết lê thương thứ hai lên ngang vai, quắc mắt nói lớn :

- Ta chưa muốn nhắm yếu hầu các ngươi đó! Hãy trông thân cây liễu đó làm gương! Trở ra ngay!...

Bướng bỉnh, Mã Hùng cất bước tiến lên, nhưng vừa đi được một bước thì Lục Tiểu Vân đã phóng luôn ngọn thương thứ nhì, lằn thương rít lên như gió cuốn, cắm phập xuống đất ngay trước mũi vỏ ủng của Mã Hùng.

Không nhịn được nữa, Mã Hùng tuốt phắt đơn đao ra khỏi vỏ, toan tiến đánh Lục Tiểu Vân, thì đồng thời Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nương, một người cầm hai ngọn Thiết lê thương từ trong chùa chạy ra đứng dàn cả hai bên tả, hữu Lục Tiểu Vân, người nào cũng gọn gàng, quắc thước.

Hoàng Hoa Nương liệng một ngọn thương cho Lục Tiểu Vân bắt lấy.

Thế là năm vị nữ trung hào kiệt ấy cùng giơ thương, chĩa mũi nhọn vào bốn tráng sĩ Tây Khương, sẵn sàng phóng đánh.

Cao Tấn Trung vội quàn tay giữ lấy cánh tay Mã Hùng bảo y hoãn tiến.

Thái Hòa ni cô nói :

- Bốn người liệu tránh né kịp năm ngọn thương này phóng ra một lượt không? Xâm nhập Long Sơn tự không dễ dàng đâu!...

Hai bên gay go đến mực độ ấy mà không thấy Ngũ Mai lộ diện, Cao Tấn Trung suy nghĩ biết rằng quả Ngũ Mai đã đi vắng thiệt. Nếu cố tâm gây sự với bọn nữ hảo đồ Long Sơn thì không những không ích lợi gì mà còn mua thêm chuyện vào mình, chi bằng để lúc gặp Ngũ Mai thì dù có tốn công cũng không sao.

Nghĩ đoạn, Cao Tấn Trung bảo Mã, Phương, Bạch ba người :

- Thôi, Ngũ Mai lão ni đã không có ở nhà, ta vào chùa cũng vô ích, dịp khác sẽ trở lại đây.

Nghe vậy, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng cùng thâu khí giới lại đứng sau Cao Tấn Trung.

Họ Cao hướng về phía nữ môn đồ Bạch Hạc sơn mà nói rằng :

- Nhớ nói lại với lão ni rằng chúng tôi tới Long Sơn để nói chuyện về vụ Mai Hoa Thung Hàng Châu! Lục cô nương phóng thương khá lắm!

Nói đoạn Cao Tấn Trung tiến đến chỗ ngọn thương cắm dưới đất rút phắt lên, lùi sang phía hữu mươi bước rồi phóng tới luôn. Ngọn thương Thiết lê cắm vào thân cây liễu theo hình thước thợ với ngọn thương do Lục Tiểu Vân phòng hồi nãy.

Cao Tấn Trung cười ha hả :

- Nếu là ngọn giáo Kim xà của Tây Khương thì mũi giáo sẽ xiên qua thân cây.

Dứt lời, y cùng đồng bọn Mã, Phương, Bạch đi ra cổng chùa. Trước khi ra khỏi tam quan, Cao Tấn Trung quay lại nói lớn :

- Nhớ nói với lão ni liệu bề đề bảng cấm địa ngay tận chân núi, nghe!

Không kém, Lục Tiểu Vân trả đũa :

- Chuyến sau còn dám tới Long Sơn, nhớ đi cho đông và đừng quên huy động nhiều người tài giỏi hơn nữa, kẻo đầu voi đuôi chuột như hôm nay thì phiền lắm!

Tấn Trung lẳng lặng ra khỏi tam quan cùng đồng bọn xuống núi.

Bạch Dũng nói :

- Mấy cô ả trên Long Sơn này coi bộ dữ dằn quá!

Cao Tấn Trung nghiêm sắc mặt :

- Dĩ nhiên. Ni cô và Lục Tiểu Vân có vẻ là môn đồ cao cấp của Ngũ Mai. Thoạt tiên, tôi yên trí là lão ni có nhà nên cố ý om sòm cho mụ phải ra mặt. Với Ngũ Mai, ta có thể giao tranh với riêng mụ ta thôi. Trái lại, với bọn môn đồ Long Sơn, trận đánh sẽ xảy ra toàn diện và bất lợi cho ta vì chùng đông hơn. Bởi vậy tra rút lui là phải lẽ.

Phương Thất nói :

- Mấy con yêu nữ ấy sẽ nhạo báng ta nhát gan, hả sư huynh?

- Đâu có! Mấy người ấy không phải môn đồ cấp dưới. Họ tự hiểu nếu ở địa vị của ta thì cũng nhượng bộ để tránh xô xát bất lợi. Vả lại nếu ta nhút nhát thì đâu dám tới Long Sơn tìm Ngũ Mai?... Dù sao, môn phóng thương của Lục Tiểu Vân cũng tuyệt kỹ không thua lối phóng dáo của Kim xà ở Tây Khương, phóng dáo Kim xà mạnh hơn nhưng không lẹ bằng. Căn cứ vào ngọn thương thiết kế đầu tiên do Lục Tiểu Vân phóng thì đủ hiểu.

Bốn người xuống tới chân núi thì mặt trời đã gác non tây.

Mã hùng nói :

- Mau ra khỏi khu Long Sơn, ngủ lại ở tửu điếm thôn một đêm sáng mai sẽ về Quan Đồ huyện. Chuyến này đi mất công...

Bỗng Mã hùng bỏ dở câu nói, chăm chú nhìn về phía rừng xa xa. Cao, Phương, Bạch lấy làm lạ nhìn Mã Hùng thì gã đã hất hàm nói :

- Coi kìa!

Ba người nhìn theo về phía đầu rừng. Một toán năm người đang tiến lẹ về phía Long Sơn.

Khi họ gần đến nơi, bọn Cao Tấn Trung nhận ta người đi đầu là một thanh niên hảo hán, dong dỏng cao, nước da bánh mật, tay cầm bốn cây Thiết lê thương. Bốn người theo sau trang phục ra dáng gia nhân, khệ nệ khiêng một con hổ khá lớn, đuôi quét lê thê trên mặt cỏ, một ngọn thương sắt cắm ngập quá nửa trong miệng mãnh thú há hốc, máu đóng keo lại hai bên mép.

Bốn môn đồ Tây Khương chăm chú nhìn thanh niên và xác mãnh hổ, cũng như thanh niên nhìn họ không chớp mắt.

Thanh niên bảo bọn gia nhân :

- Các ngươi khiêng mãnh thú về trại, ta sẽ về sau.

Nói đoạn, chàng đứng lại chần chừ nhìn bốn người lạ hồi lâu mới cất tiếng hỏi :

- Quý vị lên Long Sơn hay từ đâu qua đây?

Trông thấy ngọn Thiết lê thương và xét ngôn ngữ, Cao Tấn Trung dự đoán ngay thanh niên là môn đồ phái Bạch Hạc, và là con cháu Trại chủ Hoàng Hoa.

Thận trọng, Tấn Trung đáp :

- Tôi xin yết kiến Ngũ Mai lão ni, nhưng lão ni... không tiếp.

Không do dự, thanh niên cải chính ngay :

- Bá mẫu tôi đi Côn Minh thật, lẹ lắm cũng phải một tháng nữa mới về Long Sơn.

Dứt lời, thanh niên cúi đầu chào và nói tiếp :

- Tôi là Hoàng Hoa Nhị Lang, Ngũ Mai lão ni là bá mâu tôi và cũng là gia sư. Xin cho biết quý danh và mời quý vị qua tệ trang nghỉ ngơi.

Thấy sự niềm nở, dễ tánh của thanh niên, Cao Tấn Trung đành đáp lời :

- Cảm ơn tráng sĩ! Tôi họ Cao và mấy bằng hữu đây họ Mã, Phương, Bạch. Anh em tôi hữu sự, cần đi gấp. Xin để lần sau sẽ cùng tráng sĩ tái ngộ!...

Nói đoạn, Tấn Trung đưa mắt ra hiệu cho môn hữu, rồi cũng chào Nhị Lang, đi thẳng.

Thiếu niên họ Hoàng Hoa đứng ngây người ra, không hiểu vì lẽ gì bốn bị hảo hán lạ mặt lại lầm lũi đi ngay như vậy. Chàng toan đuổi theo cố nài họ về Hoàng Hoa trại để kết giao, nhưng bọn môn đồ Tây Khương lẹ chân đi xa mất rồi, nên chàng cũng mặc không để ý đến nữa.

Trên đường về Quan Đổ huyện, Bạch Dũng nói :

- Các môn đồ Bạch Hạc có lẽ chuyên về thương pháp! Bọn nữ đồ trên Long Sơn đều sử dụng Thiết lê thương và tên Hoàng Hoa Nhị Lang vừa rồi, cũng đã phóng thượng hạ ác hổ. Ngọn thương lút đến nửa cán vào mồm mãnh thú, đủ rõ tài bách phát bách trúng và dũng lực của Nhị Lang. Chưa biết chừng Ngũ Mai còn nhiều môn đồ khác nữa trong Hoàng Hoa trại.

Mã hùng bảo Bạch Dũng :

- Đó là sự hiển nhiên, chớ còn có lẽ gì nữa! Hoàng Hoa trại thuộc họ nhà Ngũ Mai, và sư đệ không thấy tên Nhị Lang kêu Ngũ Mai bằng bá mẫu đó sao?

Nói đến đây, Mã Hùng quay sang hỏi Cao Tấn Trung :

- Về vụ Ngũ Mai này, Cao huynh nghĩ thế nào?

Tấn Trung đáp :

- Ngày về Long Sơn của lão ni ấy không nhất định, ta chờ sao nổi? Và bị bọn Long Sơn đông đảo, ta quả bất địch chùng, tội chi mang họa vào thân trong lúc này? Phải tổ chức chu đáo mới có thể trở lại đó lần thứ nhì. Kinh địch chỉ uổng mạng vô ích như sư huynh Lý Ba Sơn. Tôi sẽ trình bày tự sự với Bạch Mi sư phụ. Chắc chắn người không quở anh em ta đâu! Bây giờ, ta nên qua Quảng Đông, tìm Lý Tiểu Hoàn giúp sức nàng hạ cho kỳ được mẹ con Phương Thế Ngọc, sau đó về Tây Khương hiệp bàn cùng Lão sư tùy người định đoạn vụ Ngũ Mai lão ni.

Ai nấy đều khen phải và hôm sau, Cao, Mã, Phương, Bạch từ Quan Đổ huyện qua Quý Châu sang thủ phủ Quảng Châu.

* * * * *

Nói về võ sư Lữ Anh Bố, sau mấy hôm suy nghĩ, võ sư nhận lời mời của Cơ phòng tử. Bạch An Phúc mừng rỡ, lấy ba ngàn lượng bạc và mua thêm tặng phẩm quý giá biếu Anh Bố.

Tới Quảng Châu, Bạch An Phúc mời Lữ võ sư về căn nhà mướn riêng cho Ngưu Hóa Giao trước kia.

Không để mất thì giờ, Anh Bố tức khắc đến Thiên Phúc tự làm lễ trước quan tài họ Ngưu.

Trông thấy bộ quan tài quản trong căn phòng tối âm u, soi sáng bởi mấy ngọn đèn cầy chập chờn trong khói hương, Anh Bố nghĩ tới người môn hữu thâm giao khi xưa thì không khỏi bùi ngùi thương cảm và càng nghĩ bao nhiêu, vị võ sư phái Võ Đang ấy càng thấy giận Hồ Á Kiền bất nhiêu.

Đành rằng đường quyền, ngọn cước vô tình, nhưng người thắng thế vẫn đủ thì giờ, đủ lương trí nhân nhượng đả thương đối phương, giành lấy phần thắng là đủ tỏ thắng, bại rồi, họ tất phải trổ độc thủ sát hại nhân mạng?

Căn cứ vào đó, đủ hiểu rằng Hồ Á Kiền tánh tình độc ác, không nhân nhượng anh em đồng đạo.

Ở Thiên Phúc tự về nhà, Lữ Anh Bố định bụng nghỉ ngơi hai ngày rồi bắt tay vào việc. Nhưng Thiết Diện Hổ, Mật vụ viên của Càn Long được tin ngay và báo cho Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn biết Anh Bố đã tới Quàng Châu.

Vốn là chỗ quen biết cũ, Lý Tiểu Hoàn tức khắc đến thâm Lữ Anh Bố.

Gặp người quen thân gần như đồng phái giữa nơi xa lạ mà chàng đang sửa soạn hành động một công chuyện lớn, Lữ Anh Bố mừng rỡ vô cùng :

- Tôi không ngờ gặp được Lôi phu nhân ở đây, chẳng hay đi đâu qua Quảng Châu.

Lý Tiểu Hoàn đáp :

- Hẳn là võ sư am tường việc tiện phu bị Phương Thế Ngọc đả tử ở Hàng Chây và tiếp ngay đến việc gia phụ thác về tay Ngũ Mai?

Rầu rầu nét mặt, Anh Bố gật đầu :

- Có biết, nhưng không rõ chi tiết. Tôi rất buồn khi hay tin này.

Lý Tiểu Hoàn tượng thuật việc Hàng Châu cho Lữ Anh Bố nghe. Dĩ nhiên nàng dùng lời lẽ kích thích gây mối hận thù môn đồ Thiếu Lâm trong trí võ sư họ Lữ. Nàng nói thêm :

- Tôi đã đem quan tài gia phụ về Tây Khương và được Bạch Mi lão sư phái môn đồ xuống giúp báo thù. Hiện nay, tôi chờ họ để cùng qua Triệu Khánh phủ tìm mẹ con họ Phương.

- A, thế ra Phương Thế Ngọc cùng mẫu thân y hiện ở Triệu Khánh? Có lẽ họ mới về phủ thành ấy nên tôi không được biết.

- Triệu Khánh là quê hương của họ Phương. Chúng bỏ đất Giang Nam về đấy chắc không ngoài ý định tránh tôi theo dõi báo thù. Nhưng tránh đâu cho thoát, trừ phi chúng thăng thiên hay độn thổ! Trong thời gian chờ đợi các hào kiệt Tây Khương, tôi không ngờ lại xảy ra vụ Ngưu võ sư bị thác về tay Hồ Á Kiền, Nên để ý theo dõi thì biết rằng võ sư sẽ về Quảng Châu trấn đài thách báo thù.

Lữ Anh Bố chép miệng thở dài, hằn học :

- Thế ra bọn môn đồ Thiếu Lâm khinh miệt anh hùng thiên hạ một cách quá đáng! Không ngờ Ngũ Mai và Chí Thiện lại làm hư thanh danh cả một đại phái nổi tiếng kỷ luật xưa nay, Cháu Ngưu Hóa Giao là Ngưu Cường và các tiểu đồ có nói tới việc chở quan tài về Võ Đang sơn. Thoạt đầu, tôi e hành động ấy sẽ làm phiền lòng Phùng lão sư. Bây giờ trái lại, tôi thấy chúng ta hữu lý. Ta cần phải có một hậu thuẫn mạnh mẽ để đương đầu với người của Thiếu Lâm.

Nhân dịp tốt, Lý Tiểu Hoàn hùa thêm :

- Tôi tán thành hảo ý ấy. Nếu là tôi thì quan tài Ngưu võ sư hiện thời đã về tới Võ Đang sơn rồi. Bây giờ e khi trễ.

Lữ Anh Bố nói ngay :

- Trễ còn hơn không! Hiện Ngưu Cường và Cơ phòng tử đã lo liệu đầy đủ cho cuộc hành trình, tôi ưng thuận là họ khởi hành ngay.

Nói đoạn, Lữ Anh Bố gọi tên Châu Oai hầu thường trực lên bảo :

- Ngươi qua trụ sở Cơ phòng kiếm Bạch Anh phúc tiên sang, nói là ta đồng ý việc chở quan tài Ngưu võ sư đi Hồ Nam. Ngươi cũng sửa soạn đi theo, nghe?

Chờ Châu Oai đi khỏi, Lý Tiểu Hoàn hỏi Anh Bố :

- Chừng nào võ sư thượng đài?

- Người quân tử cần phải quang minh chính đại. Trước khi trấn đài, tôi muốn đến thẳng nơi Hồ Á Kiền cư ngụ căn vặn cho rõ hắc, bạch để tránh mọi sự thắc mắc sau này.

Lý Tiểu Hoàn ngạc nhiên :

- Nghĩa là võ sư định đến...

Lữ Anh Bố gật đầu :

- Phải, đến Tây Thiền tự.

- Tây Thiền và Quang Hiếu là ổ của bọn Thiếu Lâm, võ sư nên tính cho kỹ.

Anh Bố mỉm cười :

- Chính vì đã tính kỹ nên tối mới hành động như vậy. Lẽ nào môn đồ Thiếu Lâm cậy đông uy hiếp một người đơn thân đến chùa, yêu cầu giải thích một vấn đề liên can đến cả hai bên? Nếu thê, về phương diện tinh thần nghệ thuật, họ chưa đánh cũng đã bại rồi.

Lý Tiểu Hoàn ừ hử mà rằng :

- Liệu ta có thể tin được ở một kẻ thù đã hạ sát ba người trong phái ta không? Võ sư nên tiểu tâm!

Lữ Anh Bố cười ha hả :

- Đành thế, nhưng tâm lý ra, bọn Thiếu Lâm mất danh tiếng không dám bạo động vô lý do. Vả lại, Tây Thiền tự ở ngay trong đại trấn Quảng Châu, trong trượng hợp xung đột, dù chúng tài giỏi đến mức nào, tôi cũng đủ sức chống cự để tìm đường tháo lui. Lo gì! Nhưng có một điều...

Lữ Anh Bố ngừng giây lát, suy nghĩ, đoạn nói tiếp :

- Hiện thời, tôi hành động giữa khu vực đầy rẫy môn đồ Thiếu Lâm tự mà hậu thuẫn Võ Đang hoàn toàn không có gì. Nếu mai, mốt các hào kiệt Tây Khương về Quảng Châu, phu nhân có thể yêu cầu họ tiếp tay mỗi khi cần đến không?

Lý Tiểu Hoàn không do dự :

- Đó là lẽ tự nhiên. Võ Đang, Tây khương cùng chung một mối thù, hào kiệt Tây khương được biệt phái giúp tôi, lẽ nào họ bỏ qua không giúp võ sư? Còn việc trấn lôi đài, võ sư nên chờ họ tới Quảng Châu hãy công khai thách đấu.

Về phần Cơ phòng tử, chúng trang hoàng lại lôi đài Thủy Nguyệt và phao đồn luôn võ sư Lữ Anh Bố từ Triệu Khánh phủ về Quảng Châu trấn đài, thách đầu Hồ Á Kiền để trả thù cho sư đệ Ngưu Hóa Giao.

Tin truyền khẩu loan rất mau lẹ trong thị trấn, dân chúng nô nức sửa soạn dự khán trận tranh hùng mà họ tiên đoán là hào hứng, hiếm có.

Bên Tây Thiền và Quang Hiếu biết tin ngay.

Hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí càng tập luyện ráo tiết Hồ Á Kiền. Truyền tất cho chàng nhiều thế Quyền Cước thiệt tinh vi, kỳ hiểm, nhờ vậy bản lãnh họ Hồ tiến được một bước dài.

Một mặt, Thái Trí nhờ Phương Hiếu Ngọc và Thanh Thiên lâu báo cho Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long hay việc Lữ Anh Bố đã tới Quảng Châu.

Phương Hiếu Ngọc vừa đến cửa lầu thì gặp ngay Cam, Lã đi ra.

Lã Mai Nương hỏi :

- Phương đại ca đến báo tin Lữ Anh Bố phải không?

Hiếu Ngọc gật đầu :- Vâng, gã tới Quảng Châu được ba hôm nay rồi, chưa thấy động tịnh chi cả.

Tử Long nói :

- Phương đại ca à, chúng tôi gặp Anh Bố rồi và thấy lo cho Á Kiền.

- A! Nhị vị gặp gã ở đâu?

- Ngay vừa đây, gã đến thăm Lý Tiểu Hoàn và đã đi khỏi. Tiếc quá, sớm chút nữa thì chỉ mặt cho nhân huynh coi.

Lã Mai Nương nói :

- Hiện thời, trong tửu lầu, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về trận đả lôi đài Thủy Nguyệt, nên chúng tôi rủ nhau đến Tây Thiền xem ngay nào quyết đấu.

Hiếu Ngọc nói :

- Tây Thiền, Quang Hiếu cũng chỉ mới nghe đồn thôi và chưa chánh thức nhận được chiến thư. Vì thế sư huynh Thái Trí phái tôi báo tin nhị vị hay. Ta cùng về Tây Thiền, Thái Trí và mọi người sang cả bên đó rồi.

Mai Nương, Tử Long cùng Phương Thế Ngọc về đến Tây Thiền thì hai hòa thượng, Hoàng Khôn cùng các hào kiệt Thiếu Lâm đang tụ tập cả ở võ sảnh sau chùa, xem Hồ Á Kiền luyện song đấu cùng Phương Thế Ngọc.

Mai Nương đem việc Lữ Anh Bố đến thăm Lý Tiểu Hoàn tại Thanh Thiên lầu, nói cho Tam Đức, Thái Trí nghe.

Thái Trí hỏi :

- Gã có trông thấy nhị vị không?

Mai Nương đáp :

- Không, chúng tôi dùng điểm tâm trong góc thực phòng, y đi thẳng đến phòng Lý Tiểu Hoàn.

Nghe vậy, Tam Đức nói :

- Dĩ nhiên Lý Tiểu Hoàn theo dõi vụ lôi đài Thủy Nguyệt và tiếp xúc ngay với Anh Bố khi gã mới tới thị trấn. Vì thế gã mới biết địa chỉ đến thăm nàng ở Thanh Thiên lầu. Vóc dáng gã thế nào?

Nhìn khắp mọi người một lượt, Lã Mai Nương chỉ Lý Cẩm Luân và Đồng Thiên Cân :

- Y hệt Lý, Đồng hai người, duy khác mỗi bộ râu thưa hơn nhiều. Không biết Ngưu Hóa Giao thế nào, nhưng Lữ Anh Bố có dáng dấp một nhân vật trên trung đẳng của Võ Đang sơn.

Lúc đó Phương Thế Ngọc vừa nhảy ra khỏi vòng chiến, hô lớn tiếng bảo Á Kiền :

- Nghỉ tay đi, thấm mệt rồi hả?

Thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, Á Kiền rút khăn gài ở đai lưng ra lau mặt, lau cổ, hổn hển :

- Gớm! Phương huynh loạn đả, tiểu đệ hầu đỡ không kịp.

Thế Ngọc cười khanh khách :

- Cá thế Hồ đệ mới khỏi hoa mắt trước địch thủ tiêu hùng chớ.

Nói đoạn, Phương tiểu khách bước tới cung kính chào Mai Nương, Tử Long.

Cam Tử Long vui vẻ vỗ vai Phương Thế Ngọc :

- Lúc này mà Lý Tiểu Hoàn biết hiền đệ ở đây thì vụ Lôi Địch Đài Hàng Châu sẽ tái diễn luôn ở Quáng Châu.

Thế Ngọc nói theo :

- Và Lý Tiểu Hoàn sẽ nhận được bài học đích đáng. Tiểu đệ vẫn chưa nuốt trôi được ngọn cước Bàn Long của mụ ấy!

Lã Mai Nương mỉm cười nhìn Thế Ngọc :

- Thế nào chả có dịp đụng độ với Nữ Bá Vương lần nữa. Nhưng hiện thời hiền đệ không nên lộ diện để tránh cho vụ lôi đài Thủy Nguyệt khỏi là mầm giống giao tranh giữa các võ phái. Chịu thế không?

- Hiền tỷ khuyên bảo, tiểu đệ tất phải tuân lời chớ!...

Chỉ Hồ Á Kiền, Thế Ngọc nói tiếp :

- Mấy tháng nay xa cách, Hồ sư đệ tấn tới về kỹ thuật hiềm vì sức yếu quá, khó tranh thủ với thời gian về phương diện công phu dũng lực.

Cam, Lã khen phải.

Lúc ấy Hồ Á Kiền đã nghỉ xả hơi. Tam Đức hòa thượng cắt Lý Cẩm Luân và Đồng Thiên Cân luân phiên luyện xong đấu cho Á Kiền, rồi mời mọi người về kinh phùng.

Cam Tử Long hỏi hòa thượng Tây Thiền :

- Sư phụ muốn để cho Á Kiền quen chịu đựng Lý, Đồng hai người để khi gặp Lữ Anh Bố khỏi bị bỡ ngỡ?

Tam Đức gật đầu :

- Phải đó. Bần tăng lượng đoán nếu Anh Bố hơn nổi Đồng Thiên Cân thì cũng chỉ ngang tay với Lý Cẩm Luận là cùng. Hai người ấy vóc dáng tương tự Anh Bố, Á Kiền sẽ quen với một đối phương cùng tầm vóc đó. Dẫu sao, bần tăng cũng vẫn ngày đêm lo cho tánh mạng y mà không tìm ra giải pháp nào cả. Mới hơn ba năm tập luyện, Á Kiền chịu trận với một đối thủ cỡ Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Phương Thế Ngọc thì cầm chắc cái chết trong tay? Nhị vị đại hiệp có phương kế nào giải cứu nổi Hồ Á Kiền không?

Tử Long nói :

- Còn giải pháp nào hơn là phái người kèm Hồ Á Kiền về thẳng Tung Sơn? Khi Anh Bố đến chùa tìm hoặc khởi chiến thư, sư phụ cứ việc trả lời rằng Á Kiền đã rời Quảng Châu đi nơi khác rồi, chẳng lẽ y bắt buộc ta phải nộp Á Kiền cho y báo thù sao? Nếu y chấp nhất muốn giao đấu, sư phụ cứ việc chỉ định Cẩm Luân, Hy Quan, Á Phúc, Hiếu Ngọc hay Mỹ Ngọc, tùy ý lựa ai đấu thì đấu, cần chi? Thiếu Lâm phái hữu lý và không có vấn đề danh dự môn phái trong việc này.

Tam Đức chép miệng lắc đầu :

- Kế đó hay thật, nhưng Hồ Á Kiền ương ngạnh trong danh dự cá nhân, quyết không khi nào y chịu đi. Thoảng hoặc bần tăng ép buộc y rời khỏi Quảng Châu, lỡ y trốn về đây, đích thân tìm Lữ Anh Bố thì thành ra bần tăng mang tiếng nhút nhát, dối trá.

Mai Nương nói :

- Việc đó không khó, khi nào nhận được chiến thư ta dùng mông hán dược đánh mê Hồ Á Kiền, dùng mã xa tải y ra khỏi Quảng Châu chừng vài ngày đường. Lúc đó mọi sự đã qua. Á Kiền sẽ đành lòng về Tung Sơn chớ sao?

Trầm ngâm suy nghĩ, Thái Trí hưởng ứng :

- Lã nữ hiệp nói phải. Chỉ có giải pháp ấy cứu nổi Hồ Á Kiền. Không lẽ chờ y thượng đài giao đấu cùng Anh Bố rồi ta can thiệp đánh hôi ư?...

Giữa lúc mọi người đang bàn tán thì bỗng có tiếng náo động ngoài sân trước, kế tiếp hai tăng đồ chạy vội vào Kính phòng báo với Tam Đức hòa thượng :

- Thưa sư phụ, có năm vị hảo hán xin yết kiến, hiện còn chờ cả ở Tam Quan.

Hai hòa thượng và các hào kiệt Thiếu Lâm nhìn nhau.

Tam Đức hỏi tăng đồ :

- Họ có xưng danh tánh và có võ trang không?

- Thưa họ võ trang đầy đủ và không xưng danh, chỉ yêu cầu yết kiến sư phụ.

- Được rồi, bần tăng ra ngay.

Chờ hai tăng đồ đi khỏi, Lã Mai Nương bảo với mọi người :

- Chắc chắn bọn Lữ Anh Bố đó. Sư phụ Thái Trí, Phương gia tam kiệt cùng chúng tôi núp trên đại hùng bảo điện xem. Còn quý vị hãy ra tiếp họ cho đàng hoàng xem sao.

Lúc đó đã gần chính Ngọ, vắng khách dâng hương lễ Phật. Song hiệp theo hòa thượng Thái Trí đi lối sau lên phương trượng trong khi Tam Đức hòa thượng nghiêm trang từ tốn đi thẳng ra sân trước. Các hào kiệt Thiếu Lâm theo Hoàng Khôn đi sau.

Ra đến sân trước, Tam Đức thấy năm hảo hán dũng mãnh đeo đoản khí đứng dàn bên trong Tam Quan, thái độ kiêu hùng không hẳn ra hung hãn, cũng ra lầm lì. Người nào mắt cũng sáng ngời uy dũng.

Các tăng nhân trên phương trượng thấy lạ cũng đứng cả trên thềm đá theo dõi xem việc gì.

Tam Đức lặng lẽ đi vừa nhận xét, thấy mãnh hán đứng đầu bên hữu vóc dáng giống Đồng Thiên Cân. Râu thưa thì đoán ngay là Lữ Anh Bố. Còn bốn người kia toàn trạc tam tuần trở lại, trang phục áo trấn thủ và lá giáp bằng da thuộc theo kiểu dân Tây Xuyên.

Hòa thượng nghĩ thầm: “Năm người này đồng bọn với nhau, cớ sao một người y phục theo lối Quảng, còn bốn người kia y hệt người miền Tây!”

Ra tới đầu sân, Hoàng Khôn cùng các hào kiệt Thiếu Lâm giữ y đứng tạ sang đầu địa diện và đứng bước lại đó chờ động tĩnh.

Khi còn cách năm mãnh hán độ chừng một trượng. Tam Đức hòa thượng đứng lại, một tay chắp lên ngực, khom mình chào :

- A di đà Phật. Quí vị tráng sĩ truyền gọi bần tăng?

Nam hảo hán khẽ cúi đầu đáp lễ, đoạn đứng nghinh ngang như trước, chăm chú quan sát tình hình tổng quát lúc bấy giờ trên sân chùa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, xét thái độ năm dũng sĩ lạ mặt, Tam Đức hòa thượng chắc chắn đó là Lữ Anh Bố và đồng môn hữu nên rất điềm tĩnh, nét mặt quắc thước tinh anh thường nhật bao hàm thêm vẻ từ bi vô bờ bến.

Để đối phó lại thái độ ngang tàng của năm mãnh hán nọ, các hào kiệt Thiếu Lâm tự bình tĩnh nhưng rất hiên ngang lặng lẽ nhìn lại họ.

Đứng trong địa hùng bảo điện, Lã Mai Nương thích chí, ghé tai bảo Cam Tử Long chú ý theo dõi tình thế.

- Tình hình cả hai bên cùng găng. Bên Võ Đang có năm người mà hết sức ngang tàng bướng bỉnh. Trái lại, phía Thiếu Lâm tự nhiên nhưng thật uy dũng, anh hùng. Nội sự hai bên đối lập nhìn nhau cũng đã thấy rợn người!...

Cam Tử Long nói :

- Hình như bốn dũng sĩ kia không đồng phái với người đứng hàng đầu phía hữu. Họ trang phục theo dân miền Tây. Môn đồ Tây Khương chăng?

Mai Nương gật đầu :

- Sư huynh nói có lẽ, nhưng họ về Quảng Châu làm gì? Và về đúng lúc tình hình Thiếu Lâm, Võ Đang đang gay go!

- Viên quản lý Thanh Thiên lầu có nói rằng Lý Tiểu Hoàn chờ mấy người quen, có lẽ là bốn môn đồ Tây Khương kia chăng? Chắc họ mới tới hôm nay, trong lúc chúng ta qua Tây Thiền tự cùng Phương Hiếu Ngọc. Sư muội nghe kìa...

Giữa lúc Song Hiện Cam, Lã đang thì thào bàn tán thì ngoài sân chùa Tam Đức hòa thượng điềm đạm cất giọng trầm trầm nhắc lại bọn năm dũng sĩ :

- Mô Phật, hình như quý vị tráng sĩ yêu cầu diện kiến bần tăng? Thỉnh quý vị vào khách phòng dùng tạm ly trà và cho bần tăng được biết quý tánh đại danh?

Dũng sĩ đứng đầu hàng bên hữu tiến lên hai bước, tay trái nắm đốc đao đeo bên sườn, nghiêng mình chào đoạn dõng dạc nói :

- Phải chăng hòa thượng pháp danh Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự?

- Mô Phật. Chính bần tăng là Tam Đức.

Dũng sĩ xưng tên :

- Còn tôi đây họ Lữ tên Anh Bố, môn đồ Võ Đang sơn.

Chỉ bốn hảo hán đứng sau, Lữ Anh Bố nói tiếp :

- Đây là bằng hữu đồng bọn của tôi. Hẳn tiện danh tôi nhắc nhở hòa thượng một điều gì?

Lạnh lùng, điềm nhiên, Tam Đức khẽ lắc đầu :

- Mô Phật! Quả nhiên bây giờ là lần thứ nhất bần tăng được nghe đại danh tráng sĩ.

Bốn dũng sĩ đứng sau Lữ Anh Bố cười mũi, đưa mắt nhìn nhau.

Lữ Anh Bố bảo Tam Đức :

- Khá lắm!... Nếu hòa thượng không biết Lữ Anh Bố thì xin tự giới thiệu: tôi là sư huynh của võ sư Ngưu Hóa Giao, trấn thủ lôi đài Thủy Nguyệt.

- À! Thế ra đứng trước ngọn Thái Sơn mà kẻ tu hành này ngu muội không biết gì, quả đáng tội muôn vàn, tráng sĩ rộng lượng bao dung. Xin mời vào...

Lữ Anh Bố ngắt lời :

- Cảm ơn, khỏi cần trà nước bận rộn. Hẳn giờ hòa thượng biết tôi tới đây với mục đích gì rồi, phải không?

Vẻ mặt ngạc nhiên, Tam Đức lắc đầu :

- Bần tăng làm thế nào mà biết được mục đích cuộc viếng thăm bổn tự của quý vị trang sĩ? Liên can gì tới Ngưu Hóa Giao và lôi đài Thủy Nguyệt?

Lữ Anh Bố khó chịu trước thái độ điềm nhiên và thiệt khéo léo của đối phương.

Anh Bố nghe đồn về Tam Đức đã nhiều, nay diện kiến mới biết quả nhiên đạo hạnh của vị chân tu ấy rất rất cao. Sau đức tánh điềm tĩnh kia tất ẩn náu một bản lãnh cao siêu, dòng lực tiềm tàng đáng kể.

Võ sư họ Lữ hỏi :

- Phải chăng chính hòa thượng đã bế Hồ Á Kiền chạy khỏi Thủy Nguyệt đài? Tên họ Hồ đã đả tử Ngưu Hóa Giao là môn đồ Võ Đang sơn, và là sư đệ của tôi, cớ sao người nói là không liên quan.

Tam Đức nghiêm nét mặt :

- Tráng sĩ và bần tăng là người trong võ giới, đầu đội trời, chân đạp đất không biết khuất tất là gì, vậy ta thẳng thắn nói chuyện. Phải đó, chính bần tăng cứu Hồ Á Kiền ra khỏi Thủy Nguyệt đài, nếu không thì y đã bị mọi người phụ trách lôi đài băm vằm ra từng mảnh rồi. Còn lệnh sư đệ Ngưu Hóa Giao trấn lôi đài, thì mặc nhiên đài chủ đã công khai nhận lấy sự nguy hiểm của việc thủ đài ấy rồi. Hai bên giao đấu hẳn hòi, kẻ thắng người bại rõ rệt trước công chúng âu cũng trông thấy chớ đâu có việc hạ sát lén lút? Tráng sĩ nên nghĩ cho kỹ.

Lữ Anh Bố cười gằn :

- Nếu sự thật được như vậy, tôi quyết không bao giờ dám hé răng nhưng trong vụ ấy có những điều đáng kể. Một là Ngưu sư đệ trọng nghĩa khinh tài thấy Hồ Á Kiền áp bức giết chóc Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường, nên thủ đài để chấm dứt một chuyện tàn bạo cậy mạnh hiếp yếu. Hai là khi võ sĩ thủ đài đã trúng đòn té rồi, Hồ Á Kiền còn nhảy tới bồi thêm đòn cố ý sát hại. Tánh háo sát của Hồ Á Kiền đã rõ rệt. Hôm nay, tôi tới đây không có ý phiền hà hòa thượng nhưng chỉ tìm gặp Hồ Á Kiền hỏi tội cố sát của y thôi.

Không ngờ Lữ Anh Bố bị người tuyên truyền, luận điệu sai lạc đến như thế, Tam Đức cố tâm giải thích :

- Mô Phật! Tráng sĩ muốn rõ thực hư, nên nghe lý lẽ của đôi bên. Bần tăng chỉ muốn giữ tình hòa hảo trong võ giới chúng ta nên không thiên vị. Cơ phòng tử là kẻ thù sát phụ của Á Kiền nên Kiền đã hạ kẻ thù. Phủ quan sở tại công minh xét rõ vụ đó nên Á Kiền mới được hủy án tại ngoại. Sự kiện đó là bằng chứng cụ thể, chứng tỏ Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường không phải hạng người tốt. Họ đã thỉnh võ sư, lập Thủy Nguyệt đài thách thức mạt sát Á Kiền. Lệnh sư đệ Ngưu Hóa Giao tham tài bỏ nghĩa, phạm tới danh dự môn phái và cá nhân, cực chẳng đã, Á Kiền buộc lòng phải giao đấu. Tráng sĩ nên điều tra xem Hóa Giao đã nhận bao nhiêu vàng bạc và tặng vật của Cơ phòng tử!...

Chạnh lòng về vấn đề tiền bạc, Lữ Anh Bố trừng mắt nói lớn :

- Hòa thượng bất tất nhiều lời. Tôi chỉ cần biết Hồ Á Kiền có ở đây hay không?

Tam Đức chưa kịp đáp thì Hoàng Khôn thấy Lữ Anh Bố cố chấp, ngôn ngữ khởi đầu bất lịch sự, nên chàng tiến lên tranh luận cốt tránh cho Tam Đức là người tu hành, khỏi phải dùng lời lẽ cương cường.

Khôn lễ phép cúi chào Lữ Anh Bố mà rằng :

- Tôi là Hoàng Khôn, môn đồ Thiếu Lâm tự, xin thay Tam Đức sư huynh trả lời câu hỏi của Lữ võ sư. Người ta thường nói, oan gia nghi giải bất nghi kết, nếu thiệt ra giữa võ sư và Hồ Á Kiền có mối thù. Huống hồ Hóa Giao trọng tài khinh nghĩa trấn đài, trong khi giao quyền hỗn chiến, đến ngay anh em cốt nhục cũng khó dung chế được, cớ sao võ sư cho đó là mối thù đến đây lớn tiếng mất hòa khí đồng đạo võ giới chúng ta?

Anh Bố dằn giọng :

- Hừ! Đã biết nói đến tình hòa khí đồng đạo, võ giới, tỉ dụ Ngưu sư đệ có lầm lẫn chăng nữa, thì đánh chó ngó chủ nhà, cớ sao người Thiếu Lâm tự không biết nghĩ tới gia sư Phùng Đạo Đức, bỏ việc thượng đài và phúc trình cấp trên đem việc đó ra trước hội đồng sư trưởng giữ trật tự trong võ giới có hơn không? Nay đánh chết người rồi mới nói tới hòa khí, thiệt là ích kỷ hại nhân. Thôi, tráng sĩ khá nhiều lời, gọi Hồ Á Kiền ra đây là xong chuyện.

Hoàng Khôn cười nhạt :

- Giàu kinh nhiệm như võ sư hạ được Á Kiền liệu Ngưu Hóa Giao có vì thế mà tái sanh được không? Đã không được, mà hòa khí giữa hai phái chúng ta còn thương tổn vì không lẽ chúng tôi khoanh tay nhìn Á Kiền chịu chết sao? Ta phải dung hòa hai sự kiện để tránh mối hiềm khích Hóa Giao tham tài táng mạng, Á Kiền không biết nhẫn nhịn thượng đài, bên nào cũng có lỗi. Võ sư đáng bực đàn anh của Á Kiền, vậy hãy nhận lấy tam bái tạ tội của y và kết thúc vụ tranh chấp phi lý này. Á Kiền là người sơ cấp của Thiêu Lâm, nay tạ tội ngay trên đất thuộc phái Thiếu Lâm, võ sư nên coi sự kiện ấy là một danh dự hơn cả thượng đài giao đấu, vì từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện ấy trong lịch sử Thiếu Lâm. Nếu võ sư chấp nhất, sau này lỡ có xảy ra chuyện lớn, thì chớ trách chúng ôi không cố tâm dùng biện pháp hòa bình.

Sở dĩ Hoàng Khôn hành động như vậy là vì khi ở Tung Sơn ra đi, chàng được Chí Thiện sư trưởng căn dặn phải hết sức hòa hoãn và chỉ tranh đấu khi nào đã dùng đủ mọi phương cách hòa bình mà không thành công.

Đề nghị hữu lý, công bình của Hoàng Khôn có hiệu lực khiến Lữ Anh Bố rất bối rối. Từ chối đề nghị ấy, chàng sẽ lãnh phần trách nhiệm gia tranh tổng quát mà phần thắng đã vị tất về phe chàng.

Nhận lời đề nghị càng khó hơn, vì trước khi đến Tây Thiền tự, chàng nhờ Lý Tiểu Hoàn giới thiệu các hảo hán Tây Khương mới đến Quảng Châu phụ lực, và trước những tân hữu ấy chàng đã nhất quyết gọi đích danh Hồ Á Kiền hẹn y thượng đài giao đấu, vậy không lẽ giờ đây lại đổi ý ưng cho kẻ thù tạ lỗi.

Đang lúc Anh Bố phân vân chưa biết cư xử ra sao thì một gã mảnh khảnh tựa nho sinh, nhưng cử chỉ lanh lẹ từ phía sau đại điện chạy ra giữa sân trước, vỗ ngực phản đối Hoàng Khôn :

- Hoàng Khôn sư huynh đề nghị thế không được. Nếu sư huynh dạy nhảy vô đống lửa, Hồ Á Kiền này chẳng dám từ nan, nhưng quyết không khi nào chịu tạ tội với ngoại nhân trên đất thuộc phái Thiếu Lâm! Trước hết, tôi không tội lỗi chi mà phải tạ ngược như vậy. Sau nữa, Thiếu Lâm tự không nên vì một tánh mạng tối tiểu này mà để người ta hiểu lầm rêu rao xuyên tạc rằng môn đồ Thiếu Lâm xử sự hèn nhát. Hèn nhát chớ không phải vì ta muốn giữa hòa khí trong võ phái. Giải thích đã hết điều. Nhượng bộ cũng phải có giới hạn. Chúng ta đã hết sức hòa hoãn, trọng tình giao hảo môn phái, thiên hạ cố tâm phủ nhận lý lẽ chánh đáng, quyết đầu thì ta cứ việc chống đối giao tranh. Kiền này dù chỉ là kẻ môn đồ sơ đẳng Thiếu Lâm, tài hèn sức mọn cũng quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.

Hướng về phía Lữ Anh Bố, Á Kiền nói lớn :

- Phải chăng tiên sinh là Lữ Anh Bố, môn đồ Võ Đang sơn, tới đây tìm tôi với nhiệm vụ báo thù cho Ngưu Hóa Giao?

Khởi đầu, Lữ Anh Bố thấy Á Kiền vóc dáng thư sinh, so phần đại lực của Ngưu Hóa Giao kém một trời một vực, lẽ nào hạ nổi họ Ngưu? Hơn nữa, Á Kiền tự xưng là môn đồ sơ đẳng, tức là cấp bực còn dưới Hóa Giao, cớ sao Hóa Giao bị táng mạng dưới ngọn quyền, ngọn cước của Á Kiền.

Hai điểm cùng đáng nghi! Hay là bọn môn đồ Thiếu Lâm - xưa nay vẫn nổi danh khôn khéo - đồng lòng với nhau để gạt ta?

Trước thái độ thẳng thắn, đường đường, chính chính nhưng không kém khiêu khích của Hồ Á Kiền, Lữ Anh Bố giận sôi sùng sục, mắng lớn :

- Tên bạch diện yếu tử kia, biết điều tạ tội ta sẽ lượng tình đồng hữu bỏ qua vụ này cho, bằng không chớ trách ta không biệt dung tha kẻ dưới!

Á Kiền cười khẩy :

- Lữ Anh Bố! Hãy nhìn kỹ xem mặt ta có phải kẻ sợ sệt, thoái lưu trước bọn bạo tàn không? Có ngón hay hay thế lạ gì hãy trổ ra ta coi. Giao tranh ngay ở nơi đây hay ở nơi khác ta cũng chấp thuận.

Dứt lời, Á Kiền lanh lẹ nhảy xa cách Hoàng Khôn ra trước bốn, năm thước dài.

Như mãnh hổ vồ mồi, Lữ Anh Bố thét một tiếng vang đông, chồm theo ngực đối phương tối thẳng một trái Thối sơn dũng mãnh lạ thường, kiến các hào kiệt Thiếu Lâm đều lo thay co kẻ lãnh sức tấn công ấy.

Biết Anh Bố bản lãnh không vừa, nhưng vì danh dự môn phái, và tự ái cá nhân, Kiền không thể nhịn nhục nên chịu trận. Chàng vận dụng toàn lực, dùng thế Ma Vương Bát Phiến, đưa cả hai tay gạt bật trái đám Lữ Anh Bố sang bên và toan nhập nội thúc cùi chỏ vô sườn địch, thì đã bị tạt luôn bàn tay Tả Cương Đao vào ngang cổ.

Trước đòn địch vừa lẹ vừa nguy hiểm ấy, Hồ Á Kiền nhảy tạt sang bên hữu như một con vượn, tránh khỏi.

Thừa thế, Lữ Anh Bố toan rượt theo đánh nữa thì Hoàng Khôn đã nhảy tới gạt băng cánh tay Anh Bố, chắn đôi hai đấu thủ, miệng quát :

- Khoan tay!...

Tưởng Hoàng Khôn đánh hôi, bốn hảo hán Tây Khương cũng phóng mình nhảy vô vòng chiến.

Về phía hào kiệt Thiếu Lâm, tưởng đối phương muốn hỗn chiến, Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Đồng Thiên Cân, cùng đồng thời xô cả ra đối diện với Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng.

Hoàng Khôn hô :

- Không! Ngừng tay hết! Không được loạn chiến.

Tam Đức hòa thượng lanh lẹ bước tới dang tay ra mà rằng :

- Phàm là bực anh hùng hảo hán đã đạt tới cấp độ nào cũng phải xử sự cho đàng hoàng minh bạch. Hoàng Khôn đây ngăn chiến chớ không phải phụ chiến, thoạt nhìn ai ai cũng nhận thấy rõ ràng. Quý vị tráng sĩ không có quyền tới bản tự hành động huyên náo chốn Phật đài!...

Chỉ tay về phía hào kiệt Thiếu Lâm tự, Tam Đức hòa thượng nói tiếp :

- Giả thử quý vị vạn nhất cố ý gây chiến ngay tại nơi đây, hãy thử nhìn xem liệu có thể thủ thắng nổi hay không? Bần tăng không muốn mang tiếng lấy thịt đè người? Hồ Á Kiền còn đây, y không muốn trốn tránh, ngang nhiên ra mặt, đường hoàng nhận đấu. Nếu Lữ võ sư nhất quyết cùng y phân tài cao hạ, xin cứ việc hạ chiến thư cho minh bạch. Bần tăng thiết tưởng, một môn đồ sơ đẳng của Thiếu Lâm, dẫu có bại trận trước một đối phương cấp độ cao hơn, cũng không lạ và không nhục nhã, trái lại tánh can đảm của kẻ chiến bại sẽ do sự kiện hiển nhiên ấy mà được đề cao. Hoặc giả võ sư muốn thi tài nêu danh thiên hạ, thì đây, bất cứ người nào cũng sẵn sàng hầu tiếp võ sư. Như vậy minh bạch biết bao. Nhưng gây hỗn loạn trong Tây Thiền tự thì không được. Bần tăng tha thiết yêu cầu quý vị hảo hán tránh cho chư tăng bản tự việc phải dùng võ lực can thiệp, trái với nguyên tắc của kẻ xuất gia đầu Phật.

Bị cái gạt hồi nãy của Hoàng Khôn, Lữ Anh Bố hiểu ngay Khôn là cựu đồ Thiếu Lâm, nhưng không thể lượng đoán hiện tại đối phương có bao nhiêu nhân vật như Khôn?

So sánh về phẩm, chàng có Cao Tấn Trung, Mã Hùng là cao đồ đệ nhất cấp Tây Khương và hai đệ nhị cấp Phương Thất, Bạch Dũng giúp sức. Phe chàng khá mạnh, biết đâu phe Hồ Á Kiền không có mấy người như Hoàng Khôn và còn hơn hẳn về nhân số?

Suy xét lời nói vừa rồi của hòa thượng Tam Đức, hữu lý, hào hùng, châm biếm, khinh mạn thì đủ biểu hiện hiện thời ngoại đồ Thiếu Lâm đầy đủ cả phẩm lượng.

Tuy vậy, mũi tên đã đặt lên cung, không bắn không được. Vì danh dự phái Võ Đang, vì danh tiếng võ sư của cá nhân chàng, vì sự hiện diện của bốn bằng hữu danh đồ Tây Khương, chàng cần phải tiếp tục truy đánh kẻ đả tử Ngưu Hóa Giao. Tình hình biến chuyển như thế nào sau này sẽ hay. Môn đồ Thiếu Lâm hiện tại tuy đông nhưng chắc chắn rồi đây Phùng lão sư thế nào cũng phái người xuống Quảng Châu trợ chiến.

Lữ Anh Bố toan đáp lời hòa thượng thì Tam Đức nói tiếp, giọng niềm nở :

- Hiện thời, giữa quý vị và bần tăng, chúng ta không những vô hiềm khích mà còn tình đồng đạo, vậy xin thỉnh vào khách sảnh dùng trà đàm đạo. Mấy khi tụ họp được đông đủ như hôm nay?

Không hiểu vô tình hay hữu ý, một lần nữa Tam Đức đặt Lữ Anh Bố vào tình trạng khó xử. Nhưng may thay Cao Tấn Trung cứu cánh bảo chàng :

- Thôi! Lữ đại ca, ta ra về. Bất tất nhiều lời. Thù địch không bao giờ cụng ly chung chén!

Dứt lời, Tấn Trung hầm hầm trở ra Tam Quan. Lữ Anh Bố và Mã, Phương, Bạch theo gót đi thẳng.

Tia hy vọng hòa giải cuối cùng đã tiêu tan trước thái độ cứng rắn và rất hợp lý của Hồ Á Kiền.

Tam Đức, Thái Trí, Hoàng Khôn không trách Kiền, sửa soạn chuẩn bị cho Kiền chờ ngày thượng đài và luôn luôn căn dặn y rằng sự bại trận là một việc hiển nhiên, vậy không nên chấp nê, khi bắt đầu thấy đuối sức hoặc thấy chống đỡ khó khăn các thế đòn linh diệu của đối phương là không được do dự, nhảy ngay xuống đài chịu thua ngay.

Hoàng Khôn bảo Á Kiền :

- Thượng đài giao đấu cùng một đối thủ tài hơn sư đệ gấp mấy lần đủ tỏ lòng can đảm đáng khen. Nếu câu nệ chấp nê, lúc đuối không biết bỏ cuộc, nhận lấy cái chết phi lý mới là kẻ không thức thời, bị thiên hạ chê cười. Bại khi này sư đệ còn đủ thì giờ tiếp luyện cho tới khi đạt tới cấp độ trên và sẽ đích thân tìm Lữ Anh Bố giao đấu để tỏ cho gã biết tánh cương cường bất phục của sư đệ. Đó mới là trực nghĩa của hai chữ “Công Phu” về tập luyện cũng như về chí kiên nhẫn xứng danh hảo hán. Trước kia trên Tung Sơn, Chí Thiện sư trưởng thường giảng rất rõ ràng trong trường hợp này, sư đệ còn nhớ không?

Hồ Á Kiền cúi đầu nhất nhất tuân lời.

Tuy thế, hai vị hòa thượng Tây Thiền, Quang Hiếu cùng các hào kiệt Thiếu Lâm vẫn thấy lo ngại cho Á Kiền rất nhiều.

Song hiệp Lã Mai Nương và Cam Tử Long ra về Thanh Thiên lầu.

Mai Nương nói :

- Căn dặn Hồ Á Kiền đã đành, nhưng liệu y có tĩnh trí thoái lui đúng lúc không? Giao thuyết dễ dàng, thực hành mới là việc khó khăn, cần kinh nghiệm nhiều, tiến thoái đúng lúc. Á Kiền không phải con người kinh nghiệm về giao tranh. Luyện tập dở dang thấy ngay cái hại nhãn tiền.

Cam Tử Long gật đầu :

- Còn một điều nữa: liệu Lữ Anh Bố có sơ ý để cho Hồ Á Kiền nhảy xuống đài chịu thua không? Quyền ra, cước phóng dồn dập, nếu Anh Bố quyết tâm hạ Á Kiền báo thù cho Ngưu Hóa Giao, ngu huynh chắc không khi nào y để đối phương có thời cơ bại tẩu. Chúng ta nên tính thế nào ngầm cứu Á Kiền, không lẽ mặc y lãnh cái chết hiển nhiên như thế sao?

Đang bách bộ trong phòng, Mai Nương ngừng bước nhìn Tử Long :

- Phải đó! Tiểu muội cũng có ý ấy...
Nàng tiến tới bên Tử Long rỉ tai mấy câu. Chàng gật đầu đắc ý cười xòa...

Giữa lúc ấy có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng.

Tử Long đứng dậy mở cửa nhường chỗ tên tửu bảo thân tín là Lục Nhị bước vào. Chàng không đợi cho Lục Nhị cất lời :

- Bốn người mà Lý nương tử chờ đã tới Quảng Châu phải không?

Hai mắt tròn xoe, Lục Nhị không khỏi ngạc nhiên :

- Dạ. Họ đến hồi sáng nay, lúc nhị vị ra phố. Lý nương tử đã đi ngay với bốn tráng sĩ ấy, bây giờ còn chưa trở về.

Lẳng lặng, Cam Tử Long móc túi lấy lượng bạc cho Lục Nhị, chàng dặn :

- Được lắm, thấy chi lạ cứ báo cho ta hay, nghe?

Mừng rỡ, Lục Nhị khúm núm tạ ơn, lui ra.

Nói về Lữ Anh Bố cùng tứ kiệt Tây Khương về đến tư thất, bọn Cơ phòng Bạch Phúc An, Lý Tiểu Hoàn chờ sẵn ở nhà xúm lại hỏi thăm tin tức.

Cao Tấn Trung thuật cho mọi người nghe. Phần Lữ Anh Bố tức khắc biên chiến thư sai người cầm sang Tây Thiền tự và bảo bọn Cơ phòng phụ trách việc báo cáo dân chúng trị trấn về vụ chàng trấn Thủy Nguyệt đài phục thù cho Ngưu Hóa Giao.

Sau đó Lý Tiểu Hoàn đến Vạn Lương phúc điếm bên Thạch Sư lộ, báo Thiết Diện Hổ biết kết quả việc Lữ Anh Bố qua Tây Thiền tự.

Thiết Diện Hổ xoa tay mừng rỡ, nhưng không khỏi ngạc nhiên bảo Lý Tiểu Hoàn :

- Không ngờ phe Thiếu Lâm phái nhiều môn đồ về Quảng Châu phòng bị sẵn sàng đến thế. Điệt nữ nên dặn dò Anh Bố và bọn Tấn Trung tiểu tâm phòng bị đối phương ám trợ Hồ Á Kiền.

Lý Tiểu Hoàn đáp :

- Họ đã sẵn sàng cả rồi. Nhưng không lẽ bọn môn đồ Thiếu Lâm trợ lực Á Kiền bằng cách sử dụng ám khí? Đây là một trận đấu quyền, lý nào đối phương dùng tới phi tiêu, phi đao để lưu huyết quá ư lộ liễu? Tôi tin rằng môn đồ Thiếu Lâm không dám hành động như vậy.

Còn việc Hồ Á Kiền dắt ám khí thì lại càng vô hiệu vì Anh Bố dư lực kiểm soát tất cả tác động đối phương.

Thiết Diện Hổ suy nghĩ hồi lâu :

- Dù sao ta cũng yêu cầu phủ quan Lục Tư Vân phát xuất quan quân canh phòng nghiêm cẩn và dành riêng một khu cho môn đồ Thiếu Lâm theo cổ võ Hồ Á Kiền. Như vậy dễ kiểm soát họ hơn.

Mọi việc được chuẩn bị đầy đủ, dân chúng Quảng Châu đều biết tin vụ Thủy Nguyệt đài, truyền khẩu rủ nhau đi xem.

Trong mấy ngày trước cuộc giao tranh, nội đại trấn Quảng Châu nơi nào thiên hạ cũng bàn tán về vụ đấu võ giữa môn đồ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang.

Nhiều người còn phóng đại câu chuyện, nói rằng đã có cả các bực đại sư hai phái ấy cùng về Quảng Châu thách thức nhau thượng đài quyết phân cao hạ.

Cũng có người lại nói là hai vị hòa thượng Tây Thiền, Quang Hiếu sẽ đại diện Thiếu Lâm tự thượng đài thách thức phe Võ Đang sơn.

Mỗi người một luận điệu, bàn tán vô cùng sôi nổi, bất chấp những tờ bá cáo dán khắp mọi nơi tuyên bố trận đấu phục thù giữ thủ đài Lữ Anh Bố và võ sĩ thượng đài Hồ Á Kiền.

Trong thị trấn Quảng Châu và các châu, huyện lân cận cũng có một số người thuộc phái Võ Đang do tiền nhân truyền lại, nay nghe tin võ sư trấn đài là đồng phái, họ đến thăm Lữ Anh Bố tự động họp thành đoàn Võ Đang chờ ngày giao đấu, rước Anh Bố thượng đài cho thêm phần oai vệ và cổ vũ luôn thể.

Thêm vào đó còn có đồ đệ Ngưu Hóa Giao và người ở Đông Hải thôn kéo về Quảng Châu, từ khi hay tin Cơ phòng tử thì Lữ sư bá báo thù. Thành thử đoàn Võ Đang theo phe Anh Võ đông tới vài trăm người.

Bên Thiếu Lâm tự cũng không kém. Các môn đồ gần xa, tân cựu lũ lượt đến Tây Thiền tự và Quang Hiếu tự ra mắt hai người hòa thượng Tam Đức, Thái Trí. Họ tình nguyện họp thành đoàn rước Hồ Á Kiền thượng đài để đối lại phe Võ Đang.

Chốn thiền môn đang thanh vắng tĩnh mịch, bỗng dưng trở thành tấp nập, nhộn nhàng. Tam Đức, Thái Trí lấy làm phiền muộn, phải ôn tồn giải thích cho họ biết rằng Hồ Á Kiền bị buộc lòng giao trnah cùng Lữ Anh Bố và trận đấu Thủy Nguyệt lôi đài là hoàn toàn cá nhân, chớ không phải một vụ tranh tài cao hạ giữa hai môn phái như lời đồn đại. Vậy yêu cầu mọi người khán trận nên điềm tĩnh, bình thường, vô tư, không phe nọ, đảng kia e đi đến hậu quả tạo thành mối hiềm khích lớn giữa các người ngoại cuộc.

Trước sự giải thích của hai hòa thượng, mọi người đều kính nể nghe theo, nhưng trước khi ra khỏi chùa, họ không ngớt tụ tập bàn tán tại các tửu điếm, trà lầu.

Dĩ nhiên tại những nơi công cộng ấy, người hai phái thường gặp nhau mà không biết. Thôi thì thồi này tán dương Thiếu Lâm, thồi kia ca tụng Võ Đang. Tửu nhập ngôn xuất, người nào cũng mặt mũi đỏ gay, hăng hái, lời qua tiếng lại không ai chịu nhịn ai.

Trước còn đầu khẩu, sau ra sừng sộ, gây hấn khiến đám thực khách hiền lành sợ hãi bỏ chạy tán loạn, e lãnh phải đòn hội chợ.

Nhân viên tửu quán phải một phen chật vật giảng hòa để tránh các trận loạn đả ghế bay, thồi đổ.

Không khí trong thị trấn những ngày trước buổi khai đài giao đấu rất mực sôi nổi. Nam phụ lão ấu, bất cứ nơi nào, hề khởi chuyện là Thiếu Lâm, Võ Đang.

Trong phường, ngoài phố, các thiếu nhi cũng tập hợp tự nhộn hai phe môn đồ, giả đấu lôi đài. Từ giả đến thật, chúng đánh nhanh chí tử khiến các bực phụ huynh phải can thiệp và đôi khi - vì trẻ con mích lòng người lớn - thành hiềm khích nhau, xử sự như chính họ là hai phái đối đầu Thiếu Lâm, Võ Đang thực sự vậy.

Đương nhiên phủ quan Lục Thọ Vân lấy làm lo ngại, một mặt phái quan quân giữ trật tự khắp mọi nơi, một mặt thỉnh Thị lang Hòa Thân (Trưởng ban Mật vụ của vua Càn Long) và Thiếu Diện Hổ hội bàn.

Lục phủ quan nói với Hòa Thân :

- Nếu để cho người cổ võ hai phái tiếp tới mức sôi nổi cực độ, bản ty e dân chúng sẽ chia thành hai phe loạn đả thì thành loạn trấn mất.

Hòa Thân đáp :

- Không sao. Tôi theo sát tình hình ngoài phố. Có thế mới đúng mực độ hoạch sẵn của chương tình. Ngày mai khởi đấu lôi đài rồi, lo gì hai phe cổ võ gây thành loạn trấn? Không khí sôi nổi trước khi giao tranh, nhưng một khi hai võ sĩ thượng đài một mất một còn rồi thì bọn cổ động sẽ hết hung hăng ngay. Thiếu Lâm thắng hay Võ Đang thắng, trận đấu này rất quan trọng và có thể gây hậu quả hiềm khích rất lớn lao, ít nhất giữa hai phái hiện tại. Đạt kết quả mong muốn, lệnh ty cũng có phần công trạng không nhỏ, tôi sẽ phúc trình Hoàng đế thăng thưởng. Hiện thời công việc giữ gìn trật tự nơi lôi đài xong cả chưa?

- Thưa, xong rồi. Khu dành riêng cho môn đồ Thiếu Lâm cũng đã sửa soạn xong. Thượng quan tính bên nào sẽ thắng?

Hòa Thân mỉm cười nham hiểm, nhìn Thiết Diện Hổ :

- Thiết tướng quân biết rõ chuyện ấy hơn tôi.

Biết ý Hòa Thân nhường lời mình, Thiết Diện Hổ nói :

- Trận đấu ngày mai đây rất chênh lệch. Hồ Á Kiền sẽ bị Lữ Anh Bố nuốt chửng dễ dàng. Như vậy, bên Thiếu Lâm sẽ mất một mạng thay vì trong vụ Hàng Châu trước kia Võ Đang, Tây Khương mỗi phái thiệt một nhân tài. Thật ra tôi không toại ý, nói về công vụ, nếu Hồ Á Kiền bị đả tử. Trái lại, tôi mong rằng Lữ Anh Bố phải trúng tử thương thì mới gây được mối xúc cảm mạnh mẽ và thúc đẩy hai phái Võ Đang, Tây Khương quyết tâm hợp nhất tận tình khu trừ Thiếu Lâm bất cứ ở nơi nào. Nhưng khó lắm! Á Kiền ăn sao nổi Anh Bố.

Lý lẽ của Thiết Diện Hổ khiến phủ quan Lục Thọ Vân rùng mình trước vấn đề sinh mạng con người. Biết làm thế nào? Lục Thọ Vân là đường quan thuộc triều đình.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, dân chúng Quảng Châu đã lũ lượt ra khu Y Linh miếu dành chỗ tốt đứng xem lôi đài. Người đông nườm nượp như kiến cỏ. Ban trật tự thi hành phận sự.

Thủy Nguyệt đài trang hoàng cờ xí lộng lẫy oai nghiêm. Trong cùng sân đài, bày một chiếc bành kỷ trải nệm da hổ dành riêng cho đài chủ. Hai bên, giàn hai võ khí thành hàng chữ nhất: dao, mác, giáo, thương, mâu, kích lưỡi thép sáng loáng.

Dưới đài, khu dành riêng cho môn đồ hai phái chia thành hai bên tả, hữu có cắm cờ xanh chữ đen. Một bên để Thiếu Lâm, một bên để Võ Đang.

Khán giả đứng sau hai khu đó và tràn sang hai bên lôi đài.

Sáng sớm hôm ấy, sau khi bí mật qua thăm Tây Thiền tự, Lã Mai Nương và Cam Tử Long trở về tửu lầu y trang thường phục, Mai Nương vận giả trai y hệt một phong lưu nam tử.

Hai người có ý rình, thấy Lý Tiểu Hoàn vận võ phục đi từ sớm.

Đến khu Y Linh miếu, Cam, Lã đi quanh quan sát một lượt thấy chỗ nào cũng nườm nượp những người là người, duy có bên tả đài giáp với hồ nước, người xem đứng đến sát bờ hồ nhưng không ai ra nổi chỗ gò đất nổi trên mặt nước cách bờ độ hơn một trượng.

Mai Nương nói :

- Ta ra gò đất kia, vừa thảnh thơi vừa gần lôi đài tiện theo dõi trận đấu, sư huynh tính thế nào?

Cam Tử Long đồng ý :

- Chúng ta dư sức nhảy ra đó, nhưng hành động như thế lộ liễu quá, e bất tiện.

- Ngay bên bờ có cây đa, ta trèo lên cây, lần theo cành rồi buông mình xuống mỏm đất sẽ tự nhiên hơn.

Nói sao làm vậy, Lã Mai Nương, Cam Tử Long đạt ý rất dễ dàng.

Trên bờ, một số người cũng bắt chước leo lên cây và nhờ Cam, Lã đỡ xuống gò đất, nhưng cuối cùng cúng có mấy người vụng về té xuống hồ ướt hết, nên không ai theo ra nữa.

Thành thử trên gò có tới hơn mười người kể cả Song hiệp, như vậy có lẽ tự nhiên hơn, không ai chú ý.

Tử Long ghé tai bảo Mai Nương :

- Từ đây vào tới Lôi đài vừa cỡ tay. Hai góc đài bên kia xa mất chút ít, ngu huynh hơn ngại lỡ khi thế trận chuyển sang bên kia mà Á Kiền lâm nguy thì sao?

Mai Nương nói :

- Chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Ngoại trừ chỗ này, nơi nào cũng đông nghẹt khán giả, khó hành động lắm. Nếu hơi xa thì ráng mạnh tay chút cũng được.

Mai Nương và Tử Long còn đang bàn tán và quan sát đám đông thì Cơ phòng tử và phe Võ Đang sơn rầm rộ ủng hộ võ sĩ trấn đài đến nơi.

Lữ Anh Bố cưỡi ngựa đỏ và đến trước lôi đài mới hạ mã liệng cương cho bọn đồ đệ Ngưu Hóa Giao theo hầu, rồi từ tốn lên đài.

Lực lưỡng trượng phu, Anh Bố bỏ áo dài khoác ngoài vắt lên thành ở chưởng, lộ ra bộ võ phục tuyệt đẹp: áo xanh nền hoa đen ngắn tay, quần và ủng võ cổ ngắn đen tuyền, lưng thắt sa sô đới buông mối ngắn. Cổ tay quấn giấy đỏ khiến cánh tay hữu luyện đã lớn lại càng gân guốc thêm, dữ dội lạ thường.

Từ từ bước lên lôi đài, Anh Bố nghiêng mình chào khán giả.

Mọi người vỗ ta hoan nghinh vang động cả một vùng trời. Nhân lúc ấy, số người phe Võ Đang nhao nhao hô lớn :

- Hoan hô Lữ Anh Bố...! Đả đảo Hồ Á Kiền!...

Nghiêng mình chào lần nữa, Anh Bố cất tiếng nói lớn :

- Kính chào chư tôn quân tử. Tôi là Lữ Anh Bố, môn đồ Võ Đang sơn, hôm nay trấn lôi đài Thủy Nguyệt, trọng nghĩa, khinh tài, vì tình môn hữu trả thù cho Ngưu Hóa Giao đã bị Hồ Á Kiền đả tử ở đây cách đây không lâu. Mục đích tôi trấn đài chỉ nhằm giao đấu cùng Hồ Á Kiền chớ không có ý hầu tiếp các anh hùng hảo hán thiên hạ, vậy cúi mong chư vị lượng thứ và miễn nghị.

Dứt lời, Lữ Anh Bố trở vào ngồi lên chiếc bành kỷ trong cùng đài.

Trong khi ấy thì Mai Nương, Tử Long chợt nhận ra một người quen mặt đứng lẫn trong đám khán giả trên bờ hồ. Đó là một trong bốn hảo hán phò tá Lữ Anh Bố hôm nọ đến tìm Hồ Á Kiền tại Tây Thiền tự.

Tử Long nói :

- Tên này lẩn lút có ý chi đây? Hay là gã cũng ám trợ cho họ Lữ?

Mai Nương lắc đầu :

- Không phải đâu, Anh Bố dư sức thắng Á Kiền hà tất phải ám trợ? Chắc chúng đứng tản ra mấy nơi đề phòng bất trắc đấy thôi. Thôi khi nào tiểu muội hành động, sư huynh nên chú ý phòng bị gã ấy, e gã trông thấy ta và lỡ có phương tiện cản trở chăng!

Nói về Hồ Á Kiền, sáng hôm ấy chàng sậy trễ hơn mọi ngày để lấy sức. Đại nịt gọn ghẽ, đeo Hộ Tâm kính xong, Kiền ra võ sảnh tụ họp cùng các môn hữu.

Theo chỉ định của Tam Đức hòa thượng, chỉ có Cầm Thượng Ân, Chu Thế Hùng, Thạch Thiên Long và Liễu Bách Thắng công khai phò tá Hồ Á Kiền ra lôi đài, còn các hào kiệt khác: Hoàng Khôn, Hồng Hy Quan, Tạ Á Phúc, Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng và Phương gia tam kiệt thì trà trộn vào đám khán giả để tránh tiếng đông người.

Tuy vậy, những người thuộc môn phái, hoặc hâm mộ môn Thiếu Lâm, sáng hôm đó cũng tập hợp ngoài Tam Quan, Tây Thiền tự, mời Hồ Á Kiền lên ngựa và họ xếp hàng chỉnh tề đưa võ sĩ thượng đài ra đến khu Y Linh miếu.

Thấy Á Kiền đến nơi, các khán giả vô tư đều vỗ tay hoan hô ầm ầm. Nhưng họ không khỏi bàn tán lo thay cho Á Kiền trước một đối phương như Lữ Anh Bố.

Những ai trước đây khán trận Ngưu Hóa Giao - Hồ Á Kiền lại càng lo ngại hơn cho anh chàng thư sinh võ sĩ một khi đã đấu tay ngang với Ngưu Hóa Giao thì sao chịu nổi bực sư huynh như Lữ Anh Bố?

Phần Hồ Á Kiền, không phải là chàng không biết lo ngại, không tự lượng sức. Chàng biết Anh Bố rất võ dũng và nắm chắc phần thua. Nhưng thua cũng quyết đấu vì danh dự môn phái và cá nhân.

Chàng ước mong chừng nào đuối sức, chậm tay sẽ có dịp nhảy xuống đài rút lui kịp thời, bằng như Anh Bố độc dữ quá thì cũng đành cầm cự cho đến lúc tử trận chớ sao?

Suy tính như vậy nên Hồ Á Kiền thản nhiên như không. Thượng đài đả Lữ Anh Bố lần này là bổn phận của chàng.

Không như Anh Bố, Á Kiền xuống ngựa từ ngoài Y Linh miếu, đoạn cùng mọi người phò tá đi thẳng vào khu dành riêng cho Thiếu Lâm. Cởi áo ngoài lại đó, Kiền phi thân lên lôi đài vòng tay cung bá toàn thể khán giả :

- Kính thưa chư vị quân tử. Vị nào đã mục kích Ngưu Hóa Giao trước đây trấn lôi đài Thủy Nguyệt như thế nào, tất thừa hiểu tiện sinh thượng đài nhận đấu không phải vì lý do hiềm thù như người ta đã cố ý bày đặt ra để che đậy mặt trái của nhiệm vụ trấn đài.

Trước sự thách đức quá đáng, tiện sinh nhận giao tranh hoàn toàn vì danh dự cá nhân chớ không đặt vấn đề môn phái. Đây là trận đấu giữa Hồ Á Kiền - môn đồ sơ đắng Thiếu Lâm tự với võ sư Lữ Anh Bố mà chư vị đã hằng nghe danh.

Nghe địch thủ biện thuyết như vậy, Lữ Anh Bố bực tức đứng phắt dậy toan trần tình nhưng biển người đang hoan hô cổ võ Hồ Á Kiền vang động, nên đành trừng trừng căm tức nhìn Hồ Á Kiền.

Á Kiền nói :

- Thỉnh võ sư chủ đài ra tay, tôi sẵn sàng.

Nói đoạn chàng lùi lại ba bước hoa quyền bái tổ, uốn mình thủ thế Hoàng Long Thám Vị thiệt uyển chuyển, nhịp nhàng.

Thấy trên đài khởi đấu, người xem đều im phăng phắc theo dõi.

Biết không thể trần tình được nữa, Lữ Anh Bố hầm hầm tức giận, tay khởi quyền bái tổ, miệng bảo Á Kiền :

- Được lắm! Ngươi muốn lãnh đòn ngay cũng không sao, ta sẵn sàng ban cho.

Trong khi Lữ Anh Bố vận động khởi đấu, bắp thịt chàng nổi lên như thừng chão, gân xương chuyển răng rắc nghe gớm khiếp.

Hành động như vậy, họ Lữ cố ý nạt cho đối phương khiếp đởm nhưng Hồ Á Kiền thản nhiên không hề hoang mang. Trước đây đã được đấu cùng Ngưu Hóa Giao và được Tam Đức hòa thượng biết rằng chàng sẽ phải đả lôi đài nên chuyên luyện cho chàng đấu với các tăng nhân lực lưỡng trong chùa để chàng quen bề trận mạc với những đối thủ hữu dõng.

Từ hôm các hào kiệt Thiếu Lâm xuống Quảng Châu, Hồ Á Kiền lại được liên tiếp luân phiên song đấu với họ, tài cao lực cả hơn, nên lúc thượng đài Thủy Nguyệt, trước mặt Lữ Anh Bố dũng mãnh tuyệt vời, Á Kiền không hề hoang mang coi tựa như đang sắp giao chiến cùng Lý Cẩm Luân, Đồng Thiên Cân hay Thạch Thiên Long vậy thôi.

Á Kiền hất hàm bảo đối phương :

- Tiên chủ hậu khách, xin mời đài chủ xuống tay.

Lầm lì, Lữ Anh Bố tiến lẹ nhập quyền tay tả như muốn đánh vô sườn đối thủ, khiến Á Kiền phải nhảy sang bên tả tránh né.

Thật ra Lữ Anh Bố chỉ chờ có thế là quật luôn quyền hữu vào màng tai đối phương. Đó là ngọn Liên Quyền Tả Hữu Thế.

Sở dĩ Lữ Anh Bố trổ ngay đòn độc là có ý muốn gây hoang mang sợ hãi cho Á Kiền. Lanh lẹ, Á Kiền, tọa mã tránh nốt trái đấm thứ hai và tiện dịp Anh Bố hở sườn, chàng trả đòn theo thế “Thiên Tự Thiết Thủ”.

Thét lên một tiếng, Anh Bố gồng người lên hạ cánh tay hữu cuống chịu đòn, đồng thời co chân tả nhắm ống chân địch thủ đạp thật mạnh.

Điềm tĩnh, Á Kiền thoái luôn mấy bộ tránh khỏi đòn độc ấy và thủ thế phòng đối phương tấn công liên tiếp.

Tưởng nuốt sáng được đối thủ ngay trong mấy hiệp khởi trận, không dè Á Kiền né đòn và trả đòn lanh lẹ, khá mạnh, khiến Anh Bố phải ngạc nhiên khen thầm.

Kinh thường Hồ Á Kiền là một việc mà Lữ Anh Bố đã nghĩ lầm.

Tiếc rằng ở cấp bực sơ đẳng, Hồ Á Kiền đã có trên ba năm công phu tập luyện cực kỳ chăm chỉ tại Thiếu Lâm tự và luôn mấy tháng về sau này, chàng được hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí cấp bách chuyên luyện nên bản lãnh tiến bộ rất nhiều.

Bằng chứng là chàng đã thắng nổi Ngưu Hóa Giao, môn đồ thuộc trung cấp Võ Đang sơn. So sánh như vậy, không có ý tỏ rằng võ thuật của phái Võ Đang kém phái Thiếu Lâm, nhưng những sự kiến dẫn thượng dẫn chứng rằng Hồ Á Kiền đã khổ luyện và đạt về phương diện công phu, kỹ thuật, duy phần đại lực Kiền kém vì lẽ không thể nào tranh thủ thời gian tăng tiến phần sức mạnh được.

Đó là lẽ tự nhiên. Bởi lý do ấy, Lữ Anh Bố dù thuộc cấp trên cũng không thể nào dễ dàng đánh bại Hồ Á Kiền được.

Trên lôi đài, Á Kiền biết mình, biết người, hết sức thận trọng. Chàng trổ hết tài học bình sinh, quyết chống cự đến phút cuối cùng. Kiền tránh né nhiều và chỉ trả đòn khi nào cho là có lợi. Nhờ phương pháp do các bực đại sư huynh chỉ dẫn bắt áp dụng ngay trong khi luyện tập song đấu với cấp bực trên, Hồ Á Kiền đã ung dung chống lại Lữ Anh Bố trên lôi đài.

Khán giả chú ý theo dõi trận đấu nên mỗi phen Á Kiền tránh được đòn đối phương, hoặc trả đòn, ai nấy đều kêu rộ lên khen ngợi khuyến khích võ sĩ cấp bậc dưới mảnh khảnh thư sinh.

Đó là thói thường của mọi từng lớp khán giả trước một trận thư hùng trên lôi đài, thiệt ra không phải người ta mến riêng một đấu thủ nào cả.

Nhưng, hành động tự nhiên ấy của khán giả đã khiến Lữ Anh Bố khó chịu và lấy làm hổ ngươi. Chàng cảm như bị chế giễu nhạo báng mỗi khi đánh trượt Hồ Á Kiền hoặc là bị Hồ Á Kiền trả đòn.

Càng nghĩ càng căm, họ Lữ càng giận. Sau mươi hiệp đầu, Anh Bố bỗng cảm thấy chằng căm thù Á Kiền thiệt họ. Chàng ghét địch thủ vì y là căn nguyên sự so bì khen chê của khán giả, và có lẽ của cả những người đồng phe ủng hộ chàng.

Trong khi mải giao đấu, tính toán nuốt chửng ngay Á Kiền, Lữ Anh Bố rằng tiếng “Ồ!” của khán giả còn tỏ ra là họ rợn người ghê thay cho Á Kiền mỗi khi Anh Bố xuống đòn...

... Càng nghĩ càng tức giận, Anh Bố nhảy xổ vào Á Kiền đang thủ thế, và phong cước theo thế Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp đá mạnh vào bụng chân địch lúc đó đang đứng chảo mã.

Á Kiền lẹ làng tháo chân mã sinh thoái luôn một bộ nữa nhường ngọn cước dũng mãnh của Anh Bố đá vụt qua veo một tiếng gió rít.

Ngọn độc cước ấy mà trúng đích, tất ống chân Hồ Á Kiền đã gãy lìa!

Nương dịp Anh Bố đá hụt, Kiều tiến luôn tới thúc luôn cả hai trái đầm “Thôi Sơn Tả Hữu Thủ” vào sườn đối phương.

Đã mất trớn vì đá hụt, Anh Bố nương theo bản đó, đảo hẳn toàn thân đi một vòng, dùng tay hữu gạt băng hai trái đấm địch sang bên, đồng thời chặt luôn Cương Đao Thủ vào yết hầu địch.

Đòn này đánh gần, mạnh lẹ vô cùng khiến các hào kiệt Thiếu Lâm ai nấy đều rùng mình lo cho Hồ Á Kiền. Trái lại khán giả im lặng vì đòn đánh lẹ quá họ không thấy rõ.

Tỉnh táo, Hồ Á Kiền nhào ngửa người ra phía sau lăn đi mấy vòng trên sàn đài tránh nổi đòn nguy hiểm.

Cùng lúc ấy, các tầng lớp khán giả lầm tưởng Kiền bị trúng đòn địch rồi, lăn lộn trên đài, nên không ai bảo ai mà cùng phát ra một tiếng A! Vang động toàn khu.

Bực mình vì một đòn lẹ như vậy mà còn hụt lần nữa, Anh Bố đuổi theo, co chân toan dộng xuống thân địch thủ, thì chẳng ngờ Á Kiền đã tương kế tựu kế, sử dụng ngọn Túy Bát Tiên nhằm hạ bộ đối phương lúc đó bị hở chân vì co, chân đứng, đá thốc ngược cả hai chân lên.

Trước ngọn cước nguy hiểm ấy, Lữ Anh Bố đành nhảy ngược nhào mình ra phía sau lăn đi hai vòng, đảo toàn thân đứng hẳn dậy, tọa tấn vững như bàn thạch phòng địch thủ đuổi theo.

Lối nhào người tránh đòn này cũng là một dịp để khán giả đồng loạt kêu rộ lên một tiếng tưởng như đến lượt Lữ Anh Bố bị trúng đòn.

Nhân dịp ấy, Hồ Á Kiền trỗi người dậy, đuổi theo đối phương tiếp đấu.

Ngọn cước Túy Bát Tiên mà Á Kiền vừa sử dụng rất đúng phương pháp là một thế độc trong bài Bát Tiên Quyền. Thế đá đó lẹ và bất ngờ. Thật ra lúc đầu khởi ngón võ ấy, đáng lẽ Hồ Á Kiền phải trá tẩu, lảo đảo như kẻ bị đuối sức lăn ra sàn đài.

Dĩ nhiên, đối phương phải theo bồi đòn. Nhân dịp địch thủ vô ý, Kiền sẽ phóng cả hai cước vào hạ bộ hay mặt, y sẽ thắng.

Hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí thấy Á Kiền mảnh dẻ như phụ nữ nên chuyên luyện cho Kiền ngọn Túy Bát Tiên vì bài Bát Tiên Quyền là một kỹ thuật rất thích hạp với phụ nữ.

Sau khi hạ Ngưu Hóa Giao, Kiền lại được hai vị hòa thượng truyền cho thế đá độc ấy, tuy Kiền chưa học qua bài Bát Tiên Quyền bao giờ. Nhờ tận tâm dạy bảo của hai bực đại sư huynh, Á Kiền sử dụng thế cước đến nơi đến chốn đã khiến Lữ Anh Bố kinh ngạc không ít.

Họ Lữ nghĩ thầm: “Ngưu Hóa Giao đạt cấp bậc trung đẳng lúc sinh thời cũng không dùng nổi ngọn cước Túy Bát Tiên nữa là Hồ Á Kiền!”

Nói đúng ra không phải vậy, Ngưu Hóa Giao lớn ngang, nặng nề kỵ với lối quyền Bát Tiên thì sử dụng sao nổi một lối quyền mà người luyện cần hết sức nhẹ nhàng, mềm mại?

Nếu hồi đấu với Hóa Giao mà Á Kiền đã thuần thế Túy Bát Tiên rồi thì chắc Á Kiền đã không phải dùng tới Hoa quyền.

Bị thế đá độc bất ngờ, Lữ Anh Bố giận lắm. Chàng vừa tạo bộ vững vàng thì Á Kiền tiến tới đánh luôn.

Không dám khinh thường, chuyến này Anh Bố tiếp chiến rất thận trọng, coi Á Kiền như đối thủ ngang tay. Vận dụng toàn lực, chàng tận tình giao tranh.

Không kém, Á Kiền cũng nỗ lực chiến đấu.

Sáp chiến từ đợt thứ nhì, sau ngọn cước Túy Bát Tiên, hai bên giao đấu dư ba mươi hiệp ngang tay. Quyền ra ồ ạt, cước phóng như bay, hai cặp giò luôn luôn chuyển động sầm sập trên sàn đài.

Một bên Anh Bố dữ dội tựa mãnh hổ náo sơn, một bên Á Kiền lanh lẹ như Bạch Viên đảo hải. Cầm cự ngang tay được bấy nhiêu lâu, Á Kiền biết Lữ Anh Bố dư đại lực có thể tiếp đâu thêm trăm hiệp nữa. Trái lại, hai tay chàng như dần mỏi khi phải gạt đòn địch, toàn thân rung chuyển. Nếu cứ theo đà này, chỉ giao chiến trên mươi hiệp nữa thì thế nào chàng cũng lâm nguy.

Các hào kiệt Thiếu Lâm đứng tản mát xung quanh lôi đài và Song hiệp - Lã Mai Nương, Cam Tử Long đều nhận rõ thấy tình trạng của Hồ Á Kiền.

Mai Nương bảo nhỏ Cam Tử Long :

- Sư huynh nhìn nét mặt hoan hỉ của tên đồng bọn Lữ Anh Bố kìa. Gã biết Hồ Á Kiền bại trận đến nơi rồi nên không giấu được nỗi vui mừng trên nét mặt!

Cam Tử Long càu nhàu :

- Á Kiền kém tài thiếu sức mà bướng bỉnh ngang ngạnh không biết thân. Lúc này gã còn đủ lực, thần trí chưa đến nỗi hôn mê, sao không xuống đài chịu thua đi cho rồi, còn gắng gượng để rước lấy cái chết sao? Có lẽ gã muốn sử dụng Hoa quyền.

Mai Nương chép miệng :

- Lữ Anh Bố khác xa Ngưu Hóa Giao. Cặp mắt hắn lạnh lùng, sáng như kim nhãn thế kia tất hữu luyện, không sợ hoa mắt hoang mạng, Hoa quyền tất vô hiệu. Dịp may độc nhất của Á Kiền để thắng Lữ Anh Bố, đã tiêu tan sau thế cước Túy Bát Tiên linh diệu rồi.

- Sư muội sửa soạn Mai Hoa trâm đi thôi! Chỉ mươi hiệp nữa là kẻ bại người thắng rồi đó!

- Kìa, sư huynh coi, Á Kiền bắt đầu sử dụng Hoa quyền. Đáng tiếc, gã sẽ phí sức và không đủ lực nhảy xuống đài bại tẩu nữa.

Quả thế, sau khi tự liệu không thể chống trả Lữ Anh Bố lâu hơn nữa, Hồ Á Kiền liền thay đổi chiến pháp sử dụng Hoa quyền, hy vọng sẽ thắng Anh Bố như chàng đã thắng Ngưu Hóa Giao.

Thấy địch thủ bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn đấu pháp, Lữ Anh Bố thận trọng vừa chống đánh, vừa nhận xét và hiểu ngay sư đệ của chàng đã bị bại vì lối quyền này.

Hầm hè, Anh Bố bảo Á Kiền :

- Hại được Hóa Giao chớ mong hại ta sao nổi với chiến pháp này? Mi tận số tới nơi rồi nên mới giở trò hầu vương múa rối, nghe? Coi đây!...

Dứt lời, Anh Bố trổ toàn lực dồn đối phương. Á Kiền đuối sức, lùi dần, chàng định lùi ra mặt đài phía trước nhưng Anh Bố biết nên chặn luôn, đánh dồn đối thủ vào trong đài.

Á Kiền cố gắng chống đỡ, tứ chi bải hoải, mồ hôi toát đầm đìa, miệng thở hồng hộc.

Thắng thế, Lữ Anh Bố thét lên một tiếng chát ráy, dùng thế Ngũ Hành quyền đám dộng xuống đỉnh đầu kẻ thù một trái Thôi Sơn cực kỳ mạnh mẽ để kết thúc tánh mạng Á Kiền.

Giữa lúc nguy cấp ấy, các hòa kiệt Thiếu Lâm không tự kiềm chế được nữa, đổ xô cả vào phía lôi đài, gây cảnh hỗn loạn trong hàng khán giả.

Toàn thân rã rời, Á Kiền rống lên một tiếng, cố đưa cả hai tay lên gạt đòn địch, đồng thời chàng liều mạng co chân hữu muốn thúc đầu gối vào hạ bộ đối phương...

Nhưng kỳ thay, sau tiếng rống của Á Kiền thì Lữ Anh Bố cũng thét lớn, thâu hai tay quyền về ôm chặt lấy gáy, xoay hắn người lại chạy ra phía trước lôi đài.

Á Kiền bình tĩnh theo luôn, thâu tàn lực đá quét một ngọn “Hoàng Xà Tảo Địa”. Thế cước ấy, do Á Kiền mệt mỏi phóng ra không mạnh nữa, nhưng đã quơ trúng chân khiến Anh Bố bị vướng té lăn đi một vòng nhào xuống đài.

Trong khi ấy thì Hồ Á Kiền cũng kiệt lực, hoa mắt, lảo đảo, hai chân mềm nhũn, lăn ra sàn đài ngất lịm.

Các hào kiệt Thiếu Lâm và bọn môn đồ Tây Khương ai nấy đều ngạc nhiên. Lữ Anh Bố thắng thế rõ rệt. Sau bốn mươi hiệp giao tranh, Anh Bố còn hạ hai trái đầm Ngũ Hành quyền xuống đỉnh đầu đối phương nữa là kết thúc tánh mệnh Á Kiền. Rõ ràng như thế mà không hiểu họ Hồ đã dùng đòn ngầm gì chuyển bại thành thắng?

Theo con mắt nhà nghề của những nhân vật hữu luyện ấy, dù tài đến đâu, Á Kiền cũng không thể nào ám hại kịp Lữ Anh Bố. Căn cứ vào thế đá cuối cùng quá yếu của Á Kiền đủ hiểu y hoàn toàn bại nhược khó lòng thi thố độc thủ. Vậy mà Anh Bố đang thắng thành bại phải bỏ chạy và vướng ngọn cước Tảo Địa của địch thủ lộn nhào xuống võ đài.

Người của hai phe mỗi bên đều xúm cả lại săn sóc võ sĩ nhà.

Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long chủ ý giúp Hồ Á Kiền và giữ bí mật không cho Á Kiền và phe Thiếu Lâm biết.

Đến phút cuối cùng, Mai Nương, Tử Long thấy Lữ Anh Bố quyết tâm hạ độc thủ kết thúc tánh mạng đối phương, Mai Nương mới lẹ như chớp vung tay phóng Mai Hoa trâm nhằm gáy Lữ Anh Bố. Lúc đó Anh Bố đang đứng ngang ngay mé lôi đài, cách nơi Cam, Lã đứng chừng mấy sải tay. Mũi trâm Mai Hoa nhỏ xíu toàn thép do cánh tay điêu luyện của Bắc phái nữ hiệp Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương phóng ra, xuyên qua làn da gáy Lữ Anh Bố và cắm ngập một phần ba vào cây xà ngang ở đầu mái bên kia lôi đài.

Nàng không có ý hại Lữ Anh Bố nên chỉ hành động cho Lữ Anh Bố bị đau nhói, phải bỏ dở ngọn độc quyền Ngũ Hành. Mai Hoa trâm đã nhỏ lại được phóng lẹ, các cao thủ Thiếu Lâm, Tây Khương đều không thể nào nhận thấy làn trâm được. Vả lại lúc ấy mọi người đều chăm chú vào hai võ sĩ trên đài thì thấy sao được một việc chỉ xảy ra trong chớp mắt ấy?

Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long đều điêu luyện về hai món ám khí khó dùng nhất là Mai Hoa trâm và Thiết Tử đạn.

Hai món ám khí này đều nhỏ bé, người dùng cần phải công phu bản lãnh tuyệt vời mới sử dụng được một cách hiệu nghiệm, khác hắn hai món phi đao, phi tiêu đều lớn.

Nói thế không phải là phi đao, phi tiêu không lợi hại bằng Mai Hoa trâm, Thiết Đạn tử. Mỗi thứ có một tác dụng khác nhau. Nhưng sở dĩ Lã Mai Nương, Cam Tử Long luyện trâm và đạn là do hai người thấy nó đúng nghĩa ám khí hơn hai thứ đao, tiêu kềnh càng mà người dùng phải đeo dàn một dãy trước ngực hoặc quanh đai lưng, quá ư lộ liễu.

Luyện tập ám khí để cho biết và phòng khi dùng tới, thật ra từ ngày Song hiệp từ giã thầy xuống núi tìm kẻ thù đến nay, giang hồ hành hiệp đã có mấy năm trường mà không mấy khi sử dụng đến thứ vũ khí ngầm đó.

Nói về bốn hào kiệt Thiếu Lâm Cẩm Thượng Ân, Thạch Thiên Long, Liễu Bách Thắng, Chu Thế Hùng chánh thức theo Hồ Á Kiền nên nhảy cả lên lôi đài chăm sóc họ Hồ. Bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất. Bạch Dũng cũng tụ tập lại xem Lữ Anh Bố. Toàn thân vị võ sư ấy nằm đè lên cánh tay tả bị quặp ra sau lưng. Lữ Anh Bố mặt tím lịm cắn môi cố nhịn đau.

Thấy mọi người đồng phe đông đủ chung quanh mình, Anh Bố nhăn nhó bảo Cao Tấn Trung :

- Tôi bị gãy tay rồi Cao đại ca ạ. Nâng nhẹ tay thôi, đau chết được!

Cao, Mã, Phương, Bạch xúm lại từ từ đỡ Anh Bố ngồi dậy và khẽ đặt cánh tay tả lỏng lẻo ra phía trước. Vén tay áo ngắn của Anh Bố, Tấn Trung xem xét kỹ lưỡng và không khỏi ngạc nhiên :

- Tôi thực sự không hiểu chút nào! Vì lẽ gì gãy xương cánh tay trên?

Anh Bố đáp :

- Lúc té lăn xuống đài, hoang mang và đau gáy không kịp đỡ, cánh tay tả bị trẹo và bị toàn thân đè phải.

Cao Tấn vén giải khăn bịt đầu Anh Bố, thấy làn da có hai vết nhỏ hơi đơm máu. Chàng tặc lưỡi hỏi Anh Bố :

- Đại ca thấy thế nào?

- Giữa lúc tôi sắp hạ Á Kiền thì bỗng nhiên gáy đau ran buốt lên đầu óc, toàn thân bủn rủn, không tiếp đánh được nữa nên tôi lăn bừa xuống dài để tránh việc địch thủ nhân dịp sát hại chăng. Hiện thời còn đau nhưng không buốt như hồi nãy.

Cao Tấn Trung cau mặt khó chịu :

- Làn da gáy như bị một vật gì nhỏ xiên ngang qua, Hồ Á Kiền dùng ám khí chăng?

Mã Hùng nói :

- Dải khăn lòa xòa sau gáy thế kia mà vật đó xiên qua da gáy thì lạ thật.

Anh Bố đáp :

- Dải khăn buộc phía trên trán mới tuột ra. Chính tôi cũng đành chịu, không hiểu tại sao. Lúc đó tôi thấy Á Kiền đã mệt dữ lắm rồi và đang mải đỡ đòn, dùng ám khí sao nổi? Có lẽ đồng bọn y ám hại tôi để cứu nguy Á Kiền.

Cao Tấn Trung cằn nhằn :

- Phải tra cứu ngay việc ám toán này. Phương, Bạch, hai sư đệ hãy cùng mọi người săn sóc Lữ đại ca, còn Mã Hùng theo tôi. Bỏ qua một sự kiện hiển nhiên thế này tức chết được!

Cao Tấn Trung, Mã Hùng đứng phắt lên.

Giữa lúc ấy, các khán giả còn bu quanh đài, nhất là chỗ Lữ Anh Bố. Họ nhao nhao lên :

- Ai thắng, ai bại trong vụ này?

Mỗi người một lời, ầm ầm như chợ vỡ.

Cao, Mã rẽ đám đông nhảy lên lôi đài thấy Á Kiền vẫn còn hồn mê bất tỉnh và sắp được các môn hữu bế xuống đài.

Cao Tấn Trung ngăn lại :

- Không được đem Á Kiền đi ngay. Có sự ám muội cần được phanh phui!

Nói đoạn, Tấn Trung quay ra phía khán giả, giơ hai tay ra hiệu yêu cầu mọi người yên lặng.

- Võ sĩ trấn đài đã thắng thế rõ rệt nhưng đã bị địch thủ dùng ám khí đâm vào gáy hại ngầm.

Một khán giả đứng tuổi đứng gần lôi đài nói lớn :

- Có dẫn chứng được không? Hay là dự đoán?

Mọi người lại nhao nhao hùa theo, hỏi nọ hỏi kia một lần nữa, khiến Cao Tấn Trung phải giơ tay yêu cầu mọi người im lặng, Y nói :

- Vết thương trên gáy của võ sĩ trấn đài còn rành rành kia. Nay trước sự hiện diện của quý vị khán giả, tôi yêu cầu khám xét Hồ Á Kiền tất thế nào cũng thấy tang vật.

Sở dĩ Cao Tấn Trung nói như vậy vì y dự đoán Á Kiền đã dùng Mai Hoa trâm và tất thế nào cũng còn giắt một số ám khí đó trong người.

Trong số khán giả, người thì phản đối việc khám xét, cho rằng Á Kiền thắng Lữ Anh Bố như chàng đã thắng Ngưu Hóa Giao nên người đồng phe kẻ chiến bại kiếm chuyện lôi thôi. Nhưng cũng có người đồng ý yêu cầu khám xét cho rõ trắng đen để tránh nghi vấn. Theo mắt họ thì hiển nhiên Hồ Á Kiền đã đuổi theo và phóng cước hạ Lữ Anh Bố té lăn nhiều vòng rớt xuống đài. Vậy, dù Á Kiền kiệt sức ngất lịm cũng vẫn là võ sĩ chiến thắng.

Nay bỗng dưng người phe chủ đài chiến bại nêu lên vấn đề ám khí quần chúng cho là phe bại trận tạ sự, nên cũng muốn phanh phui câu chuyện ám khí cho rõ thực hư và nhân thể làm bẽ mặt phe bại trận lại còn rầy rà mè nheo.

Một tốp khán giả nhao nhao nói :

- Nếu đã dùng ám khí tất Á Kiền phải còn món lợi khí ấy nữa trong người, thử khám xem thế nào!

Lợi dụng hậu thuẫn tự nhiên đó, Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhất quyết cán các hào kiệt Thiếu Lâm tự, đòi công khai khám Á Kiền.

Nổi giận đùng đùng, Thạch Thiên Long cùng Chu Thế Hùng đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Cao, Mã.

Thiên Long gắt :

- Các người thiệt là phi lý! Bộ hữu nhãn vô ngươi sao mà dám độ chừng Á Kiền đã dùng ám khí? Y làm gì còn sức lực hành động nổi việc ấy? Nay y đang mê man bất tỉnh cần được săn sóc cấp bách, các người muốn cản trở cố ý để Á Kiền lâm nguy, phải không?

Cao Tấn Trung sa sầm nét mặt lại, dữ tợn :

- Quần chúng yêu cầu khám xét cho tỏ minh bạch. Nếu các ngươi gian tâm cố ý giấu diếm cho nhau, anh em ta quyết không cho bọn ngươi đem Hồ Á Kiền xuống đài.

Giận quá, Thạch Thiên Long quát :

- Các ngươi thử cản bước ta coi!...

Dứt lời, Thiên Lòng cùng Chu Thế Hùng xông tới cất quyết toan đánh rạt Cao, Mã sang bên mở lối đi, nhưng bỗng nhiên một người phi thân lên lôi đài, chắn ngang hai phe Thạch, Chu và Cao, Mã.

Bốn người nhìn ra đó là Hoàng Khôn.

Nguyên Hoàng Khôn đứng dưới đài quan sát tình hình, thấy hai bên đi tới mức gay go và chàng biết Thạch, Chu dù dũng mãnh cũng không phải là đối thủ của Cao, Mã nên chàng nhảy vội lên cản cuộc xô xát. Hồng Hy Quan cũng nhảy lên đài đứng bên Hoàng Khôn và bảo Thiên Long, Thế Hùng.

- Nhị vị sư đệ hãy cùng Cẩm, Liễu đổ thuốc và chà xát cho Á Kiền hồi tỉnh, mặc chúng tôi đảm đương vụ này.

Đồng thời, Hoàng Khôn bảo Cao, Mã :

- Tôi ưng thuận việc công khai khám xét Hồ Á Kiền, nhưng với điều kiện là nếu không thấy bất cứ món ám khí nào trong người Á Kiền thì nhị vị cũng phải công khai tạ lỗi y vì cáo gian nhé?

Cao Tấn Trung cười khẩy :

- Vết Mai Hoa trâm xiên qua gáy Lữ Anh Bố còn rành rành kia nếu Á Kiền không sử dụng thứ ám khí ấy, tất là một trong các người đứng lẫn với khán giả đông đúc và đã phóng trâm cứu Á Kiền trong khi y lâm nguy chớ gì?

Hoàng Khôn lạnh lùng gần như khinh bỉ :

- Đòi khám Á Kiền, tôi chấp nhận cho khám, nay lại trở luận điệu khác! Lẽ nào khách anh hùng hảo hán lại nhiều lời như vậy? Có khám hay không, ta mời người lên đài chứng kiến.

Thiệt ra Hoàng Khôn dư biết nhân vật nào đó đã ám toán Lữ Anh Bố cứu Hồ Á Kiền, nhưng chàng cũng phải liệu đường dùng lý lẽ đàn áp đối phương.

Khôn còn mừng thầm hơn nữa là khi đó Á Kiền đã kiệt sức, nếu trái lại chắc chắn Anh Bố cũng bị Á Kiền hồi đòn độc hạ đối phương. Mối hiềm khích giữa hai phái Võ Đang, Thiếu Lâm sẽ vì thế mà to lớn hơn nữa.

Bị dồn vào thế khó đáp trước lý luận khôn khéo của họ Hoàng, Cao Tấn Trung tức giận vô cùng, đành dằn lòng mà nói rằng :

- Vụ này chưa kết liễu đâu, các người chớ vội mừng chiến thắng. Ta e chuyến sau các người không đủ tài sức hại người sau lưng như hôm nay!

Nói đoạn, Cao Tấn Trung cùng Mã Hùng nhảy xuống đài.

Tưởng hai phe gây gổ tác chiến ngay trên lôi đài, các khán giả đều ở lại theo dõi tình hình đôi bên căng thẳng. Mãi sau, sau khi Cao, Mã đã nhảy xuống đài, họ mới bắt đầu giải tán.

Bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường hôm ấy yên trí kéo nhau đi coi đả lôi đài rất đông đủ. Sau trận thất bại của Ngưu Hóa Giao, chúng yên trí thế nào lần này cũng thành công, chắc chắn Lữ Anh Bố sẽ hạ Hồ Á Kiền. Dè đâu võ sư Anh Bố cũng bị Á Kiền phóng cước đến nỗi lộn xuống đài.

Cứ như thế này thì phải thỉnh hạng võ sư nào mới mong thành công?

Bạch An Phúc họp bàn cùng nội bọn Lý Hòa, Trương Viên ngay chiều hôm ấy tại trụ sở Tây pháo đài. Chúng không thạo võ nghệ, không điêu luyện nên luận điệu bàn tán sai lầm.

Giữa lúc đang mỗi người một lời bàn tán sôi nổi thì Thiết Diện Hổ đến thăm.

Bạch An Phúc ân cần đón tiếp. Thiết Diện Hổ nhác trông biết ngay là mọi người họp bàn về vụ thất bại sáng nay, bèn niềm nở hỏi An Phúc :

- Bạch tiên sinh thất vọng lắm hả?

Đang muốn nhập đề ngay câu chuyện lôi đài mà còn e bất tiện suồng sã, nay được quý khách khơi mào trước, Bạch An Phúc mừng rỡ đáp :

- Quả thế. Chúng tôi rất chán nản thất vọng. Hai lần thỉnh võ sư trấn đài, hai lần thất bại lớn lao. Chúng tôi mất thể diện với bên Triệu Khánh và Quảng Châu đường, từ nay có lẽ sẽ mất hết độc quyền trong thị trường tơ lụa tại đại trấn này. Chán quá!...

Thiết Diện Hổ khuyên :

- Võ sư Lữ Anh Bố thắng thế rõ ràng ai ai cũng nhận thấy, nhưng vì trúng ám khí nên võ sư mới tự lăn xuống đài, thật ra không phải vì trúng đòn Hồ Á Kiền. Vậy không thể gọi là thất bại được. Hỏng keo này bày keo khác, phải nhẫn nại chớ!

Bạch An Phúc vẫn không vui :

- Các vị hảo hán Cao, Mã, Bạch cũng nói thế, nhưng bề ngoài có ai biết đâu? Chúng tôi nghe ngóng, người nào cũng cho rằng Lữ võ sư trúng đòn địch thất trận mới đáng buồn chớ! Chiều nay Cơ phòng tử Triệu Khánh và Quảng Châu đường họp nhau khánh tạ tại tửu lầu ăn mừng chúng tôi bại trận. Chúng ăn uống ngay tại Đại Khánh Hỷ Đình là nơi chúng tôi đã đặt sẵn tiệc mừng Lữ võ sư thắng trận để nhân dịp phô trương thanh thế. Mới đây chúng tôi phải triệt hạ tiệc mừng, thế mới mắc cỡ chứ!

Thiết Diện Hổ mỉm cười :

- Bạch tiên sinh nên nghe tôi, đừng lo buồn. Được các vị hảo hán Cao, Mã, Phương, Bạch giúp sức là may mắn lắm đấy. Họ toàn là tay anh hùng cự phách trong võ giới, dù bỏ ra ngàn vàng cũng không mua chuộc được những nhân vật cao cấp ấy đâu. Họ đã là thân hữu của Lữ võ sư tất thế nào cũng nhúng tay lo liệu vụ này. Tiên sinh nản chí không hợp tác với họ nữa thì uổng cả dịp may hiếm có đấy! Biết sao nói vậy, tôi không có ý nài ép tiên sinh phải theo họ đâu.

Nghe Thiết Diện Hổ nói vậy, Bạch An Phúc vội ôn tồn mà rằng :

- Không đạt ý thì buồn thôi, chúng tôi nhất định tiếp tục cho đến khi hạ nổi Hồ Á Kiền mới thôi, và dĩ nhiên phải nhờ các vị anh hùng hảo hán giúp sức. Không dựa vào tài lực các vị ấy, chúng tôi cũng không có thể hành động khác được. Chỉ lo việc quá lớn, quan sở tại cấm đoán thì hỏng hết.

Thiết Diện Hổ nói :

- Bạch tiên sinh khỏi bận tâm, tôi lo giúp việc ấy, chỉ e tiên sinh ngại tổn phí.

Bạch An Phúc lắc đầu :

- Dù phải tốn hàng vạn lượng mà đạt ý muốn tôi cũng không ngại.

Chương 29: Kim Môn thủy điếm, hoa cước phóng tam phân mệnh Phương gia lục trại, kiếm thanh đao ảnh lục truy hồn

Nói về Hồ Á Kiền được các môn hữu đem về Tây Thiền tự phục thuốc, hơn một ngày sau mới bình phục. Đến tối, Tam Đức hòa thượng khiển trách Á Kiền bất tuân lời bề trên khuyên, cố đấu mãi cho đến lúc kiệt sức.

Hòa thượng nói :

- Nếu không nhờ nhân vật anh hùng nào đó phóng Mai Hoa trâm ngầm giúp, chắc bữa nay sư đệ đã theo Ngưu Hóa Giao rồi. Bần tăng không nghĩ đến việc dùng ám khí vì đã căn dặn sư đệ khi nào tự lượng đuối sức thì phải liệu bề nhảy xuống đài chịu thua ngay. Với tác động ấy không những sư đệ tự cứu bản thân, mà còn có thể chấm dứt được cả vụ Thủy Nguyệt đài. Chúng chỉ tạ sự tìm sư đệ đánh báo thù, một khi công khai chịu thua sau một hồi chống đánh, tất chúng không còn lý do tiếp tục gây hấn với Thiếu Lâm. Không suy tính kỹ làm hỏng cả việc lớn.

Hồ Á Kiền im lặng nghe lời khiển trách của Tam Đức hòa thượng.

Hoàng Khôn nói :

- Nhân vật phóng Mai Hoa trâm cứu Hồ Á Kiền có lẽ là Song hiệp Cam, Lã. Theo lời đồng bọn Lữ Anh Bố thì mũi trâm qua làn da gáy Anh Bố, chỉ đủ cản họ Lữ trong phút quyết liệt thôi. Thật khéo léo điêu luyện lắm mới sử dụng nổi phép phi trâm tài tình như vậy! Ủa, đã hai hôm nay sao không thấy Song hiệp đến chùa chơi, hoặc giả hữu sự chăng?...

Hoàng Khôn vừa dứt lời thì chợt có tiếng động nhẹ trên mái ngói khiến Tam Đức, Hoàng Khôn cùng các hào kiệt Thiếu Lâm đang ngồi bàn tán trong khách phòng. Giựt mình nhìn nhau. Phương Thế Ngọc đứng phắt dậy toan ra cửa thì Hoàng Khôn đã để tay lên miệng ra hiệu bảo mọi người im lặng.

Cùng lúc ấy, hai bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống sân không một tiếng động nhỏ và bước thẳng lên hiên khách phòng. Một người cất tiếng cười ròn rã :

- Quý vị hào kiệt Tung Sơn hội họp đông đủ bàn tán chi đây?

Nhận ra tiếng Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương, các môn đồ Thiếu Lâm đều đứng dậy thi lễ.

Cam Tử Long vui vẻ hỏi :

- Vừa rồi thoáng nghe trộm, vị nào vừa nói tới chúng tôi vậy?

Tam Đức chỉ Hoàng Khôn đáp :

- Hoàng sư đệ nhắc không thấy Song hiệp đến chơi để Á Kiền được tạ ơn cứu mạng?

Lã Mai Nương thản nhiên :

- Sao lại tạ ơn chúng tôi? Cứu mạng bao giờ?

Phương Thế Ngọc mỉm cười ranh mãnh :

- Là nữ hiệp vờ vĩnh khéo thật! Lữ Anh Bố và đồng bọn y đang hận về mũi phi trâm Mai Hoa đấy.

Mai Nương chưa kịp nói thì Hồ Á Kiền đã tiến tới vái cả hai người và nói mấy lời cảm ơn.

Cam Tử Long vội tránh sang bên và bảo Mai Nương :

- Quý vị đại ca đây với chúng ta là chỗ người nhà, sư muội giấu diếm mãi làm chi?

Nghe Tử Long nói vậy, Phương Thế Ngọc hớn hở :

- Có thế chứ! Giấu diếm thì chúng tôi cũng đoán được hoặc Cam hiệp, hoặc Lã hiệp là người đã phóng trâm. Ngọn trâm đó thiệt hay!

Biết không chối được nữa, Lã Mai Nương đành nói mấy lời khiêm nhường.

Tam Đức hòa thượng hỏi :

- Nhị vị đi tài thế này có việc gì cần kíp không?

Mai Nương rút ngọn trâm mai hoa cài giấu trên búi tóc, giơ lên cho mọi người coi :

- Ngọn phi trâm này sau khi qua da gáy Lữ Anh Bố đã cắm vào cây xà ngang mái bên lôi đài, cũng may không một ai trông thấy. Vừa rồi, chúng tôi đã ra đó lấy phi trâm về vì e bọn họ tìm thấy chăng? Thâu hồi phi trâm xong, anh em chúng tôi tiện chân tạt qua đây không ngờ gặp đúng lúc Tam Đức sư phụ và các đại ca đang hội bàn.

Thắc mắc, Phương Thế Ngọc muốn mục kích tài phóng Mai Hoa trâm của Lã Mai Nương bèn chỉ con mối đang bò trên cây rầm trong góc mái khách phòng mà rằng :

- Về môn ám khí, trong anh em chúng tôi có Hồng Hy Quan, Thạch Thiên Long và Chu Thế Hùng chuyên về hai món Đao, Tiêu nhưng không có ai sử dụng Trâm, yêu cầu nữ hiệp ghim con mối kia lại cho mọi người biết được biệt tài đi.

Mai Nương gật đầu :

- Được lắm! Xin chiều ý, mối đâu?

Thế Ngọc chỉ tay lên phía mái góc.

Mai Nương nhìn theo :

- Con mối lớn đang đuổi để nuốt con mối nhỏ, giết con lớn thì tội nghiệp, đuổi nó đi thì hay hơn!...

Lúc ấy, trên cây rầm mái nhà, con mối lớn đuổi kịp con mối nhỏ và đớp hụt. Con nhỏ cuống cuồng chạy huyên thuyên. Ham mồi, con mối lớn đuổi sát, đớp nữa. Mọi người đều hồi hộp theo dõi cảnh mối lớn nuốt mối nhỏ và nóng ruột vì mãi không thấy Mai Nương can thiệp.

Đúng lúc ai nấy đều lo lắng thật sự cho mối nhỏ thì Lã Mai Nương lẹ làng vung tay phóng Mai Hoa trâm ghim liền khúc đuôi con mối lớn vào cây rầm mái nhà. Cuống cuồng, con mối lớn giựt mạnh để chạy, chẳng dè khúc đuôi dòn quá nên đứt luôn ngay chỗ bị phi trâm gài và rớt xuống đất. Thoát thân, mối lớn chạy lẹ chui vào kẽ mái mất dạng...

Các hào kiệt Thiếu Lâm không ngớt lời khen ngợi.

Cam Tử Long đi ra phía góc phòng, nhảy vút lên với tay rút Mai Hoa trâm trả lại cho Lã Mai Nương.

Hồng Hy Quan khoái trí nói :

- Lợi hại thật! Trong phòng này, mọi người im lặng, tiếng thiết trâm cắm phập vào gỗ nghe rõ mồn một, nhưng ngoài lôi đài thì im re. Nếu tôi phóng phi đao chém mối chắc chuyển luôn cả mấy viên ngói, bất lợi!

Cam Tử Long phản đối :

- Lợi hại dều tùy theo trường hợp. Như việc cứu Hồ đại ca hôm qua, ngọn Mai Hoa trâm đắc lực thiệt. Trái lại nếu cần phải phóng xa hơn, hay cắt đứt một sợi dây thì ngọn phi đao đắc dụng hơn.

Hồng Hy Quan hỏi :

- Cam hiệp quen sử dụng ám khí nào?

- Thiết đạn tử. Trong trường hợp hôm qua, ám khí đó cũng vô dụng.

Bàn tán về các môn ám khí một hồi, Tam Đức hỏi Song hiệp về tin tức Lý Tiểu Hoàn.

Cam Tử Long nói :

- Từ trưa hôm qua, sau vụ đả lôi đài, Tiểu Hoàn đi đến xế chiều mới trở về Thanh Thiên lầu cùng bốn vị tráng sĩ bữa nọ. Nàng mời họ dùng bữa ngay tại tửu lầu. Còn ngày hôm nay, Tiểu Hoàn đi đâu suốt buổi, sẩm tối mới trở về.

Sau trận lôi đài, hòa thượng có định kiến gì không?

Suy tính giây lát, Tam Đức đáp :

- Ngưu Hóa Giao tử thương, Lữ Anh Bố té gãy tay, Võ Đang sơn sẽ qui hết hiềm thù về phe môn đồ Thiếu Lâm! Chưa chấm dứt được những chuyện xích mích này và dĩ nhiên các sư đệ còn phải ở lại Quảng Châu phòng hậu quả.

Hoàng Khôn hỏi Tam Đức :

- Trong thời kỳ chờ đợi xem đối phương hành động thế nào, sư huynh có thể cho phép các người ở gần Quảng Đông về thăm hương quán rồi trở lại Quảng Châu tụ họp cho đến khi giải quyết xong mọi việc sẽ hay.

Tam Đức và mọi người đều tán thành ý kiến Hoàng Khôn.

Nhiều người quê hương ở xa không về thăm được, duy Phương gia tam kiệt quê ở Triệu Khánh phủ, Cẩm Thượng Ân ở Uy Châu, hai nơi này thuộc Quảng Đông, gần hơn cả.

Sau là Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng gốc người Quảng Tây cũng xin phép về thăm nhà.

Tam Đức bảo Đồng, Lương hai người :

- Lưỡng Quảng tuy giáp giới nhưng hai sư đệ một người về Nam Ninh, một người về Liễu Châu đường đi nguy hiểm xa xôi. Bần tăng không ngăn cấm, hai người nên liệu trở về đây sớm lỡ cần người chăng.

Lương, Đồng vâng lời.

Phương Hiếu Ngọc nói :

- Triệu Khánh phủ không xa bao nhiêu ngày đường, anh em tôi muốn mời quý vị sư huynh, sư đệ qua chơi bên tệ trang ít ngày, được không?

Tam Đức hòa thượng gạt luôn :

- Không được! Chừng nào mọi việc xong xuôi hãy thực hành hảo ý ấy. Mọi người đi tất cả, nhỡ ở đây hữu sự thì sao? Ba anh em Phương gia về nhà không những thăm viếng mà còn cần phòng vệ gia đình. Sau vụ lôi đài, Lý Tiểu Hoàn rảnh tay, biết đâu họ Lý sẽ nhân dịp qua Triệu Khánh tìm đến Phương gia trang báo thù vụ Vô Địch đài Hàng Châu?

Hoàng Khôn hỏi Tam Đức :

- Nếu vậy, sư phụ nên phái một, hai người theo phụ sức Phương gia mới được.

- Chừng nào biết Lý Tiểu Hoàn lên đường qua Triệu Khánh, lực lượng tiếp sức đi theo cũng vừa. Nên để Phương gia đi trước.

Nói đoạn, hòa thượng kín đáo đưa mắt nhìn Song hiệp Cam, Lã như muốn cầu khẩn việc gì.

Tinh ý, Lã Mai Nương, Cam Tử Long hiểu rằng Tam Đức nể lời không muốn phật ý Hoàng Khôn, nên ngầm nhờ hai người giúp ý kiến giải quyết hộ.

Mai Nương bèn nói với Hoàng Khôn :

- Hoàng đại ca an tâm, chúng tôi để ý đến Lý Tiểu Hoàn, chừng nào có sự lạ sẽ thông báo cho hay, hoặc tự liệu cũng được.

Kể các hào kiệt Thiếu Lâm lúc bấy giờ, có ba anh em họ Phương sẵn tiền hơn. Về phương diện giao dịch, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng quen biết nhiều hơn mọi người vì trước kia hai người thường qua lại Quảng Châu cất hàng lên Triều Dương cho Vạn Xương hiệu, tiệm nhà.

Vũ Lữ Anh Bố thách đấu đã qua, Phương gia tạm biệt bàn nhau mời Song hiệp Cam, Lã và các môn hữu Thiếu Lâm tự dự một bữa tiệc tại Tam Hưng Đình trước khi chia tay.

Mai Nương, Tử Long chối từ không đi vì lẽ người muốn đứng ngoại cuộc để dễ bề hoạt động. Đại trấn Quảng Châu tuy rộng lớn thiệt nhưng lỡ gặp bọn Lý Tiểu Hoàn và để chúng nhận diện thì thêm phiền phức.

Tam kiệt Phương gia biết vậy nên không nài ép.

Bữa tiệc thân hữu đã qua, Phương Thế Ngọc tặng riêng Hồ Á Kiền một số bạc giúp đỡ gia đình y thêm đồng vốn sanh nhai.

Biết họ Phương thực thà hào phóng, Kiền không nề hà vui vẻ nhận ngay và gởi luôn số bạc về Dương thành cho vợ con buôn bán.

Trước ngày lên đường về Triệu Khánh phủ, Phương gia tạm biệt và đến chợ tìm người xa phu quen là Vương Quang, nhưng y đi chưa về, Hiếu Ngọc bèn mướn một xe khác rồi rủ hai em ra phố mua mấy thứ vật dụng Quảng Châu, để làm quà biếu song thân.

Mua hàng xong, Phương Thế Ngọc hỏi Hiếu Ngọc :

- Thấy trưởng huynh vẫn nói có ngôi thủy trà đình nào đẹp lắm, đến đó giải khát được không?

Hiếu Ngọc mỉm cười, nhìn em út :

- Đó là Kim Môn, thủy điếm ở bến sông. Anh em ta ra đó dùng bữa luôn thể, đỡ phải về chùa. Nhân tiện giới thiệu ngôi thủy đình với tam đệ, chắc sẽ ưng ý lắm.

Thế Ngọc vui vẻ :

- Đi với nhị vị sư huynh, tiểu đệ rất vừa ý. Năm ngoái mang tiếng theo phụ thân sang Hàng Châu mà chẳng được du ngoạn nơi nào cả. Ngay đến cảnh Tây Hồ cũng không được đi coi.

Hiếu Ngọc nheo mắt nhìn em :

- Khốn, nhưng còn ai đả lôi đài cho mà chẳng du với ngoạn?

Thế Ngọc cười xòa, im lặng.

Tam kiệt ra đến sông, qua khúc đông đảo trên bến dưới thuyền tấp nập tới một khu tòng liễu xanh um tùm rất mực u nhã. Một ngôi đại tửu lầu, ba từng nguy nga tráng lệ dựng ngay bên bờ nước, mặt tiền và tả, hữu đều là hoa viên, cảnh trí cực kỳ hợp nhãn.

Phương Thế Ngọc ngước nhìn tấm biển vắt nang trên khuôn cổng bằng cột đồng đánh bóng đỏ ối như vàng, thấy đề Kim Môn thủy điếm hàng dưới đề mấy chữ Kính thỉnh Mãn, Hán du khách quan thương.

Chàng nói :

- Chủ nhân ngôi đại tửu lầu khiêm tốn quá! Phải dùng ba chữ Đại Thủy Đình mới hợp nghĩa.

Phương Hiếu Ngọc lắc đầu bảo em :

- Tam đệ luận theo nhãn quan thì trúng, nhưng sai vì không hiểu tiểu sử ngôi thủy điếm này. Nguyên chủ họ Viên tên Kim Môn, gốc người Triệu Khánh phủ qua Quảng Châu mở ngôi thủy điếm tại đây từ mấy đời nay rồi. Khởi đầu còn là tiểu thủy điếm, về sau lâu dần phát tài, họ Viên tạo thêm đất đai mở rộng, xây dựng lại thành đại tửu đình. Vì bốn chữ Kim Môn thủy điếm đã quen với du khách và thành trấn Quảng Châu rồi, không thể thay đổi được, nên Viên Kim Môn để y nguyên để giữ khách hàng. Ngay đến hai chữ Kim Môn cũng do tục danh của họ Viên mà thành chớ không phải do mấy cây trụ đồng kia đâu.

Ba anh em Phương gia đi vòng quanh hoa viên ngắm xem một hồi mới vào tửu lầu.

Chủ nhân là Viên Thạch Tú ngồi ngay ở quầy hàng cùng viên quản lý, thấy người quen vào thì đứng lên niềm nở chào hỏi :

- A! Nhị vị Phương công tử qua chơi, lâu lắm không được hội kiến.

Phương Hiếu Ngọc đáp :

- Hồi này, chúng tôi ít qua Quảng Châu, Viên tiên sinh phát tài chớ?

- Vâng, nhờ trời cho buôn bán được. Từ ngày có đấu lôi đài số thực khách tăng lên khá nhiều.

Chỉ Phương Thế Ngọc, Viên Thạch Tú hỏi tiếp :

- Vị thiếu niên này là ai đây?

Hiếu Ngọc đáp :

- Mãi hỏi thăm quên khuấy không giới thiệu gia đệ Thế Ngọc cùng Viên tiên sinh. Từ nhỏ chí lớn, gia đệ ở Giang Nam, chuyến này mới về hương quán lần đầu.

- A! Phải chăng đây là vị tiểu anh hùng đả lôi đài ở Hàng Châu năm ngoái?

Phương Hiếu Ngọc gật đầu :

- Phải rồi, chính y đó.

Viên Thạch Tú hân hoan :

- Vẻ vang thay cho dân Quảng Đông. Có nhiều người Hàng Châu qua đây thuật lại chuyện ấy, không ngờ vị thiếu niên anh hùng lại là lệnh đệ. Nhân đây, Viên mỗ xin có lời mừng và yêu cầu cho khao một bửa rượu. Nào, ba vị lệnh công tử định ngồi trên lầu hay dưới rặng liễu bên bờ sông?

Phương Thế Ngọc nói :

- Viên tiên sinh quá khen. Anh em tôi đến đây định cùng nhau vui chén không ngờ lại phiền quấy tiên sinh, sao tiện?

Hiếu Ngọc vỗ vai Thế Ngọc mà rằng :

- Chỗ quen thuộc thâm giao, nghĩa đệ nên tự nhiên. Viên tiên sinh là bạn của gia đình nhà ta, người đã cho ăn, ta cứ nhận không chê. Hôm nay tam đệ ngồi chủ tiệc, vậy quyết định nơi nào đi?

- Huynh trưởng đã dạy tiểu đệ đành nghe theo. Nếu nhị vị đại huynh đồng ý thì ta chọn dưới rặng liễu bên bờ sông có lẽ hơn? Nhưng trước khi vào tiệc, mạn phép Viên tiên sinh cho tôi lên hai từng lầu trên thưởng ngoạn.

Viên Thạch Tú niềm nở :

- Xin ba vị công tử tùy nghi. Tôi chờ ở dưới này để cùng nhập tiệc.

Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc hướng dẫn Thế Ngọc lên coi khắp mấy từng lầu kiến trúc tân kỳ, trang trí cực kỳ lộng lẫy. Lúc trở xuống từng dưới thì một tửu bảo đã chờ sẵn ở thang lầu và mời Phương gia tam kiệt.

- Kính mời quý khách theo tôi. Gia chủ chờ sẵn nơi thồi tiệc rồi.

Trong tửu lầu và ngoài hoa viên, chỗ nào cũng đông thực khách hạng phong lưu.

Viên Thạch Tú yêu cầu Phương Thế Ngọc kể lại tỉ mỉ vụ đả Vô Địch đài ở Hàng Châu. Thế Ngọc vâng lời thuật lại rõ ràng. Họ Viên thích chí khen ngợi luôn miệng, hỏi rằng :

- Vị thư sanh võ sĩ đả lôi đài mới đây ở Quảng Châu phải chăng thuộc hàng sư đệ của quý vị công tử?

Thế Ngọc không kịp trả lời câu hỏi ấy vì chàng bỗng nhận thấy Hiếu Ngọc ngẩn người ra và chăm chú nhìn về phía xa xa. Đồng thời Mỹ Ngọc cũng nhìn theo ra hướng đó.

Thế Ngọc ngồi kế bên Viên Thạch Tú, toan xây mình lại nhìn xem chuyện gì thì Hiếu Ngọc đã cất lời :

- Tam đệ ngồi nguyên chỗ. Bốn tráng sĩ đồng bọn của Lữ Anh Bố đang lựa chỗ ngồi trong hoa viên. Họ đi với một phụ nữ trung niên dáng dấp tương tựa mẫu thân ở nhà, có lẽ đó là Nữ Bá Vương?

Thế Ngọc gật đầu :

- Phải rồi, hai người niên tráng, tầm thước như nhau. Họ có mang theo khí giới không?

- Không. Họ đi tay không và đang tiến về phía này, có lẽ định lựa một thồi bên lan can bờ sông.

Vừa nghe được câu chuyện võ đài Hàng Châu, Viên Thạch Tú biết tên các nhân vật, nghe ba anh em Phương gia nhắc đến Nữ Bá Vương thì không khỏi ngạc nhiên.

- Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn, nhân vật vụ Hàng Châu, phải không?

Thế Ngọc gật đầu :

- Chính thế. Nếu đích thị là Nữ Bá Vương mà gặp tôi ở đây thì khó tránh khỏi nỗi ẩu đả.

- Họ đang nhìn sang phía khác, tam công tử thử nhận diện để xem sao?

Theo lời Viên Thạch Tú, Thế Ngọc kín đáo quay lại nhìn nhận ngay ra chính Lý Tiểu Hoàn.

Chàng nói :

- Đích thị Nữ Bá Vương rồi.

Viên Thạch Tú vội hỏi :

- Nếu ba vị công tử không muốn gặp, tôi xin ra mời họ qua phía hoa viên bên hữu?

Hiếu Ngọc mỉm cười :

- Chúng tôi chỉ e xảy ra ẩu đả tại đây sẽ hư cả hoa viên mỹ lệ này và kinh động tới thực khách thôi.

Viên Thạch Tú đẩy ghế đứng lên đi ra đón đầu năm người đang đi tới :

- Kính chào quý khách, tôi là chủ nhân Kim Môn lầu này, chắc quý vị muốn tìm chỗ ngồi tốt, xin mời qua phía hoa viên bên kia.

Lý Tiểu Hoàn nói :

- Chúng tôi muốn ngồi qua bên này. Bên kia đông khách quá.

Viên Thạch Tú cố nài :

- Hay là kính mời quý khách lên thượng lầu bài trí mỹ quan. Ở trên cao quý khách có thể ngắm phong cảnh bao quát khắp trong này.

Cao Tấn Trung lắc đầu :

- Không. Chúng tôi muốn ngồi dưới rặng liễu bên lan can...

Nói đoạn, Tấn Trung nhìn quanh và chỉ một thồi trống gần chỗ Phương gia tam kiệt mà rằng :

- Kia có chỗ ngồi tốt rồi, khỏi phải đi đâu?

Lý Tiểu Hoàn hùa thêm :

- Phải đó, nơi ấy rất vừa ý.

Dứt lời, nàng đi trước bốn môn đồ Tây Khương theo sau.

Viên Thạch Tú đứng lặng người, chắc không tránh khỏi lôi thôi nếu quả người mới tới là Nữ Bá Vương có mối phu thù cùng Phương Thế Ngọc.

Lẳng lặng trở lại thồi tiệc, Viên Thạch Tú nhìn ba anh em Phương gia.

Biết không thể nào tránh được sự xung đột, Phương Thế Ngọc nói với họ Viên :

- Nếu cần phải giao chiến là ngoài ý muốn của ba anh em tôi, tiên sinh hiểu cho.

- Ngoài hoa viên này, giá có thiệt hại bất quá không bao nhiêu nhưng tôi lo họ đông hơn, lỡ xảy ra chuyện bất tường.

Phương Mỹ Ngọc hỏi Thế Ngọc :

- Hay là ta nhờ Viên tiên sinh phái người đến Quang Hiếu tự gọi thêm vài môn hữu tiếp tay?

Thế Ngọc lắc đầu :

- Thông báo môn hữu có lợi cho chúng ta thật, nhưng không khi nào họ chịu đi vài người. Trong khi đột ngột hay tin, họ sẽ kéo toàn đội đến đây can thiệp. Do đó, đối phương sẽ cười anh em ta hèn nhát.

Nữ Bá Vương tuy ghê gớm, tiểu đệ quyết đánh cho mụ thua một trận liểng xiểng chuyến này. Duy chỉ có bốn tên kia, không hiểu tác lực chúng ra sao, nhị vị đại huynh nên liệu bề cáng đáng, vì thế nào Nữ Bá Vương cũng khởi hấn cùng tiểu đệ trước nhất.

Hiếu Ngọc đáp :

- Dĩ nhiên bốn người kia là bổn phận của Mỹ Ngọc và ngu huynh. Dù chúng giỏi giang cũng không nuốt nổi ngay anh em ta đâu. Trong hoa viên rộng rãi, ta sẽ liệu bề chớ sao?

Mỹ Ngọc nói với Viên Thạch Tú :

- Tình hình có thể trở nên bất chợt gay go, Viên tiên sinh tạm thời rời thồi này. Đáng tiếc, bữa tiệc dở dang, tiên sinh thứ lỗi cho nhé.

Viên Thạch Tú nói mấy câu ân cần. Nhìn sang phía thồi Nữ Bá Vương thấy năm người đang bận hối tửu bảo ghi thực đơn, họ Viên bèn lẹ làng rời thồi tiệc đi thẳng vào tửu lầu tự ý viết mấy chữ sai người tức khắc cầm đến Quang Hiếu tự cấp báo.

Ở địa vị chủ nhân Kim Môn điếm, Viên Thạch Tú hành động như vậy không có gì đáng trách, cho rằng ba anh em Phương gia vì tự ái không muốn kêu cứu bình, lỡ bị hại trong thủy điếm Kim Môn thì rầy rà cho mình.

Hơn nữa, khi các hào kiệt Thiếu Lâm đến đông đủ, may ra phe Nữ Bá Vương sẽ thấy chênh lệch yếu thế mà rút lui chăng, như vậy có thể tránh cho thủy điếm sự huyên náo bất lợi. Nhất là xưa nay chưa hề xảy ra trận đánh nào lớn tại Kim Môn điếm.

Nói về phe Nữ Bá Vương, an tọa xong, chờ tửu bảo hầu hạ theo thường thức, năm người bàn nhau gọi món ăn.

Mã Hùng nói :

- Món ăn nấu theo lối Quảng Châu nổi danh trong thiên hạ, Lôi phu nhân biết nhiều hơn chúng tôi, xin tùy ý lập thực đơn.

Chỉ xong thực đơn, tửu bảo rót cúc huê trà mời quý khách.

Năm người nâng ly dùng trà, Cao Tấn Trung nói :

- Thủy điếm Kim Môn thanh nhã thật, có thể liệt vào hạng bực nhất trong thị trấn.

Lý Tiểu Hoàn gật đầu :

- Tại Quảng Châu có nhiều trà lâu, tửu quán lớn tương tự, nhưng Kim Môn điếm lợi thế ở chỗ biệt lập ngay trên bờ Tây giang lâu đời rồi nên nổi tiếng hơn. Từ hôm quý vị tới Quảng Châu, chắc bận ngay về vụ Thủy Nguyệt đài, thành thử hôm nay tôi mới được thỉnh mời.

Mã Hùng hỏi Tiểu Hoàn :

- Lữ Anh Bố nhất định nán lại Quảng Châu chờ bọn Ngưu Cương trở về xem Phùng lão sư phán quyết vụ Hóa Giao bị đả tử như thế nào. Trong khi chờ đợi, Lôi phu nhân có tính việc qua Triệu Khánh phủ tìm Miêu Thúy Hoa, Phương Thế Ngọc không?

Lý Tiểu Hoàn suy nghĩ giây lát :

- Hôm nay mời quý môn hữu lại đây, bản ý tôi cũng muốn nhắc lại việc nhờ tiếp tay khi còn ở Tây Khương. Lúc này, Lữ Anh Bố đã phái người cấp tốc về Võ Đang báo việc y bị ám toán trong trận đấu phục thù cho Hóa Giao và đã ngỏ ý nhờ tôi qua Triệu Khánh báo cho gia đình y, tôi tính mời các môn hữu cùng khởi hành.

Cao Tấn Trung gật đầu bảo Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất.

- Là người một nhà, việc của Lôi phu nhân cũng như việc của bọn tôi, đi lúc nào cũng sẵn sàng, phải không các sư đệ?

Mã, Bạch, Phương đồng ý.

Mã Hùng nói :

- Chuyến này Bạch Mi sư phụ phái bốn chúng tôi đi với sứ mạng chống đối với Ngũ Mai lão ni và sau đó giúp Lôi phu nhân. Việc thứ nhất nhất chưa xong, ít nhất cũng phải đạt thành việc thứ hai thì khi trở về thì mới có thưa chuyện cùng Người được chớ!

Lý Tiểu Hoàn mừng rỡ :

- Trông cậy vào quý vị thúc thúc, tôi yên trí được phần nào, một mình tôi khó thành công lắm. Vậy hôm nay ta nên uống cho say một bữa rồi mai, mốt khởi hành.

Từ lúc vào Kim Môn điếm, Lý Tiểu Hoàn không chú ý đến các thực khách chung quanh và khi ngồi xuống thồi, nàng vô tình xây lưng lại phía Phương gia tam kiệt thành thử không trông thấy Phương Thế Ngọc. Sau khi trao đổi mấy câu chuyện cùng bọn Cao Tấn Trung, Tiểu Hoàn khoan khoái nhìn quanh ngắm toàn diện Kim Môn điếm và để ý đến thực khách lân cận, ẩn hiện sau những cụm liễu xanh tươi mát dịu.

Bỗng nàng giựt mình, đờ người ra như pho thạch tượng, chăm chú nhìn thẳng về một hướng, hướng có anh em Phương gia.

Không hiểu Cao, Mã, Bạch, Phương nhìn theo và không khỏi làm lạ khi sắc diện Lý Tiểu Hoàn thay đổi từ hồng hào qua đỏ tía đến trắng bệch. Mắt nàng trợn trừng, hai hàm răng nghiến chặt.

Nóng ruột không nhịn được lâu hơn nữa, Cao Tấn Trung hỏi Lý Tiểu Hoàn :

- Lôi phu nhân bất an chăng? Nếu cần về nghỉ ngơi, ta có thể dời bữa tiệc hôm nay lại một ngày sau.

Lý Tiểu Hoàn lẳng lặng không trả lời càng khiến bốn môn đồ Tây Khương ngạc nhiên hơn.

Lát sau, Lý Tiểu Hoàn mới nói nhỏ, dằn từng tiếng một :

- Phương tiểu tặc!...

Ba tiếng tầm thường ấy do miệng Tiểu Hoàn thốt ra có hiệu lực như một tiếng sét nổ ra bên tai bọn Cao Tấn Trung.

Mã Hùng hỏi :

- Tiểu tặc nào? Thế Ngọc phải không? Nhưng y đâu mới được chớ?

Lý Tiểu Hoàn vẫn dằn giọng :

- Bọn ba người ngồi ở gốc liễu xun xoe nhiều lá nhất kia kìa. Tên xây lưng về phía ta là Thế Ngọc, nó vừa quay nghiêng mặt nên tôi nhận ra.

Cao Tấn Trung nói :

- Thế Ngọc mà lớn con như thế sao?

Tiểu Hoàn đáp :

- Bình thường nó đã lớn hơn người ta rồi. Mới cách đây một năm, nó lớn hẳn cơ hồ nhận không ra!

- Hai tên ngồi cùng thồi với y, trông quắc thước lắm, có lẽ là đồng bọn Thiếu Lâm. Chúng về đây chắc không ngoài việc xem đả lôi đài, hoặc theo bọn Thiếu Lâm tự chưa biết chừng!

Lý Tiểu Hoàn hình dung, nhớ lại cảnh các tiểu đồ khiêng xác Lôi Lão Hổ về tư thất ở Hàng Châu, giữa lúc nàng đang thắc mắc, nóng ruột trông chờ người chồng một đi không trở lại.

Giáo đầu Lôi Lão Hổ bị đả tử bởi một tên Thiếu Lâm. Cha nàng, Lý Ba Sơn, mắc thảm tử, chông sắt ngập lút đầu, cũng vì một tên Thiếu Lâm!...

Kẻ tử thù hiện ngồi lù lù trước mắt, Lý Tiểu Hoàn mặt tái ngắt, sát khí biểu lộ :

- Hừ! Ta đang định tìm nó, nó ngồi ngay trước mặt!

Nàng đập mạnh tay xuống mặt thồi khiến mấy ly nước trà vọt lên, đổ nghiêng ngửa :

- Đánh cho tặc tử một trận, muốn sao thì sao!

Dứt lời, Tiểu Hoàn đẩy ghế đứng phắt dậy, cởi áo ngoài liệng lên thành ghế.

Nàng tiến thẳng đến phía thồi tiệc Phương gia tam kiệt trước sự ngạc nhiên của số đông thực khách quanh khu tả hoa viên phần nhiều là hạng vương tôn công tử, hào phú thương gia, trong bọn có một số người biết qua loa võ nghệ.

Họ không ngạc nhiên sao được trước sự hành động tỏ lòng tức giận trước công chúng của một người phụ nữ trung niên, khỏe mạnh, gọn gàng trong bộ võ phục xanh rêu.

Làm bộ thản nhiên như không, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc kín đáo quan sát cử chỉ của từng người một bên thồi Lý Tiểu Hoàn và thuật cho Thế Ngọc nghe. Bởi vậy, tuy Thế Ngọc ngồi xây lưng về đối phương mà chàng biết hết mọi sự bên thồi ấy.

Hiếu Ngọc nói :

- Họ Lý giận dữ như hùm cái, nó đập bàn, xô ghế, cởi ái ngoài và tiến lại chúng ta...

Thế Ngọc ngắt lời :

- Mặc nó cho tiểu đệ, trưởng huynh và nhị huynh coi chừng bọn kia. Nên tiểu tâm, ta chưa biết sức chúng ra sao cả. Đến Quảng Châu và là đồng bọn của Lý Tiểu Hoàn tất bản lãnh chúng phải vào bực đáng kể...

Thế Ngọc không nói nữa, tiến chân của Lý Tiểu Hoàn đã đến gần.

Đi vòng ra phía trước mặt Thế Ngọc, Tiểu Hoàn hầm hầm hai tay chống nạnh lên sườn nhìn thốc vào mặt kẻ thù.

Thế Ngọc điềm tĩnh nhìn lại, Hiếu Ngọc giả đò hỏi :

- Có điều chi mà nương tử đến đây nhìn người như vậy?

Nhác nhìn, Lý Tiểu Hoàn thừa biết hai người đồng thời là môn hữu của Thế Ngọc, bèn nói :

- Nếu hai người không là bè lũ Thiếu Lâm tự, hãy nên rút lui kẻo cháy thành vạ lây!...

Dứt lời, nàng chỉ mặt Thế Ngọc mắng :

- Phương tiểu tử! Bộ ngươi làm thinh giả đò quên ta rồi sao?

Ngồi nguyên chỗ, Thế Ngọc cười khẩy :

- Ngươi là nhân vật quan trọng trong đời này lắm sao, mà lúc nào cũng muốn được người ta để ý? Muốn gì, hãy nói đi, ta đâu có ngán?

Tiểu Hoàn thét :

- Nương tử đây muốn moi gan mi tế Lôi giáo đầu! Coi đây!...

Nàng co chân đạp phắt thồi tiệc đổ vào lòng Phương Thế Ngọc, nhưng tiên đoán thế nào họ Lý cũng lợi dụng ưu thế của người đứng, Thế Ngọc lẹ làng đẩy ghế nhảy tránh sang bên. Thồi tiệc đổ lỏng chỏng xuống đất.

Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng đồng thời đẩy ghế đứng dẹp sang bên.

Lý Tiểu Hoàn co chân đạp thôi tiệc, Hiếu Ngọc ngồi gần kế bên có thể xô ngang ngăn kịp động tác ấy, nhưng chàng để mặc vì có ý để họ Lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công chúng vụ gây hấn hôm nay.

Hụt lợi thế ấy, Lý Tiểu Hoàn lăn xả vào phóng cước đá thốc vào bụng kẻ thù.

Một lần nữa, Phương Thế Ngọc né ra xa, điểm mặt Tiểu Hoàn nói lớn :

- Lý Tiểu Hoàn, hãy nghĩ cho kỹ! Chớ tưởng thế cước và Thiết Đinh hài của ngươi còn hiệu nghiệm với ta nữa đâu. Lúc này ngươi còn đủ thì giờ tháo lui, anh em ta không chấp nhất.

Tiểu Hoàn quát tháo ầm ĩ :

- Tặc tử miệng còn hơi sữa đã học thói đại ngôn! Hãy rán sức chịu đòn đi, kẻo thân mẫu mi lại nói ta đây ăn hiếp trẻ nít.

Dứt lời, nàng xông vào khởi đá, nhưng Hiếu Ngọc đã nhảy chắn ngang hai đối thủ, quát :

- Khoan tay!

Đứng ngoài, Mã Hùng tưởng Hiếu Ngọc xông vào đánh giúp Thế Ngọc, bèn ào tới mạnh mẽ như trận cuồng phong, tống một quyền nhằm mặt Hiếu Ngọc :

- Lão gia đây không ưa lối đánh hôi, nghe!

Trước thế tấn công vũ bão của cao đồ Tây Khương phái, Hiếu Ngọc biết ngay gặp kình địch. Chàng thận trọng gạt trái Thôi Sơn nặng nề ấy, hoa quyền cùng Mã Hùng giao đấu.

Thấy Mã Hùng đã lâm trận, Cao Tấn Trung cũng muốn nhân dịp đánh một trận cho hả tức.

Lầm lì, chàng nhảy xổ tới đánh Phương Mỹ Ngọc.

Né tránh, Mỹ Ngọc quát hỏi :

- Bọn ngươi tên gì, bỗng dưng cùng ta gây chiến?

Cao Tấn Trung chỉ vào ngực mình :

- Cao Tấn Trung, môn đồ Tây Khương. Kia, Mã Hùng, sư đệ ta. Còn hai đứa ngươi tên gì?

- Ta là Phương Mỹ Ngọc, kia là trưởng huynh Hiếu Ngọc, còn ngươi muốn biết đại danh tam đệ ta thì hãy kiếm Lôi Lão Hổ mà hỏi!

Thừa biết không nào giảng giải nổi với bọn môn đồ Tây Khương (Lý Ba Sơn, Tiểu Hoàn cùng thuộc phái Tây Khương), Mỹ Ngọc xưa nay vốn điềm đạm ít nói mà cũng không nén tức giận.

Cao Tấn Trung cười lớn :

- Hay lắm! Mấy khi gặp ba anh em nhà ngươi! Hãy rán chống cự đi!...

Cao Tấn Trung xông vào đánh Mỹ Ngọc, dữ dội như mãnh hổ vồ mồi. Gặp tay kình địch, Mỹ Ngọc trổ hết công phu bình sanh đánh lại.

Thế là hai cặp Mã Hùng, Phương Hiếu Ngọc và Cao Tấn Trung, Phương Mỹ Ngọc diễn nên một trường chiến đấu thập phần sôi nổi trong hoa viên.

Các thực khách và nhân viên Kim Môn điếm trên lầu, dưới lầu đều đổ ra xem cuộc xô xát dữ dội hãn hữu, mà hai bên đối phương đều là bực hảo hán kỳ tài của hai võ phái hữu danh.

Nói về cặp Lý Tiểu Hoàn, Phương Thế Ngọc. Sau khi Mã Hùng nhào đánh Hiếu Ngọc, Tiểu Hoàn cũng giáp chiến luôn. Lần này, không tránh né nữa, Thế Ngọc ngang nhiên trả đòn mạnh mẽ. Chàng vừa chống đánh vừa nói :

- Lý nương tử! Hãy nghĩ cho kỹ xem mối thù có thiệt chánh đáng hay không, chớ để việc đáng tiếc lỡ xảy ra.

Lý Tiểu Hoàn quát :

- Tặc tử, hãy câm miệng! Ta với bọn ngươi bất cộng đái thiên!

Nàng giao chiến ráo riết hơn. Biết bản lãnh đối phương tiến triển nhiều khác hẳn xưa, nàng thận trọng từng li từng tí, tự hiểu chỉ sai đường tơ kẻ tóc là có thể lâm nguy tức khắc.

Thuyết phục đối phương không được, Phương Thế Ngọc trổ hết tài hay thế lạ công phạt, cố tỏ ý cho Lý Tiểu Hoàn biết chân bản lãnh của chàng, may ra bỏ mối hiềm thù chăng?

Một bên là nữ giáo đầu trung niên đầy kinh nghiệm giao tranh cố gắng trả phụ thù, một bên là thiếu niên tráng sĩ thọ nghệ của danh phái Thiếu Lâm tự quyết tâm tự vệ, đánh bạt địch thủ để đi tới chỗ khắc phục.

Hai đối thủ rình nhau từng hiệp một, mỗi chuyến bên nọ thấy bên kia sơ hở là xông vào giáp chiến thật dữ dội, gây nên một trường chiến đấu rùng rợn, kinh khủng khiến mọi người đứng quanh hoa viên theo dõi trận đấu cũng phải rùng mình sởn gáy, lo sợ thay cho cả hai bên.

Trong chốn giang hồ theo cha, theo chồng Lý Tiểu Hoàn vẫn nổi danh có ngọn Cước rất độc.

Hồi Vô Địch đài ở Hàng Châu, nàng đã dùng thế Bàn Long cước đá Phương Thế Ngọc lộn xuống đài. Về sau, mấy lần cùng vị tiểu khách anh hùng ấy giao chiến, Tiểu Hoàn vẫn rắp ranh muốn sử dụng cặp giò lợi hại của nàng, nhưng Thế Ngọc biết vậy hoặc tránh, hoặc đỡ được hết.

Chuyến này nữa, Lý Tiểu Hoàn tạo đủ mọi thế để phóng ngọn cước nhà nghề mong hạ kẻ thù.

Đấu trên năm mươi hiệp, trận chiến càng thêm sôi nổi, hai đấu thù nam nữ càng nổi tinh thần. Bỗng Lý Tiểu Hoàn lùi luôn năm bước trong khi Phương Thế Ngọc ham chiến dồn đối thủ vào một nơi có thồi, ghế bỏ trống.

Tiểu Hoàn lùi mãi, bất đồ vướng phải chiếc ghế chặn ngay phía sau, khiến nàng mất thăng bằng ngã ngồi xuống mặt ghế và lộn ngửa ra sau lưng, chiếc ghế dựa bị chân nàng quặp đổ theo.

Thế Ngọc tiến lên hai bước, y hệt người ham đòn muốn theo sát tiếp đánh địch thủ trong lúc thất cơn bị té. Nhưng khi vừa tiến lên hai bước thì chàng hồi bộ luôn. Cùng lúc ấy, Lý Tiểu Hoàn đã dùng chân hất mạnh chiếc ghế văng thẳng vào mặt đối phương.

Thế Ngọc giơ tay bắt lấy chiếc ghế nhẹ nhàng. Chàng cười khanh khách :

- Lừa sao nổi ta? Coi này!...

Dứt lời chàng lao thẳng chiếc ghế đó vào mặt Lý Tiểu Hoàn vừa chỗi dậy. Lẹ như chớp, Tiểu Hoàn tránh khỏi. Chiếc ghế bay vút qua mặt nàng rớt vào thồi ăn bể tan tành ra từng mảnh, cả chiếc thồi cũng lật nghiêng, đồ sứ đổ loảng xoảng.

Cách giả té vừa rồi cũng là một biến cách của thế Túy Bát Tiên do Hồ Á Kiền đã sử dụng mấy hôm trước để đánh Lữ Anh Bố. Nhưng lão luyện, Tiểu Hoàn té rất thật và thay vì khi té xuống thì phóng cước đá ngược lên, nàng đã cập chiếc ghế đổ theo và đạp phóng ghế vào mặt địch thủ.

Thế Ngọc tinh tường, mánh lới, trông rõ đối phương cập theo chiếc ghế nên chàng giả vờ vô tình đuổi theo, đoạn thoái bộ thì vừa lúc Tiểu Hoàn tưởng Thế Ngọc mắc mưu, đạp văng thẳng chiếc ghế vào mặt tiểu anh hùng. Hiệp đấu ấy vừa quyết liệt vừa đẹp mắt khiến mọi người xem tưởng là đang coi đả lôi đài, quên rằng họ đang theo dõi một trận ác chiến trong Kim Môn điếm, nên họ vỗ tay cổ võ vang dội đấu trường.

Trượt thế đòn ấy, Lý Tiểu Hoàn đã căm tức lại càng giận thêm. Vừa né tránh chiếc ghế do Thế Ngọc phóng tới, nàng chuyển bộ phóng mình lên cao đá luôn mũi hài vào yết hầu địch thủ.

Đó là thế “Đại Bàng Chuyển Chưởng”, nếu trúng địch thủ thì mũi Thiết Đinh hài sẽ đâm thủng cổ địch.

Ngồi thụt xuống sát mặt đất, Thế Ngọc tránh khỏi ngọn cước độc ấy. Không kém, chàng tiến sát nhập nội lìa tréo một bàn tay Hữu Cương Đao vào ngang cổ đối phương.

Không né, Lý Tiểu Hoàn đưa tay gạt, không ngờ Thế Ngọc chuyển toàn lực vào cánh tay ấy khiến Lý Tiểu Hoàn toàn thân bị rung chuyển, cánh tay nàng tê dại.

Lợi thế, Thế Ngọc sử dụng luôn ngọn Hàn Kê Độc Cước xỉa luôn hai ngón tay Song Chỉ vào mắt địch, tay hữu đâm thọc vào mỏ ác địch và đá búng mũi giày vào bụng địch, đánh luôn một lúc ba đòn lợi hại.

Không dám đỡ, Tiểu Hoàn thoái bộ liên tiếp, có ý kéo dài thì giờ cho cánh tay bớt tê buốt. Nàng không ngờ bản lãnh Thế Ngọc tấn tới mau lẹ đến thế. Về phần dũng lực của y ghê gớm so với tuổi đang vị thành niên.

Rộng thì giờ, Thế Ngọc nhìn qua trận đấu của Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc. Chàng tái mặt lo sợ cho hai anh... Sau chớp mắt phân vân lo ngại ấy, Thế Ngọc phải liền tay tiếp chiến vì Lý Tiểu Hoàn cũng nhận thấy cán cân thắng bại ngả hẳn về bên Cao Tấn Trung, Mã Hùng nên nàng phấn tái khởi thế công luôn quyết không để Thế Ngọc rảnh tay.

Nóng lòng lo sợ cho hai anh, Thế Ngọc chuyển toàn lực đánh ráo riết muốn hạ đối phương ngay để tiếp tay cho Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc.

Thật vậy, trận đấu giữa Mã Hùng, Hiếu Ngọc và Cao Tấn Trung, Mỹ Ngọc chênh lệch hẳn hoi.

Cao, Mã là hai tay cao thủ của Tây Khương nội ngoại công phu đầy đủ, dĩ nhiên Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc sau ngót bảy mươi hiệp đấu, không còn sức giữ nổi thăng bằng cho trận đấu nữa.

Hai chàng mồ hôi đổ ra như tắm, miệng thở hồng hộc trong khi đối phương vẫn mạnh mẽ tấn công liền tay.

Cao Tấn Trung, Mã Hùng quyết hạ kỳ được đối thủ cho hả lòng háo chiến, nên danh với các đồng đạo Võ Đang sơn, làm hài lòng Bạch Mi lão sư và khinh nhục phái Thiếu Lâm.

Phần Thế Ngọc vừa giao chiến với Lý Tiểu Hoàn vừa lo cho Hiếu Ngọc, Mai Nương.

Chàng trách mình đã quá tự tin không theo lời Viên Thạch Tú báo cho các môn hữu biết việc gặp bọn thù địch tại Kim Môn điếm.

Trong phút giây nguy hiểm này làm thế nào tiếp tay được cho hai anh đang lâm nguy bây giờ? Thế Ngọc cố gắng vận dụng toàn lực mong hạ ngay Lý Tiểu Hoàn cho rảnh tay.

Biết phe mình thắng thế, Tiểu Hoàn như đoán được y Thế Ngọc nên cố sức tránh né đòn địch, dụng tâm kéo dài trận đấu với Thế Ngọc để Cao Tấn Trung, Mã Hùng có đủ thì giờ hạ đối phương.

Hoàn toàn toàn bạc nhược, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc thoái bộ vòng quanh khu chiến. Như hai con mãnh hổ, dữ dội, Cao Tấn Trung, Mã Hùng hầm hè theo sát đối thù, đánh mạnh, nhất định hạ sát.

Biết giây phút cuối cùng của trận đấu đã điểm, Tấn Trung tống mạnh một trái Thôi Sơn vào màng tang Mỹ Ngọc. Đồng thời, Mã Hùng cũng nhảy lên cao đạp ngược gót chân tả vào gáy Hiếu Ngọc.

Trước hai thế đánh vô cùng độc ấy, hai anh em Phương gia còn đủ tinh thần trông thấy rõ ràng nhưng tứ chi bải hoải không đỡ kịp nữa. Chỉ trong chớp mắt, tử thần đến với hai người... Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc lăn ra hoa viên, rống lên một tiếng: “Chao ôi!...”

Thế Ngọc thét lên một tiếng chói ráy, đánh bật Lý Tiểu Hoàn sang bên. Chàng chồm ra phía Hiếu Ngọc để tiếp cứu. Nhưng không kịp, Cao Tấn Trung và Mã Hùng đang co chân mạnh mẽ đạp dộng xuống ngực kẻ thù...

Ôi! Thế là xong một đời hảo hán! Anh em Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc bỗng nhiên hứng lấy một mối căm thù không đâu mà đang buổi hoa niên cả hai cùng bị tử nạn, tiêu tan công phu, sư nghiệp! Như vậy chẳng hóa ra con Tạo bất công lắm ru?...

Bỗng trong chớp mắt nguy hiểm ấy, tánh mạnh Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc như treo trên đầu sợi tóc thì từ đám đông, hai bóng người nhảy vụt vào vòng chiến lẹ như hai tia chớp, xô bật Cao Tấn Trung và Mã Hùng ra khỏi nơi anh em Phương gia té xa hơn một trượng.

Sự thể hiện ra quá mau lẹ. Mọi người chỉ kịp nhận ra đó là hai thanh niên cao lớn suýt bằng nhau, võ phục gọn ghẽ, lưng đeo trường kiếm, chiếc khăn hoa màu xanh choàng cổ bịt hẳn nửa mặt, chỉ hở ra hai cặp mắt long lanh như điện tử.

Đang yên trí xuống Cước là đưa kẻ thù về Tây Phương cực lạc, bất chợt bị một dũng lực vô biên xô hẳn ra xa. Cao Tấn Trung, Mã Hùng nếu không phải là cao đồ thượng cấp phái Tây Khương, tất đã bị lộn đi nhiều vòng, gãy cổ chừng nào chưa biết chừng.

Cao, Mã lượng sức mình ít ra cũng ngang hàng Bạch Mi, Ngũ Mai, Chí Thiện, nếu không kể hơn vì đang sức thiếu thời, không ngờ trong thiên hạ còn có hai đại lực cực kỳ dũng mãnh.

Trước kia, Bạch Mi lão sư đã từng dùng toàn lực xô thử hai cao đồ nhưng không chuyến nào đẩy được Cao, Mã ra xa quá hai thước (tám mươi phân). Thế mà vừa đây, hai quái nhân nhằm tới như tên bay xô Tấn Trung, Mã Hùng bật ra xa hơn một trượng, đủ hiểu đại lực của họ không phải vừa!

Chẳng lẽ họ là đồng bọn Thiếu Lâm? Tại sao họ không chung thồi tiệc? Cớ sao hai kẻ kia phải giấu mặt?

Dù sao Cao Tấn Trung, Mã Hùng cũng tin ở tài nghệ dũng lực của mình, nên vừa bị xô bắn ra xa thì cả hai cùng thét vang trở gót đánh luôn hai tráng sĩ anh dũng nọ.

Tấn trung lăn xả và dùng thế Song Long Quá Hải thúc cả hai tay chắc nịch vào ngực một trong hai người lạ nọ, trong khi Mã Hùng đồng thời nhào tới dùng thế Đột Tý Hoa Sơn giáng trái đấm Thôi Sơn nặng nề người cao hơn.

Lẹ như chớp, dũng mãnh phi thường, người ấy tương kế tựu kế, nghiêng mình bắt lấy cổ tay địch, ghé vai độn cánh tay địch rút mạnh.

Sợ gãy tay, Mã Hùng vội nhún hai chân thì bị luôn người kia độn bắt bỗng lộn ngược lên không trung...

Nói về vị hảo hán bị Cao Tấn Trung tấn công! Dùng toàn lực, người ấy đưa cánh tay tả gạt ngang khiến Cao Tấn Trung bắn hẳn sang bên, vừa hay cùng lúc ấy thì Mã Hùng, đang chơi vơi bị bắt bỗng lên cao. Người này tức thì vương cả hai tay đỡ lấy đai lưng Mã Hùng, tọa bộ lấy trớn, lao mạnh Mã Hùng như trái cầy qua lan can rớt tùm xuống sông, nước bắn tung tóe.

Trước lối đánh ăn nhịp, linh diệu của hai kỳ hảo hán nọ, mọi người đứng coi cùng la lên một tiếng ồ đồng nhịp.

Ngay đến Cao Tấn Trung cũng không khỏi thẫn thờ kinh ngạc.

Người cao hơn vừa dùng thế “Lão Tiểu Quái Sơn” độn hất bổng Mã Hùng lên cao, thì người thấp hơn đã rảnh tay liên tiếp đón lấy đối thủ, sử dụng ngọn “Di Sơn Đảo Hải” lao Mã Hùng qua lan can xuống sông.

Mã Hùng lực lưỡng, nặng nề nhường ấy mà hai tráng sĩ lạ mặt nọ đánh nhẹ nhàng như hất một bông gòn nhẹ nhõm, liên tiếp đều răm rắp đủ tỏ rằng cả hai cùng công phu điêu luyện, quen lối giao chiến liên hoàn của nhau rồi. Ngay như cái gạt vừa đây, Cao Tấn trung có cảm tưởng như vừa vấp phải tấm trường thành vạn lý, đến nỗi toàn thân chàng rung chuyển, tinh thần hoang mang thẫn thờ hẳn trong giây phút.

Diễn tả thì lâu, nhưng việc hai tráng sĩ anh hùng lạ mặt nọ can thiệp đúng lúc cứu Phương Hiếu Ngọc chỉ đột ngột xảy ra trong khoảnh khắc.

Thoát hiểm, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc lăn người đi đứng vùng dậy.

Hai người nọ bỏ vòng chiến chạy như biến ra ngoài Kim Môn điếm đi mất, vừa khi các hào kiệt Thiếu Lâm, được tửu bảo cấp báo, ào ạt kéo tới hoa viên do Hoàng Không xổ vào chắn ngang đường Cao Tấn Trung. Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn cũng hồi bộ tiến đánh Thế Ngọc, trong khi Bạch Dũng nhảy vào vòng chiến đánh Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc. Riêng còn Phương Thất đứng ngoài chạy thẳng ra lan can với tay đón Mã Hùng, vớt như chuột phải nước, đang lồm cồm leo lên.

Thấy đối phương có cứu binh, khó bề thắng thế như lúc đầu - vả lại nhuệ khí của toàn bọn đã tiêu tan vì sự can thiệp chớp nhoáng, hào hùng, dũng mãnh của hai tráng sĩ lạ mặt - Cao Tấn Trung tính ngay là không nên câu nệ kéo dài trận chiến, lúc này hoàn toàn chênh lệch để chuốc lấy cuộc bại trận, bèn hô lớn :

- Đi thôi! Lúc khác sẽ hay!

Dứt lời, Cao Tấn Trung cầm tay Lý Tiểu Hoàn chạy trước, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất theo sát phía hữu vượt tường ra ngoài dông mất.

Các hào kiệt Thiếu lâm mới chạy tới toan đuổi theo, nhưng Phương Thế Ngọc đã gọi lại :

- Thôi, để cho chúng chạy!

Hoàng Khôn dẫn mọi người trở lại hỏi Thế Ngọc :

- Có ai việc gì không? Chúng đông tới bảy người!

Ba anh em Phương gia cùng xốc lại y phục tề chỉnh, Thế Ngọc đáp :

- Anh em tiểu đệ vừa thoát nguy. Bọn Lý Tiểu Hoàn chỉ có năm người vừa vượt tường chạy thôi.

Hồng Hy Quan ngạc nhiên :

- Hình như có hai người thoát ra lối rỗng. Chúng tôi mãi mãi đến tiếp cứu thành thử không muốn đuổi theo chúng.

Thế Ngọc phì cười :

- Không phải. Đó là tráng sĩ cứu tinh, họ can thiệp kịp thời cứu gia huynh Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc thoát chết.

Lý Cẩm Luân nhìn Hoàng Khôn không khỏi ngạc nhiên :

- Chà! Bản lãnh Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc mà còn nguy với chúng ư?

Phương Hiếu Ngọc ôn tồn đáp :

- Một tên là Cao Tấn Trung, một tên là Mã Hùng, cả hai cùng là môn đồ cao cấp của Bạch Mi lão sư, bản lãnh không kém gì Hoàng sư huynh.

Mời mọi người an tọa, Hiếu Ngọc thuật chuyện Lý Tiểu Hoàn gây chiến cho các môn hữu am tường.

Giữa lúc các Thiếu lâm hào kiệt đang chuyện trò, chủ nhân Kim Môn điếm Viên Thạc Tú cũng đến chúc mừng ba anh em Phương gia thoát hiểm.

Hiếu Ngọc vái họ Viên mà rằng :

- Ơn nhờ tiên sinh, các môn hữu chúng tôi mới hay tin đến tiếp cứu. Tôi xin bồi thường khoản vật dụng bị bể nát vì trấn giao tranh.

Viên Thạch Tú khiêm tốn :

- Sá chi việc nhỏ mọn ấy, mong công tử đừng bận tâm. Chẳng hay hai vị anh hùng bịt mặt hồi nãy là ai mà vội bỏ đi như vậy?

Hiểu Ngọc đáp :

- Tôi cũng không rõ mà định tâm hỏi quý vị đứng ngoài cho biết họ ở đâu tới.

- A! Thế ra họ không quen biết các công tử ư? Theo lời tửu bảo thường trực trên thượng lầu, hai thanh niên tráng sĩ ấy đến bổn điếm sau ba vị công tử, lên thẳng đệ tam lâu. Lúc xảy ra vụ gây lộn, họ đứng bên lan can lầu ba nhìn xuống chăm chú theo dõi cho tới khi nhị vị công tử sắp lâm nguy thì hai tráng sĩ vội vàng băng mình qua lan can xuống mái lầu nhì, và lần lượt xuống đến hoa viên nhào tới tiếp cứu rồi dông thẳng. Cơ sự xảy ra mau lẹ quá, chúng tôi không hiểu vì lẽ gì họ vội bỏ đi sau khi chuyển thế trận bại thành thắng.

Thế Ngọc nói :

- Vì anh em tôi hôm nay Viên tiên sinh thiệt luôn cả hai môn khách sang trọng và các vị thực khách bị kinh động giữa lúc tửu hứng trà dư, quả rất đáng lỗi.

Viên Thạch Tú nhã nhặn :

- Có thế Viên mỗ này hôm nay mới được hân hạnh tiếp đón các vị hào kiệt Thiếu Lâm chớ.

Nói đoạn, Thạch Tú hối tửu bảo sửa soạn bầu rượu thiết Thiếu Lâm hào kiệt và cáo lỗi để đi săn sóc các thổi khác sau khi toàn thể thực khách phải bỏ dở bữa rượu vì trận ẩu đả.

Hôm ấy Phương gia tam kiệt đứng chủ tiệc thiết các môn hữu tại Kim Môn điếm, Hiếu Ngọc hậu thưởng tên tửu bảo có công đi báo Quang Hiếu tự và phái y đến chùa một lần nữa trình bày tự sự để Thái Trí hòa thượng yên tâm.

Trong việc ai nấy đều bàn tán về bản lãnh, dũng lực của hai tráng sĩ hào hiệp nọ, tỏ ý tiếc rẻ không được kết giao cùng họ.

Sau khi suy nghĩ, Phương Thế Ngọc nói :

- Tiếu đệ mang máng quen một người nhưng trong khi hoảng hốt không kịp nhận ra là ai.

Hoàng Khôn hỏi Thế Ngọc :

- Sư đệ mang máng quen người nào?

- Người cao đó. Vị kia thấp hơn đôi chút.

Hồng Hy Quan vội hỏi :

- Giống Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long, phải không?

Thế Ngọc chần chừ :

- Hao hao nhưng có lẽ không phải. Trước hết Tử Long bao giờ cũng đi với Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương, sau nữa từ ngày kết giao với Song hiệp đến nay, tiểu đệ thấy họ Cam lúc nào cũng búi tóc trần chớ không bịt khăn võ sanh như hai tráng sĩ hồi nãy. Tiếc thay không được làm quen với hai nhân tài hiếm có ấy. Không khinh thường nhưng họ đánh Cao Tấn Trung, Mã Hùng quả rất dễ dàng.

Hoàng Khôn suy nghĩa giây lát :

- Ba sư đệ có nhận ra lối quyền, cước của hai người đó không? Dự đoán họ thuộc võ phái nào?

Phương Hiếu Ngọc đáp :

- Chỉ có Thế Ngọc may ra trả lời được. Lúc đó tôi và nhị đệ Mỹ Ngọc vừa thoát ngay, tinh thần chưa tỉnh nên chịu, không nhận xét được rõ ràng.

Thế Ngọc nói :

- Việc xảy ra trong khoảnh khắc như tiểu đệ đã tường thuật. Toàn thể trận đánh chỉ có vỏn vẹn một hiệp thì Mã Hùng đã bị hất bổng như trái cầu văng qua lan can rớt xuống mé sông. Hình như hai nhân vật ấy nghe tiếng chân của các vị đại ca ập tới nên bỏ đi ngay. Tiểu đệ chỉ biết rằng chân tay họ linh động quả khác thường. Cả hai cùng dũng mãnh và có một lối Liên Hoàn Hợp Chiến rất đặc biệt. Hồi còn ở Tung Sơn, Chí Thiện sư trưởng có giảng về thế chiến Liên Hoàn, nhưng người nói rằng thế chiến ấy là của Bắc phái, không hạp với Tung Sơn Thiếu Lâm tự lúc nào cũng có nhiều môn đồ.

Hoàng Khôn gật đầu :

- Phải rồi, Liên Hoàn chiến của Bắc phái Sơn Đông. Chiêu Dương đại sư thâu nhận rất ít môn đồ hay truyền phép Song chiến. Khi thành tài, thế hệ nào cũng vậy, môn đồ Bắc Thiếu lâm thường trở thành những tay giang hồ hiệp khách và hay du hành thành đôi, thành thử đối với họ, chiến pháp Liên Hoàn được áp dụng triệt để và cực kỳ lợi hại. Như cặp Lã Mai Nương, Cam Tử Long chẳng hạn. Tuy chưa bao giờ thi thố bản lãnh trước mặt chúng ta, nhưng ngu huynh dự đoán công phu của hai vị ấy tất điêu luyện tuyệt vời. Hồi cứu ngu huynh bên Ác Dương huyện Mai Nương, Tử Long hành động xuất quỷ nhập thần rất gọn gàng hợp khớp không mất thì giờ suy tính. Hiệp cốt, nghĩa khí của họ thật đáng kính phục.

Lý Cẩm Luân nói :

- Như việc Lã Mai Nương phóng Mai Hoa trâm đặc cách Hồ Á Kiền mới đây. Họ im lìm hành động đúng thời, kịp hạn, không bàn bạc với chúng ta tuy vẫn thường gặp ta và biết ta lo ngại muốn cứu Á Kiền. Đó là một tác động đặc kiếm khách giang hồ.

Nghe mọi người bàn tán, Thạch Thiên Long hỏi :

- Căn cứ và chiến pháp Liên hoàn, vậy thì hai tráng sĩ tiếp cứu nhị vị Phương đại ca tất đồng môn với Song hiệp Cam, Lã phải không? Bữa nào gặp, ta thử hỏi chuyện xem sao.

Hồng Hy Quan lắc đầu :

- Có hỏi, Mai Nương, Tử Long cũng chẳng nói đâu...

Bỗng Hồng Hy Quan bỏ dở câu nói nhìn theo mọi người ra phía cổng Kim Môn điếm thấy hai người, một nam, một nữ vận trường y đàng hoàng đang đủng đỉnh đi và hoa viên...

Thế Ngọc reo lên :

- Kìa, Song hiệp tới kìa! Linh thật, chúng ta vừa nói đến tên là họ linh cảm tới ngay! Để tiểu đệ ra mời vào đây.

Nói đoạn, Thế Ngọc đẩy ghế đứng lên. Mai Nương, Tử Long tiến thẳng về phía tả hoa viên, nơi các hào kiệt Thiếu Lâm đang quây quần dự tiệc.

Các môn đồ Tung Sơn đứng cả lên đón chào và kín đáo nhận xét y phục của Cam, Lã.

Lã Mai Nương vận võ phục xanh dương thẳm đồng màu, ngoài vận trường y xanh lợt hoa trắng tuyệt đẹp. Cam Tử Long cũng mang bộ võ phục cùng màu với Mai Nương nhưng trường y màu xanh lợt kẻ ô đen. Cả hai cùng bới tóc trần, Mai Nương để búi tóc bên tai, còn Tử Long vấn tóc búi ngược như Lã ôn Hầu khi xưa, tay cầm túi da đựng cặp trường kiếm.

Vồn vã, Lã Mai Nương hỏi các đồng đạo Tung Sơn :

- Hội họp chè chén đông đủ thế này, chắc có dịp vui vẻ. Thế mà quý vị quên không gọi chúng tôi chung vui nhé!

- Cuộc tụ họp quanh thồi tiệc hôm nay quả rất bất ngờ, thỉnh nhị vị an tọa, sư đệ sẽ hầu chuyện mà nghe.

Lã Mai Nương mỉm cười :

- Nào, thì ngồi! Chuyện chi vậy?

Trong khi Phương Hiếu Ngọc hồi tửu bảo dẹp các món ăn dở, lấy thực đơn mới, Thế Ngọc nói với Song hiệp :

- Lúc nãy Lý Tiểu Hoàn đi cùng đồng bọn bốn môn đồ Tây Khương và Kim Môn điếm không ngờ gặp ba anh em tiểu đệ. Chúng gây chiến...

Mai Nương, Tử Long ngạc nhiên nhìn nhau. Cam Tử Long quyết ngắt lời Thế Ngọc :

- Kết cuộc ra sao? Tiếc qua, anh em tôi tới trễ. Chỉ tại Lã sư muội lằng nhằng mãi không chịu đi!...

Rất tự nhiên, Mai Nương nói :

- Cam sư huynh còn trách nỗi gì? Có đến trễ mới được dự tiếc chớ. Đến sớm thì có lẽ đã dự chiến rồi!

Nhìn Thế Ngọc, nàng nói tiếp :

- Thế rồi câu chuyện ra sao, hả Phương hiền đệ?

Thế Ngọc thuật chuyện lại. Trong khi ấy, các hào kiệt Thiếu Lâm chăm chú nhận xét sắc diện Song hiệp, cố ý xem hai người có lộ ra vẻ gì đáng nghi không. Nhưng tuyệt nhiên Cam, Lã hoàn toàn thản nhiên, hỏi nhiều câu hỏi tỉ mỉ về trận giao tranh.

Nóng ruột, Lý Cẩm Luân hỏi luôn :

- Nhị vị chắc chắn hai tráng sĩ tiếp cứu Phương gia không phải là người đồng môn ư?

Cam Tử Long lắc đầu, tỏ ý không biết.

- Các môn đồ trước của gia sư, chúng tôi chưa hề gặp mặt và cũng không hiểu là có hay không. Hiện thời ngoài hai đứa tôi, trên Bạch Vân tự Mã Dương cương chỉ còn hai sư huynh Mạnh Sơn, Vũ Sơn cùng xuất giao đầu Phật ngay tại chùa rồi. Không lẽ họ khoác ác thường nhân du hành qua đất Quảng Châu?

Lã Mai Nương nói theo :

- Cam sư huynh nghe đồn Kim Môn điếm nên muốn đến đây nhàn du từ sớm. Trái lại tôi định ra phố mua mấy thứ vật dụng cần thiết và muốn qua Tây Thiền tự. Sau đó, phải rút thăm, tôi thua đành chịu theo đến đây. Âu cũng là một dịp may. Bao giờ Phương gia tam ca về Triệu Khánh phủ?

Hiếu Ngọc đáp :

- Anh trai tôi định mai lên đường.

- Bộ hay thủy?

- Đi đường bộ, dùng mã xa cho mau lẹ, mướn xe rồi.

Ngần ngừ, Lã Mai Nương hỏi thêm :

- Có vị nào đi theo qua lệnh trang không?

Thế Ngọc đáp :

- Thưa không.

Cam Tử Long nói :

- Thiết tưởng sau vụ ẩu đả lúc nãy, Phương gia tam ca nên thận trọng, Lý Tiểu Hoàn không nói làm gì, nhưng nội bọn ấy có Cao Tấn Trung, Mã Hùng không phải người vừa. Lỡ chúng phụ giúp Tiểu Hoàn báo hận thì sao?

Thế Ngọc chưa kịp đáp thì Hoàng Khôn nói :

- Cam đại hiệp lo xa chí phải. Tôi muốn cùng vài người theo anh em Phương sư đệ qua Triệu Khánh. Có thế mới an tâm.

Thế Ngọc giảng giải :

- Không phải là tiểu đệ ngang bướng. Theo lệnh sư trưởng, toàn thể chúng ta đều phải ở lại Quảng Châu, chừng nào xong vụ tranh chấp lôi đài, giải được mối hiềm khích giữa Tây Khương, Võ Đang và Thiếu Lâm, ai nấy mới được giải tán. Nay Tam Đức sư huynh đặc cách cho phép mấy người mà quê hương lân cận Quảng về thăm nhà, nếu các môn hữu vì tiểu đệ sang cả bên Triệu Khánh, lỡ trong thời gian ấy, xảy ra đại sự tại đây thì sao? Hoàng sư huynh có nhiệm vụ điều khiển toàn thể mọi người, vắng mặt Quảng Châu sao được? Hiện thời, Lữ Anh Bố còn ở lại thị trấn này, tất Võ Đang sẽ tiếp viện bất chợt lúc nào. Bởi vậy ta cần thận trọng phòng ngừa.

Hoàng Khôn còn đang suy tính thì Lã Mai Nương đã hỏi Phương gia tam kiệt :

- Trong trường hợp bọn Lý Tiểu Hoàn kéo đến Phương gia trại gây hấn, liệt Phương thái thái và ba vị địa ca tự phòng vệ được không?

Thế Ngọc đáp :

- Chúng năm người và có hai hảo thủ trội nhất đáng sợ, họ Phương có bốn người bản lãnh không vượt được đối phương, sự chênh lệch hiển nhiên rồi. Nhưng Phương gia lợi địa thế hơn vì nghinh chiến tại nhà trong khi kẻ địch bỡ ngỡ không rõ thực lực và cách tổ chức trong trang trại. Cân nhắc lợi hại thì cũng không đến nối lo sợ cho lắm. Nhị vị đại hiệp đã từng qua chơi bên tệ trang, tất biết rằng gia mẫu sẽ tổ chức việc canh phòng không đến nỗi dở lắm. Hay là...

Nói đến đây, Phương Thế Ngọc im lặng, ngần ngại nhìn Song hiệp và mọi người.

Cam Tử Long tủm tỉm cười, phân bua :

- Phương sư đệ tính toán ranh mãnh lắm. Giả định nói rằng: hay là chúng tôi đi Triệu Khánh phủ chuyến nữa. Lã sư muội nghĩ sao?

Lã Mai Nương nhìn Thế Ngọc :

- Hiền đệ tính vậy, phải không?

Thế Ngọc gật đầu :

- Quả vậy, chỉ e làm phiền nhị vị thôi. Gia mẫu sẽ vui mừng khôn xiết khi được tái hội cùng nhị vị.

Mai Nương nói :

- Như đã hứa hôm nọ, Cam sư huynh và tôi theo dõi Lý Tiểu Hoàn. Nếu họ Lý đi Triệu Khánh, chúng tôi sẽ đi theo và tất nhiên đến thăm Phương gia trại.

Hoàng Khôn hoan hỉ :

- Như thế, việc phòng vệ bên Phương gia giải quyết được rồi, chúng tôi đỡ lo.

Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều ấy mới tàn. Phương Hiếu Ngọc trả tiền và bồi thường các thiệt hại, nhưng Viên Thạch Tú rất quảng giao, lịch thiệp và vốn dĩ ưa thích giao du kết nạo anh hùng thiên hạ, từ chối không nhận khoản nào hết. Trái lại, họ Viên còn thân mật khẩn khoản mời tất cả các hào kiệt Thiếu Lâm luôn luôn tái ngộ Kim Môn điếm để được thừa tiếp.

Về đến phòng trọ Thanh Thiên lâu, Mai Nương, Tử Long nhìn nhau khúc khích cười. Nhìn Mai Nương xếp bộ võ phục kiểu nam trang và chiếc khăn bịt tóc, Tử Long bảo :

- Sao hôm nay sư muội bỗng dưng dở hơi cảm nam trang để đi ăn ở Kim Môn điếm vậy?

Mai Nương ngừng tay, nguýt Tử Long :

- Dở hơi ư? Thế tại sao sư huynh bữa nay cũng bỏ thường lệ búi tóc ngược, bịt khăn như mọi người? Nhờ vậy bọn Lý Tiểu Hoàn và các hào kiệt Thiếu Lâm cũng không nhận ra hai tráng sĩ võ phục đen bịt mặt là ai cả.

Nghe Mai Nương nhắc đến chiếc khăn võ sang bịt tóc, Cam Tử Long đưa tay vuốt mới tóc búi ngược mà rằng :

- Để tóc kiểu này dẽ bị nhận thật, nhưng ngu huynh quen rồi. Nếu chúng ta không trở lại Kim Môn điếm lần thứ nhì thì bọn Hoàng Khôn dự đoán là chính ta đã cứu Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc. Sư muội có để ý họ nhìn chằm chằm nhận xét từng cử chỉ, nét mặt chúng ta không?

- Phải đó, lắm lúc tiểu muội cố mãi mới nhịn được cười. Hừ... Không ngờ Bạch Mi lão sư lại phái liền một lúc hai cao đồ về Quảng Châu, hẳn phải có mục đích gì?

Cam Tử Long cởi áo ngoài treo lên mắc trên tường :

- Chúng quy vẫn là hậu quả của vụ Lôi Lão Hổ, Lý Ba Sơn tử trận ở Hàng Châu.

Lý Tiểu Hoàn và bốn môn đồ Tây Khương tới Quảng Châu sau khi Ngưu Hóa Giao bị Hồ Á Kiền đả tử, tức là họ đến đất này không phải vì vụ lôi đài Thủy Nguyệt. Họ có mục đích khác mà chưa thi hành vì còn nhân dịp khai thác vụ Thủy Nguyệt đài.

Nay việc đả lôi đài tạm yên, tất Tiểu Hoàn và bọn Cao Tấn Trung sẽ tiếp tục việc riêng trong một ngày gần đây. Chúng ta cần hết sức chú ý xem sao!

- Sư huynh liệu văn dặn tên tửu bảo tâm phúc chăm chú, thận trọng hơn về Lý Tiểu Hoàn.

- Ngu huynh bảo y rồi. Tiểu Hoàn đi từ trưa chưa về. Nếu quả thật nàng cùng bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng đi Triệu Khánh phủ, chắc chắn không ngoài vụ tìm Phương thái thái và Thế Ngọc. Nay chúng gặp Thế Ngọc ở Quảng Châu, không thể lượng được chúng sẽ hành động ra sao? Có một điều chắc chắn là Phương gia tam kiệt và Miêu Thúy Hoa không phải là đối thủ của bọn Cao, Mã. Bản lãnh Thúy Hoa bất quá ngang hàng Lý Tiểu Hoàn là cùng chớ gì? Chúng ta cần phải tiếp cứu...

Nhắc lại Lý Tiểu Hoàn theo bọn Cao, Mã, Phương, Bạch chạy khỏi Kim Môn điếm. Mã Hùng bị ướt, võ phục lấm láp nên vào trọ tạm trong tiểu quán để đồng bọn trở về quán trọ trước. Phương Thất lấy y phục khác đem đến cho Mã Hùng thay rồi mới cùng nhau về Quảng Châu hội họp.

Lý Tiểu Hoàn tỏ ý tức bực vô cùng. Nàng nói :

- Thắng đến nới mà còn bị cản trở! Ác hại thay, không hiểu hai tên can thiệp cứu bọn tiểu tử Phương gia là ai. Môn đồ Thiếu Lâm tự chăng?

Cao Tấn Trung lắc đầu :

- Không phải đâu! Nếu đồng phe Thiếu Lâm, can chi chứng bịt mặt? Tôi vẫn nghĩ mãi cố tìm câu trả lời, nhưng chịu không thể hiểu được. Cũng may...

Mã Hùng tức tối khoanh tay ra sau lưng đi đi lại lại trong phòng bỗng quay phắt lại hỏi Tấn Trung :

- Sư huynh nói cũng may cái gì?

- Cũng may hai tên ấy không đồng bọn Phương Thế Ngọc. Trái lại thì chúng ta khó lòng đường đầu nổi với Thiếu Lâm. Chúng dũng mãnh, lợi hại tột bực!

Mã Hùng càu nhàu :

- Hai tên ấy can thiệp đột ngột bất ngờ, cứ thả sức giao chiến chưa chắc ai đã ăn ai. Sư huynh tôn nhuệ khí địch lên thái quá!

Cao Tấn Trung phản đối :

- Phàm trong võ giới, ta phải luôn đề phòng bất ngờ. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi bị đánh bật sang bên trong khi đệ bị chúng hất bổng xuống sông đủ tỏ rằng ta kém và bị bại luôn ở hiệp đầu. Ta không nên chối cãi sự kiện quá ư hiển nhiên ấy, dù rằng chúng vẫn dư sức có thể tiếp tục giao chiến nữa. Tôi chỉ nói là giao chiến thôi, còn phần thắng bại thì không dám luận bàn.

Mã Hùng nói :

- Tôi vẫn không chịu! Bất quá hai tên ấy cũng thuộc cấp bực cao đồ ở một phái nào, không thể hơn được.

Cao Tân Trung cả cười :

- Về phương diện võ thuật, chúng ta mới được cùng chúng giao tranh một hiệp không nên bàn luận quá xa. Nhưng còn phương diện sức khỏe, ngu huynh dám chắc hai tên ấy vượt bực chúng ta và nhiều người khác. Bạch Mi sư phụ thường tự phụ là dũng mãnh hơn Chí Thiện, Ngũ Mai và Phùng Đạo Đức. Thiêu Lũy sư huynh, sư đệ và tôi mạnh không thua gì người, ấy thế mà hai tên bịt mặt ấy còn dũng mãnh hơn anh em ta. Có đi nhiều mới biết rằng trong thiên hạ còn hạng người trên cá siêu đẳng. Hiếm thật, nhưng có thứ người ấy. Trước kia còn nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi tin chắc.Mã Hùng im lặng, hậm hực không chịu lý thuyết của Cao Tấn trung. Theo ý chàng, xưa nay các võ phái chia thành cấp bực để lượng công phu luyện tập của môn đồ thì vấn đề cao, hạ hay đồng đều đã rõ rệt.

Dù rằng hai tráng sĩ bịt mặt ở Kim Môn điếm hữu dõng so chàng và Cao Tấn Trung, sự chênh lệch không đến nói quá xa như Tấn Trung ước lượng.

Số môn đồ theo sư phụ khổ luyện luôn một lèo mười hay dư mười năm rất hiếm. Đạt tới cấp bực ấy, người môn đồ đã thâu nhận được hết tinh hoa Võ thuật, bản lãnh ngang tay với các bực địa sư, duy chỉ thua về phương diện kinh nghiệm lúc ra đời.

Mã Hùng luận lý rất trúng, nhưng có khía cạnh mà chàng không nghĩ tới.

Về phần luyện đại lực ngoại công, Bạch Vân tự có đủ dụng cụ canh tân cho Các môn đồ luyện tập. Nhưng Chiêu Dương thiền sư và đại sư Hồng y Lã Tứ Nương - trưởng Bắc phái Sơn Đông và là sư phụ của Lã Mai Nương, Cam Tử Long - cho rằng các dụng cụ canh tân tiện dụng cho các môn đồ, nhất là cho những võ phái thu nhận nhiều môn đồ. Song le, chính vì sự tiện dụng ấy, người tập luyện không bị khó khăn nên xuất ít công phu hơn. Trái lại, theo phương pháp cổ truyền, môn đồ sẽ không được tiện tay, tốn công khổ luyện hơn và dĩ nhiên kết quả thâu lượm được cũng lớn hơn. Đào luyện theo phương pháp cổ truyền, người môn đồ chắc chắn phi thường vì đã triệt để khổ luyện trong thời kỳ học tập.

Tỉ dụ như phương pháp cử tạ chẳng hạn. Một số võ phái chỉ chuyên dùng các bánh xe đá lồng vào trục cây sắt. Trái lại sư trưởng Bắc phái Sơn Đông bắt Lã Mai Nương, Cam Tử Long và Vô Sơn chuyển các tảng đá (đã nói tới trong một số trước rồi) từ sườn núi lên khu đất bằng trước cổng Chùa và trả lại chỗ cũ dưới sườn núi.

Luyện ngoại công cách này tốn công, khó nhọc hơn là cử hai bánh xe đá, tất nhiên sự thành công cũng vượt bực.

Suốt trong thời gian trên mười năm trời. Mai Nương, Tử Long chuyên lối khổ luyện nên tuy là cùng cấp bực cao đồ, hai người đã vượt bậc đi tới mức cao siêu đẳng phi thường.

Phương châm của Chiêu Dương thiền sư và Lã đại sư là đào tạo ít môn đồ Nhưng người nào đã theo đến nơi, đến chốn chắc chắn phải kiêu dũng vô địch.

Mã Hùng biết sao nổi khía cạnh đặc biệt ấy của Bắc phái Sơn Đông nên dự đoán hai tráng sĩ bí mật đã cứu anh em Phương gia trong Kim Môn điếm thuộc cấp bực cao đồ, mà một khi đã đồng hạng, bất quá từ dũng lực tới bản lãnh hai bên chỉ ngang ngang xấp xỉ nhau thôi.

Mặc cho Cao Tấn Trung, Mã Hùng suy bì, đàm luận, Lý Tiểu Hoàn bắc ghế ngồi dựa bên cửa sổ nhìn xuống đường.

Nàng nghĩ lung lắm. Tên Phương tặc tử bản lãnh khá hơn hồi năm ngoái giao đấu ở Hàng Châu rất nhiều, nàng tự lượng không thể thắng nổi. Nếu giao chiến lâu hơn chút nữa, nàng sẽ là kẻ chiến bại. Nàng quả không ngờ Thế Ngọc luyện tập tăng tiến đến thế.

Với sự giúp sức của tứ hùng Cao, Mã, Phương, Bạch thắng họ Phương không đến nỗi khó khăn, nhưng còn hai tên bí mật can thiệp cứu anh em Thế Ngọc thì sao? Họ là đồng phái Thiếu Lâm hay chỉ là hiệp khách qua đường bất chợt thấy kẻ chiến bại lâm nguy thì ra tay cứu giúp?

Tiểu Hoàn phân vân tiếc rẻ trận trả thù hụt. Trong hai mẹ con Thế Ngọc, ít nhất phải hạ được một người mới hả lòng căm thù phẫn uất.

Cao Tấn Trung đứng dậy lấy hồ rượu cúc rót đầy năm chiếc ly, mời mọi người. Chàng uống một hơi cạn rồi tự rót ly thứ nhì :

- Trượt keo này bầy keo khác, can chi bận tâm? Uống cạn rồi đi ăn cơm, mai còn khởi hành sang Triệu Khánh phủ.

Nhấp ngụm rượu hoàng hoa, Lý Tiểu Hoàn nói :

- Chúng ta phải đổi chương trình khởi hành. Chắc mai không đi được. Bọn Phương gia hiện ở Quảng Châu, đi Triệu Khánh làm chi? Nếu chỉ để báo tin cho gia đình Lữ Anh Bố thì ta phái người khác đi thế cũng được...

Tốc! Tốc! Tốc!... Có tiếng gõ cửa.

Lý Tiểu Hoàn im lặng nhìn bốn dũng sĩ Tây Khương. Cao Tấn Trung lên tiếng hỏi :

- Ai đó?

- Tôi vậy.

Nhận ra giọng quen thuộc, Mã Hùng bảo mọi người :

- Thiết Diện Hổ đó mà!

Bạch Dũng tiến ra mở cửa phòng đoạn đứng sang bên nhường lối cho họ Thiết bước vào.

Đánh hơn, Thiết Diện Hổ nói :

- Hừ! Hoàng hoa tửu thơm quá! Các người quần tụ bàn luận việc chi thế này?

Lý Tiểu Hoàn rót đầy ly rượu đưa cho người mới đến :

- Thúc thúc đến kịp lúc. Tức chết đi được!...

- Ủa, có chuyện gì? Lại việc Hồ Á Kiền chăng?

Lý Tiểu Hoàn chép miệng :

- Chuyện Hồ Á Kiền can chi mà tức? Đằng này là chuyện Phương tiểu tặc!

- Ủa, Phương Thế Ngọc? Sao vậy?

Tiểu Hoàn thuật lại chuyện xảy ra ở Kim Môn điếm cho Thiết Diện Hổ nghe.

Thiết Diện Hổ hỏi :

- Bây giờ tính sao?

Tiểu Hoàn không do dự :

- Ở lại Quảng Châu tìm đánh tiểu tử cho kỳ được mới thôi!...

Thiết Diện Hổ lắc đầu quầy quậy :

- Bất trí! Bất trí! Tính thế không được. Phương Thế Ngọc tới Quảng Châu, tất y ở Tây Thiền tự cùng đồng bọn Thiếu Lâm, tìm hạ y ngay sao nổi. Sau vụ Kim Môn điếm, bọn chúng còn phòng bị thận trọng hơn thế nữa. Chi bằng qua Triệu Khánh phủ ngay thịt Miêu Thúy Hoa trước đã, sẽ tính Thế Ngọc sau.

- Lỡ Thúy Hoa cũng đến Quảng Châu với con nàng thì đi Triệu Khánh thêm mất công?

Thiết Diện Hổ cả quyết :

- Miêu Thúy Hoa không cùng đi với Thế Ngọc đâu. Đừng để lỡ cơ hội tốt.

Tiểu Hoàn và Tây Khương tứ hùng chịu lý lẽ xác đáng của Thiết Diện Hổ, nên năm người nhất định đi đường thủy sang Triệu Khánh.

Tối hôm ấy, trong khi Lã Mai Nương, Cam Tử Long chong đèn đọc sách, tên tửu bảo thân tín gọi cửa vào phòng báo tin Lý Tiểu Hoàn đã trở về và trả tiền trọ để sáng hôm sau đi sớm.

Tử Long vội hỏi :

- Họ Lý có nói đi đâu không?

- Thưa không. Nhưng Lý nương tử nói là đi thăm bà con trong địa hạt Quảng Đông ít ngày rồi sẽ trở về Quảng Châu trọ tại bổn lầu. Còn để ngựa lại đây.

- Được lắm! Cố để ý xem họ Lý đi ngả nào, nghe?

Tửu bảo vâng dạ, lui ra. Tuy vậy sáng hôm sau, Song hiệp cũng dậy sớm xem xét tình hình. Đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, Cam, Lã thấy bọn môn đồ Tây Khương đến tận Thanh Thiên lầu rước Lý Tiểu Hoàn. Năm người điểm tâm rồi mới ra đi, người nào cũng đeo hành lý và võ trang đầy đủ.

Tử Long bảo Mai Nương :

- Sư muội ở nhà để ngu huynh theo xem bọn họ đã đi hướng nào nhé.

Lúc đó trời mới lờ mờ sáng. Mai Nương chỉ xuống đường mà rằng :

- Kìa, tên tửu bảo đã đi theo họ, sư huynh khỏi bận tâm.

Tử Long nhìn theo thấy tên tửu bảo thân tín đi theo hướng năm người thật :

- Thôi, ngu huynh cứ đi cho chắc dạ. Biết rõ hành trình của họ, chúng ta mới định liệu công việc được.

Nói đoạn, chàng xuống lầu đi luôn. Mai Nương mở toang cửa sổ tập luyện trong phòng chờ Tử Long. Quá giờ Thìn, chàng trở về bảo rằng :

- Họ ra bến sông, thuyền đã thuê sẵn để đi Triệu Khánh phủ.

Lã Mai Nương nói :

- Nếu vậy sư huynh nên đến Tây Thiền tự báo Tam Đức hòa thượng biết. Tiểu muội ở lại thu xếp hành lý chờ sư huynh trở về lên đường. Dùng đường bộ mau lẹ hơn.

Khi Tử Long trở về Thanh Thiên quán thì Mai Nương đã sửa soạn xong gọn gàng, trên thồi bày sẵn bánh điểm tâm còn nóng hổi.

Nhìn đĩa bánh ngon lành vừa ý, Tử Long xoa hai tay vào nhau mà rằng :

- Chà! Nhà nữ hiệp nội trợ có khác! Mỗi chuyến khởi hành, thứ nào cũng đều sẵn sàng, ngu huynh không hề bận tay. Chả biết sau này sư muội... đẹp duyên giai ngẫu, phận gái theo chồng, còn ngu huynh thì chiếc bóng cô đơn theo đuổi cuộc sống hải hồ, biết nhờ ai sửa soạn hành trang nữa nhỉ?

Rót xì dầu ra hai chén nhỏ, Mai Nương đặt mình xuống thồi, duyên dáng nguýt nhẹ người bạn đồng hành :

- Nói quấy nào! Tây với riêng gì? Tiểu muội nhất quyết chờ sư huynh... kết đôi bạn trước để được say một bữa túy lúy càn khôn sau đó sẽ trở lên Bạch Vân tự dốc lòng theo đạo, gác kiếm bên song, đổi lấy chày kinh cho qua ngày đoạn tháng...

Nàng lẳng lặng đặt chiếc bánh bao nhân thịt vào chén của Tử Long :

- Sư huynh, dùng bánh đi kẻo nguội, tửu bảo đem các thứ khác lên sau. Ăn no đi, trưa hôm nay thế nào cũng lỡ độ đường, xế chiều sẽ dừng lại quán trọ. À, Phương gia tam kiệt đi chưa?

- Họ khởi hành đi từ đầu canh năm. Lương Bá Tòng, Đồng Thiên Cân, Cẩm Thượng Ân cũng đi cả rồi.

Dùng bữa xong, Song hiệp nghỉ ngơi chốc lát thì tên tửu bảo thân tín lên báo là ngựa đã sẵn sàng. Cam Tử Long hậu thưởng cho y và bảo rằng :

- Chừng nào trở về Quảng Châu ta sẽ trọ nữa, nghe.

Nói về Phương gia tam kiệt tới Triệu Khánh phủ liền về thẳng gia trang.

Lão bộc Lý An vừa đi đâu về tới trang môn, chợt thấy mã xa chở ba người chạy thẳng đến phía mình thì tưởng khách lạ đứng lại chần chờ nhìn. Phương Thế Ngọc mừng rỡ gọi lớn :

- Lý An! Lý An! Chưa nhận ra người nhà ư?

Lúc đó lão bộc họ Lý mới trả lời :

- A! Ba vị thiếu gia! Mập lớn dường này, cơ hồ tôi không nhận ra.

Dứt lời Lý An vội hối gia nhân mở cổng cho xe vào trang nhưng ba anh em Thế Ngọc xuống xe ngay ngoài cổng. Trong khi Hiếu Ngọc trả tiền xa phu, Lý An nắm lấy hai vai Thế Ngọc mà rằng :

- Chao ôi! Mới xa nhau nửa năm mà tam công tử cao lớn khác thường!

Nhìn Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, người lão bộc đáng mến ấy nói tiếp :

- Còn đại lang, nhị lang thì đầy ngang. Trên Tung Sơn khí hậu tốt nhỉ! Đưa hành lý đây, tôi mang giùm kẻo đường xa mệt nhọc!

Thế Ngọc khoát tay Lý An đi vào trang :

- Thôi mệt nhọc gì! Phụ thân, mẫu thân có nhà không?

Lý An ôn tồn :

- Thưa có, ngày nào Trang chủ và chủ mẫu cũng nhắc tới các công tử luôn. Về bất chợt thế này chắc người mừng khôn xiết.

Ba anh em Thế Ngọc lên thẳng khách đường. Các gia nhân thấy ba tiểu chủ hồi hương đều gọi nhau lên chào mừng và nói Phương ông hiện ở hậu sảnh.

Ba người bỏ võ khí và hành trang xuống kỷ cho Lý An rồi đi thẳng vào nhà trong.

Lúc đó Phương ông đang tỉa mấy giò bạch ngọc lan trong hậu sảnh, chợt thấy ồn ào phía ngoài, toan ra xem việc gì thì ba con trai đã về đến nơi quỳ lạy.

Hiếu Ngọc nói :

- Bất hiếu tử chúng con mới về đến nơi, chẳng hay phụ thân có được an khang không?

Phương Đức sung sướng, tươi tỉnh đỡ ba con dậy :

- Ơn trời, cha mạnh như thường và rất mừng thấy các con đẫy đà khác trước nhiều.

Phương ông xoa đầu Thế Ngọc :

- Nhất là tam nhi mau lớn quá, cơ hồ cha nhận không ra. Đường đường một vị tráng sĩ rồi. Mẫu thân con ở nhà ngang coi người đóng hàng gửi lên tiệm nhà trên Triều Dương.

Ba anh em Thế Ngọc toan trở ra chào thân mẫu thì Miêu Thúy Hoa được Lý lão bộc cấp báo nên đon đả bước vào hậu sảnh.

Ba người lạy chào. Hiếu Ngọc thưa :

- Chúng con hồi hương sung sướng được thấy song thân đều mạnh mẽ an khang.

Miêu thị ân cần đỡ ba con dậy. Lùi lại mấy bước, nàng ngắm nghía ba người, vẻ sung sướng hiện trên nét mặt :

- Khá quá! Các con khác hẳn xưa. Ta biết mà, lên Thiếu Lâm tự một thời gian, quả là một sự tối cần. Sư trưởng cho các con hồi hương đấy chớ?

Hiếu Ngọc thưa :

- Dạ, Sư trưởng cho về và còn nhiều chuyện lắm, chúng con sẽ trình bày sau.

- À, mấy anh em đi thay áo, tắm mát rồi lên cả đây dùng bữa.

Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc đã lập gia đình nên hai người trở về nhà riêng trong trang, riêng có Thế Ngọc thì ở luôn nhà trên.

Miêu thị theo con vào tư phòng. Nàng mừng khôn kể thấy con trai yêu dấu tuy vị thành niên mà lực lưỡng không kém tráng sĩ thành nhân. Hành lý của Thế Ngọc đã được Lý An đem vào phòng từ trước, cả cây Thiếu Lâm Hồng côn và cây Mai hoa thương cán bằng thiết mộc.

Miêu thị cầm lấy cây Hồng côn xem xét, nàng hỏi Thế Ngọc :

- Chí Thiện sư trưởng tặng cả hai thứ võ khí này, phải không?

Thế Ngọc vội cầm vây Mai Hoa thương, kính cẩn đưa cho mẫu thân :

- Sư trưởng gởi tặng mẫu thân ngọn Mai Hoa này. Cây Hồng côn là của con.

Chỉ thanh đoản đao treo trên tường, chàng nói tiếp :

- Con đem theo cả thanh đao mới về. Sư trưởng chê thanh đao cũ non thép nên con bỏ lại tại Tung Sơn.

Nói đoạn, chàng lấy thanh đoản đao đưa cho mẫu thân xem.

Miêu thị hoa lên mấy đường thương, thấy ngọn thương Mai Hoa đắm tay nên rất thích ý. Chống thương lên vách tường, nàng cầm thanh đoản đao rút phắt ra coi, thấy lưỡi đao sáng loáng thì gật đầu mà rằng :

- Chí Thiện sư trưởng có phương pháp luyện thép đúc đao rất tốt, tiếc rằng người không chuyên...

Thế Ngọc đáp :

- Thưa mẫu thân, con đã từng được hầu chuyện với sư trưởng nhưng thiết tưởng số môn đồ Thiếu Lâm rất đông, năm nào cũng có người xuống núi hồi hương và được tặng võ khí thì Sư trưởng chuyên luyện thép sao được? Lưỡi đao được như thế này cũng đã ngoài sự ước mong của mọi người rồi. Chính vì thanh đoản đao này đã chém mẻ lưỡi đao cũ đó.

Miêu thị im lặng tra đao vào vỏ treo lên tường, nhưng Thế Ngọc nói với mẹ :

- Mẫu thân cứ giữ lấy mà dùng, tiện để đầu giường.

- Mẹ được ngọn Mai Hoa thương này tốt chán rồi và dùng thanh đao cũng đặng. Suốt ngày quanh quẩn với việc nội trợ chẳng mấy khi ra khỏi trang môn, dùng nhiều võ khí làm chi? Nam nhi tứ phương chi chí, chính con mới là người cần có võ khí tốt phòng thân.

Nghe lời mẹ dạy, Thế Ngọc lẳng lặng thay áo đi tắm. Trong khi chàng tắm gội, Miêu thị mở bọc hành lý ra lựa thứ nào còn dùng được bỏ ra giặt hết cho sạch sẽ. Nàng chăm nom Thế Ngọc nhưng khi chàng còn non dại.

Từ phòng tắm đi ra, Thế Ngọc thấy vậy, cảm động mà rằng :

- Con đã thành nhân, mẫu thân khỏi phải lo cho con, nên để thì giờ di dưỡng.

Miêu thị ngồi xuống bành kỷ, âu yếm nhìn cậu quý tử :

- Chà! Lớn gì với tuổi con? Ba ngày mẹ không thu xếp thì trong phòng lại lộn ẩu ngay chớ gì? Hôm rồi phụ thân bàn rằng chuyến này chờ con hồi hương thì... hỏi vợ cho đó.

Nghe mẫu thân nói tới hai tiếng hỏi vợ, Thế Ngọc phát nhột người, giãy nảy :

- Ý... à... Sao lại hỏi vợ? Học hành chưa đến nơi đến chốn, văn còn dốt, võ còn nhát, lập gia đình làm chi? Về chuyến này con có ý thưa lại với song thân cho phép trở lại Tung Sơn tiếp tục luyện tập cho đến khi nào đạt mức cao độ con mới hả lòng.

Thấy các vị nội đồ Thái Minh, Thế Chí, Mục Dương và ngoại đồ cấp cao Hoàng Khôn mà thèm. Con còn muốn mạnh hơn Hoàng Khôn, công phu điêu luyện hơn thế nữa mới hả lòng ao ước...

Miêu thị lẳng lặng mỉm cười nhìn con trai.

Thế Ngọc nói tiếp :

- Trong thời gian luyện tập trên Thiếu Lâm tự, con hiểu biết rất nhiều. Mẫu thân thừa hiểu anh hùng, chí sĩ Hán tộc trong thiên hạ phần đông là do Thiếu Lâm tự xuất phát chớ gì? Trong khi giang sơn gấm vóc Trung Quốc còn bị người Mãn Thanh chà đạp thì tài trai sức dài vai rộng phải đem thân ra giúp nước, hưởng ứng phong trào “Hưng Hán diệt Thanh” dù có tan thây nát xác cũng chẳng quản chi, lẽ nào lâm ngay vào cảnh thê tróc, tử phọc, luýnh quýnh bên bóng hồng quần? Như con đây, ơn mẫu thân chuyên luyện cho từ khi còn tấm bé, lớn lên được sư trưởng điều chỉnh công phu, lẽ nào không chém nổi tướng, cướp nổi cờ cho rạng vẻ anh hùng trong trường chinh chiến, đuổi đánh quân thù ra ngoài bờ cõi?

Miêu thị nhìn thẳng vào mắt Thế Ngọc :

- Chí hướng riêng con mẹ không ngăn cấm, nhưng con đừng quên dòng dõi họ Phương nhà ta vốn xuất phát từ chốn thương trường. Cha con tính việc lập gia đình cho con không ngoài phương diện thương mại, mong muốn cho ba anh em con, người nào cũng có thương sở riêng biệt, thiết tưởng bổn phận làm cha bao giờ cũng mong con cái được phương trưởng nên người, dù ở ngành nào. Vậy con không nên cho rằng cha con là người không chí hướng, hèn nhát. Tề được gia tức là cha con đã có công xây đắp nền tảng cho việc trị quốc rồi đó.

Hiện nay cha đã già, mẹ lại sanh được một con, không có nội tất cũng có ngoại, lẽ nào con để mẹ buồn phiền vì dòng máu họ Miêu chẳng được lưu truyền!

Thế Ngọc vội chắp tay vái mẹ mà rằng :

- Xin mẫu thân chớ hiểu lầm. Con nghĩ họ Phương nhà ta đã phát xuất từ chốn thương trường thì cũng có thể phát võ chớ? Vả lại trong huyết quản con còn có dòng máu võ chánh tông nhà họ Miêu, lẽ nào một ngày kia con không nhập hàng ngũ tướng môn? Chí ở tứ phương, con ước ao chuyên luyện công phu bản lãnh tuyệt vời, giúp nước bằng bất cứ phương diện nào, sau đó sẽ tính việc gia thất thiết tưởng chẳng muộn nào?

Miêu thị gật đầu :

- Ừ, con nói thế nghe được, mẹ cũng cầu mong con đạt chí nguyện bản sắc anh hùng. Nhưng mẹ khuyên con điều này: đất có tuần, dân có vận, mọi việc đều do thiên định, thế nhân không đủ phép nhiệm mầu đổi thay thế sự được. Hiện nay khí thế Thanh triều còn đang mạnh, phàm kẻ thức thời phải biết suy tính lợi hại, hành động đúng lúc mới mong đạt chí nguyện thành công. Cậy tài sức, nhắm mắt làm liều là hành động của bọn bất trí vô mưu thêm hại bản thân, thiên hạ chê cười. Anh hùng phải trí, dũng song toàn mới được, nghe con?

Thế Ngọc đáp :

- Dạ, mẫu thân dạy chí phải, lời vàng khuôn ngọc, con xin ghi lòng tạc dạ. Tỉ dụ khí thế Thanh triều còn vượng, cách mạng chưa thành công, con mong được noi gương hiệp sĩ đem ba thước gươm linh ra phục vụ nhân quần xã hội bằng cách diệt trừ tham quan ô lại, ác bá cường hào hiện đầy rẫy trong xã hội.

Miêu thị mừng thầm thấy con có chí lớn :

- Lấy hiệp cốt phục vụ thế gian không là chuyện dễ dàng. Con ước mong được tiếp tục luyện tập đạt mức siêu quần xuất chúng, mẹ cũng rất ưng ý, vậy để mẹ liệu lời qua lại với thân phụ con, thế nào cũng xong, chỉ e...

- E sao, mẫu thân?

Miêu thị giả đò ngập ngừng cố ý cho Thế Ngọc nóng ruột rồi mới nói :

- Mẹ e con không thành công, thành thử sau này mẹ thêm ngượng với mọi người là đã quá nuông chiều con đó thôi.

Động lòng tự ái, Thế Ngọc đỏ mặt tía tai :

- Xin mẫu thân chớ quá lo xa, con nguyền không khi nào phụ tấm lòng tin tưởng của mẫu thân.

Miêu thị hớn hở mà rằng :

- Được rồi, con khỏi lo âu, yên trí trở lại Tung sơn khổ luyện. Hiện thời có chuyện chi cần kíp mà sư trưởng cho phép các con rời núi hồi hương sớm vậy?

Thế Ngọc liền thuật chuyện Hồ Á Kiền bỏ chùa Thiếu Lâm trốn về Quảng Châu và hai vụ đả lôi đài Thủy Nguyệt cùng việc gặp Lý Tiểu Hoàn ở Kim Môn điếm cho Miêu thị nghe, Tuy trước kia, Miêu Thúy Hoa đã được Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long nói sơ cho nghe việc võ sư Lữ Anh Bố đi Quảng Châu báo thù cho Ngưu Hóa Giao, nhưng chưa được tỏ tường lắm, nay nàng mới rõ nội vụ nên chẳng khỏi lo buồn.

Tiến đến thồi trà, Miêu thị rót một ly uống, đoạn bảo Thế Ngọc :

- Mẹ dự đoán Lý Tiểu Hoàn cùng đồng bọn Tây Khương thế nào cũng qua Triệu Khánh tìm ta. Bức thư do Song hiệp gửi về đây có ý nói tới sự hiện diện của Lý Tiểu Hoàn ở Quảng Châu và gián tiếp lưu ý mẹ nên phòng bị bất trắc. Đến khi nhận được tin các con về Quảng Châu, mẹ càng phân vân. Hừ! Không ngờ nội vụ bành trướng đến thế.

Thế Ngọc hỏi :

- Mẫu thân có tổ chức phòng vệ gắt gao không?

- Sự phòng vệ trong trang chu đáo như thường, con đã thừa rõ, nhưng chẳng qua chỉ phòng ngừa nổi đạo chích bình thường, chớ đối với bọn phi thiềm tẩu bích hảo thủ như nội bọn Lý Tiểu Hoàn thì hiệu nghiệm sao được?

- Bởi thế, sau khi Lữ Anh Bố thất trận, chúng con vội vã về ngay nhà không ngoài mục đích bảo vệ mẫu thân.

Miêu thị suy nghĩ hồi lâu :

- Dù sao chúng ta vẫn yếu thế hơn bọn Tây Khương. Chúng năm người và có hai hảo thủ cao độ. Mẹ con ta vỏn vẹn có bốn người, sự chênh lệch quá rõ rệt.

Thế Ngọc quả quyết :

- Để san bằng lực lượng đôi bên mẹ con ta sẽ dùng cung tên chống lại và không nên ra mặt tiếp chiến, mẫu thân nghĩ sao? Chấp kinh phải tòng quyền vậy.

- Chúng đột nhập gia trang ban đêm, sử dụng cung tiễn đả vậy. Trong trường hợp bọn Lý Tiểu Hoàn đến lúc thanh thiên bạch nhật, hô đích danh ta ra thách đấu thì sao? Vì chí khí anh hùng, không lẽ ta chối từ?

Thế Ngọc lắc đầu mà rằng :

- Không khi nào ta chối từ? Việc giao đấu ba anh em con sẽ đảm đương, nhưng mẫu thân không nên lộ diện. Núp trong nhà ngầm phát cho mỗi đứa một mũi tên vào đùi, vào vai, chúng dẫu cảm tử gan dạ đến đâu cũng phải lo sợ bỏ đi.

Miêu thị không đồng ý :

- Người anh hùng không khi nào ám toán kẻ địch như thế được! Chúng sẽ chê cười ta hèn nhát mãi mãi.

- Con thiết nghĩ không nên câu nệ. Hoặc chúng, hoặc ta, thế nào cũng phải một bên thắng hay bại. Ta phải bảo vệ đời sống của ta! Không lẽ biết thắng thua mà còn chấp nê, thẳng thắn, có khác chi tự sát không? Lý Tiểu Hoàn báo thù chồng, cha đã đành, bọn Tây Khương tứ hùng can dự chi cũng đến phụ lực? Mẹ con ta có quyền tự vệ bằng bất cứ phương pháp nào! Con dám chắc không ai chê trách. Địch quân đông, binh ta ít, dĩ nhiên ta phải dùng mưu đánh lấy phần thắng. Phải không mẫu thân?

Nghe con trai quý biện luận một hồi, Miêu thị phì cười :

- Con mới theo sư trưởng có mấy tháng mà đã tiến nhiều về khoa ngôn ngữ, mẹ xin chịu thua. Nhưng không hiểu công phu luyện tập có tương đối không?

- Mẫu thân an tâm, bằng cớ là con đàn áp rõ rệt Nữ Bá Vương sau năm mươi hiệp giao tranh...

Hai mẹ con đang mải bàn luận thì Lý An vào mời ra hậu sảnh :

- Mời chủ mẫu và tam lang ra dùng bữa, Trang chủ và nhất, nhị công tử đang chờ.

Trước khi lên sảnh, Thế Ngọc hỏi mẹ :

- Con chỉ lo phụ thân phiền muộn vì việc Lý Tiểu Hoàn theo dõi báo thù. Xưa nay người vốn không ưa chuyện giao tranh.

Miêu thị âu yếm vỗ vai Thế Ngọc mà rằng :

- Để mẹ liệu lời phân giải. Người sẽ nghe theo, con khỏi bận tâm.

* * * * *

Luôn hai hôm trời, phủ Triệu Khánh chìm đắm trong cảnh mưa dầm gió lớn.

Sáng ngày thứ ba, trời lạnh hẳn nhưng những đám mây xám còn bao phủ tứ bề.

Đêm hôm ấy trúng buổi hạ tuần, trời tối như mực, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa ngủ sớm, ngoại trừ mấy nơi ca lâu trà thất.

Trong Phương gia trang, nhà nếp dọc, nếp ngang ẩn hiện dưới những vòm cây lớn, cành lá xào xạc sau những trận gió lùa. Đó đây, thỉnh thoảng tiếng chó sủa đêm đóng một, lúc lơi, lúc dồn dập như muốn xua đuổi những hình bóng tưởng tượng trong đêm tối âm u.

Canh hai điểm đã lâu.

Miêu Thúy Hoa trằn trọc không ngủ được, Nàng nhẹ nhàng vén mùng bước xuống giường, vặn ngọn đèn dầu cho sáng thêm chút ít, đoạn rón rén khẽ đẩy cửa ló đầu nhìn vào tư phòng Thế Ngọc còn để sáng đèn.

Miêu thị bước hẳn vào phòng con trai, nhìn qua tấm mùng the mỏng dánh, thấy Thế Ngọc thiêm thiếp giấc điệp, hơi thở điều hòa, một tay để lên bụng, một tay buông xuôi cầm lơi cuốn “Binh Thư Tôn Tử”. Thì ra thiếu niên anh hùng ấy cũng đọc sách rồi ngủ quên đi mất.

Miêu thị muốn lấy cuốn binh thư trong tay con ra nhưng e con mất giấc ngủ ngon lành nên lại thôi.

Sau khi vặn ngọn đèn dầu nhỏ xuống, Miêu thị rón rén trở về phòng, đôi môi nở nụ cười sung sướng. Ngồi xuống bên giường, nàng với tay gác lại cây Mai Hoa thương rồi lột hài toan đi ngủ thì chợt nghe tiếng chó gầm gừ đoạn bốc lên sủa vang từ hoa viên vọng tới.

Im lặng, nàng lắng tai nhận xét.

Rõ ràng tiếng con Bạch khuyển hoàng đầu, một con vật rất tinh khôn do nàng nuôi dạy và đem theo từ Triều Dương huyện về. Đêm nào nó cũng nằm ngoài đâu hành lang căn nhà lớn mé tả hoa viên. Con gia súc trung thành ấy vốn giống Kim Lăng cao lớn, khỏe mạnh dị thường, tinh khôn nhất mực, lại được Miêu thị luyện tập trở thành con vật canh phòng.

Miêu thị thường nói :

- Với con Hoàng đầu này, bọn đạo chích khó lòng vào nổi căn nhà giữa trang

- Ủa! Sao đêm nay nó sủa dữ thế này? Hay là có kẻ lén lút vào hoa viên? Lý nào như thế này được? Nếu thật vậy con Hoàng đầu tất cũng đánh hơi được kẻ dại dột ấy ngay và tấn công nhảy vồ kẻ lạ đó, cắn lòi họng ra liền! Khi nào nó lại chịu sủa suông thôi?

Nghe ngóng hồi lâu không thấy gì lạ, tiếng con Hoàng đầu cũng im bặt, Miêu thị co chân lên giường đi ngủ.

Nàng vừa đặt mình nằm thì bỗng nhiên tiếng bầy chó khác nuôi ở hậu trang sủa vang lên, tiếp theo là tiếng chân con Hoàng đầu chạy huỳnh huỵch về phía ấy.

Miêu thị nghĩ thầm: “Đêm vắng tiếng chân chó chạy nghe mạnh thật!”

Xoay lưng ra ngoài, Miêu thị ngáp nhẹ, nhắm mắt cố ngủ. Nàng nghĩ liên miên, hồi tưởng lại thuở Thế Ngọc còn thơ ấu được nàng tập luyện theo phương pháp nhà nghề do cha nàng truyền bảo. Hừ! Mới ngày nào mà nay đã mười mấy năm trường, đứa con yêu dấu độc nhất của nàng giờ đã trưởng thành, nghiễm nhiên là trang thiếu niên anh hùng hữu hạng.

Rồi đây nàng quyết cho phép Thế Ngọc trở lại Tung Sơn theo Trí Thiện Sư trưởng luyện tập kỳ đạt cấp bực cao đồ Anh Hùng quán chúng mới thôi.

Cạch... cạch... cạch...

Mấy tiếng động nhẹ trên mái khiến Miêu thị giựt mình. Nàng lắng tai phân tách, cố tìm ra nguyên do tiếng động kỳ dị ấy.

Mèo chạy xô ngói chăng? Không phải? Chân mèo sao xô nổi các ngói ống trên mái nhà Phương gia trang?

Cạch... cạch...

Miêu thị đang phân vân suy nghĩ thì các tiếng động trên mái lại nổi dậy. Hàng ngày luyện tập, Miêu thị thường chuyền trên các mái nhà cũng chẳng đến nỗi xô ngói nữa là chân mèo!...

Lúc này, tiếng chó sủa ở phía sau trang trại chuyển dần sang phía tả. Kỳ thật, chưa bao giờ chó sủa như đêm nay. Hay là...

Trống ngực đập rộn rã hơn vì Miêu thị vừa nghĩ tới Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn và Tây Khương tứ hùng. Hay là chính bọn chúng, nhân đêm nay tối trời do thám Phương gia?

Nhẹ nhàng, nàng nhỏm dậy, lấy hai dải lụa để ở đầu giường cột chặt hai ống quần, đoạn với thanh bảo đao ở dưới gối rút ra khỏi vỏ rồi xuống giường, sang bên phòng định đánh thức Thế Ngọc.

Miêu thị vén cửa mùng, cúi xuống toan lay con dậy thì đã thấy Thế Ngọc thức tự bao giờ. Chàng nằm nguyên, mắt mở thao láo, chỉ lên mái nhà ra hiệu. Miêu thị khẽ gật đầu buông cửa mùng xuống.

Thế Ngọc ngồi dậy tuốt thanh đoản đao rồi ra khỏi giường ghé tai mẹ thì thào :

- Có tiếng động rất lạ trên mái nhà. Mẫu thân chờ đây, con đi gọi trưởng và nhị huynh.

Miêu thị gật đầu ưng thuận, Thế Ngọc tức khắc mở cửa phòng thông ra nhà ngoài. Vì cần phải phòng thủ, từ hôm về Triệu Khánh phủ Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc đêm nào cũng ngủ ở nhà trên cho tiện gọi nhau lúc báo động.

Khi Thế Ngọc mở cửa phòng hai anh thì Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc đã sẵn sàng và đang chú ý nghe ngóng. Thế Ngọc chỉ lên nóc nhà ra hiệu và vẫy hai anh bảo theo mình đi về phòng.

Thấy kế mẫu cầm đao chờ sẵn, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc không lấy làm lạ.

Ba anh em Phương gia đến bên Miêu thị chờ định đoạt.

Miêu Thị nói :

- Ra cả khách sảnh vượt cửa sổ ra ngoài. Tiếng động ở ngay trên nóc phòng này.

Bốn người thoăn thoắt rảo bước ra khách sảnh, nhẹ tay mở cửa sổ cuốn nhảy ra phía mặt tiền, phi thân lên mái nhà.

Đứng giáp chân tường nghe ngóng, nhận xét không thấy gì khả nghi, Miêu thị dẫn đầu, chạy vòng qua chái tả đoạn phi thân lên mái nhà. Ba anh em Phương gia cũng lần lượt nhảy theo.

Đứng xoay lưng vào nhau, bốn người quan sát khắp bốn phía mái. Không thấy gì lạ, Miêu thị nói nhỏ :

- Các con thử chạy vòng khắp khu mái trung ương này xem, lỡ gian đạo núp ẩn đâu đó chăng?

Trong khi ba anh em Thế Ngọc thi hành nhiệm vụ. Miêu thị chú ý nhìn khắp mọi nơi trong trại. Lúc ấy bầy chó sủa dồn dập ở khu hướng đông.

Không thấy gì lạ, ba anh em Thế Ngọc trở lại chỗ Miêu thị đứng. Chợt Hiếu Ngọc chỉ sang hướng đông nói nhỏ :

- Kìa hình như có bóng người thấp thoáng trên mái nhà xa xa kia, nơi gần cây hòe lớn.

Mọi người chăm chú nhìn theo về phía ấy thì quả nhiên nhận ra một bóng đen đang dùng thuật phi thiềm tẩu bích chuyền trên mái lanh lẹ dị thường.

Miêu Thúy Hoa bảo :

- Chắc bọn Lý Tiểu Hoàn. Không ngờ chúng đến sớm thế. Đuổi theo. Mau!

Trước khi đuổi, Thế Ngọc chợt thấy một bóng đen nữa chập chờn trên dãy mái nhà bên hướng tây, bèn gọi :

- Mẫu thân! Dạ hành khách bên hướng tây, nơi nhà kho.

Miêu Thị nói :

- Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc qua hướng đông, hãy thận trọng, chớ ham đòn theo địch ra khỏi trang. Thế Ngọc theo ta!

Thế là bốn người chia thành hai toán đông, tây rượt theo hai bóng đen nọ.

Hai mẹ con Thế Ngọc chuyền qua mấy nóc nhà, chạy sang hướng tây bên phải nhảy xuống đất vì các mái không liên tiếp nữa.

Đến khi chạy quanh co đến khu nhà kho, Miêu thị và Thế Ngọc nhảy lên nóc nhà gần đó nhìn quanh thì dạ hành khách thấy thoáng vừa nãy đã biến mất dạng.

Thế Ngọc tức mình lẩm bẩm :

- Rõ ràng bóng đen chập chờn trên mái nhà kho kia mà chạy đâu mất rồi!

Miêu thị nghi ngờ :

- Chắc con không hoa mắt chớ?

- Rõ ràng, hoa mắt sao được, thưa mẫu thân... À, kia rồi, bên hướng Tây nam.

Chuyến này, Miêu Thúy Hoa cẩn thận nhìn kỹ. Quả nhiên hai bóng đen đang chập chờn trên một mái nhà phía ấy. Miêu thị chạy luôn sang hướng đó, Thế Ngọc theo sau đoạn hậu. Chuyến này, hai mẹ con cùng mừng rỡ vì hai vị dạ hành khách ấy không những không trốn tránh như hai bóng đen hồi nãy mà còn chạy ngược về phía hai người đuổi.

Hai bóng người đó mỗi lúc một rõ rệt. Chúng chạy miết đến bên cây đa cành lá um tùm, biến mất.

Nhận thấy thế, Miêu thị, Thế Ngọc chạy thẳng đến nơi cây đa cổ thụ, dừng chân nhìn khắp tứ phía, nhưng chưa kịp hành động thì, từ hai cành cây lớn, hai người đã cầm đao xả xuống nóc nhà, nhắm đầu hai mẹ con Thế Ngọc bổ mạnh.

Miêu thị, Thế Ngọc quay phắt người lại, hoa đao gạt mạnh.

Bốn lưỡi đao va phải nhau đồng thời tạo nên một tiếng choang chát chúa. Nhưng cả hai cùng thoái bộ nhảy lại phía sau.

Miêu thị vội nói lớn :

- Ngừng tay, người nhà cả mà!

Tiếp theo lời Miêu thị, một người bên kia cũng nói :

- Ủa! Kế mẫu và tam đệ.

Nhận ra Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Thế Ngọc thâu đao lại và la :

- Sao nhị vị đại huynh lại chạy cả ra phía này?

Hiếu Ngọc đáp :

- Dạ hành khách đến phía đông biến đâu mất dạng, ngu huynh nhìn theo thấy bóng người thấp thoáng phía này nên đuổi theo. Chẳng ngờ chém lầm kế mẫu và tam đệ.

Tức mình, Miêu thị cằn nhằn :

- Chẳng lẽ hai bóng đen vừa rồi là yêu ma sao mà biến lẹ như vậy! Chúng ta cùng nhìn thấy một bóng người phía này tất phải có người đó, thật vậy, nó độn thổ hay thăng thiên!...

Nói đến đây, Miêu thị bỗng im bặt, nhìn thẳng ra phía Đông bắc mà rằng :

- Kìa, phải chăng đằng kia có mấy người trên nóc võ sảnh?

Ba anh em Phương gia vội nhìn theo hướng tay của Miêu thị chỉ.

Hiếu Ngọc nói :

- Hình như có hai người.

Mỹ Ngọc cãi :

- Ba người chớ!

Thế Ngọc bảo :

- Hai hay ba cũng đuổi đánh! Cố nhé...

Thế là bốn người rùng rùng chạy qua phía Đông bắc. Thấy động, bầy chó chạy theo sủa vang đánh thức mọi người trong trang trại.

Họ tưởng đạo tặc nhập nội nên hò nhau đốt đèn đuốc, lấy khí giới xô cả ra khỏi nhà, nhốn nháo không biết đuổi theo hướng nào đành chạy dồn cả về sân trước khu đại sảnh.

Phương Đức và lão bộc Lý An cũng từ hậu đường chạy ra xem có gì huyên náo. Vừa lúc ấy Miêu thị cùng Phương gia tam kiệt nhảy từ trên mái nhà xuống.

Phương ông hỏi :

- Bắt được gian tế không? Mấy tên?

Miêu thị đáp :

- Có bóng người nhưng không biết được là mấy tên. Chúng biến ra khỏi trang rồi.

Phương ông nửa tin nửa ngờ :

- Có lý nào lẹ như thế được? Chẳng lẽ chúng chịu vào rồi ra không ư, hiền thê?

Thế Ngọc đáp thay mẫu thân :

- Thưa phụ thân, chắc chắn có gian đạo, mẫu thân và nhị vị huynh trưởng đều trông thấy. Chúng biến hiện như ma trơi!

Phương ông cằn nhằn :

- Hừ, thế mà bọn gia đinh gõ mõ cầm canh không biết gì cả để mà báo động!

Thế Ngọc thưa :

- Phụ thân không nên trách cứ họ. Đây không phải bọn đạo chích tầm thường chuyên đào tường, khoét ngạch mà là dạ hành phi thiềm tẩu bích hữu hạng, qua lại nhẹ nhàng, phảng phất như thần, như quỷ. Bọn trang đinh canh phòng trên vọng lâu sao biết được?- Ô hay! Thế sao mẫu thân con và các con biết đường lên mái nhà truy nã? Bọn Lý Tiểu Hoàn đó chăng?

Miêu Thúy Hoa nói :

- Thiếp nghe động trên mái nhà trung ương nên gọi các con dậy xem sự gì.

Tuy vậy tiếng động ấy rất giả tạo. Thiếp nghi không phải bọn Lý Tiểu Hoàn. Nếu là chúng, cớ sao bỏ đi ngay.

Thế Ngọc hưởng ứng :

- Các dạ hành khách vừa rồi biến hiện thật bất thường chứng tỏ là những nhân vật có nghệ thuật điêu luyện cao siêu, không lẽ lại động mạnh đến thế khi đang tẩu bích phi thiềm. Nếu là các anh hùng Tây Khương thì tất muốn xem sức phòng thủ trong Phương gia thế nào. Từ nay ta cần thận trọng hơn nhiều. Ba anh em con sẽ lãnh nhiệm vụ tuần phòng suốt đêm mới mong có hiệu quả.

Miêu Thúy Hoa nói :

- Mẹ cũng chia nhiệm vụ canh phòng. Bốn mẹ con, mỗi người lãnh một canh là vừa sáng.

Mọi người bàn tán xôn xao một hồi, phân canh tuần tiễu khắp trang trại cẩn mật hơn trước.

... Các dạ hành khách ra khỏi Phương gia trang, truyền trên mấy dãy nhà thấp lụp xụp rồi nhảy xuống đường cái, chạ lẫn trong bóng tối về thẳng đường Thư Minh Kiều.

Đến nơi, họ nhẹ nhàng vượt tường Kỳ Hoa khách điếm, nhảy lên mái, lần vào hành lang thượng lầu êm ru như bóng ma. Người đi trước đẩy nhẹ cánh cửa sổ cuốn, đu tay lên thành cửa vào phòng. Người thứ nhì theo sau đóng cửa cài then lại chặt chẽ.

Vặn ngọn đèn dầu lên như thường, ánh sáng tỏa khắp căn phòng rộng rãi bày trí trang nhã. Người thứ nhất cởi giải trường kiếm, để võ khí đầu giường đoạn ngoảnh đầu lại bảo người thứ nhì :

- Ngu huynh xin có lời khen sư muội khéo tiên đoán rằng vị tất Phương gia trang đã phòng thủ cẩn trọng trong mấy buổi đầu. Phương thái thái và Tam kiệt khinh thường bọn Tây Khương quá đáng và rất có thể lâm nguy.

Hai dạ hành khách đó chính là Song hiệp Lã Mai Nương và Cam Tử Long.

Bỏ thanh Yểm Nhật kiếm xuống đầu giường riêng của nàng, Lã Mai Nương đáp :

- Phương gia không bất cần đâu. Có lẽ họ cho rằng Lý Tiểu Hoàn chưa đến Triệu Khánh nên chưa cẩn trọng lắm đó thôi. Họ tỉnh ngủ đó chứ? Nghe chúng ta khẽ động trên mái là cả bốn người đều biết và lên mái đón tìm ngay.

Cam Tử Long lắc đầu :

- Sư muội dễ dung thứ quá! Chúng ta xua cho bầy khuyển sủa khắp tiền viện, hậu viện bao lâu, đến lúc động thật sự trên đại sảnh họ mới dự đoán có gian tế. Như thế không được!

Đáng lẽ họ phải chia phiên nhau tuần tiễu khắp gia trang mới mong sẵn sàng chống đối bọn Tây Khương. Cao Tấn Trung, Mã Hùng không phải kẻ tầm thường. Hẳn sư muội cũng đồng ý sư huynh về điểm ấy?

- Bởi vậy hành động của chúng ta trong Phương gia trang đêm nay rất hữu ích. Sau buổi động hôm nay, chắc Phương thái thái và anh em Thế Ngọc thận trọng hơn.

Quả như Cam, Lã dự tính, Phương gia trang được phòng bị chu đáo hơn trước.

Nguyên khi đến Triệu Khánh phủ, Mai Nương, Tử Long bàn nhau trọ ở gần võ quán của Lữ Anh Bố để tiện kiểm soát bọn Lý Tiểu Hoàn vì Song hiệp dự đoán thế nào họ cũng đến nhà Anh Bố báo tin và có lẽ sẽ ở luôn tại đó cho tiện hành động.

Cam, Lã bèn vào trọ ở Kỳ Hoa khách điếm tại đường Thư Minh Kiều. Từ phòng trọ trên thượng lầu, Song hiệp có thể trông xế sang võ quán Lữ Anh Bố, kiểm soát kẻ ra người vào rất dễ dàng, thuận tiện.

Hai hôm sau, trong khi Tử Long, Mai Nương đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống góc ngã ba đường thì Lý Tiểu Hoàn và Tây Khương tứ hùng đi kiệu từ bến sông đến võ quán của Lữ Anh Bố.

Năm người vào võ quán và ở luôn trong đó.

Sau khi thảo luận, Song hiệp đồng ý dự đoán rằng nếu quả thật Lý Tiểu Hoàn có ý đánh Phương gia trang thì thế nào nàng cũng hoạt động ban đêm chớ không dám đương nhiên hoạt động ban ngày. Vì vậy, Cam, Lã nẩy ra ý kiến thử xem cách thức phòng bị hiện tại trong trang trại nhà họ Phương như thế nào.

Luôn bốn hôm, Mai Nương. Tử Long thay phiên nhau ngồi sau rèm cửa sổ nhìn sang võ quán Anh Bố rình mò, nhưng không thấy một người nào ra khỏi nhà họ Lữ nên đâm ra nghi ngờ.

Lã Mai Nương nói với Tử Long :

- Quái! Không lẽ bọn Tây Khương đến Triệu Khánh để ở lỳ trong nhà Anh Bố sao? Hay là họ đã thoát khỏi nơi đây bằng lối cửa sau, cửa bên nào đó rồi? Sư huynh tính thế nào?

Suy tính giây lát, Cam Tử Long đáp :

- Không thể lượng đoán được. Đêm nay chúng ta sang thẳng võ quán dò la xem sao?

Mai Nương đồng ý, nàng nói :

- Nếu họ tính toán chuyện gì thì đã họp bàn từ lâu rồi, vị tất chờ tới bây giờ. Nhưng ta cứ qua xem họ còn đó hay không.

Bỗng Mai Nương ngừng bặt, nhìn xuống đường, một mặt giơ tay vẫy Tử Long lúc ấy đang nằm nghỉ trên giường :

- A! Kia rồi, vận áo lẹ lên để theo, sư huynh!

Tử Long vội nhỏm dậy bước lẹ đến bên Mai Nương nhìn theo nàng. Trước cửa võ quán, bọn Lý Tiểu Hoàn năm người vận thường phục đang đứng chuyện trò. Cao Tấn trung chỉ ra phía Tây Hà lộ rồi cả năm người cùng đi theo hướng ấy.

Tử Long vội lấy khăn bịt tóc, vận trường y đoạn xuống lầu. Chàng kín đáo theo dõi năm môn đồ Tây Khương.

Họ đi vòng qua đường nọ phố kia. Tử Long đi lẫn vào những người đi, thận trọng theo xa xa phía sau. Luẩn quẩn mãi, chàng bắt đầu thấy khó chịu nghĩ thầm: “Có lẽ uổng công hôm nay theo bọn ác quái này dạo phố phường!”

Nhưng không, năm người ra khỏi khu thương mại đông đảo và đi về lối dẫn đến gia trang nhà họ Phương. Họ đi vòng từ mé tường bên tả ra đến mặt tiền Phương gia trang nhàn nhã như du khách thường.

Lát sau, chúng nhận xét đã chán, năm môn đồ Tây Khương vào một tửu điếm thuộc khu nhà thấp cách mặt tiền trang trại độ trên trăm bộ.

Cực chẳng đã, Cam Tử Long cũng vào tửu điếm khác uống rượu suông chờ cho đến khi bọn Lý Tiểu Hoàn trở về, chàng mới trả tiền rượu đi theo. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa tửu điếm, chàng chợt nẩy ra ý muốn thăm dò xem Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung, Mã Hùng đã dò la những gì về Phương gia trang. Tử Long bèn sang thẳng tửu điếm nọ. Cũng may trước kia đến thăm Miêu Thúy Hoa, chàng và Lã Mai Nương không vào tiệm ấy bao giờ nên chủ quán không biết chàng là ai.

Ngó chủ quán đang ngồi ở quầy hàng, Tử Long gọi món nhấm và bảo tên tiểu nhị :

- Khát quá, lẹ tay nghe! Uống xong ta còn vào Phương gia trang hỏi bán mấy thuyền gạo.

Nghe nói đến Phương gia trang là nơi quá quen biết, chủ quán hân hoan hỏi chuyện họ Cam :

- Quý khách buôn gạo từ đâu về Triệu Khánh?

- Từ Bình huyện qua, tôi thường buôn đường Quảng Châu, nhưng chuyến này nghe nói đến Phương gia trang nên quyết định bắt mối, nếu buôn bán lời giá, tôi sẽ tiếp tục chở thẳng gạo về đây.

- Chao ơi! Thế thì quan khách không may rồi. Không hiểu ai mách mối bậy với quan khách, chớ tôi biết rằng không bao giờ Phương ông mua gạo ngoài. Họ Phương có nhiều ruộng đất trong địa hạt, hàng năm thừa thóc lúa vẫn bán cho toàn khu này, chẳng lẽ mua gạo ngoài sao?

Tử Long uống hớp rượu, khà một tiếng đoạn nói :

- Chà! Thế thì bực thật. Có lẽ người ta bầy mưu gạt tôi đây!...

Chủ quán lẹ miệng :

- Chẳng cứ gì một mình tiên sinh, hồi nãy có năm người hàng tơ lụa vào bốn điểm hỏi thăm Phương gia trang để bán sỉ mới tức cười chớ! Phương ông là đại thương gia về món tơ lụa, phủ Tiêu Khánh ai mà không biết? Vậy mà có kẻ xúi dại người ta thế đấy.

Cam Tử Long vờ hỏi :

- Toán bốn người đàn ông và một phụ nữ phải không?

- Dạ, chính họ. Tiên sinh cũng quen biết?

Cam Tử Long lắc đầu :

- Tướng mạo họ dữ dằn quá. Nếu tiên sinh không nói là nhà buôn thì thì tôi tưởng họ là những tay mãi võ giang hồ lãng tử.

- Thưa, có thể họ giỏi võ nghệ cho nên trong khi nói chuyện, vị nương tử đứng tuổi có hỏi thăm về tin đồn trong Phương gia trang có những nhân vật võ dõng. Thời buổi này buôn bán xuôi ngược hải hồ nếu không biết nghệ chắc gặp nhiều khó khăn. Phần tôi, cho đó là chuyện thường.

Cam Tử Long vờ vĩnh để thúc đẩy câu chuyện :

- Chà! Biết qua loa vài ba thế võ sao gọi là biết nghề được? Chắc họ cũng chẳng hơn gì chúng tôi!

Ham chuyện và ra vẻ thông thạo, chủ quán phản đối :

- Họ đã hỏi thăm rất nhiều về các nhân vật võ dõng trong Phương gia trang. Chú ý đến những người tài nghệ trong trang, tất họ không phải hạng xoàng. Trong vùng này không ai lạ gì Phương thái thái và ba vị công tử nhà ấy. Họ còn hỏi thăm các vị công tử đi xa đã về rồi hay chưa...

Cam Tử Long ngắt lời :

- Tiên sinh trả lời thế nào?

- Tôi nói là ba công tử mới về, mà họ mới về thật.

Cam Tử Long đổi giọng :

- Việc Phương gia trang can dự chi đến năm người ấy mà hỏi cặn kẽ vậy? Tiên sinh không e rằng họ dò la để giở trò đạo tặc ư?

Chủ quán thản nhiên :

- Trời ơi! Nếu họ hỏi về gia đinh khác, tôi phải dè dặt thật, nhưng đây là Phương gia trang, đạo tặc hết số mới dấn thân vào nơi ấy. Quý khách có nghe nói vụ tiểu anh hùng người Quảng Đông đả lôi đài ở Hàng Châu năm ngoái không?

Cam Tử Long cười thầm :

- Không. Thế sao?

Chủ quán trịnh trọng nhìn Tử Long hồi lâu như cố ý để người nghe phải nóng ruột. Mãi sau mới ra vẻ mình là người thạo thiên hạ sự, chậm rãi mà rằng :

- Vị tiểu anh hùng ấy chính là Phương gia tam đệ công tử, mỹ danh Thế Ngọc. Quý khách coi, đạo tặc vào Phương gia trang tôi chắc chắn chúng sẽ không còn lối ra.

Dứt lời, chủ quán chăm chú nhìn Tử Long, chờ phản ứng về tin tức mới lạ của mình, nhưng y hoàn toàn thất vọng khi thấy Cam Tử Long chỉ ừ hừ cho qua chuyện rồi lờ hẳn không hỏi ha gì thêm nữa.

Chàng đăm nhìn thẳng ra phía cổng Phương gia trang nhắp thêm ngụm rượu, đoạn trả tiền đi thẳng.

Chủ quán lẩm bẩm nhìn theo :

- Hừ! Người đâu mà kỳ dị! Lúc nói lúc hỏi như khướu, lúc lầm lì khó thương quá! Câu chuyện lôi đài hay đến thế mà không biết thưởng thức! Ngu tệ!...

Tức mình chủ quán lững thững vào nhà trong, nhưng chợt nghĩ thầm: “Ủa, hay chính y là tên đại đạo?”

Nghĩ đoạn, chủ quán rảo cẳng ra cửa quán nhìn theo Tử Long, xem đi lối nào, nhưng họ Cam đã mất dạng. Chủ quán mắng theo :

- Đồ quỷ! Ma bắt cho rồi!... Ờ ta phải qua bên trang trại báo tin này mới được. Âu cũng là việc nên làm và nhân dịp gây thêm cảm tình. Sống trên đời phải có lân bang lối xóm chớ!

Không do dự, chủ quán gọi vợ ra trông tiệm, vớ lấy chiếc mũ quả dưa đội lên đầu, xốc áo và lững thững đi ra cửa.

Vừa đi được mấy bước thì bà nội trợ cao lớn, phì nộn cất tiếng the thé gọi giật lại :

- Này đi đâu mà vội vàng thế? Quốc gia thì có chúa, gia đình thì phải có... đàn bà chớ! Bộ cứ đàng hoàng kêu người ta ra quầy hàng rồi điềm nhiên nón, áo chỉnh tề đi... xuống như thế hay sao?

Bị câu gọi bất ngờ như thiên lôi lướt bên tai, chủ quán giật bắn người lên, vội vàng trở bước đấu dịu :

- Trần đất quỷ thần ơi, làm chi om sòm vậy! Người ta qua Phương gia có việc cần kíp mà! Đi đâu giờ này nữa mà la lối!

Mụ chủ quán càng khó chịu, mặt đỏ ửng sang tím lịm :

- Có việc chi qua Phương gia, hãy giải thích rõ ràng tôi nghe thử nào, và đừng ỡm ờ, gái già này không dễ tin đâu nhé! Ấp úng nói không trôi đừng trách kẻ này... nặng tay nghe?

Chủ quán tái mặt :

- Trời ơi! Công chuyện nguy hiểm tầy trời không cho người ta đỡ ngay cho được việc, còn... nhõng nhẽo mãi.

Dứt lời, chủ quán đưa mắt nhìn mấy tên tiểu nhị để sĩ diện, làm oai nhưng cái oai ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan tánh trước câu quát đinh tai của mụ chủ :

- Bộ gái này thèm nhõng nhẽo ư? Thử nhìn kỹ cái mặt này xem có nhõng nhẽo không?

Lão chủ quán đấu dịu :

- Không nhõng nhẽo thì... la lối chớ sao? Thứ nào cũng một nghĩa như nhau mà? Người ta sang Phương gia trang để nói về một vụ đạo tặc cơ mật tối ư cần kíp. Lôi thôi mãi.

Muốn biết hãy vô nhà trong, người ta... tường trình cho mà nghe.

Mụ chủ nói :

- Được lắm, không nói lôi thôi. Nếu qua thăm Phương ông thì cứ đi, nhưng cấm không được lấm lét nhìn con a hoàn thường sang đây ăn tô mì đó, nghen? Luôn tiện hỏi vay thêm Phương ông ít nhiều để sửa sang cửa tiệm cho thêm phần mỹ quan nhé!

Rũ áo, dậm chân đi thẳng, chừng đến quá nửa đường chủ quán mới hoàn hồn, ngoái đầu lại tiệm nhà, đưa tay tả vuốt râu cằm lưa thưa cho vểnh trở ra, lượm vợ, lẩm bẩm mắng :

- Đàn bà chi mà đã ác lại nhiều lời thế, không sợ sau này thành... ác phụ hay sao! Đi đâu chút xíu cũng mè nheo, tưởng như là trai tơ... nhiều lắm ấy! Khỉ ơi là khỉ!...

Vừa đi vừa tấm tức, bất chợt đã đến trang môn, chủ quán hỏi gia nhân canh cổng :

- Phương gia chủ có nhà không?

- Thưa có, mời Nhiêu tiên sinh vào thẳng đại sảnh, người quen cả mà!

Họ Nhiêu sửa sang lại y phục tề chỉnh, đoạn xốc vạt áo trường y bước vào trong trang, vừa đi được một quãng ngắn thì gặp ả a hoàn quen thuộc.

Nhiêu chủ quán toe toét :

- Chào nương tử, sao độ này không qua tiệm... ăn mì?

A hoàn nguýt dài :

- Tôi chịu thôi. Ăn thì phải trả tiền mà còn có ngày... ăn cả đêm là khác! Tiên sinh muốn hỏi ai?

Họ Nhiêu cười tít mắt lại, toàn thân rung rinh :

- Tôi xin yết kiến Trang chủ, cô nương dẫn đường cho tôi theo kẻo... lạc.

- Quen quá rồi mà, vẽ chuyện dẫn đường làm chi!...

Dứt lời, a hoàn ngây nguẩy đi thẳng. Nhiêu chủ quán suýt xoa tiếc rẻ, nhìn theo mãi mới đi thẳng vào đại sảnh.

Vợ chồng Phương Đức và ba anh em Thế Ngọc đang quây quần hỏi chuyện, thấy chủ quán Nhiêu Thọ vào thì đứng cả lên. Nhiêu Thọ khúm núm chào.

Phương ông niềm nở mời ngồi :

- Nhiêu tiên sinh qua thăm chắc phải có sự lạ rồi.

Nhiêu Thọ đưa tay lên gãi gáy :

- Dạ, quả có thế. Thưa... có lẽ nguy hiểm lắm...

Miêu Thúy Hoa và ba con trai nhìn nhau mỉm cười, cáo lui vào nhà trong toan để mặc Phương ông tiếp chủ quán, nhưng Nhiêu Thọ vội ngăn lại :

- Thái thái và các công tử đừng vội đi. Việc mà tôi sắp nói đây liên can đến thái thái và công tử.

Thấy chủ quán nhiều sự, Phương Hiếu Ngọc nóng ruột hỏi :

- Chuyện chi nguy hiểm và liên can đến chúng tôi, Nhiêu tiên sinh?

Nhiêu Thọ bèn thuật lại câu chuyện mấy người hỏi thăm hồi nãy vì nhất định quy tội cho người sau cùng là tên gian đạo nguy hiểm.

Hiểu ngầm là việc gì, Miêu Thúy Hoa đưa mắt ra hiệu cho anh em Thế Ngọc im lặng và bảo Nhiêu Thọ :

- Cám ơn tiên sinh mách chuyện, nếu chúng trở lại lần nữa xin báo ngay cho chúng tôi hay.

Thấy được việc rồi, Nhiêu Thọ cáo từ ra về.

Chờ chủ quán đi khỏi, Phương ông lo lắng hỏi vợ con :

- Nhiêu Thọ líu ríu nói gì vậy? Nào tơ lụa, nào gạo thóc lại thêm sáu người nào gian đạo, nào nguy hiểm... Gã đưa chuyện chi thế?

Miêu Thúy Hoa đáp :

- Nhiêu chủ quán nói ấp úng, phu quân không nghe ra là phải. Nguyên do có mấy người đến tiệm y uống rượu hỏi chuyện Phương gia trang nên y ngờ là gian tế, qua đây mách cho ta đề phòng, có thế thôi.

Phương ông cau mặt :

- Theo ý tôi, chúng là nội bọn Lý Tiểu Hoàn, lẽ nào hiền thê không suy luận ra?

Thiệt tình Miêu Thúy Hoa không muốn để chồng lo buồn mãi về câu chuyện thù hằn, nay biết tránh cũng không được, nàng đành nói :

- Thiếp không chắc là bọn chúng nên không dám quả quyết.

Phương ông ôn tồn :

- Giặc đến thì đánh, không có chi phải giấu diếm lo ngại. Điều quan trọng hơn hết là bốn mẹ con đã thảo hoạch mưu kế nghinh chiến chưa? Theo như tôi hiểu biết thì bọn phò tá Lý Tiểu Hoàn bản lãnh cao siêu, mạnh hơn các người chớ gì? Vậy ta nên dùng mưu đối phó. Chúng xâm nhập đất lạ, ta hãy áp dụng kế phục binh. Dù ta không thắng, chúng cũng không làm nổi chi mình. Hiền thê nghĩ sao?

- Dạ, mẹ con thiếp đã bàn luận, phân công phòng thủ và áp dụng mưu kế đó. Thiếp ngờ rằng nay Lý Tiểu Hoàn và đồng bọn sẽ khởi sự, phu quân hãy an tâm ở trong nhà và mặc mẹ con thiếp đối phó.

Phương ông cương quyết :

- Ta không sợ đâu! Mẹ con ngươi đừng lo và cố gắng chống đánh...

* * * * *

Nói về Cam Tử Long từ tửu điếm Nhiêu Thọ về một mạch đến quán trọ.

Lã Mai Nương ngồi bên cửa sổ hỏi :

- Sư huynh đi đâu về trễ thế? Năm môn đồ Tây Khương về võ quán Anh Bố được một lúc khá lâu rồi.

Cam Tử Long thuật lại chuyện chàng theo dõi nội bọn Tiểu Hoàn và câu chuyện tại tửu điếm Nhiêu Thọ cho nàng nghe.

Mai Nương đẩy ghế đứng dậy :

- Nếu vậy, ta nên dùng bữa sớm đi còn nghỉ ngơi. Chắc đêm nay hữu sự. Bây giờ cũng chiều rồi.

Đêm hôm ấy, sang đầu canh hai, trong phòng trọ của Cam, Lã đèn tắt tối om, nhưng hai người núp sau rèm cửa sổ, chăm chú quan sát bên võ quán Anh Bố.

Quả nhiên, chỉ nội một khắc canh sau, năm bóng đen lần lượt xuất hiện trên mái võ quán như năm bóng ma Cam Tử Long nói :

- Bọn chúng ba tên sử dụng đoản khí, hai tên dùng giáo thì phải?

- Đúng là giáo rồi. Sư huynh không nhớ Lã Tứ Nương đại sư có lần dạy rằng Tây Khương phải chuyên giáo pháp Kim Xà? Trông dáng hai người cầm giáo, sư huynh có nhận ra ai không?

- Cao Tấn Trung và...

Mai Nương nói tiếp :

- Tên đứng đầu là Mã Hùng. Hừ! Đêm nay ta có việc thử xem giáo pháp Kim Xà lợi hại dường nào!...

Trời quang đãng không vẩn lấy một đợt mây, muôn vạn vì tinh tý lấp lánh trong không trung, bóng năm môn đồ Tây Khương nổi rõ rệt trên nóc võ quán. Họ lần lượt chuyển xuống dãy nhà thấp hơn, chạy nối đuôi nhau ra khỏi đường Thư Minh Kiều.

Song hiệp Mai Nương, Tử Long đai nịt dạ hành gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, vượt cửa sổ ra ngoài hành lang nhìn theo. Trong khi Tử Long khép cánh cửa sổ lại, Lã Mai Nương bảo nhỏ :

- Cao Tấn Trung dẫn đầu, Mã Hùng đoạn hậu, Lý Tiểu Hoàn đi trung ương. Có lẽ Cao, Mã điều khiển trận đánh này chăng?

- Dĩ nhiên Lý Tiểu Hoàn phải nhường quyền điều khiển trận đánh cho hai người ấy. Tuy ta chưa được biết tài sức hai người cùng đi với Cao Tấn Trung, Mã Hùng (chỉ Bạch Dũng, Phương Thất) nhưng căn cứ vào cách xếp đặt hành động chúng đêm nay thì đủ luận rằng hai người ấy không đồng mức với Cao, Mã.

Mai Nương nói :

- Dù không đồng mức cao đồ, nhưng Bạch Mi lão sư đã phái họ cùng đi với nhau tất không phải hạng thường. Ít nhất cũng phải cấp dưới. Nào theo chứ, sư huynh?

- Mời sư muội mở đường, ngu huynh sẵn sàng rồi.

Vượt lan can hành lang, Song hiệp băng mình xuống mái, chuyền xuống tường hoa vả xuống mặt đường.

Hai người chạy sát bên tường lẫn mình trong bóng tối, theo bọn Cao Tấn Trung. Hai toán, kẻ trước, người sau cách nhau quãng khá xa.

Ra tới đầu đường Thư Minh có cây thạch kiều, năm môn đồ Tây Khương chuyền xuống đường rồi lên cầu.

Giữa lúc ấy, từ phía đầu bên kia, có hai người khoác tay nhau chệnh choạng đi ngược lên cầu. Họ vừa đi vừa líu lo ríu lưỡi hát không thành câu.

Tới giữa cầu thì bên ngược chiều gặp nhau. Bọn Cao Tấn Trung chạy vùn vụt trên mặt cầu như năm luồng gió mạnh khiến hai anh chàng say rượu nọ phát hoảng, dìu nhau khật khưỡng chạy xuống dốc thạch kiều.

Một anh líu lưỡi nói :

- Gớm... gớm khiếp! Lũ... lũ ma... ma nào vừa... vừa bay qua... qua cầu thế... hả... hả Tiểu Tam?

Người thứ hai say không kém, trả lời :

- Nói... nói cần nào!... Đâu... đâu phải... ma? Cái... cái gì đấy... chứ! Hay... hay là... là gió... gió lốc? Thôi... thôi về đi... hay là... là nhậu nữa... hả... hả Lão Nhị?

Núp sau gốc cây đầu thạch kiều, Song hiệp nhận ra đó là hai ông ma men, nên không cần thận trọng liền cầm tay nhau phi hành lên cầu đuổi theo bọn môn đồ Tây Khương.

Một lần nữa, hai bợm nhậu phát hoảng, hè nhau chạy nhưng chân mềm nhũn thành thử cả hai vấp phải nhau, lăn kềnh ra mặt đường.

Qua thạch kiều, Mai Nương, Tử Long thấy bóng năm người còn thoáng gần hòa mình trong tối ở xa xa phía trước. Nhưng cùng lúc ấy, bọn Cao Tấn Trung bỏ mặt đường, nhảy lên nóc nhà chuyền lần vào phía trong.

Sợ mất hút đối phương, Song hiệp phi thân luôn lên nóc dãy nhà kế bên đường nhìn theo, Mai Nương theo hướng bọn Cao Tấn Trung mà rằng :

- Họ chuyển băng qua xóm nhà này để tránh đường vòng. Theo luôn sư huynh!

Dứt lời, nàng băng mình vùn vụt chạy trước, Tử Long chạy đoạn hậu cách chừng hai sải tay.

Ra khỏi khóm nhà đông đảo, năm môn đồ Tây Khương lại chuyền xuống đường. Lần này, họ chạy thẳng ru hướng Tây nhắm nẻo Phương gia trang, thỉnh thoảng cả năm cùng ngừng bước nhìn quanh quan sát rồi mới tiếp tục chạy tiếp.

Song hiệp theo sau cánh chừng ba mươi trượng. Mỗi lần toán người phía trước ngừng chạy quan sát, Mai Nương, Tử Long lại ngồi thụp xuống hoặc núp sau các thân cây để tránh tầm mắt nghịch. Không mấy chốc Phương gia trang đã hiện lù lù trước mặt.

Bọn Cao Tấn Trung tụ cả lại dưới một gốc đa lớn, cành lá um tùm xòe ra chung quanh như chiếc tán khổng lồ.

Từ gốc đa vào đến chặng đường phía tả Phương gia trang còn cách đến mươi trượng.

Cao Tấn Trung nói :

- Quan sát ban chiều, phía này trống trơn hơn cả. Bây giờ từng người một chạy vào sát chân tường, sau đó ai nấy đều theo tôi nhập trang.

Nên nhớ, đây là một trận đánh báo thù chớ không phải một vụ ám sát. Đến ban đêm cốt ý cho địch thủ bị thách chiến bất ngờ, hoang mang do đó ta có lợi thế.

Chừng nào vào tới khu trung ương, ta sẽ kêu đích danh Miêu Thúy Hoa, Phương Thế Ngọc ra hỏi tội. Nếu thật lão chủ quán ban chiều nói đúng, đối phương tổng cộng có bốn người. Tuy vậy, ta phải tĩnh trí phòng bị lỡ mắc phục binh.

Chuyến này mà không thành công thì khó lòng tạo nổi một cơ hội khác nữa, tôi mong rằng ai nấy đều rán sức cho khỏi mang tiếng hữu công vô ích. Đánh bất ngờ đêm nay, chắc mẹ con Thế Ngọc hết đường mong người cứu trợ.

Lý Tiểu Hoàn nói :

- Tôi dành phần đánh Miêu Thúy Hoa. Chừng nào thúc thúc quần cho Phương Thế Ngọc mệt rồi, xin nhường nó lại cho tôi. Đích tay moi gan tên tiểu tử ấy tôi mới hả dạ về trận Vô Địch đài năm ngoái.

Cao Tấn Trung ra lệnh :

- Trong trường hợp cấp bách, nếu cần được phép dùng ám khí. Bây giờ, Mã sư đệ tiến bước đến chân tường. Canh ba sắp điểm rồi.

Tức thì Mã Hùng vác giáo chạy như biến đến giáp tường hoa Phương gia trang. Sau đến Bạch Dũng, Phương Thất, Lý Tiểu Hoàn và cuối cùng Cao Tấn Trung, người nào cũng võ khí tuốt trần.

Đứng sát lưng vào chân tường cao hơn trượng, năm người nghe ngóng giây lát, Cao Tấn Trung ra hiệu cho mọi người theo mình, đoạn phi thân lên mặt tường nhẹ nhàng như én liệng. Mã, Phương, Bạch, Lý nhảy theo sau.

Cao Tấn Trung nói nhỏ :

- Xuống. Nhảy ra xa, lỡ chân tường có đào hào.

Năm người cùng chuyền xuống đất, nhập trang. Ngồi thụp xuống cỏ, nghe ngóng không thấy gì lạ, Cao Tấn Trung chỉ lên mái dãy nhà ngang cách đó chừng bốn trượng, rồi thoăn thoắt đi tiên phong tiến đến gần dãy nhà, phi lên mái. Đồng bọn bốn người theo sát và cùng nằm úp dọc theo sườn mái.

Toàn khu trang trại tối om yên lặng,không một tiếng chó sủa, không một ánh đèn le lói, màn đêm bao trùm muôn vật.

Yên trí, năm người chạy theo nóc mái hết dãy nhà, chuyền vào khu trung ương núp sau ngọn giả sơn cực lớn.

Cao Tấn Trung vẫy mọi người theo mình, nhảy lên nóc mái lục lăng đình gần đó cho tiện quan sát.

Trong cảnh yên lặng khác thường ấy, năm người cùng có cảm giác khó chịu mà không một ai hé lời. Sau cùng,Lý Tiểu Hoàn nóng ruột, ghé tai Mã Hùng mà rằng :

- Sự yên lặng này kỳ quá. Tôi có cảm thấy như có nhiều cặp mắt bí mật theo dõi chúng ta.

Mã Hùng im lìm, mắt trợn trừng trừng dữ tợn, phản chiếu ánh sao đêm. Phương Thất, Bạch Dũng khó chịu nhìn nhau, rồi lại nhìn khắp chung quanh như muốn cố dùng cặp mắt hữu luyện thâu suốt mọi vật trong đêm tối mịt mù.

Cao Tấn Trung thì thào bên tai Lý Tiểu Hoàn :

- Có sự gì khác thường thật. Có lẽ đối phương phòng thủ chặt chẽ, nhưng cần chi? Ta đến đây thách đấu giữa đêm khuya...

Họ Cao chưa dứt lời thì một vật gì rớt, đánh cộp một tiếng xuống mái nhà trung ương.

Giữa đêm khuya yên lặng, tiếng động ấy vang lên khá mạnh và có hiệu lực, khiến cả năm người đang nằm sấp trên mái lục lăng đình, đều giựt mình đánh thót một cái. Họ còn khó chịu hơn nữa là vật đó, sau khi rớt xuống mái, còn lăn lốc cốc trên ngói như muốn đánh thức, khua các người trong trang trở dậy...

Theo sau các môn đồ Tây Khương, Mai Nương, Tử Long vượt tường vào Phương gia trang, nhưng chuyến này đi ngược chiều với bọn Cao Tấn Trung. Thuộc đường trong trang, hai người vòng lối sau sang mé bên hữu, đoạn leo lên cành cây hòe lớn, núp sau khóm lá quan sát ngay gần mái đại sảnh.

Lúc, Cao, Mã, Bạch, Phương, Lý phi thân lên nóc lục lăng đình, Song hiệp trông thấy rõ ràng.

Mai Nương bảo Tử Long :

- Hình như Phương gia trang có phòng bị. Tình hình khác hẳn đêm nọ, toàn trang tối om và rờn rợn thế nào ấy. Bọn Cao Tấn Trung có lẽ cũng cảm thấy thế nên nằm lì trên mái đình nghe ngóng. Chúng mưu đồ gì đây?

Cam Tử Long suy nghĩ giây lát :

- Vào trong nhà thì vị tất đã vào nỗi, ngu huynh chỉ dự đoán chúng đột nhập khai chiến ban đêm để lung lạc tinh thần Phương thái thái và anh em Thế Ngọc.

Mai Nương ngửng đầu nhìn lên ngọn cây hòe, đoạn nói :

- Lực lượng Phương già yếu hơn đủ mọi phương diện, can chi nhiều sự bày trò đánh đêm, nếu chúng không chủ ý ám sát đối phương để trả thù một cách rùng rợn hơn và tránh luôn mọi phiền toái về sau?

- Không thế đâu! Họ đánh đêm để tránh mọi can thiệp bất ngờ như hôm ở Kim Môn điếm. Tránh cũng chẳng được mà!

- Anh em ta giúp họ Phương thật, nhưng cũng không nên mặc tình họ sát hại thêm môn đồ của Tây Khương, có thế mới thực hành đúng nguyên tắc của sự phụ chúng ta. Trong tình trạng này, các nhân vật Phương gia dám núp trong nhà và phát tên hạ thủ địch. Đó là một hành động nên ngăn cản. Để tiểu muội thử coi.

Mai Nương lấy trong túi 'Bách bảo một viên đá, liệng thẳng xuống giữa mái đại sảnh cốt ý xem phản ứng của đôi bên ra sao.

Chính viên đá ấy đã khiến bọn Cao Tấn Trung giựt mình, biết hình tích đã bại lộ, năm người sẵn sàng đối phó.

Bỗng nhiên, ở phía dưới, một bầy chó được thả từ đâu rầm rộ chạy ra sân rộng, gầm gừ sục sạo khắp mọi chỗ.

Chúng chạy vòng quanh khu giả sơn đánh hơi từ đó xô tới lục lăng đình, chõ mũi lên mái sủa ầm ĩ.

Tức mình, Mã Hùng rút luôn hai ngọn phi tiêu gài ở đai đeo tréo trước ngực, nhắm hai con chó đầu đàn liên tiếp phóng nhanh.

Trúng thương, hai con vật tinh khôn ấy kêu vội bỏ chạy, thành thử tả đoàn cùng chạy theo.

Giữa lúc ấy, từ trên mái nhà trung ương, một bóng đen xuất hiện chạy vùn vụt tới đầu mái, trông sang mái lục lăng đình, quát :

- Gian đạo! Các người bị bao vây rồi, không xuống chịu trói còn chờ chi nữa?

Không cần dè dặt nữa, Cao Tấn Trung ra hiệu cho Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng ở nguyên lại chỗ, đoạn cùng Lý Tiểu Hoàn nhảy thẳng xuống sân, đứng xây lưng vào nhau, quan sát tứ bề.

Lý Tiểu Hoàn lên tiếng :

- Người nào đó hãy xuống đây cùng ta đấu trăm hiệp chơi!

Người trên mái nhà cười khanh khách :

- Lý Tiểu Hoàn! Ta cứ ngỡ là ai. Đêm hôm, mi bắt chước phường đạo chích nhập trang trại ta toan tính chi đây?

Lần này, Tiểu Hoàn nhận ra tiếng Miêu Thúy Hoa nên bừng bừng nổi giận :

- Thúy Hoa! Đã nhận ra ta, mẹ con ngươi liệu tự trói nạp mạng, mau! Chớ để chúng ta phải ra tay!

Nghe Tiểu Hoàn phách lối đáng ghét, Miêu Thúy Hoa - vì người đứng trên mái sảnh chính là nàng - mỉa mai :

- Tại Hàng Châu, mẹ con ta còn chẳng biết sợ mi, nữa giờ đây mi tự dẫn thân đến miệng hùm? Bộ mi không còn trí nhớ nên quên trận chạy bán sanh, bán tử mới đây ở Kim Môn điếm rồi chăng? Coi đây!

Dứt lời, Miêu Thúy Hoa nhảy lạng người xuống sân...

Lần này, Cao Tấn Trung mới biết mặt họ Miêu, nàng cùng trạc tuổi và cũng hùng dũng như Lý Tiểu Hoàn nên khen thầm.

Chân vừa chạm đất, Thúy Hoa múa đôi song đao đánh liền. Tiểu Hoàn ung dung hoa đơn đao đánh lại. Hai nữ môn đồ Tây Khương, Thiếu Lâm giáp chiến dữ dội.

Ba thanh đao nào đánh, nào gạt, va chạm kêu xoang xoảng rợn người. Hai nữ tướng hầm hè, giao chiến kịch liệt không khác chi hai con hùm cái. Một bên quyết báo thù cho cha, chồng, một bên quyết tự vệ.

Đấu thủ nào cũng hăng hái, hùng hổ muốn dành phần thắng.

Chuyến này, Miêu Thúy Hoa không nhân nhượng như thời kỳ ở Hàng Châu nữa. Nàng cần phải thắng một kẻ cố chấp, coi mẹ con nàng là kẻ thù bất cộng đái thiên, thắng để bảo vệ an ninh cho nàng và gia đình thân quyến của nàng...

Ngay từ khi Miêu, Lý hai nữ tướng chưa khởi chiến, trong trang đã đánh mõ báo động, tráng đinh cầm khí giới, bật lửa đốt đuốc sáng trưng từ mọi phía kéo tới bao vây quanh sân.

Cao Tấn Trung cầm ngang cây giáo sắt Kim Xà áp trận phòng vệ Lý Tiểu Hoàn. Chàng phân vân không hiểu vì lý do gì ba anh em Phương Thế Ngọc vắng mặt đêm nay. Chúng ở Quảng Châu chưa về? Về rồi nhưng phục binh trong trang? Hay chúng mưu tính gì đây?

Không dự đoán được, Tấn Trung đành thận trọng đề phòng bất trắc.

Tạch!... Tiếng dây cung khô khan nghe rõ mồn một. Lẹ như cắt Tấn Trung ngồi thụp xuống vừa tránh đúng lúc mũi tên từ một cửa nào đó trên căn nhà lớn do kẻ bí mật nào đã phát ra. Mũi tên bắn trượt cắm phập vào một cây cảnh trên hòn giả sơn.

Đứng phắt dậy, Tấn Trung nhìn lên hành lang chưa kịp nhận xét thì mũi tên thứ nhì đã nhắm cổ họng chàng bay vút tới.

Tấn Trung hoa đốc giáo gạt bắn mũi tên vọt đi xa.

Nổi giận đùng đùng :

- Tên cẩu tặc nào hèn mạt dùng cung tên ám toán? Cao lão gia có sợ đâu! Nếu là hảo hán hãy ra đây thử sức coi?

Một tiếng thét vang nổi dậy, một bóng người từ trên mái đại sảnh nhảy xuống sân :

- Phương Thế Ngọc tới đây!

Cao Tấn Trung nhảy vọt sang bên tránh ngọn Hồng côn nguy hiểm, dũng mãnh vụt xuống đỉnh đầu, đoạn xiên thẳng mũi giáo thép sáng loáng vào ngực đối phương theo thế Bạch Xà Tiến Động.

Đảo dốc côn, Thế Ngọc gạt bắn ngọn giáo địch sang bên, đồng thời quật chéo sang bên một côn vào sườn địch. Đó là thế Thần Đồng Đá Hổ.

Tấn Trung dùng đốc giáo đánh bật ngọn côn sang bên, tiện tay xóc luôn một mũi giáo vào bụng đối phương theo thế Thanh Long Điểm Thủy cực kỳ lợi hại.

Vốn biết Cao Tấn Trung bản lãnh rất cao siêu và dũng mãnh, Thế Ngọc giao đấu thận trọng, dù chẳng thắng thì cũng cầm cự được lâu. Chàng cố ý dồn Cao Tấn Trung xây lưng vào phía đại sảnh, nhưng họ Cao tinh khôn tránh được lối dần chiến ấy ngay.

Bỗng Thế Ngọc chống côn nhảy vút ra khỏi vòng chiến. Tấn Trung toan theo đánh thì vừa lúc một mũi tên nữa nhắm màng tang chàng bay tới. Gạt bắn mũi tên đi xa, Tấn Trung chỉ mặt Thế Ngọc mắng lớn :

- Ta đâu có sợ cái trò bắn sau lưng? Coi đây.

Dứt lời, Tấn Trung lia luôn một đốc giáo ngang mắt cá chân địch. Thế Ngọc nhảy vút lên cao tránh đòn tảo địa, nhưng bị luôn đối phương đâm liên tiếp mũi giáo vào yết hầu.

Hai thế đánh dồn dập, liên tiếp cực kỳ lợi hại, Thế Ngọc dùng toàn lực đành bật giáo địch sang bên và nhập nội xáp chiến dữ dội.

Tấn Trung khen thầm tiểu anh hùng tài sức rất đồng đều. Chàng nhận ra ngọn côn của Thế Ngọc bằng gỗ lên nước bóng loáng màu đỏ sẫm, nên dùng lực quật mạnh giáo sắt nhiều lần vào cây côn địch, cố ý làm cho địch thủ phải chùng tay, không ngờ Thế Ngọc sử dụng cây Hồng côn bằng gỗ Thiết Mộc (gỗ chai) rất tài tình, mạnh mẽ.

Hai môn võ khí va chạm vào nhau chí chát y hệt hai thứ bằng sắt. Việc Thế Ngọc chống trả rất hiệu lực này khiến Cao Tấn Trung ngạc nhiên hết sức.

Tự xét mình không phải địch thủ của Tấn Trung, Thế Ngọc giao chiến cực kỳ thận trọng, rút kinh nghiệm ở trận Kim Môn điếm bên Quảng Châu.

Đứng trên mái lục lăng đình, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng quan sát trận chiến thấy Lý Tiểu Hoàn đấu ngang tay với Miêu Thúy Hoa. Riêng Phương Thế Ngọc, bản lãnh chưa đạt tới mức cao siêu, kém Cao Tấn Trung, nhưng trận đấu mới khởi chưa được bao lâu, Thế Ngọc giao chiến rất cẩn thận không phí sức, nên tiểu anh hùng chưa đến nỗi kém sút mà còn cầm cự được lâu hơn thế nữa.

Tuy bản lãnh trội hơn đối phương, Cao Tấn Trung vừa giao chiến vừa phải chú ý phòng bị ám tiễn, nên không hoạt động được như ý muốn. Mã Hùng biết vậy bèn bảo Bạch Dũng phong đao dồn Thế Ngọc vào tình trạng khó khăn để đối lại với ám tiễn của địch.

Về ngón phóng đao, Bạch Dũng cũng lợi hại không kém gì môn phi tiêu của Mã Hùng nên mừng rỡ trổ nghề luôn. Chờ lúc Thế Ngọc mải gạt ngọn giáo của Tấn Trung, Bạch Dũng bèn nhắm vai hữu y phóng mạnh một mũi Liễu Diệp đao

Vừa hay lúc đó, Phương Mỹ Ngọc đứng trên hành lang thấy kịp la lớn :

- Tam đệ coi chừng ám khí!...

Vốn biết kẻ địch đứng cả trên mái đình, Thế Ngọc vẫn chủ tâm đề phòng. Chợt nghe Mai Nương la, tinh ý hiểu ngay nên thoái luôn hai bộ hất ngược ngọn Hồng côn gạt văng mũi phi đao bắn đi rất xa.

Lãnh nhiệm vụ đứng trong nhà vừa bảo vệ Phương ông vừa bắn tên, Phương Hiếu Ngọc thấy vậy, liền nhằm bọn ba người cùng đứng trên mái đình, bắn luôn hai phát tên.

Không kém, Bạch Dũng, Phương Thất hoa đao gạt tên rớt lẻ tẻ xuống sân.

Tức mình, Mã Hùng không chờ nữa, ra hiệu cho hai sự đệ theo mình nhảy ào xuống sân xung trận.

Bạch Dũng giúp Lý Tiểu Hoàn đàn áp Miêu Thúy Hoa còn Phương Thất, thì nhảy xổ vào toan đánh Thế Ngọc nhưng bị Mỹ Ngọc nhảy tới chận lại, gây thành một nhóm thứ ba cực kỳ dữ dội.

Kẻ tám lượng, người nửa cân, Mỹ Ngọc, Phương Thất đấu ngang tay, hai thanh đơn đao xoắn lấy nhau, chập chờn giao đấu kịch liệt.

Đứng trong nhà quan sát, Phương ông thấy đối phương tiếp sức thì sợ hãi cuống chuồng giục Hiếu Ngọc :

- Ra tiếp tay kế mẫu ngay, kẻo nguy bây giờ!

Quả vậy, lúc ấy Miêu Thúy Hoa vừa đánh vừa lùi quanh sân. Nàng đấu ngang sức với Lý Tiểu Hoàn, nay phải gánh luôn Bạch Dũng bản lãnh còn hơn cả Tiểu Hoàn thì nàng chống trả sao lại? Giàu kinh nghiệm, Thúy Hoa đành bỏ thế công, chuyển sang thế thủ lùi dần cho đỡ mất sức.

Trong tình trạng ấy, Hiếu Ngọc không biết xoay xở ra sao hơn nữa, chàng dương cung nhằm Bạch Dũng bắn luôn hai phát liên tiếp.

Lợi hại, Bạch Dũng gạt được cả hai mũi ám tiễn ấy.

Phương ông càng cuống cuồng giục Hiếu Ngọc xung trận. Tức thì Phương đại lang, bỏ cung tên, cầm thương nhảy ra sân đuổi đánh Bạch Dũng, nhưng đâu có lẽ dễ dàng như thế được? Chàng bị Mã Hùng hoa giáo Kim Xà chặn luôn :

- Người là tên sử dụng ám tiễn phải không? Coi ta lấy mạng ngươi đây! Hôm ở Kim Môn điếm gần chết mà chưa biết sợ ư?

Lầm lì, Hiếu Ngọc xả luôn một mũi Mai Hoa thương vào yết hầu kẻ địch. Mã Hùng uyển chuyển đưa cán giáo gạt mạnh đồng thời quật luôn đầu giáo vào ngang mặt Phương Hiếu Ngọc.

Thế là, một bên năm người, một bên bốn hỗn chiến dữ dội. Khí giới va chạm chí chát nảy lửa, làn đao, ánh giáo rít lên như gió giựt mưa rào.

Trận giao tranh hỗn loạn lúc này diễn ra trong mức độ cao nhất.

Bọn trang đinh cầm võ khí đứng ngoài muốn vào giúp chủ nhân nhưng hoa mắt không còn biết lối nào mà tiến, vì cuộc giao đấu của chín nhân vật luôn luôn biến chuyển ồ ạt, khiến chúng rợn tóc gáy đành thúc thủ.

Mấy tên liều mạng nhất xông bừa vào, chưa trổ được miếng nghề nào thì đã bị năm môn đồ Tây Khương đánh trúng tử thương lăn kềnh ra sân rên la ầm ĩ.

Miêu Thúy Hoa và Phương gia tam kiệt dù cố gắng trổ hết tài lực bình sanh ra công thủ, cũng không đem nổi lợi thế về phe mình. Cán cân trận đánh nghiêng hẳn về phe Tây Khương.

Khôn ngoan, mẹ con Phương gia lùi dần, xây lưng vào nhau cho đỡ trống trải và bị bọn Cao Tấn Trung vây tròn áp đảo ráo riết.

Lý Tiểu Hoàn hầm hè :

- Chuyến này bọn bây thăng thiên độn thổ cũng chẳng khỏi toàn tánh mạng!

Biết nguy, bốn mẹ con Phương gia lầm lì liều mạng đánh lại, nhưng tuyệt vọng. Cả bốn, mồ hôi ra như tắm, sự hô hấp bắt đầu mất điều hòa, rộn rã, nặng nề. Lối chung lưng chịu trận cũng bị tan rã, mỗi người đánh bật mỗi nơi, nguy hiểm rõ rệt.

Phương ông tâm can như lửa đốt, không còn đứng nổi trong nhà nhìn thê, tử lâm nguy, nên quên cả nguy hiểm chạy vuột ra hành lang đập tay, dặm chân, bực dọc, kêu la.

Liếc thấy tình cảnh chồng, Miêu Thúy Hoa cố gắng la lớn :

- Phu quân! Vào nhà ngay kẻo chúng...

Nàng chưa dứt câu thì Bạch Dũng nhảy ào vào hành lang, nhắm cổ Phương ông lìa một đao...

Than ôi, suốt đời Phương ông chỉ biết làm điều thiện, tu nhân tích đức thế chẳng hóa ra đấng Cao Xanh bất công lắm ru?

Điên cuồng, đau đớn, Miêu Thúy Hoa đành liều bỏ trận định chạy vào cứu người chồng đáng kính, đáng phục ấy thì nàng chùng lại bị Lý Tiểu Hoàn rượt theo đâm một đao vào ngang sườn miệng thét: “Chết này!”

Nhưng không! Trong chớp mắt nguy hiểm ấy, bỗng từ trên mái đại sảnh, hai luồng kiếm quang sáng lòe, hai bóng dạ hành khách sà xuống lẹ như chớp giựt. Đồng thời, hai tiếng choang, choang vang dội chúa chát ráy, võ khí Bạch Dũng, Lý Tiểu Hoàn vấp phải hai sức mạnh phi thường, vuột khỏi tay văng đi thật xa, và Bạch, Lý hai người lộn bật hẳn lại phía sau tới năm sáu vòng, tay toạc hổ khẩu.

Với vết thương ấy, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn bị loại khỏi vòng chiến.

Thoát hiểm, Miêu Thúy Hoa cầm ngang song đao, đứng chắn trên hành lang bảo vệ Phương Đức.

Đang thắng thế, Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất đều giựt mình vì sự can thiệp chớp nhoáng của hai dạ hành khách nọ. Ba người không khỏi hoảng hốt, bỏ đối thủ, không ai bảo ai mà cùng nhảy ra khỏi vòng chiến, định thần quan sát và nhận ra hai dũng sĩ oai hùng họ đều bịt mặt, vóc dáng uyển chuyển, cao suýt soát bằng nhau.

Hồi tưởng cái nhục bị liệng xuống nước ở Kim Môn điếm, Mã Hùng nộ khí xung thiên la lớn :

- Vẫn hai tên cẩu trệ khi trước. Ta đang kiếm chúng bây đây!

Không để đối phương kịp hành động, Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long - vì chính là họ, hai cao đồ Bắc phái Sơn Đông - cùng nhào tới, uy dũng lanh lẹ như cặp hắc báo hoa trường kiếm nhập chiến đánh liền tay.

Tự tin, Mã Hùng, Cao Tấn Trung cũng trở giáo Kim Xà tiếp trận.

Mã Hùng chận Lã Mai Nương lại, còn Cao Tấn Trung giao đấu cùng Cam Tử Long.

Đứng ngoài, Phương Thất nghĩ thầm: “Có lẽ tên thon người kia yếu sức hơn, ta nên giúp Mã Hùng, hạ nó được rồi sẽ liệu tên lớn con sau”.

Tức thì,Phương Thất hùng hổ múa đơn đao trợ chiến bên Mã Hùng, giữa lúc đôi bên cùng xáp trận...

Đồng thời, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc rảnh tay, toan đuổi bắt Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn lúc đó đang ôm tay máu me ràn rụa chạy về phía lục lăng đình thì Miêu Thúy Hoa, Thế Ngọc ngăn lại.

Thế Ngọc nói :

- Nhị huynh khỏi cần đuổi kẻ chiến bại, nên áp trận thì hơn!

Nhờ vậy, Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn không phải đào tẩu, đứng bên đình lo lắng theo dõi thế trận và buộc vết thương hổ khẩu.

Xung trận dữ dội như thần tướng, Lã Mai Nương, Cam Tử Long vung kiếm chém xả vào mặt Mã Hùng, Cao Tấn Trung buộc hai cao đồ Tây Khương thoái luôn mấy bộ để tránh đòn. Vừa hay lúc ấy Phương Thất nhập trận, Mai Nương vung tay tả chỉ vào mặt họ Phương trá đòn. Tưởng kẻ địch phóng ám khí, Phương Thất vội vàng dừng bước cúi rạp toàn thân để tránh. Chẳng ngờ, Mai Nương chỉ chờ có thế, tung cả hai chân nhảy tới phóng cước tả đá trúng bàn tay cầm đao của Phương Thất, khiến thanh đơn đao văng đến gần chỗ Phương Thế Ngọc.

Trúng đòn bất ngờ, Phương Thất đau quá, toàn thể cánh tay tê buốt không dám lượm đao, đành bỏ dở ôm tay chạy về phía lục lăng đình, đứng với Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn.

Trong chớp mắt, loại được một địch thủ khỏi vòng chiến, nghe bước chân phía sau lưng, Mai Nương quay phắt người lại gạt luôn ngọn giáo Kim Xà do Mã Hùng vừa đâm tới, đồng thời nàng xử thế Hoàn Bộ Liên Phi Cước nhảy vọt lên cao, hai tay giang ra như cánh đại bàng, đá móc mũi võ hài hữu vào yết hầu, đồng thời dộng gót hài tả xuống đỉnh đầu địch.

Thế cước Liên Phi ấy là một đòn nghề tối độc của Bắc Phái Sơn Đông cực kỳ lợi hại và rất khó sử dụng cho có hiệu lực, nếu bản lãnh người dùng không đạt mức siêu việt.

Tuy biết đối phương không phải tay vừa, nhưng Mã Hùng hoàn toàn không ngờ được rằng địch thủ vừa gạt ngọn giáo không cần trớn, mà cũng phóng nối liên tiếp song cước lên tới đầu mình, nên hoảng hồn, vội vàng nằm hẳn xuống sân, ôm cây giáo lăn mình ra xa hơn một trượng tránh thoát.

Mai Nương rượt theo ngay. Là cao đồ Tây Khương, trò mến của Bạch Mi, Mã Hùng vùng trở dậy đâm xốc luôn một giáo Kim Xà vào bụng địch. Đó là thế Hồi Mã Thương rất lợi hại.

Lanh lẹ và như đoán trước được thế võ ấy, Lã Mai Nương sẵn sàng múa trường kiếm gạt bắn ngọn giáo địch một thế Đoạt Mệnh Kiếm. Lưỡi kiếm báu tia ra như lằn chớp, rít lên như lụa xé, nguy hiểm.

Một lần nữa, Mã Hùng buộc lòng phải tọa mã, nhường lưỡi kiếm vút qua trên đỉnh đầu vớt đứt mối khăn mỏ rìu. Chiếc khăn tuột ra rớt xuống sân gạch.

Chết hụt, hoảng hồn, Mã Hùng liều mạng lăn xả vào giao đấu.

Nói về Cao Tấn Trung giao chiến cùng Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long. Họ Cam uyển chuyển tựa giao long, còn Tấn Trung thì hầm hè độc ác như mãnh hổ. Hai đấu thủ cùng lực lưỡng trượng phu. Một bên mặt đẹp như mã ngọc phong lưu mã thượng, một bên dữ dằn tựa vô thường quỷ sứ.

Thua trận ở Kim Môn điếm chuyến trước, lần này Cao Tấn Trung hết sức thận trọng, quyết rửa nhục. Vừa giáp trận, Tấn Trung đã sử dụng ngay đòn nghề dùng thế “Phương Vũ Xuyên Lâm” quai chéo đốc giáo choạc vào mặt đối phương. Tử Long ngã ngược tránh dễ dàng, thì Tấn Trung đã đâm luôn mũi giáo Kim Xà vào ngực nhằm tim địch.

Lẹ như cắt, Cam Tử Long chuyển kiếm đỡ giáo địch và tiện tay gài chặt cán giáo đè mạnh xuống. Tấn Trung cố sức hất ngược cán giáo lên nhưng cánh tay của Tử Long cứng như sắt nguội, nặng nề như Thái Sơn ấn mạnh xuống khiến Cao Tấn Trung vận dụng toàn lực, hai tay cầm cán giáo cố hất lên để đè lưỡi kiếm xuống mà cũng chỉ hơi nhúc nhích chút đỉnh.

Thừa dịp nhập nội đứng gần nhau, Cam Tử Long dùng thế “Hàng Long Phục Hổ” cử tay tả đấm một trái Thôi Sơn nhằm màng tang địch.

Không ngờ đối phương đã mắc vận dùng toàn lực dùng trường kiếm ghì ấn ngọn giáo xuống, mà còn ra nổi một quyền tay tả khủng khiếp đến thế. Tấn Trung chỉ kịp nhún chân, ngả đầu, nhảy vọt ra phía sau tránh khỏi đường quyền dũng mãnh, nhưng cũng bị luồng gió do ngọn quyền ấy phát ra, táp mạnh vào mặt khó chịu lạ thường.

Nói thật tình, Cam Tử Long không muốn sát hại Tấn Trung nên cố ý đấm lướt qua mặt y để biểu lộ dũng lực của mình cốt ý khiến y phải tự lượng, nếu không thì Tấn Trung, mặc dầu là cao đồ Tây Khương, cũng bị tử trận rồi.

Tước hiệu Thôi Sơn Thái Bảo do các hảo hán đất Thiểm Tây tặng Tử Long, sau khi chàng nhất quyền hạ hắc hổ trong Hoang Sơn Thôn đâu có hư truyền!...

Thoát chết, Cao Tấn Trung không ngờ trong thiên hạ có nhân vật dũng mãnh tới mức độ ấy, nên chột dạ và bắt đầu cảm thấy ngán thực sự dạ hành khách bí mật kia. Chàng muốn rút lui ngay khỏi Phương gia trang, nhưng đâu có dễ dàng như vậy được? Tử Long theo sát ngay, hoa kiếm luôn buộc địch thủ tiếp đấu.

Lúc đó trên sân, trận giao tranh diễn ra thập phần sôi nổi linh động. Mỗi hiệp nhập nội là một lần cả hai bên cùng trổ toàn đòn độc, thế hay, ác liệt, xứng đáng hảo thủ vào bực Sư.

Một bên sử dụng thiết giáo Kim Xà cao thù Tây Khương, một bên là giang hồ hiệp khách, danh đồ Sơn Đông Bắc Phái, với hai thanh báu kiếm đã từng khiến anh hùng thiên hạ phải thất hồn táng đởm.

Mà quả vậy, thanh Huyền Tiễn của Cam Tử Long và Yểm Nhật của Lã Mai Nương hoa lên vun vút cực kì linh động, kiếm quang mờ ào tỏa lãnh khí rợn người, làn kiếm rít lên như lụa xé quỷ khiếp thần sầu, bao tròn lấy địch thủ không sơ hở đường tơ kẽ tóc.

Cao Tấn Trung, Mã Hùng tận tình giao đấu, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dồn dập sau dư trăm hiệp sát phạt dữ dội, nặng nề...

Bỗng Cam Tử Long dồn Cao Tấn Trung về phía Lã Mai Nương. Lẹ như cắt, Trại Nhiếp Ẩn bỏ Mã Hùng nhắm ngọn giáo Tấn Trung chém ngược lên một lát thật mạnh.

Chát!

Tia lửa bật tóe ra, cây giáo bị tiện hẳn một phần ba từ khúc gần ngù đỏ đến mũi và bật lên cao. Tử Long nhảy vút lên với tay bắt lấy và sả luôn trường kiếm đánh chận Mã Hùng lúc ấy đang cử giáo định thích mũi nhằm sườn Mai Nương.

Bị hư vũ khí bất ngờ, Cao Tấn Trung hoang mang hô lớn :

- Chạy mau! Khi khác sẽ báo thù!...

Tức thì, Mã Hùng hoa bừa một giáo cản đường, nhảy ra khỏi vòng chiến chạy như biến theo Cao Tấn Trung, Phương Thất, Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn.

Cố ý chậm chạp, Song hiệp ngoái cổ lại nhìn Miêu Thúy Hoa và Phương gia tam kiệt đuổi theo năm môn đồ Tây Khương.

Từ lúc hai hiệp khách bịt mặt can thiệp, bốn mẹ con Phương gia đứng ngoài áp trận mừng thầm chuyến này sẽ được làm quen, kết giao với hai vị cứu tinh. Nhưng khi tới cũng như lúc đi, hoàn toàn đột ngột,Song hiệp tạ sự đuổi theo đối phương, phi hành ra khỏi Phương gia lẩn trong bóng tối đi mất.

Bốn người họ Phương rượt theo, cố tình mời họ lại, song thuật phi hành chưa đạt tới mức tối cao nên sự cách biệt mỗi lúc một xa, đành phải hè nhau trở lại.

Phương Thế Ngọc hậm hực :

- Bực mình quá! Chuyến này họ lại vuột mất. Hai người ấy đã theo dõi can thiệp đúng lúc cứu chúng ta, cớ sao phải giấu tên tuổi bỏ đi? Mẫu thân và nhị vị hiền huynh rõ ai không?

Hiếu Ngọc đáp :

- Chuyến ở Kim Môn điếm, ngu huynh không kịp nhận xét, nhưng lần này nhìn rõ ràng, hai người ấy phảng phất như Lã Mai Nương và Cam Tử Long.

Mỹ Ngọc nói :

- Tôi đồng ý với trưởng huynh, tam đệ nghĩ sao?

Thế Ngọc lắc đầu :

- Tưởng biết rõ ràng, chớ phảng phất thì chỉ do ước tưởng mà thôi.

Miêu thị trầm ngâm :

- Mẹ không dám căn cứ vào dáng dấp, nhưng hai thanh bảo kiếm là của Cam, Lã đại hiệp.

Thế Ngọc không chịu :

- Những nhân vật bản lãnh dường ấy tất phải dùng bảo kiếm, cứ gì Cam, Lã? Hồi họ ở chơi Phương gia trang, mẫu thân không có dịp thấy họ luyện ư?

- Mai Nương, Tử Long thỉnh thoảng mới tập luyện qua loa về môn hô hấp, ngoại công, nhưng chưa bao giờ hoặc biểu diễn hoặc song đấu nên không thể nào mẹ xác định chính là họ.

Quả như lời Miêu thị, trong thời kỳ ở Phương gia trang, Song hiệp thường dậy rất sớm vượt tường ra khỏi trang luyện song đấu, lúc trở về mọi người còn đang ngủ nên không một ai hay biết kể cả Miêu Thúy Hoa. Nếu hai người luyện tập trước sự hiện diện của họ Miêu thì quyết không thể nào giữ nổi hành tung bí mật được.

Nói về năm môn đồ Tây Khương chạy ra khỏi Phương gia trang ngoái nhìn thấy có người đuổi theo nên bảo nhau chạy theo hướng khác.

Không có ý đuổi, Song hiệp chờ bọn Phương gia trở về mới rẽ đường về thẳng quán trọ. Đứng sau cửa sổ trong phòng, hai người chờ một lúc thì thấy bọn Cao Tấn Trung lục đục kéo về Anh Bố võ quán.

Mai Nương không nhịn được cười :

- Họ đi đầy đủ khí giới, lúc về còn đúng một ngọn giáo. Chúng thù ghét anh em ta lắm nhỉ?

Cam Tử Long vặn ngọn đèn lên mà rằng :

- Thù ư? Chúng muốn xẻ thịt ta làm nhân bánh bao! Cao Tấn Trung, Mã Hùng bản lãnh trội hơn hết, xứng danh hảo thủ đời nay, tiếc thay họ lạm dụng công phu khổ luyện bình sanh ra phụng sự việc tương tàn đồng đạo. Vô ý thức đến thế là cùng! Mấy môn đồ đã vậy, Bạch Mi lão sư là người cao nhiên đạo mạo, dung túng đồ đệ mới là sự kiện mà ngu huynh không nhận thức được.

- Đó là điều đáng buồn cho võ giới. Trong khi con dân Hán tộc cần phải chung lưng đấu cật gây phong trào hưng Hán diệt Thanh, thì hạng người mang danh chí khí trượng phu lại giở trò huynh đệ tương tàn. Chẳng quan chỉ để cho kẻ thù của đất nước lợi dụng tình hình chia mà trị thôi.

Cởi bỏ võ khí xuống đầu giường, thay dạ hành phục xong, Cam Tử Long cầm đầu ngọn giáo của Cao Tấn Trung lật đi lật lại xem xét.

Rót trà nóng, Mai Nương bưng một ly đưa Tử Long. Nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng trầm ngâm nghĩ ngợi :

- Có điều chi vậy sư huynh?

Tử Long lặng lẽ đưa mũi giáo cho bạn đồng môn và đón lấy ly trà thơm ngát uống từng hớp nhỏ một.

Đỡ lấy mũi giáo xem ngắm giây lát, Mai Nương biến sắc chỉ hai chữ Kim Xà đúc ngay phía dưới ngù đỏ :

- Ủa! Thứ giáo Kim Xà của Tây Khương y hệt mũi giáo... trên bàn thờ bá phụ?

Tử Long gật đầu :

- Đúng thế!

- Vậy thì kẻ thù mà chúng ta cố công tìm kiếm mấy năm nay là người thuộc môn phái Tây Khương!

- Đồng ý.

- Hơn nữa căn cứ vào tuổi bốn mươi tư, bốn mươi lăm của tên Tăng Tòng Hổ, tất y thuộc niên khóa trước bọn Cao Tấn Trung và sau Lý Ba Sơn?

Đặt chiếc ly xuống kỷ, Cam Tử Long nhìn Mai Nương mà rằng :

- Sư muội suy luận trúng ý ngu huynh. Lã đại sư (chỉ Lã Tứ Nương) đã có lần nói rằng các môn đồ Tây Khương người hay cũng có mà kẻ dở trở thành giang hồ đại đạo cũng nhiều, vậy tên Tăng Tòng Hổ vốn là độc cước đại đạo tưởng không đến nỗi lạ lắm.

Suy tính hồi lâu, Mai Nương nói :

- Trong hai trận giao chiến với bọn Cao Tấn Trung, chúng ta không lộ hình tích, chi bằng nhân đây, ta tìm cách liên lạc với chúng, may ra dò hỏi được tin tức tên đại đạo họ Tăng chăng?

- Hiện thời không nên, ngu huynh e bọn Cao, Mã nhận ra dáng dấp ta càng thêm khó về sau. Từ nay ta nên để ý đến chúng nhiều hơn trước. Sau trận đại bại hôm nay, chắc thế nào chúng cũng tạm thời bỏ việc thù hiềm họ Phương, trở về Quảng Châu chờ xem phản ứng của Võ Đang sơn và tùy thời hành động. Hoặc giả chúng sẽ tổ chức lại, viện người phò tà mới dám đánh Phương gia trang. Chừng nào họ về Quảng Châu, anh em ta sẽ đi theo.

Mai Nương mỉm cười :

- Chuyến trước ở Kim Môn điếm, anh em Phương gia không ngờ là chúng ta giúp đã đành, lần này chẳng lẽ họ không đoán ra? Đã có lần ta nói với các môn đồ Tung Sơn rằng sẽ đi Triệu Khánh giúp họ Phương, sư huynh nhớ không?

Cam Tử Long đáp luôn :

- Khó chi điều ấy! Sáng mai ta bỏ quán trọ rồi đến Phương gia trang nói là mới tới Triệu Khánh cũng chẳng sao. Nhân tiện ta nói thêm rằng lúc đi qua võ quán Lữ Anh Bố bất chợt gặp bọn Lý Tiểu Hoàn đang ở đó, câu chuyện thật trăm phần trăm. Biết chỗ ở kẻ địch tất Phương thái thái sẽ phái gia nhân do thám nơi võ quán, do đó ta khỏi tốn công canh chừng ngày bọn Cao Tấn Trung lên đường mà vẫn biết tin tức như thường.

Lã Mai Nương đồng ý, nên hôm sau Song hiệp rời khách sạn Kỳ Hoa đến trang trại họ Phương.

Nói về năm môn đồ Tây Khương, khi thoát khỏi Phương gia trang thấy thấp thoáng có bóng người đuổi theo, bèn bỏ nhau tản mát mỗi người một phương, sau đó mới trở về võ quán.

Lý Tiểu Hoàn lấy thuốc băng bó các vết thương trong khi mấy người kia ngồi phờ ra, chán nản, tức bực.

Cao Tấn Trung nhìn chiếc cán giáo cụt dựng bên ngọn giáo Mã Hùng thở dài :

- Lúc ra đi đem bao nhiêu võ khí đàng hoàng khi về còn độc một cây giáo, hai người bị thương, một người bị lộn mèo suýt chết. Hừ! Bạch Mi sư phụ biết việc này, chắc chúng ta không còn mặt nào trở về Triều Vân sơn nữa.

Mã Hùng nói :

- Đang thắng thế chuyển thành bại mới đáng tức chớ. Không hiểu hai tên dạ hành ấy thân thuộc gì với mẹ con Phương Thế Ngọc mà yểm trợ chúng hoài! Kiếm thanh hoa ảnh lục, phân khắc khả truy hồn, cao siêu lợi hại thiệt bản lãnh hai nhân vật ấy!

Với lấy hồ rượu để trên án thư, Cao Tấn Trung rót đầy ly uống cạn, cười khẩy :

- Bản lãnh siêu việt mà thôi ư? Dũng lực ấy, hàng long phục hổ như trở bàn tay. Lối xuất trận hung hãn, dũng mãnh như thần tướng. Kiếm hoa cước phóng, quyền đưa xuất quỷ nhập thần! Tài lực ấy hiện thời có thể là thiên hạ vô địch. Không hiểu họ xuất thân từ võ phái nào mà ghê gớm đến thế...

Mã Hùng nói tiếp :

- Người ấy, kiếm ấy quả rất tương đối. Cặp trường kiếm thiệt vô giá. Kiếm sắc sáng xanh tỏa lãnh khí tựa hơi thu, thổi tóc đứt qua lưỡi kiếm, chặt thép như chẻ tre nên ngọn giáo của Tây Khương cũng không qua nổi số phận bị tiện làm đôi...

Cao Tấn Trung đứng vùng dậy, đi đi lại lại như mãnh hổ cằn nhằn :

- Không bị hư vũ khí, ngu huynh còn đấu được rất lâu dù rằng cũng sẽ bị thua. Không được đấu với hai người đó lần nữa để phân tài cao hạ, ngu huynh còn mất ăn mất ngủ vì hằn học. Dù phải thác ngay dưới lưỡi kiếm của họ, chuyến Sau quyết đấu hai trăm hiệp. Bại trận dở dang như đêm nay ức lắm, thà rằng chết ngay dưới lưỡi kiếm của địch, ngu huynh cũng cam tâm.

Lý Tiểu Hoàn lên tiếng :

- Bạch thúc thúc toạc hổ khẩu đã đành, cớ sao Mã thúc không phóng tiêu hạ địch thủ?

Mã Hùng cười khẩy :

- Ám khí nào thoát khỏi hai cặp kim điêu nhãn ấy? Bởi vậy tôi không dám dùng tới, e họ chê cười ta hèn nhát, tiếng xấu để đời. Vả lại, vì kém tài lực, thất trận cũng không đến nỗi đáng khinh bằng cách dùng cả đến ám khí mà vẫn chạy như thường. Bởi vậy, tôi đấu sức tranh tài cho đến phút cuối cùng. Nếu Cao sư huynh không bị tiên mất ngọn giáo hô chạy thì tôi còn giao đấu cho tới phút chót.

Lý Tiểu Hoàn phản đối :

- Có ám khí cứ việc sử dụng đến ngọn tiêu cuối cùng, trong khi xung phong cần phải quyền biến, cớ sao Mã thúc chấp nê? Biết đâu hai tên ấy sẽ trúng thương và cuộc chiến sẽ chẳng vì thế mà thay đổi có lợi cho bọn ta?... Nhưng thôi, việc đã qua chẳng nên nhắc tới nữa. Điều cần biết là bây giờ ta nên xử trí ra sao. Đánh nữa hay thôi?

Cao Tấn Tùng can thiệp :

- Thua keo này bày keo khác mới là kẻ thức thời. Hiện nay không nên trở lại Phương gia trang. Hai nhân vật yểm trợ Phương gia tất còn quanh quất Triệu Khánh, nếu tái chiến lần nữa chỉ thêm chuốc lấy cái nhục. Theo ý tôi, chúng ta cần sắm khí giới dùng tạm thay thế những thứ đã bỏ cả tại Phương gia trang. Xong xuôi ta trở lại Quảng Châu chờ xem phản ứng về vụ lôi đài của Phùng Đạo Đức lão sư ra thế nào. Chừng nào không cần lưu lại Quảng Châu nữa, ta sẽ lấy thêm người. Bày mưu kế hẳn hồi mới có thể tính đến việc đánh mẹ con Phương Thế Ngọc.

Mọi người đều nghe theo lời bàn của Cao Tấn Trung, đành tạm bỏ dở việc đánh trang trại họ Phương.

Hôm sau, năm môn đồ Tây Khương nghỉ ngơi, chừng vết thương hổ khẩu của Lý Tiểu Hoàn và Bạch Dũng lành hẳn, mới rủ nhau ra phố định mua mấy món võ khí. Nhưng Lữ Anh Bố phu nhân là Kỳ thị ngăn lại mà rằng :

- Bình nhật, phu quân tôi sắm đủ các thức võ khí, mời quý vị theo tôi vào nhà kho, lựa thứ nào vừa tay xin cứ dùng.

Lý Tiểu Hoàn đáp :

- Chuyến này ra đi không biết ngày nào trở lại Triệu Khánh, nên định mua mấy thứ xoàng phòng thân lúc đi đường, sau đó sẽ bỏ đi. Nếu lấy những thứ hảo hạng biết làm thế nào hoàn lại được?

Kỳ thị chưa kịp trả lời thì gia nhân đã quét sân sau chạy vội vào báo :

- Thưa phu nhân, trên cành cây hòe có một bọn gì treo lủng lẳng coi có vẻ nặng lắm.

Kỳ thị ngạc nhiên :

- Thân cây hòe lớn bằng hai, ba ôm, ai trèo nổi lên đó mà treo được bọc nặng?

- Thưa, con không biết, nhưng đang quét sân con vô tình nghểnh cổ nhìn thấy vậy, vào cấp báo ngay.

Nghi ngờ, Kỳ thị cùng các môn đồ Tây Khương ra sân sau xem sự thể ra sao.

Quả nhiên, trên cành thứ hai cây đại hòe, cao đến trượng rưỡi, có treo một bọc có cột dây thừng. Tức thì, Cao Tấn Trung phi thân lên cành thứ nhất và từ đó nhảy lên cành thứ nhì, gỡ dây lấy bọc nhảy xuống đất mở vội ra xem...

Lý Tiểu Hoàn, Bạch Dũng, Phương Thất cùng kêu lên một tiếng “Ồ!”

Thì ra, trong bọc ấy còn có một chiếc túi vải thô đựng ba thanh đơn đao sáng loáng của ba người bị đánh rót đêm nọ trong trận giao tranh ở Phương gia trang. Kèm theo với ba món võ khí, có mảnh giấy đề: Hoàn cố chủ chi bảo vật.

Mã Hùng lẩm bẩm :

- Có người đã vào đây đêm qua mà không một ai hay!

Lý Tiểu Hoàn nhìn Mã Hùng, hỏi :

- Mẹ con Phương gia chăng?

- Không phải! Đó là hai dạ hành khách đêm nọ. Ta nên khởi hành sớm, không nên lưu lại đây lâu hơn nữa.

Nhờ thuốc bó nhà nghề, hai vết thương hổ khẩu của Lý Tiểu Hoàn và Bạch Dũng cũng đã lành hẳn, sáng hôm sau, năm người theo đường thủy trở lại Quảng Châu.

Chương 30: Hội nghị đại sư Chí Thiện báo cáo tình hình Thi võ quần hùng, Đại Bàng trổ tài vô địch

Miêu Thúy Hoa và Phương gia tam kiệt hân hoan tiếp đón Song hiệp hai vị giang hồ đại hiệp này chớ chẳng sai. Nhưng trước thái độ rất tự nhiên của Cam, Lã, họ lại nghi nghi hoặc hoặc không dám nhất quyết.

Sau khi nghe thuật lại trận giao tranh và xem qua thanh đơn đao của Lý Tiểu Hoàn, Bạch Dũng, Phương Thất, Lã Mai Nương thản nhiên hỏi Miêu thị :

- Ba món võ khí này khá tốt đây, thái thái định giữ lại để dùng chăng?

- Dạ, không lẽ bỏ đi.

- Theo thiển ý, thiết tưởng nên trả lại cho họ có lợi hơn.

Cam Tử Long tiếp lời Lã Mai Nương :

- Phải đó, thái thái nên nghe lời Lã sư muội trả lại bọn Lý Tiểu Hoàn mấy thanh đao này. Như vậy tỏ rằng ta biết rõ nơi trú ngụ của họ và họ càng phải kiêng nể hơn.

Phương Thế Ngọc nói :

- Nhị vị đại hiệp dạy chí phải, tôi xin lãnh nhiệm vụ đến võ quán Lữ Anh Bố.

Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc nói theo :

- Chúng tôi cùng đi với tam đệ.

Miêu Thúy Hoa gạt đi :

- Không được! Các con tới đó e xảy ra cuộc giao tranh nữa. Ta cần phải tránh sự đụng chạm với bọn Tây Khương, chi bằng nhờ Cam, Lã đại hiệp giúp việc này thì hơn.

Muốn tự nhiên hơn, Lã Mai Nương nói :

- Được, chúng tôi xin tuân lời thái thái, Phương tam lang nên cùng đi một thể cho biết.

Miêu thị ưng thuận cho Thế Ngọc theo Song hiệp và sau mấy ngày ở chơi Phương gia trang, Mai Nương Tử Long đã cùng Thế Ngọc lẻn vào Anh Bố võ quán treo bọc ba thanh đơn đao lên cành cây hòe nơi sân sau.

Quả nhiên, bị lộ hình tích, Cao Tấn Trung không dám lưu lại Triệu Khánh phủ lâu hơn nữa, rủ đồng bọn bề Quảng Châu tức thì.

Theo lệnh của Miêu Thúy Hoa, tên gia nhân thường trực do thám nơi Anh Bố võ quán vội vàng về trang trại báo cáo việc năm môn đồ Tây Khương dùng thủy lộ đi nơi khác.

Miêu thị hỏi :

- Sao ngươi không hỏi xem thuyền đó đi đâu?

- Thưa chủ mẫu, thuyền đó xuôi dòng đi Quảng Châu.

Cam Tử Long nói :

- Trận báo thù không thành, họ trở về Quảng Châu vì công việc còn bề bộn là phải. Hiện nay, việc phòng thủ gia trang tạm yên, chừng nào Phương thái thái cho ba vị đại ca đây trở lại Tây Thiền tự?

Miêu Thúy Hoa chưa kịp đáp thì gia nhân vào báo có người xưng danh là Chu Thế Hùng đến thăm ba anh em Phương gia.

Thế Ngọc không khỏi ngạc nhiên :

- Chu địa ca Quảng Châu đến tìm tất có việc chi cần gấp.

Miêu thị hỏi :

- Người đó là ai vậy?

- Thưa mẫu thân. Thế Hùng là môn hữu mà chuyến vừa rồi cùng khởi hành từ Thiếu Lâm về Tây Thiên. Để chúng con ra rước vào.

Phương gia tam kiệt cùng ra tận trang môn mời Chu Thế Hùng vào địa sảnh.

Bái kiến Phương ông và Miêu Thúy Hoa xong, họ Chu nói với Tam kiệt :

- Tam Đức hòa thượng phái tiểu đệ tới đây thỉnh ba vị sư huynh trở lại Tây Thiền ngay. Cấp bách.

Phương Hiếu Ngọc hỏi :

- Đại ca biết vì lẽ gì không?

- Được lệnh đi ngay, tôi không được hiểu nguyên do, duy biết có sư huynh Mục Dương tăng mang khẩu lệnh của Sư trưởng từ Thiếu Lâm xuống Quảng thì Tam Đức hòa thượng cấp phái tôi đi thỉnh ba sư huynh ngay. Đồng thời, người khác đi Uy Châu tìm Cẩm Thượng Ân.

- Thế còn Lương Bá Tòng và Đồng Thiên Cân?

- Hai vị ấy ở xa sẽ tự kỷ trở về Tây Thiền.

Phương Thế Ngọc đưa mắt nhìn mẹ có ý ngầm hỏi. Biết ý Miêu thị nói ngay :

- Vậy thì các con liệu sửa soạn sáng mai khởi hành. Khi tới Quảng Câu nên viết thư về nhà cho mẹ hay tin đỡ nóng ruột.

Thấy vậy, Mai Nương nói theo :

- Chúng tôi cùng đi xem sao.

Hôm ấy Miêu thị làm tiệc tiễn hành để sáng hôm sau các vị anh hùng lên đường.

Vì Song hiệp Mai Nương, Tử Long đi ngựa nên anh em Phương gia và Chu Thế Hùng cũng thuê ngựa đồng hành cho tiện.

Tới Quảng Châu, Cam, Lã đến thẳng Thanh Thiên lầu, còn bọn Thế Ngọc qua Tây Thiền tự.

Hơn một ngày sau, Lý Tiểu Hoàn mới về tới nơi, Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất qua quán trọ cũ lấy ngựa rồi đến trọ cả Thanh Thiên lầu.

* * * * *

Nói về Tung Sơn Thiếu Lâm tự, một hôm, Chí Thiện sư trưởng đang tụng niệm trên Đại Hùng bảo điện thì có năm vị thiền sư từ xa đến thăm.

Đó là Liễu Nhân hòa thượng. Sư trưởng phái Nga Mi, trụ trì tại Kiếm Phong sơn thuộc Tứ Xuyên.

Vị thứ nhì là La Dương Minh đại sư, Trưởng phái Côn Luân, trụ trị tại Bích Vân tự trong Ngũ Ngọc sơn thuộc Thanh Hải.

Vị thứ ba là Hoàng Ẩn thiền sư, trụ trì tại La Phù Sơn trong cõi Lĩnh Nam.

Vị thứ tư là Ngọc Hư hòa thượng, Sư trưởng Ngũ Đài sơn thuộc Sơn Tây.

Vị thứ năm là Chiêu Dương thiền sư, Trưởng Bắc phái Sơn Đông, trụ trì trên Bạch Vân tự trong Mã Dương cương, nơi giáp giới hai tỉnh Sơn Đông, Trực Lệ, sư phụ của Lã Mai Nương và Cam Tử Long.

Chí Thiện mừng rỡ ra tân tam quan đón tiếp :

- Chẳng hay trận kỳ phong nào đưa cả năm vị đạo hữu qua nơi Thiếu Thất sơn vậy?

Ngọc Hư hòa thượng hỉ hả :

- Thế mới kỳ ân chớ!...

Chí Thiên mời các Đại sư vào khách phòng.

Liễu Nhân hòa thượng nói với Chí Thiện :

- Tôi vào Thanh Hải thăm Dương Minh thì vừa lúc Đại sư sửa soạn du ngoạn Ngũ Đài sơn và rủ cùng đi. Tới nơi, Ngọc Hư ngỏ ý muốn sang Bạch Vân tự, mời Chiêu Dương sư huynh và Lã Tứ Nương xuống Nam Hải. Hai chúng tôi nhận lời...

Chiêu Dương địa sư tiếp lời :

- Khi ba vị đạo hữu ấy vào Mã Dương cương thì vợ chồng Lã Nguyên (nhân vật này là sư đệ của Lã Tứ Nương, chúng tôi sẽ nói tới sau trong một pho truyện khác để quý độc giả nhàn lãm) cũng vừa lên Bạch Vân tự mời Tứ Nương đạo hữu sang Khai Phong phủ và đi Đồng Quan đê giúp người quen nào đó. Vì nhận lời với vợ chồng Lã Nguyên rồi, nên Lã Tứ Nương không cùng xuống du ngoạn Nam Hải. Đó là điều đáng tiếc, thiệt ra Lã đạo hữu đã định ý Nam du, xem tình hình mấy vụ tranh chấp về lôi đài ra sao.

Chí Thiện sư trưởng gật đầu mà rằng :

- Vụ xích mích mấy ngày thêm rắc rối, tôi sẽ tường thuật sau. Còn Hoàng Ẩn đạo hữu sao khéo gặp mà đồng hành vậy?

Hoàng Ẩn thiền sư đáp :

- Ấy, tôi rời Lĩnh Nam lên Nam Hải, tới nơi thì vừa khi quý đạo hữu đây cập bến...

Chí Thiện hỏi :

- Thế ra các đạo hữu dùng đường biển?

Lư Dương Minh đại sư đáp :

- Chiêu Dương rủ chúng tôi ra Thanh Đảo rồi xuôi thuyền ven biển. Cảnh sắc mênh mông trời, nước tuyệt đẹp. Sau đó, chính Chiêu Dương lại rủ qua Thiếu Lâm.

Chí Thiện sư trưởng nói :

- Rất tiếc khi nhị vị đạo hữu Liễu Nhân và Lư Dương Minh rời Thanh Hải lại không ghé vào Kim Điêu ổ, Không Động sơn rủ Thạch Phủ Kính cùng đi, kỳ hội chuyến này đầy đủ biết nhường nào!

Liễu Nhân hòa thượng đáp :

- Có chớ, nhưng Thạch Phủ Kính không có ở nhà. Theo lời Hạng Kính Thiên, đệ nhất cao đồ Không Động vì sư phụ y xuống Hồ Nam gặp Bạch Mi sư trưởng Tây Khương theo lời mời của vị này.

Chí Thiện không khỏi ngạc nhiên :

- Ủa! Cớ sao Thạch Phủ Kính lại gặp Bạch Mi tại Hồ Nam?

Liễu Nhân đáp :

- Hạng Kinh Thiên không nói rõ về địa điểm, nà tôi thì vô tình không hỏi thăm. Chắc đọa hữu có ý kiến gì về sự gặp gỡ của hai nhân vật ấy?

Nét mặt ưu tư, Chí Thiện lẳng lặng đưa mắt nhìn Chiêu Dương đại sư.

Biết ý, sư trưởng Bắc phái Sơn Đông nói :

- Theo thiển ý, địa điểm ấy là Võ Đang sơn. Và ngoài Thạch Phủ Kính, Bạch Mi tất nhiên có cả Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức là đệ tam nhân vật. Vậy, đây là một cuộc hội họp có mục tiêu hẳn hòi, chớ không bất chợt như chúng ta hôm nay. Quý đạo hữu đồng ý với tôi chăng?

Các đại sư đều gật đầu im lặng. Hồi lâu, Liễu Nhân hòa thượng mới cắt lời :

- Hồi nãy Chí Thiện đạo hữu nói về vụ xích mích đả lôi đài nào đó chẳng hay cuộc hội họp ở Hồ Nam có liên hệ gì hay không?

Chí Thiện đáp :

- Liên hệ nhiều. Đây, tôi xin tường thuật nội vụ...

Với giọng trầm trầm, chậm rãi, vị Sư trưởng Tung Sơn Thiếu Lâm tự thuật lại nội vụ lôi đài Hàng Châu, Quảng Châu và nói tiếp :

- Mới đây nội đồ Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự tin cho hay rằng Lữ Anh Bố bị té xuống đài gãy tay. Quan tài Ngưu Hóa Giao cũng được đồng bọn chở về Võ Đang sơn.

Lư Dương Minh hỏi :

- Tình hình tổng quát bây giờ thế nào?

- Nội bọn gia đồ hiện thời chờ phản ứng - chắc là lớn lắm - của đối phương.

Hoàng Ẩn thiền sư gật đầu :

- Phản ứng của Võ Đang sơn tức nhiên mạnh mẽ, không còn nghi ngờ chi nữa. Và cuộc họp giữa Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kinh chắc chắn liên hệ tới vụ xích mích hiện tại.

Lư Dương Minh cau mặt :

- Thạch Phủ Kính là trưởng phái Không Động hà tất phải dính líu tới việc đả lôi đài. Đạo hữu ấy nhiều sự quá!

Liễu Nhân hòa thượng nói :

- Ai cũng suy tính như đạo huynh thì làm chi xảy ra chuyện lôi thôi? Bạch Mi, Thạch Phủ Kính xưa nay vốn chí nhân, tánh tình hạp nhau, cách thức thâu nhận môn đồ không thận trọng. Bởi vậy Bạch Mi mời trưởng phái Không Động bàn bạc cho thêm mạnh cánh, phòng sau này công khai chống đối Thiếu Lâm chớ gì? Bạch Mi đạo hữu còn tính xa hơn nữa, lỡ Thiếu Lâm và Bạch Hạc hợp tác môn đồ thì Tây Khương, Võ Đang, Không Động sẽ mạnh cánh hơn.

Từ nãy im lặng, nghe các đạo hữu bàn luận, Ngọc Hư sư trưởng Ngũ Đài sơn lên tiếng :

- Quý đạo hữu luận đàm rất xác đúng, riêng tôi không khỏi thắc mắc về sự kiện Lữ Anh Bố vốn bản lãnh cao hơn Hồ Á Kiền, cớ sao lại té xuống đài đến nỗi gãy cánh tay? Tất có nguyên do sao đây!

Chí Thiện giải thích :

- Tôi chưa đi sâu vào chi tiết ấy. Trong khi Hồ Á Kiền bị đánh dồn thập tử nhất sanh và Lữ Anh Bố đang hạ độc thủ thì bỗng nhiên bị một mũi Mai Hoa trâm từ đâu phóng tới xuyên qua làn da gáy. Y bỏ chạy, Á Kiền thừa dịp độn chân nên Anh Bố bị vướng té lăn xuống đài gãy tay. Sự thật đã xảy ra đúng như vậy.

Ngọc Hư hòa thượng vỗ nhẹ tay lên mặt kỷ :

- Hừ! Một cớ nữa để cho Phùng đạo hữu và Bạch Mi kết luận rằng môn đồ của Thiếu Lâm đã bất tuân công luật, phóng ám khí hại Lữ Anh Bố để cứu môn hữu!...

Chí Thiện nói :

- Thiệt tình không phải vậy. Mũi Mai Hoa trâm đó do một bàn tay bí mật nào đó phóng trúng Anh Bố cốt ý cứu Hồ Á Kiền khỏi uổng mạng trong trận đấu quá chênh lệch. Trong thiên hạ thiếu chi anh hùng hiệp nữ tài ba muốn san phẳng nỗi bất bình?...

Nói đoạn, Chí Thiện kín đáo đưa mắt nhìn Chiêu Dương thiền sư, cái nhìn bao hàm nhiều ý tứ và chỉ người trong cuộc mới hiểu nổi.

Sở dĩ Chí Thiện không muốn nói tới sự kiện chính Lã Mai Nương đã phóng Mai Hoa trâm cứu trợ Hồ Á Kiền là vị e Chiêu Dương bị các đồng đạo hiểu lầm. Nhưng vị Sư trưởng Bắc phái Sơn Đông dự đoán người phóng Mai Hoa trâm tài tình ấy là ai rồi. Lã Mai Nương, Cam Tử Long đã chẳng tuân mệnh lệnh của Người, theo dõi sự xích mích nọ hầu tránh và can thiệp đúng lúc, mong giải quyết cho xong vụ tranh chấp đồng đạo tương tàn đó ư?

Khẽ gật gù ra dáng thông cảm Chí Thiện, Chiêu Dương đưa tay vuốt cằm mà rằng :

- Phải rồi, trước cảnh trạng của Á Kiền, người nào có hiệp tâm chính khí, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu chúng ta có mặt tại chỗ tất sẽ can thiệp chớ lẽ nào bỏ qua được? Biết đâu vị hiệp khách phóng trâm kia, không là một trong những môn đồ của chúng ta?

Chí Thiện mỉm cười :

- Đó là những việc đã qua. Trước tình trạng ngày một tiến triển đi đến các vụ xung đột lớn, bất lợi cho tình đồng đạo và thanh danh võ giới, tôi có ý định kiến thỉnh quý vị đọa hữu hội nghị, hầu tìm ra giải pháp chấm dứt các cuộc giao tranh, môn đồ Hán tộc tương tàn. Hiện thời, tôi đã phái người vào Tây Khương và Võ Đang sơn thỉnh Bạch Mi, Phùng Đạo Đức yêu cầu chỉ định một nơi thuận tiện, trung lập hầu họp bàn giải quyết vấn đề tương tranh, Tôi đã viết mật thư đạt mời quý đạo hữu xuống Thiếu Lâm để cùng chứng kiến cuộc hội nghị tay ba. Năm tăng đồ ngày mai sẽ lên đường cấp thỉnh, thì may thay, quý vị đã giá bạc giáng lâm nơi Thiếu Thất sơn, lợi thời giờ biết chừng nào!

Lư Dương Minh cười khà mà rằng :

- Nghĩa là Chí Thiện đạo huynh muốn giữ chúng tôi đến khi có phúc đáp của Võ Đang, Tây Khương?

- Dạ, đúng thế. Người lãnh sứ mạng thư cấp hành, chắc không mất nhiều thời giờ. Trong khi chờ đợi, tôi lập một trường đại hội để toàn chúng ta có dịp chung niệm trước bàn thờ Đạt Ma sư tổ. Sau khi thỉnh quý đạo hữu ngoạn cảnh Thái Thất sơn, Lộng Nguyệt hồ, du thuyền trong Lạc Nhạn đầm...

Liễu Nhân hòa thượng ưng thuận :

- Hoan nghinh hào ý của đạo hữu Chí Thiện. Nếu chuyến này không nán lại Tung Sơn thì hai ngày đường nữa, chúng ta cũng sẽ chia tay mỗi người mỗi ngả rồi. Âu là nhân dịp này ta thử tìm đường lên đỉnh Hoa Cái phong xem sao? (Vị trí và cảnh sắc Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã tả thiệt rõ ràng ở hồi thứ hai mươi bốn).

Các vị đại sư đều đồng ý với sư trưởng phái Nga Mi ở lại Thiếu Lâm tự, chờ phúc thư của Phùng Đạo Đức và Bạch Mi lão sư.

Tuy không ai nói ra miệng, nhưng vị nào cũng nặng lòng nghĩ tới tiền đồ võ giới và môn Kỹ Thuật Quốc Gia (người Trung Hoa thời Minh triều, Thanh triều gọi một võ thuật tinh vi là Kỹ thuật quốc gia, hay gọi là môn Quốc kỹ) là một môn học đã từng đào tạo ra nhiều nhân vật cách mạng chống đối nhà Thanh.

Các vị đại sư cũng không lạ gì việc Thanh triều rất kiêng nể các võ phái; do đó Vua tôi nhà Thanh vẫn bí mật hành động với mục đích hạ bớt ảnh hưởng, uy tín võ phái trong dân gian, hoặc diệt trừ bớt một vài môn phái càng hay.

Tấm gương tầy liếp thời Ung Chánh vương hãy còn kia, vị vương giả triều Thanh này đã từng phái ban mật vụ gây biết bao mâu thuẫn giữa các môn phái tiền triều, thiếu chút nữa thì môn đồ dị phái lâm vào cảnh tương tàn lưu huyết đến tận diệt.

Hiện thời, Càn Long là một vị minh quân thiệt, nhưng trước mắt Hán tộc, vị Hoàng đế ấy vẫn là một người thuộc giống Mãn Châu xâm lăng đất nước Trung Hoa không hơn, không kém. Biết đâu nhà Vua chẳng bắt chước tiên vương, tiếp tục gây xáo trộn trong nền võ giới, theo dõi chính sách chia để mà trị?

(Quả thế, sau cuộc du hành toàn cõi Giang Nam, vua Càn Long được mục kích hành vi anh hùng của một số môn đồ Thiếu Lâm tự, bèn bí mật tạo nên một pho truyện, trước hết đẻ ca tụng cuộc vi hành hữu ích của nhà Vua, sau là lưu manh hóa các hành động của các hào kiệt Thiếu Lâm. Vua Càn Long còn kết thúc phi truyện tưởng tượng đó bằng một trận diệt trừ toàn thể các sư, đệ môn võ danh tiếng ấy và sau cùng là vụ Hỏa Thiêu Thiếu Lâm tự.

Một sự kiện không thể nào có được vì các Sư trưởng đại phái Bắc phái Sơn Đông, Nga Mi, Côn Luân, v.v... nói chúng, và toàn thể Tung Sơn Thiếu Lâm tự nói riêng, sẽ phản ứng rất mạnh mẽ vào tận Thanh cung).

Ngay đêm hôm các vị Đại sư tới Thiếu Lâm, Chí Thiện nói riêng với Chiêu Dương thiền sư về việc chính Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long đã ngầm phóng Mai Hoa trâm cứu Hồ Á Kiền trên Thủy Nguyệt đài.

Chiêu Dương mỉm cười mà rằng :

- Hồi trưa nghe đạo hữu thuật truyện, tôi hiểu ngay kẻ phóng trâm là ai rồi. Chúng không dám công khai lộ diện vì hiện dạng truy tầm kẻ thù bất cộng đái thiên, chắc đạo hữu dư hiểu vụ Trường Mâu Cam Kiến Khương bị hạ sát mười bốn năm trước trong Tần Lĩnh sơn?

Chí Thiện nói :

- Có, tôi biết, vì chính tôi đã từng gặp nhị vị lệnh đồ tại Ác Dương huyện hồi cuối năm ngoái...

Ít bữa sau, Bình Nguyên tăng là người được Chí Thiện sai phái dùng phi mã vào Võ Đang sơn, mời Phừng Đạo Đức dự cuộc hội kiến trở về Thiếu Lâm trình phúc thơ.

Chí Thiện ngạc nhiên hỏi :

- Hiền đồ không vào Tây Khương hay sao mà về quá sớm?

- Bạch sư phụ, hiện thời Bạch Mi lão sư đang ở Võ Đang nên ngu đồ đệ tránh luôn bức thỉnh thư. Xưa người đọc phúc đáp sẽ tường tận.

- Ngoài Bạch Mi lão sư còn có vị nào khác nữa không?

- Thưa có, Sư trưởng Không Động sơn.

Chí Thiện gật đầu :

- A! Thôi được, cho hiền đồ về nghỉ.

Bình Nguyên tăng đi khỏi, Chí Thiện bóc thư ra đọc, thư rằng:

“Sư trưởng Thiếu Lâm phái Tung Sơn nhã giám.

Hội nghị Sư trưởng là một hảo ý, nhất là trong trường hợp hiện thời, Phùng Đạo Đức tôi rất đỗi hoan nghinh. Song rất tiếc không thể phó hội vì lúc này đang mắc bận hai việc:

Đệ nhất: Mai táng tiện đồ Ngưu Hóa Giao.

Đệ nhị: Lo việc chạy chữa cánh tay và gáy Lữ Anh Bố một kể không may!...

Ngoài hai việc đau buồn ấy, bần đạo còn phải lo dàn xếp sự công phản quá ư mạnh mẽ của toàn thể tiện đồ về hai vụ nói trên đây.

Khi thảo mấy hàng phúc đáp này, việc dàn xếp đã bất thành và ngoài ý muốn của bần đạo, các tiện đồ hùng tâm chánh khí, hẹn cùng các lệnh đồ Thiếu Lâm đang hiện diện tại Quảng Châu sẽ hội kiến tại Tô Châu vào kỳ Quần Hùng Đại Hội thường niên khai mạc vào ngày Rằm tháng Tám tới đây.

Bạch Mi lão sư vân du Hồ Nam có ghé lại Võ Đang. Lão sư đồng ý về kỳ hẹn Quần hùng và yêu cầu bần đạo tiện tay phúc đáp.

Khách anh hùng, người nghĩa khí, đầu đội trời, chân đạp đất, một lời hẹn như dao chém đá. Mong rằng các môn đồ Thiếu Lâm không phải hạng tầm thường, phó hội Quần Hùng tỏ tài xuất chúng.

Nay thơ, Phùng Đạo Đức, Võ Đang phái, thân ký”.

Đọc xong bức thư, Chí Thiện lẳng lặng trầm ngâm hồi lâu rồi mới rũ áo đứng lên gọi tiểu tăng thỉnh các vị Đại sư lên khách phòng.

Mọi người tập họp đông đủ quanh chiếc thạch kỷ lớn, giữa đặt lư trầm nhỏ tỏa ra làn khói xanh mướt, thơm dịu khắp căn phòng rộng lớn.

Chí Thiện trịnh trọng rút trong tay áo ra bức phúc thơ của Phùng Đạo Đức và trầm ngâm cất lời :

- Tôi mới nhận được thư phúc đáp do thân bút của đạo trưởng Võ Đang sơn. Và tôi cũng rất buồn báo trước với các quý vị đạo hữu rằng hy vọng hội nghị để giải quyết các vụ xích mích, tranh chấp đã xảy ra một cách đáng tiếc tại Hàng Châu, hiện đã tiêu tan. Rồi đây, hậu quả còn bánh trướng lớn lao hơn thế nữa. Xin quý vị nghe lời thân bút của Phùng đạo trưởng và lời nhắn của Bạch Mi lão sư.

Nói đoạn, Chí Thiện chậm rãi mở phong thư ra đọc cho cử tọa nghe và nhấn mạnh từng chữ một.

Nghe xong, các Đại sư lẳng lặng nhìn nhau, thông cảm nỗi khó chịu chung.

Chiêu Dương trầm tĩnh, tay luôn luôn lần chuỗi bồ đề.

Liễu Nhân hòa thượng lặng lẽ nhìn cành liễu mịn màng rung rinh ngoài song cửa.

Lư Dương Minh, trưởng phái Côn Luân cất lời trước nhất, phá tan bầu không khí nặng nề trong hội phòng :

- Thạch Phủ Kính có ở Võ Đang không?

Chí Thiện gật đầu :

- Có, gia đồ Bình Nguyên Tăng có trông thấy và hỏi thăm biết đích danh.

Lúc đó, Liễu Nhân, trưởng phái Nga Mi mới nói :

- Tôi biết ngay mà! Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính hội họp và có chuẩn đích từ trước. Thiệt đáng buồn! Họ không biết nên cố tâm giảng hòa, làm hư đại sư và tổn thương đạo nghĩa có từ trước đến nay vẫn toàn vẹn của võ giới.

Chí Thiện hỏi cửu tọa :

- Trước tình hình hiện thời, quý đạo hữu tính sao?

Hoàng Ẩn thiền sư cười lạt :

- Còn tính sao nữa? Sau khi nhượng bộ nhiều lần, thiết tưởng đạo huynh không còn phương pháp nào khác hơn là nhận lời, y hẹn phó hội Quần Hùng. Dùng độc trị độc mới được!

Hướng vào cử tỏa, Hoàng Ẩn nói tiếp :

- Mở hội nghị cao cấp, Chí Thiện đạo hữu chắc không ngoài mục đích giảng hòa, mong muốn sớm chấm dứt vụ xích mích giữa các môn đồ. Tiếc thay Bạch Mi, Phùng Đạo Đức không những đã từ chối không họp mặt mà còn gửi thơ thách thức, lời lẽ không xứng đáng với một người tu hành tôn trọng đạo đức và biết phụng sự nền Kỹ Thuật Quốc Gia.

Thiện chí của môn phái Thiếu Lâm rõ rệt như thanh thiên bạch nhật. Trong cuộc hội họp hôm nay chắc Chí Thiện đạo hữu có ý định báo cáo cho chúng ta biết tình trạng nan giải bằng đường lối hòa bình, vì thế sẽ áp dụng một giải pháp cứng rắn cương quyết hơn.

Giải pháp đó là nhận lời thách thức giao tranh cho tới lúc nghiêng lệch cán cân thắng bại. Phải vậy chăng đạo hữu Chí Thiện?

Đứng lên, Chí Thiện chắp tay ra trước ngực, cúi đầu :

- Mô Phật! Quả có vậy, trên có anh linh Sư tổ, dưới có sự hiện kiến của quý vị đạo hữu chứng kiến cho lòng thành thật ngay thẳng của tôi. Hoàng Ẩn đạo huynh đây đã diễn tả hết ý định của tôi, mong quý đạo hữư hiểu cho.

Trưởng môn phải Côn Luân Lư Dương Minh hỏi Chí Thiện :

- Đối đầu với Thiếu Lâm, có Võ Đang, Tây Khương, và chưa biết chừng có thêm Không Động, sự có mặt của Thạch Phủ Kính trên Võ Đang sơn không phải là ngẫu nhiên, như vậy Thiếu Lâm tự hiện lâm cảnh có thù. Nếu đạo hữu cho phép, chúng tôi lúc nào cũng sẵn dáng đứng bên lẽ phải.

Liễu Nhân hòa thượng tiếp lời Lữ Dương Minh :

- Sư trưởng Côn Luân dạy chí phải, chúng tôi sẵn sàng đứng bên Thiếu Lâm.

Hoàng Ẩn thiền sư La Phù Sơn và ngọc Hư hòa thượng Ngũ Đài sơn đồng tình hưởng ứng. Riêng Chiêu Dương đại sư cứ vuột cằm, tủm tỉm cười khiến Hoàng Ẩn phải hỏi :

- Đạo huynh Chiêu Dương im lặng, chắc có giải pháp nào hay chăng?

Vị sư trưởng Bắc phái sơn động nhỏ nhẹ :

- Quý vị đạo hữu phát biểu ý kiến đầy đủ lắm rồi, tôi chỉ biết xin theo.

Một lần nữa, Chí Thiện sư trưởng đứng dậy mà rằng :

- Mô Phật! Tôi xin thay mặt toàn thể chùa Thiếu Lâm cảm ơn quý vị đạo hữu đã đóng góp nhiệt tình và riêng tôi lấy làm cảm kích vô cùng.

Trước sự nồng nhiệt ấy, lẽ nào tôi dám chối từ việc giúp đỡ. Nhưng tôi xin yêu cầu một điều.

Số là bổn tâm vẫn mong giải quyết bằng đường lối hòa bình cho đến phân khắc cuối cùng. Môn đồ Thiếu Lâm tự sẽ tự lực đơn phương bất cứ trong tình trạng nào khi tôi cùng và trong danh dự.

Vạn nhất, kém tài thua sức bị thua trong cuộc tranh đua, biểu diễn thì chẳng nói làm chi, nếu chẳng may cô thế lâm vào tình trạng nguy hiểm thì quý đạo hữu hãy tiếp tay để tránh việc lưu huyết, tổn hại nhân mạng vô ích. Yêu cầu đó được chấp thuận chăng?

Liễu Nhân hòa thượng, trưởng phái Nga Mi hỏi :

- Nghĩa là điều động môn đồ các phái đến Tô Châu dự kiến Quần Hùng Đại Hội và chỉ can thiệp khi nào môn đồ các phái lâm vào tình trạng gay cấn nhất?

Chí Thiện gật đầu :

- Mô Phật! Đó là nguyện vọng của tôi.

Lư Dương Minh nói :

- Từ nay đến kỳ hội không còn bao xa nữa, chúng ta nên liệu bề chia tay mới kịp thời tụ tập tại Tô Châu.

Liễu Nhân hỏi :

- Tụ tập nơi nào tại Tô Châu?

Chiêu Dương thiền sư đáp :

- Các môn đồ thì cho ngụ tại Hồng Vân Lai khách điếm ở Đông môn, hay Anh Hùng quán ở Thiết Sa Nang Bắc Môn.

Riêng chúng ta có thể ngụ tại Nguyên Diêu tự. Vị trụ trì thiền viện ấy là Ngộ An rất đắc đạo, mỗi chuyến qua Tô Châu tôi vẫn nghỉ lại tại đó.

Ngọc Hư hòa thượng bảo Chí Thiện :

- Đạo huynh nên báo cho Ngũ Mai bên Bạch Hạc sơn biết vụ này.

- Bây giờ báo cũng trễ rồi, nhưng năm nào sư phó Bạch Hạc cũng quen lệ dẫn vài môn đồ lên Tô Châu dự kiến Quần Hùng và sẽ qua Thiếu Lâm.

Bàn định xong, các sư trưởng võ phái sửa soạn chia tay mỗi người đi một ngả, hẹn tái ngộ đất Tô Châu.

Riêng Chiêu Dương đại sư ở lại thêm mấy bữa nữa mới đi. Hai môn đồ kiệt hiệt của Bắc phái là Lã Mai Nương và Cam Tử Long đã theo dõi vụ đả lôi đài từ lâu rồi, Thiền sư thấy không cần giúp sức môn đồ Tung Sơn hơn nữa.

Trước khi chia tay, Chiêu Dương hỏi Chí Thiện :

- Đạo hữu có hiểu tại sao tôi hoan nghinh lời mời của Phùng Đạo Đức và Bạch Mi lên Tô Châu không?

Suy nghĩ giây lát, Chí Thiện lắc đầu :

- Làm sao biết được? Tất có nguyên do gì khác?

- Chính vậy. Tôi nghi ngờ có bàn tay bí mật nào đó đã gây ra những vụ xô xát này. Suy đi tính lại, nếu các võ phái tương tranh, bị diệt trừ lần lần, đạo hữu xét coi ai sẽ thủ lợi?

- Thanh triều!

- Phải lắm! Kẻ thủ lợi là Thanh triều. Vậy phải có cơ quan nào thuộc Thanh triều nhúng tay nhóm lửa gây xáo trộn trong võ giới. Muốn thức tỉnh Võ Đang, Tây Khương không có chi bằng điều tra, lột mặt trái quan hữu trách ấy, thì tức khắc mọi sự sẽ an bài ngay.

- Vậy cần hành động như thế nào?

- Đạo hữu không hiểu là phải, vì vấn đề này hoàn toàn cá nhân.

Nguyên vị Tổng đốc Tô Châu họ Âu Dương tên Tòng Thái là dòng giống nữ tổ sư Bắc phái Sơn Động thành lập từ đời Minh Thành Tổ tục danh là Âu Dương Bích Nữ, pháp hiệu Bạch Vân (Đón xem Lam Y Nữ Hiệp, sẽ rõ tài nghệ Âu Dương Bích Nữ).

Đời đời, họ Âu Dương giàu thiên ức vạn tài hoặc là điền chủ, hoặc xuất chánh và vẫn quy tụ cả một nơi Âu Dương trang trên đường vào Tam Môn cốc cách Tô Châu không bao xa.

Hiện thời, Trang chủ Âu Dương trang là Âu Dương Tòng Bình, bào huynh của viên Tổng đốc Tô Châu. Cả hai cùng nối nghiệp võ gia truyền, giỏi tuyệt luân.

Vốn là người văn võ toàn tài, Âu Dương Tòng Thái lập ra đại hội Quần Hùng thường niên nhằm trúng dịp Trung Thu để cho anh hùng thiên hạ có dịp về Tô Châu tụ chí thí võ, tranh chức Anh hùng vô địch do chính quan Tổng đốc Tô Châu cầm chịch, treo giải thưởng.

Nhiều khi, chọn lọc được nhiều hảo hán bản lãnh cao cường Âu Dương Tòng Thái đệ đơn đề bạt họ về Bắc Kinh để Hoàng đế tùy tài sử dụng. Những người nào không muốn xuất chánh thì cứ việc lãnh thưởng rồi mạnh ai nấy đi bốn phương trời, sau khi hẹn nhau niên tới tái hội.

Bởi vậy mới thành tên Quần Hùng Đại Hội và hội thí ngay tại giáo trường rộng lớn canh tân hóa của tỉnh Tô Châu.

Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái còn lập ra một quán trọ nguy nga đồ sộ, cao ba từng lầu, hoa viên, đình các, bài trí cực kỳ thanh nhã để tiếp rước hảo hán giang hồ tứ xứ kéo về Tô Châu, ghi tên dự thí hội Quần Hùng.

Đó là ngôi Anh Hùng quán mà người trông coi điều khiển là hai con của Trang chủ Âu Dương Tòng Bích kêu Tổng đốc Tô Châu bằng thúc phụ.

Người thứ nhất là Âu Dương Tòng Lân, trưởng huynh, có tài phi thiềm tẩu bích lanh lẹ như bay, sức khỏe đặc biệt nên hảo hán giang hồ đặt cho tước hiệu là Trung Phong Tiên Viên.

Người thứ nhì là một vị nữ lang hai mươi tuổi sắc nước hương trời, cân quắc anh thư tên là Âu Dương Kim Loan, tước hiệu Tiểu Mộc Lan, quen sử dụng ngọn Phương thiên họa kích xuất quỷ nhập thần. Âu Dương Kim Loan là em ruột Tòng Lân, anh hùng tứ xứ đều biết mặt kiêng nể.

Hữu tài, hữu sắc, cho đến nay nàng anh thư họ Âu Dương ấy hãy còn phòng không chiếc bóng là vì chính nàng ham luyến việc luyện tập Công phu, không muốn lập gia đình sớm.

Tô Châu phồn hoa đô hội, dân cư đông đúc, thiếu chi vương tôn công tử, thương gia đại phú hoặc tài tử văn nhân dập dìu muốn dương cung bắn sẻ. Hiềm vì Âu Dương Kim Loan là một trang nữ trung hào kiệt, võ nghệ gia truyền khổ luyện tinh thông nhất bực, ai muốn cùng nàng đẹp mối lương duyên ít nhất cũng phải là con người tài đức song toàn, anh hùng quả cảm, chớ những hạng phong lưu công tử, y phục xa hoa, giá áo túi cơm thì đâu dám rắp ranh làm rể họ Âu Dương và làm tế điệt quan Tổng đốc Tô Châu!

Vốn dòng nhà võ, Trang chủ Âu Dương Tòng Bình không câu nệ ép uổng hai con lập gia thất, mặc cho hai người chừng nào ưng ai sẽ được song thân chấp thuận tác thành giai ngẫu.

Âu Dương Kim Loan còn có người em trai nữa, năm ấy lên mười hai tuổi tên là Âu Dương Tòng Phương đang luyện tập võ nghệ dưới quyền chỉ dẫn của cha, anh và chị.

Sở dĩ quan Tổng đốc Tô Châu phải chỉ định Tòng Lân, Kim Loan trông coi điều khiển Anh Hùng quán, là vì trong bọn giang hồ hảo hán về Tô Châu dự thí phần nhiều cũng có kẻ hay, người dở, hoặc vì tức khí phái nọ đảng kia, hoặc vì tửu nhập ngôn xuất mỗi khi gây lộn với nhau thì đã có người tài trí, võ dõng chủ trương giảng hòa.

Căn cứ vào vị trí quản đốc Anh Hùng quán của hai anh em Âu Dương Tòng Lân, Âu Dương Kim Loan, đủ hiểu tài sức cặp nam nữ thanh niên ấy thuộc cấp bực nào.

Một dòng họ lớn như Âu Dương nổi danh ở toàn cõi Giang Nam, đã có tiền nhân biệt lập dựng thành một phái võ như Bắc Thiếu Lâm Sơn Đông, đủ là bảo đảm tài nghệ gia truyền của dòng họ ấy rồi.

Cho đến nay, ai qua đất Tô Châu hoa lệ mà hỏi thăm đến Âu Dương gia, bất cứ người dân nào cũng chỉ ngay được đường vào trang gia trong lối Tam Môn cốc.

Kể gốc tích họ Âu Dương liên hệ mật thiết đến Quần Hùng Đại Hội xong, Chiêu Dương thiền sư nói với Chí Thiện rằng :

- Việc Võ Đang, Tây Khương kết hợp thách thức Tung Sơn Nam Thiếu Lâm tranh tài trong đại hội có lợi cho ta hơn. Đây nhé, có hai điều: Đệ nhất: Mối hiềm khích quy tụ lại một nơi, môn đồ đôi bên tập trung tên đất Tô Châu công khai tranh tài, thi thố công phu hẳn một chuyến cho rồi, hắc bạch rõ ràng còn hơn là để ngọn lửa hiềm thù cứ ngấm ngầm cháy lan lúc chỗ nãy, lúc nơi nọ, khiến ta luôn luôn bận tâm triều đình chống đối. Đệ nhị: Ngay từ khi Vô Địch Đài được thiết lập tại Hàng Châu, tôi đã nghi ngờ có bàn tay bí mật nào đó nhóm ngọn lửa tranh đấu với mục đích gây hiềm, chia rẽ võ phái. Nay việc tranh thủ tập trung tại một nơi mà vị đại quan cầm đầu lại là thân hữu tôi, chúng ta có hi vọng tìm ra căn nguyên bàn tay bí mật hay là... cơ quan bí mật kia thì đúng hơn.

Chí Thiện gật đầu hỏi :

- Đạo huynh muốn ám chỉ rằng cơ quan bí mật có nhiệm vị gây tương tranh giữa các phái võ là thuộc Thanh đình, phải không?

- Chính vậy. Tôi giữ nguyên lập trường trong bức thư trước gửi đạo hữu. Sự kiện đó quá ư rõ rệt. Không một cá nhân nào thủ lợi trong việc môn đồ võ phái tương tàn hơn là Thanh triều.

Phần đông anh hùng chí sĩ xuất phát từ các nhóm môn đồ võ phái này bỗng dưng các dũng sĩ ấy tương tranh, tàn sát lẫn nhau, dĩ nhiên thế lực và danh tiếng võ phái sẽ vì đó mà tổn thất rất nhiều trong đức tin tưởng của quần chúng. Đạt mục đích, há không phải là một đường lối chính trị của: kẻ trị - triều Mãn Thanh - đối với kẻ bị trị - dòng giống Hán tộc - đó ư?

Chí Thiện gật đầu, im lặng Chiêu Dương nói tiếp :

- Còn một điều này nữa. Nhóm lửa tương tranh gây ngay trung tâm mấy võ phái miền Hoa Nam - ngoại trừ Nga Mi vì kẻ nhóm mớ lửa đó chưa có dịp - phải chăng bàn tay bí mật kia có nhiệm vụ riêng biệt về Hoa Nam và Tây nam? Sau khi thành công ở đây, chắc sẽ đến lượt Hoa Bắc mà kẻ khởi hấn hẳn không ngoài môn đồ Không Động?

Chí Thiện hỏi :

- Tư cách Tổng đốc Tô Châu Âu Dương Tòng Thái thế nào?

Chiêu Dương thiền sư quả quyết :

- Đạo hữu khỏi lo! Y được triều Thanh sủng ái vì Âu Dương gia có sẵn thành tích từ bao đời nay tại Tô Châu. Tòng Thái lợi dụng thế lực che chở Hán tộc rất nhiều, rất được lòng dân, liêm khiết nhất mực. Riêng một Tòng Thái tiến cử được một số đông nhân tài vào bộ đội trực thuộc Thanh triều. Đó cũng là thâm ý của y.

Hiện thời, tuy Tổng đốc phủ cửa đóng then cài, người thường khó ra vào, trái lại Âu Dương trong lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp anh hùng thiên hạ, mà Trang chủ Tòng Bình là bào huynh Tòng Thái, hai người như một, đồng chí hướng, tương thân tương ái.

Hồi năm ngoái Lôi Lão Hổ thiết lập Vô Địch đài, ngông cuồng khinh miệt dòng sĩ Tô, Hàng được hơn một tháng chẳng qua là Âu Dương Tòng Thái chí hướng cao cả hơn, không đếm xỉa đến việc nhỏ mọn, nếu không thì gã họ Lôi bị... chết nghẹt từ lâu rồi còn đâu đến lúc Phương Thế Ngọc tức khí thượng đài nhất quyền, nhất cước đả tử tên vong mạng ấy nữa!

Bây giờ tôi khởi hành lên thẳng Tô Châu ngụ tại Âu Dương trang, chừng nào tới, đạo huynh khá kiếm tôi tại đó.

Chí Thiện sư trưởng suy nghĩa giây lát :

- Nếu vì một lẽ gì tôi không dẫn đạo gia đồ đi Tô Châu thì đã có Ngũ Mai lão ni. Yêu cầu đạo huynh liệu bề cố vấn.

Chiêu Dương niềm nở nhận lời.

Khi các vị đại sư khởi hành thì sư trưởng Thiếu Lâm đã cấp phát ngay Mục Dương Tăng phi mã xuống Quảng Châu báo cho Tam Đức, Thái Trí hòa thượng biết vụ quần hùng đại hội và triệu hồi các hào kiệt Thiếu Lâm về Tung Sơn.

Bởi vậy, Tam Đức mới vội vàng phái người đi gọi ba anh em Phương gia, Cẩm Thượng Ân về tụ tập tại Tây Thiền tự.

Trong khi phe Thiếu Lâm điều động môn đồ, sửa soạn phó đại hội quần hùng Tô Châu, thì hai phái Võ Đang, Tây Khương hiệp tác cũng nhộn nhịp hoạt động.

Ý kiến thách đối phương lên Tô Châu xuất phát từ Bạch Mi lão sư.

Nguyên khi Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất đi được một thời gian không thấy hồi âm về việc bốn người vào Vân Nam lên Long Sơn tìm Ngũ Mai, Bạch Mi dự đoán các môn đồ đi thẳng Quảng Châu giúp Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn nên nóng ruột muốn xuất ngoại điều tra vụ tranh chấp.

Nghĩ rằng việc hiệp tác với Võ Đang, Không Động là rất cần thiết nên lão sư phái ngay môn đồ là Ngụy Tiết Khánh cầm mật thư lên Cam Túc vào Kiêm Điêu ổ mời Thạch Phủ Kính.

Một mặt, lão sư giao việc điều khiển sơn môn cho Giác Bình Tăng, đem theo trưởng tràng Thiên Lũy tăng, Tống Kế Tổ, Lương Trí Vinh, Tiêu Khiết vào Hồ Nam thẳng tiến Võ Đang sơn.

Trong khi đó Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức hằn học mai táng Ngưu Hóa Giao và liên tiếp được tin Lữ Anh Bố thất trận té lôi đài gãy tay.

Lòng căm thù đối phương lên đến cực điểm, Phùng Đạo Đức bị Ngưu Cường Hóa kích thích, không những coi môn đồ Thiếu Lâm là một bọn côn quang đáng ghét mà còn thù luôn sư trưởng Chí Thiện không biết giáo hóa môn đệ Bổn tánh đã rất nóng nảy, lúc này Phùng lão sư hoàn toàn là ngọn Hỏa Diệm sơn đang phun lửa.

Tuổi ngoại lục tuần, vóc người dong dỏng gầy guộc, nhưng tấm thân hữu luyện ấy là cả một cốt thép khô khan rắn chắc.

Họ Phùng xắn tay đạo y rộng thùng thình, đi đi lại lại trong thiền phòng, mắt tia lửa y hệt một chúa sơn lâm dữ khát mồi.

Hừ! Bọn Thiếu Lâm thật quá đáng! Trước kia ta còn ngờ vực việc Phương Thế Ngọc dùng Diệp Kiếm hài hạ sát Lôi Lão Hổ, nay với vụ Lữ Anh Bố, dã tâm của bầy lang sói ấy hoàn toàn biểu lộ! Chúng sử dụng đủ mọi phương cách cốt giành phần thắng. Hẳn tác động ấy phải do huấn lệnh của Chí Thiện.

Từ việc Ngũ Mai đả tử Lý Ba Sơn đến huấn lệnh độc ác của Chí Thiện, tác phong ác ý sát hại đồng đạo của hai nhân vật cao cấp Bạch Hạc, Thiếu Lâm quả đã rõ ràng. Không phản ứng mạnh mẽ tất chẳng xong!...

Được lắm! Hỡi bọn Thiếu Lâm, bây sẽ coi lực lượng mạnh mẽ của Võ Đang sơn!

Nghĩ đoạn, Phùng đạo sĩ vỗ tay đôm đốp mấy cái, Một đạo đồng trạc mười người, mười hai tuổi từ phía sau thiền phòng chạy ra kính cẩn khoanh tay thưa :

- Bạch sư phụ sai bảo?

- Hầu Viên con, thỉnh nhị vị đại sư huynh vô đây.

Đạo đồng Hầu Viên dạ một tiếng đoạn thoăn thoắt chạy ra phía sau Huyền Thiên Miếu, nơi võ sảnh.

Lúc đó võ sảnh chỉ có hai môn đồ Lưu Trường Thanh và Tào Kim Anh đang đơn luyện, Hầu Viên đạo đồng bèn hỏi :

- Nhị vị đại sư huynh không có đây ư, Lưu sư huynh?

Lưu Trường Thanh chỉ tay ra sườn núi bên tả :

- Lôi, Phùng xuống mé núi từ nãy, có lẽ đang ngồi nơi phiến đã thường nhật.

Quả thế Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ (cháu kêu Phùng Đạo Đức bằng thúc phụ), hai dũng sĩ trưởng tràng đang thản ngồi trên phiến đá phẳng lì dưới bóng tòng reo trong gió thoảng.

- Sư phụ thỉnh nhị vị sư huynh.

Lôi Đại Bàng ngoái đầu hỏi :

- Có khách lạ lên miếu chăng?

- Thưa không, sư phụ hiện đang ở thiến phòng, hình như người bực tức điều gì.

- Được, về trước đi. Phùng đại ca và ngu huynh sẽ về sau.

Hầu Viên đạo đồng vừa đi khỏi, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng vươn vai đứng vùng lên.

Phùng Huy Hạ dong dỏng cao, mặt dài, mắt lớn long lanh, đôi mày chổi xể xếch ngược nhíu lại, quắc thước lạ lùng.

Trái lại với bạn đồng môn, Lôi Đại Bàng là một trang dũng sĩ cao như Huy Hạ nhưng cổ to, vai rộng, lưng chẹt, ngực nở lông lá xồm xoàm.

Áo xắn lên tận khủyu tay để lộ hai cánh tay nở nang, bắp thịt nổi cuồn cuộn từng thớ một như thường chão.

Chàng vỗ vai bạn mà rằng :

- Từ ngày mai táng Ngưu sư đệ và liên tiếp hay tin Lữ Anh Bố thất trận bị thương, sư phụ luôn quạu quọ không vui. Mỗi chuyến người nổi cơn giận dữ lại gọi anh em ta căn dặn phải sẵn sàng để bất chợt hạ sơn tìm đánh bọn Thiếu Lâm.

Phùng Huy Hạ vươn cánh tay co vào duỗi ra mấy cái, gân xương chuyển răng rắc :

- Sư huynh nói phải. Sư phụ thay đổi tâm tánh gắt gỏng luôn? Còn việc hạ sơn lúc nào chúng ta chẳng sẵn sàng? Chẳng sớm thì trễ, thế nào sư huynh cũng có dịp gặp kẻ thù để xé nó ra làm đôi.

- Ngày đêm ngu huynh ước mong giờ phút ấy, nhưng không hiểu bao giờ mới được chánh thức xuống Quảng Đông.

Vào tới thiền phòng, Đại Bàng, Huy Hạ lặng lẽ đứng bên chiếc đôn chạm bày chậu lớn.

Phùng Đạo Đức ngừng bước, ngồi xuống kỷ, chăm chú nhìn hai đại đồ hồi lâu mới nói :

- Ta nhất định phái hai con cùng Thạch Cẩm Bá, Địch Tôn Bảo, Mã Mạnh Thái, Tào Thiện Bảo cùng đi với người báo tin xuống Quảng Châu. Nhiệm vụ của hai con là liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và Cẩm Châu Đường, thượng đài chống đối bọn Thiếu Lâm. Hoặc giả vì một lý do gì mà vụ lôi đài bất thành thì cả hai liệu bề điều khiển môn hữu theo Lý nữ điệt tìm hạ mẹ con Phương Thế Ngọc cho kỳ được, miễn là phải gây tang tóc cho Thiếu Lâm như chính chúng đã không ngần ngại hạ sát người của Võ Đang. Sửa soạn ngày mai khởi hành.

Đại Bàng, Huy Hạ vâng lệnh sư phụ vừa ra khỏi thiền phòng thì đại đồng vào báo cáo có Bạch Mi lão sư cùng một số môn đồ đến thăm.

Phùng Đạo Đức mừng rỡ xốc áo, thân ra tận am môn đón rước vào phương trượng.

Sau khi nghe Bạch Mi bày tỏ ý kiến muốn hiệp tác chống lại Thiếu Lâm, Phùng Đạo Đức đắc ý nhận lời ngay.

Bạch Mi đưa ra ý kiến công khai thách thức Thiếu Lâm hội diện tại quần hùng, Đại hội Tô Châu và được trưởng phái Võ Đang hoàn toàn chấp thuận. Bạch Mi bày tỏ luôn việc mời Thạch Phủ Kính, sư trưởng phái Không Động hiệp tác làm hậu thuẫn.

Bởi vậy, Phùng Đạo Đức thay đổi chương trình phái các môn đồ xuống Quảng Châu và chỉ hạ lệnh Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ xuống đó xem tình hình Lữ Anh Bố và mang thư của Bạch Mi triệu Lý Tiểu Hoàn và các môn đồ Tây Khương Cao, Mã, Bạch, Phương lên thẳng Tô Châu họp mặt tại Anh Hùng quán trước rằng tháng tám.

Đại Bàng, Huy Hạ đi được mấy hôm thì Thạch Phủ Kính xuống tới Võ Đang sơn. Luôn đó Bình Nguyên Tăng, môn đồ Thiếu Lâm mang thư của Chí Thiện thỉnh Phùng Đạo Đức dự hội nghị đại sư để giải quyết các vụ xích mích, tranh đấu đáng tiếc đã xảy ra.

Giả thử Bình Nguyên Tăng tới Võ Đang sơn trước Bạch Mi có lẽ Phùng Đạo Đức sẽ do dự trước lời lẽ chân thật, tha thiết phải lẽ của Chí Thiện. Nhưng trong tình hình hiện tại, với sự hiệp tác của Tây Khương, Không Động, lẽ nào Võ Đang sơn nhận lời đàm phán? Cho nên sự tiếp đãi sứ thần Thiếu Lâm rất lạnh nhạt.

Thạch Phủ Kính, Bạch Mi, Phùng Đạo Đức hội đàm và phúc đáp Thiếu Lâm bằng cách hẹn ngày tranh tài tại đại hội Tô Châu.

Nói về Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ theo Ngưu Cường và mấy tên đồ đệ Ngưu Hóa Giao xuống đến Quảng Châu liền liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và đồng bọn Cẩm Châu Đường.

Thoạt đầu, tưởng hai cao đồ Võ Đang tuân lệnh sư phụ xuống Quảng Châu thượng đài báo cừu, Lữ Anh Bố đã khấp khởi mừng thầm sẽ được chứng kiến trận báo thù đích đáng, nhưng sau khi nghe Lôi, Phùng hai người bày tỏ công chuyện, Anh Bố mới tiu nghỉu tiếc rẻ không thể dự trận Quần hùng vì cánh tay còn yếu.

Anh Bố nói với Đại Bàng :

- Hiện thời lệnh thân mẫu qua Triệu Khánh phủ cùng bốn môn hữu Tây Khương tìm Miêu Thúy Hoa, sư huynh ráng chờ ít ngày.

Đại Bàng nóng ruột đáp :

- Tội chi chờ đợi nơi đây, tôi và Phùng Huy Hạ sang ngay Triệu Khánh phủ tiếp sức gia mẫu và mọi người có hơn không?

Lữ Anh Bố cản :

- Không nên! Năm người đi lâu rồi có lẽ sắp trở về không hiểu bằng lục hay thủy bộ. Đi bây giờ e mất công.

Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đành nán lại Quảng Châu chờ.

Bọn Cẩm Châu Đường bỏ ra một số bạc lớn thỉnh võ sư về cốt ý hạ Hồ Á Kiền cho bõ tức, nay thấy Lôi Đại Bàng về tới Quảng Châu mà án binh bất động thì không khỏi nóng ruột. Bạch An Phúc, Lý Hòa lập tức đến yết kiến Lữ Anh Bố nói đầu đuôi sự thể.

Lúc này họ Lữ không đủ thẩm quyền và cũng không dám lộ chuyện Quần Hùng Đại hội nên để mặc Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ tiếp bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu.

Họ Lôi bảo Bạch An Phúc :

- Trước kia cố sư đệ Ngưu Hóa Giao giúp quý vị với tư cách cá nhân. Nay việc nhỏ chuyển biến thành đại sự, chúng tôi chỉ biết vâng lệnh trên, rất tiếc không thể chiều tôn ý được.

Tưởng Lôi, Phùng hai người cố ý mè nheo tiền bạc, lễ vật, các Cơ phòng tử lại mua lễ vật và lấy vàng bạc ra nhử mồi, chẳng dè hai cao đồ Võ Đang tuyệt đối từ chối, thành thử Bạch An Phúc, Lý Hòa tiu nghỉu đến Lương Phúc điếm vận động Thiết Diện Hổ.

Hoạt động cho ban mật vụ của vua Càn Long, từ trước Thiết Diện Hổ chủ mưu lớn gây mâu thuẫn trong các võ phái Hoa Nam nên chỉ ừ hử bào Bạch An Phúc... chờ đợi rồi sau sẽ hay.

Không biết làm thế nào hơn, bọn Cơ phòng đành theo lời chờ một việc không còn bao giờ tới với chúng nữa.

Phần Thiết Diện Hổ lập tức qua tư thất Lữ Anh Bố gặp hai cao đồ Võ Đang và được biết rõ nội vụ.

Việc tranh chấp, mất hòa khí giữa các võ phái đi tới mức lan rộng lớn lao theo chương trình đã lan rộng lớn lao theo chương trình do y hoạch định, Thiết Diện Hổ khấp khởi mừng thầm trình bày mọi sự với Thị lang Hòa Thân.

Hòa Thân liền bàn cùng Diện Hổ nên đi ngay Tô Châu liên lạc với Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái, mới mong cuộc tranh đấu giữa môn đồ võ phái khỏi bị cản trở. Hòa Thân tiếp :

- Quần hùng đại hội Tô Châu có tánh chất khảo võ thường niên môn đồ võ phái đối lập đưa nhau đến đó lưu huyết sao được?

Thiết Diện Hổ đáp :

- Đại nhân dạy chí phải, tôi tính như sau đây. Chúng ta yêu cầu Tổng đốc Tô Châu sau khi đã khảo sát các võ sĩ thường xuyên thì sẽ làm ngơ trước các trận thách thức giao tranh giữa các môn đồ môn phái đối lập. Ngoài ra nếu có xảy ra các vụ xích mích gây hấn giữa đôi bên ngoài nơi võ trường, quan địa phương cũng bỏ qua. Có thế, chúng mới thâm thù, hạ nhau chí tử.

Chừng nào đôi bên cùng hao tổn sinh mạng, mệt mỏi, quan quân mới dùng toàn lực đàn áp sau đó bá tánh cách côn quang của bọn môn đồ các phái mà ta sẽ nêu danh cho dân chúng hay.

Hòa Thân nói :

- Chẳng cần bá cáo, đất Tô Châu là nơi dân tứ xứ tụ họp, ai mà không biết chuyện tàn sát ấy? Mặc chúng hạ sát bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.

Dẫu sao, ta hãy chờ Cao Tấn Trung về xem xét kết quả trận đánh Phương gia trang như thế nào. Nếu thắng, âu cũng là một ưu điểm cho chương trình hoạt động của ta.

Hai hôm sau, năm môn đồ Tây Khương về tới nơi và trọ cả ở Thanh Thiên lầu.

Thay y phục đi đường sau, Lý Tiểu Hoàn cùng Cao, Mã, Phương, Bạch qua thăm ngay Lữ Anh Bố và gặp Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đang đàm luận cùng Thiết Diện Hổ.

Tiểu Hoàn không khỏi ngạc nhiên sự hiện diện của con trai nàng ở Quảng Châu.

Biết ý Lôi Đại Bàng vội vàng thuật tự sự cho thân mẫu nghe. Trong khi nói chuyện, chàng chợt nhận ra vết thương hổ khẩu bàn tay hữu mẫu thân bèn hỏi :

- Hình như mẫu thân bị toạc hổ khẩu và vết thương mới hàn? Tại sao vậy?

- Mẹ bị trúng thương đó, nhưng lành rồi...

Đại Bàng nghiến răng đập tay xuống mặt bàn :

- Chà! Bọn Phương Thế Ngọc dữ vậy ư? Rất tiếc con không được cùng đi Triệu Khánh.

- Không, mẹ con Miêu Thúy Hoa đang lâm hoa, chỉ trong khoảnh khắc, mối đại thù của gia đình ta được báo phục thì có hai bí mật khách bỗng dưng can thiệp...

Lý Tiểu Hoàn thuật lại vụ đánh Phương gia trang cho mọi người nghe.

Lôi Đại Bàng lồng lên giận dữ như thiên lôi thần tướng trong khi Thiết Diện Hổ lầm lì suy nghĩ.

Phùng Huy Hạ hỏi Cao Tấn Trung :

- Hai kẻ bí mật đó đồng bọn Tung Sơn Thiếu Lâm chăng, Cao đại ca?

- Không phải. Sau trận Kim Môn điếm, tôi cũng tưởng vậy. Nhưng chuyến này, giao chiến với chúng trăm hiệp, tôi quyết bí mật khách không thuộc Tung Sơn.

Nhớ lại mấy thế phi cước kinh hồn mà chính chàng là nạn nhân trước một Lã Mai Nương lợi hại. Mã Hùng lên tiếng :

- Lối xung trận của cặp dạ khách đó thập phần lợi hại, bộ cước linh động khác thường. Giao đấu bằng võ khí mà nhiều khi bất chợt tung cước rất cáo, nguy hiểm. Tôi ngờ rằng họ thuộc một Bắc phái nào đó.

Phùng Huy Hạ nhìn Lôi Đại Bàng thầm hỏi ý kiến.

Đại Bàng nói :

- Tung Sơn Thiếu Lâm cũng ưa dùng cước, cứ gì Bắc phái? Theo thiển ý, chưa biết chừng hai kẻ bí mật đó là cao đồ Thiếu Lâm cải trang theo lệnh Chí Thiện thiền sư và chỉ nhập cuộc mỗi khi cần thiết với mục đích gây hoang mang cho đối phương chớ gì?

Cao Tấn Trung lắc đầu :

- Cao đồ chỉ huy đồng bọn Thiếu Lâm xuống Quảng Châu hiện thời là Hoàng Khôn. Tôi quả quyết chỉ có một Hoàng Khôn. Dầu sao bộ cước của bí mật khách rất kỳ lạ huyền ảo. Quyền thủ cũng rất đều và nặng nề (hẳn anh chàng họ Cao này nhớ lại ngọn tả quyền của Cam Tử Long trong lúc gài kiếm đêm đánh Phương gia trang) không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, võ khí của họ là hai thanh trường kiếm báu khi chém sắt như chặt tre, chặt gỗ. Cây giáo Kim Xà của chúng tôi đúc toàn thép lọc hảo hạng mà chỉ trong chớp mắt sơ ý bị trường kiếm địch tiện đứt đôi dễ dàng. Bởi vậy, tôi kết luận rằng họ thuộc hạng giang hồ kiếm khách nào đó.

Lôi Đại Bàng lắc đầu lia lịa :

- Cao thúc dễ tin quá! Một trận Kim Môn điếm đã đành, lẽ nào họ can thiệp luôn cả trận Phương gia trang nếu không phải người đồng bọn Thiếu Lâm tự? Tôi không tin cặp dạ khách ấy là kẻ ngoại cuộc trong vụ tranh chấp giữa hai phái chúng ta và thiếu lâm!...

Mã Hùng đưa rộng hai tay như kẻ phân bua :

- Khó hiểu ở chỗ đó. Chúng tôi suy luận bao ngày rồi mà không tìm ra giải đáp.

Khoanh hai cánh tay nở nang to lớn ra trước ngực, Lôi Đại Bàng bực dọc đi lại trong phòng. Chợt quay phắt lại, chàng hỏi :

- Hoặc giả cặp khách là môn đồ Bạch Hạc trên Long Sơn? Ngũ Mai can dự trong vụ này và là kẻ đã hạ sát ngoại tổ tôi.

Cao Tấn Trung đáp :

- Bạch Hạc thuộc nữ phái, chúng ta ai nấy đều biết như vậy. Cách đâu không lâu, chúng tôi lên Long Sơn tìm Ngũ Mai và chính mắt trông thấy trong Long Sơn toàn nữ môn đồ.

Phùng Huy Hạ hỏi Mã Hùng :

- Bọn nữ đồ Long Sơn thế nào?

Mã Hùng tặc lưỡi :

- Ý à! Đồng bọn dữ như hổ cái. Cuộc gặp gỡ khá gay go, nhưng chúng tôi không cốt ý gây với chúng vì Ngũ Mai xuống Côn Minh phủ.

Nghe nói, Lôi Đại Bàng cười khẩy đoạn quay lại hỏi Cao Tấn Trung :

- Cao thúc có võ khí thay thế ngọn giáo Kim Xà chưa?

- Chưa, chịu khó tìm mua tại Quảng Châu may ra có thứ vừa tay.

- Thúc thúc khỏi lo, tôi mang theo một ngọn giáo Võ Đang khá tốt, Cao thúc lấy dùng tạm.

Lôi Đại Bàng vào phòng lấy ra một ngọn giáo toàn thép sáng như bạc, ngù đen tuyền đưa cho Tấn Trung. Họ Cao vui mừng đón lấy thứ võ khí ấy, trở qua, trở lại xem, lấy làm đắc ý :

- Hay quá! Vừa tay, y hệt ngọn Kim Xà. Ngọn này nặng dư bốn mươi cân.

- Đúng bốn mươi mốt cân rưỡi, thép lọc rất kỹ. Đó là ngọn Huyền Kỳ.

Trong lúc mọi người mải nói chuyện, không ai chú ý đến sắc diện Thiết Diện Hổ biến đổi khi biết bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung thất bại trong trận đánh Phương gia trang vì hai bị hành khách bí mật can thiệp. Xưa nay sắc diện y đã xấu xí, đen thui với làn da sần sùi như vỏ trái cam sành, nhưng lúc này mặt y xám ngoét. Có lẽ y lo lắng, e sợ hai bí mật khách theo dõi phá đám chăng?

Vô tình, Mã Hùng bảo Thiết Diện Hổ :

- Sư huynh có cây giáo Kim Xà không dùng tới, sao không đổi lấy cây Huyền Kỳ?

Giựt mình đánh thót lên một cái, Thiết Diện Hổ ấp úng :

- Cây giáo mất từ lâu rồi. Hiện thời, ngu huynh dùng võ khí thường, nếu còn thì đã trao tặng Cao đệ hữu dụng hơn trong lúc này.

Ngay chiều hôm ấy, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng về trọ tại Thanh Thiên lầu với Lý Tiểu Hoàn.

Nhờ thuốc bó nhà nghề, vết thương Lữ Anh Bố đã lành, tuy vậy cánh tay còn yếu, không theo các môn hữu lên Tô Châu được. Họ Lữ bèn sửa soạn hành trang trở về Triệu Khánh, trả căn nhà cho Cơ phòng tử Cầm Châu Đường.

Vận áo dài, Lã Mai Nương, Cam Tử Long ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi xuống thang lầu, Song hiệp định qua Tây Thiền tự.

Vừa xuống được mấy bực thang, chợt nghe thấy tiếng nhiều người vừa nói vừa lên lầu, Cam, Lã nhìn xuống thì chẳng ai bảo ai mà cùng trở bước, rảo cẳng về phòng đứng sau cánh cửa hé nhìn ra ngoài.

Nhìn đoàn người đi qua xong, Cam Tử Long đóng cửa lại lẩm bẩm :

- Chúng ở đông quá! Thêm hai tên lạ mặt cao lớn cầm võ khí và hành lý, chắc từ xa mới tới.

Mai Nương nói :

- Sư huynh khỏi phải tìm hiểu, tên tửu bảo dẫn khách lấy thêm phòng trọ, thế nào chẳng qua đây thông báo. Ta nên ngồi chờ lát xem sao sẽ đi.

Quả nhiên lát sau có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, Cam Tử Long bước tới mở, nhường lối cho tên tửu bảo thân tín lẻn vào.

Tử Long hỏi ngay :

- Hai người nào mới đến thế?

- Thưa, con chưa biết tên, nhưng vị thanh niên hảo hớn lực lưỡng cầm cây thiết côn nặng nề gớm khiếp, kêu Lý nương tử bằng danh từ mẫu thân. Không ngờ nương tử có con lớn thế.

Mai Nương vội hỏi :

- Chắc chắn thế chứ?

- Thưa chắc lắm, con nghe rõ ràng. Còn hai người mới xưng hô bằng sư huynh, sư đệ.

- Ai là sư đệ?

- Thưa, người dong dỏng cao.

- Họ trọ đông quá, ta ở đây e bất tiện, vậy lựa cho ta một phòng ở đệ nhị lầu, nghe?

Tử Long móc túi lấy hai lượng bạc trắng xóa, thưởng tên tửu bào thân tín được việc ấy. Y nhận được bạc sung sướng cáo lui. Vừa đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, y vội quay lại thưa :

- Con quên khuấy đi mất, theo lời Lý nương tử nói với mấy người kia, hình như tất cả cùng sắp đi đâu xa. Nhị vị còn cần đổi phòng nữa không?

Cam Tử Long lắc đầu :

- Khỏi cần, việc đó sẽ liệu sau.

Khi tửu bảo đi rồi, Mai Nương nói với Tử Long :

- Con của Lý Tiểu Hoàn thì chỉ có Lôi Đại Bàng, Phùng Đạo Đức phái thêm hai môn đồ xuống Quảng Châu hạp với lúc Chí Thiện thiền sư phái Mục Dương xuống Tây Thiền tự. Ta qua thăm Tam Đức xem sao.

Song hiệp đến Tây Thiền tự không thấy ai mới hay các môn đồ Thiếu Lâm ở cả bên chùa Quang Hiếu.

Tam Đức, Thái Trí, Mục Dương ba hòa thượng cùng Hoàng Khôn đang đàm đạo trong tri khách phòng thì Song hiệp đi vào.

Thi lễ và giới thiệu xong, Thái Trí đưa phong thư của Chí Thiện sư trưởng cho Mai Nương, Tử Long coi mà rằng :

- Đọc thư này, nhị vị biết hết mọi sự.

Trao lại phong thư cho Thái Trí, Song hiệp hỏi chuyện Mục Dương về cuộc hội nghị Đại sư trên Thiếu Lâm mới biết có Dương Chiêu thiền sư là người ở lại sau cùng.

Mai Nương hỏi :

- Sư phụ (lối xưng hô với nhà sư thuộc cấp cao) có nghe nói gia sư đi đâu không?

Mục Dương đáp :

- Hình như người lên thẳng Tô Châu đến một đài trang quen thuộc nào đó, chớ không về Mã Dương cương.

Cam Tử Long hỏi Hoàng Khôn :

- Chừng nào Hoàng đại ca và các môn hữu lên đường?

Họ Hoàng đáp :

- Sáng mai, đi cùng Mục Dương sư huynh. Chúng tôi về còn qua Tung Sơn, rồi mới thuận đường lên Tô Châu.

Mai Nương mỉm cười :

- Coi chừng kẻo xảy ra hỗn chiến ngay giữa đường nhé! Hiện giờ Lôi Đại Bàng và một môn hữu đã xuống đến Quảng Châu và trọ cả bên Thanh Thiên lầu. Chúng tôi mới trông thấy hồi nãy. Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung cũng đã về đến nơi.

Tam Đức nói :

- Nếu vậy, chắc họ sắp đi. Muốn khỏi đụng độ, ta nhường họ đi trước. Còn nhị vị ở đây hay đồng hành cùng với Hoàng sư đệ?

Cam Tử Long đáp :

- Chúng tôi sẽ khởi hành bất cứ lúc nào. Vậy Hoàng đại ca nên liệu phái người đến Thanh Thiên lầu theo dõi đối phương mới biết được ngày nào họ lên đường. Hiện thời bọn họ gồm có bảy người, dũng mãnh hơn Cao Tấn Trung, Mã Hùng như ta đã biết. Riêng về Lôi Đại Bàng có tiếng sẵn là cực kỳ dũng mãnh. Tuy ta chưa biết thực lực y thế nào, nhưng chắc ít nhất cũng phải như Cao Tấn Trung, Mã Hùng. Theo sự nhận xét qua loa của chúng tôi, y có lẽ danh bất hư truyền. Người đi cùng với y cũng vậy. Võ Đang, Tây Khương hợp tác, chắc sẽ còn nhiều dũng sĩ nữa tham dự vụ Tô Châu Quần Hùng, Hoàng đại ca nên nhấn mạnh về điểm đó với lệnh sư.

Đàm luận đến nhá nhem tối, Song hiệp cáo từ ra về, hẹn ngày tái ngộ.

Hai người thủng thẳng ra đến khu vực an tịnh, qua các phố vào đến khu đông đảo.

Mai Nương rủ Tử Long :

- Bọn Lý Tiểu Hoàn trọ ở Thanh Thiên lầu đông quá, ta đi tìm tửu quán dùng bữa cho tiện.

Tử Long đồng ý. Lúc đó mọi nhà đã lên đèn. Khu thương mại ăn chơi của thị thành Quảng đèn thắp sáng trưng, kẻ qua người lại quá tấp nập, trà đình, tửu quán đông nghẹt, tiếng đờn ca sênh phách xuất phát từ các tửu lầu văng vẳng từ khắp mọi nơi.

Cam Tử Long chỉ một tửu lầu rộng rãi, sạch sẽ ở phía bên kia đường :

- Vào tửu lầu kia dùng bữa cho lạ miệng, sư muội có đồng ý không?

Mai Nương ngước mắt đọc mấy hàng chữ viết trên mặt kính chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa tiệm, đoạn nói :

- A! Tửu lầu này của người Mãn Châu và do đầu bếp Mãn chuyên nấu các món ăn hoàn toàn kiểu Mãn. Có lẽ dành riêng cho người Mãn Châu chăng, sư huynh?

- Đâu có thế! Sư muội quên không đọc tấm biển dựa ngay đầu quầy hàng sao? “Thỉnh quý khách thập phương”. Nếu dành riêng cho Mãn tộc chắc tửu lầu này chẳng tránh nổi việc dân chúng tẩy chay.

Quả thế, trong tửu lầu thực khách Mãn, Hán lẫn lộn, nhưng người Mãn đông hơn.

Một tri khách viên tóc dóc, y phục bảnh bao, thấy hai người có vẻ chú ý đến tiệm của y, liền qua đường niềm nở mời :

- Thỉnh nhị vị vào Cát Lâm tửu lầu. Bổn tiệm nấu toàn món ăn đặc biệt theo lối Cát Lâm, nhị vị dùng qua sẽ rất vừa ý.

Song hiệp nhận ra y là người Mãn Châu mà nói tiếng Quảng khá thông thạo.
Cam Tử Long gật đầu cùng Lã Mai Nương vào tiệm lên thẳng trên lầu bày trí rất trang nhã.

Lựa một thồi nơi góc thực phòng, Song hiệp gọi rượu và thực đơn xong, lẳng lặng quan sát toàn khu thực phòng rộng rãi.

Thực khách phần đông sang trọng. Căn cứ vào lối trang phục, họ là những quan chức hay thuộc viên và nhận theo diện mạo thì có cả người Hán lẫn người Mãn.

Tửu bảo đem thực vật lên bầy ra thồi, rót rượu. Cam Tử Long bảo y :

- Được, ta tự rót lấy, chừng nào cần món chi sẽ gọi, nghe?

Tinh ý, tên tửu bảo vâng dạ, lui ra chỗ khác để khách hàng thư thả nhấm nháp thưởng thức hương vị thực đơn Cát Lâm.

Mai Nương nói :

- Tiểu muội ước mong một thời gian gần đây, sư huynh đạt chí nguyện gặp kẻ thù xưa, sau đó chúng ta ra Quan ngoại du hành một chuyến.

Nhìn cặp mắt phượng xếch ngược long lanh tuyệt đẹp của bạn đồng hành, Tử Long mỉm cười và gật đầu :

- Truy tầm kẻ thù là mục đích chung của chúng ta theo đuổi từ bao lâu nay, tiếc rằng chưa thành công và không biết sẽ toại ý hay không. Còn việc du hiệp ngoài Cửa Quan lúc nào cũng là ý nguyện của ngu huynh. Trước kia Lã đại sư thường kể chuyện Đông Tam Tỉnh vui và tấp nập vô cùng.

Mai Nương tủm tỉm cười tươi như hoa, đôi môi đỏ hường chúm chím tựa bông đào ban sớm :

- Sư huynh có chắc thiệt không? Hạ xong kẻ thù, sư huynh còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Rước lão mẫu về Tần Lĩnh sơn tế hương hồn anh linh phụ thân, chăm lo việc thành hôn định tỉnh lão mẫu trong lúc tuổi già và cũng phải liệu việc khai thác khu Cam gia trang rộng lớn cho được như ý, chẳng lẽ giang hồ phiêu bạt mãi sao?

Đâu như tiểu muội, ngoại trừ cô mẫu (chỉ Lã Tứ Nương) tứ cố vô thân, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hiệp làm phương châm cuộc sống, vui cùng gió núi dặm trường!...

Nói tới đây, nàng ngừng bặt, khóe phượng long lanh ngấn lệ, đăm chiêu nhìn ly rượu vơi.

Nhìn bạn, cảm kích, Cam Tử Long cất lời :

- Chà! Sư muội chớ ưu phiền. Chuyến đầu xuống núi, gia mẫu đã nhận sư muội làm nghĩa nữ, vậy chúng ta là người một gia đình, chung sống bất cứ phương trời nào. Lẽ nào ngu huynh chịu để sư muội chia tay? Bao năm nay, vui vẻ cùng hưởng, nguy hiểm đồng chia, ơn giúp đỡ truy nã thù nhân nhà họ Cam, ngu huynh ghi lòng tạc dạ, sư muội chớ nghĩa xa xôi, có khác nào không chịu hiểu... tâm can nhau không?

Rút khăn tay khẽ chấm ngấn lệ nơi khóe phượng, Lã Mai Nương chăm chú nhìn khuôn mặt phương phi anh tuấn của bạn đồng môn. Nàng nói :

- Khoảnh khắc thoáng ưu tư, ta quên cả uống, nào xin mời sư huynh?

Mai Nương nâng ly rượu, sắc diện ửng hồng khiến nàng đã kiều diễm lại thêm duyên dáng lạ lùng.

Cam Tử Long sung sướng tự rót rượu đầy ly :

- Ta cạn ly này mừng tình môn hữu bất diệt.

Song hiệp nhìn nhau khoan khoái, uống một hơi cạn chén...

Bỗng Mai Nương nhìn ra phía đầu thang lầu xa xa. Tử Long lấy làm lạ ngoái cổ nhìn theo.

Nàng nói :

- Sư huynh coi kìa! Hai vị quân nhân người Mãn mới tới. Người lực lưỡng diện mạo dữ dằn y hệt sơn vương.

Giựt mình,Cam Tử Long nhíu cặp mày xếch ngược, nhìn theo hai thực khách mới lên lầu đi vòng qua các thồi đông người, ra lối bao lơn có mấy thồi còn trống, ngồi xuống ghế do tửu bảo kéo mời.

Nhác nhìn nét mặt bạn, Mai Nương ngạc nhiên :

- Sao vậy sư huynh?

Lẳng lặng nhìn về phía bao lơn, giây lát, Cam Tử Long mới nhìn Mai Nương, chậm rãi :

- Thiệt kỳ lạ! Cặp mắt ốc nhồi hung tợn, làn da mặt sần sùi tái đen y hệt... y hệt...

- Tăng Tòng Hổ?

Tử Long gật đầu :

- Ờ, y hệt tên hung tặc ấy! Nhưng...

- Thiếu bộ râu quai nón?

- Thiếu bộ râu quai nón che lấp cổ và cặp ria mép gần che hết má! Nhưng người này có vẻ trẻ hơn nhiều.

Mai Nương nói ngay :

- Trẻ hơn vì thiếu bộ râu chớ gì? Sư huynh nên nhận xét cho kỹ. Biết đâu đã tới lúc...

Nàng buông lửng, im lặng hồi lâu mới nói tiếp :

- Vóc dáng gã thế nào?

- Chiều cao y hệt, có ngang hơn có lẽ vì bộ y phục quân nhân quá rộng. Nhưng quái lạ, cặp điêu nhãn vừa lồi vừa vàng khè trông không lẫn. Ngu huynh còn nhớ rõ rệt lúc tên đạo tặc xông vào nhà, mắt trợn trừng trừng nhìn mẫu thân, hung ác độc hiểm...

Ngừng giây lâu, Cam Tử Long đăm đăm nhìn ly rượu cạn như cố hồi tưởng việc xảy ra đã mười mấy năm qua, lúc chàng còn thơ dại :

- Ờ, rõ lắm. Ngu huynh còn nhớ hết cảnh tượng diễn ra lúc bấy giờ. Tăng Tòng Hổ hùng hổ xông vào nhà, mẫu thân và ngu huynh đứng ở cửa phòng. Mẫu thân sợ hãi, run rẩy y hệt miếng mồi trước miệng ác thú. Lúc đó trong phòng còn để thanh Huyền Tiễn kiếm, ngu huynh muốn liều mạng trở vào rút kiếm che chở mẫu thân, nhưng người giữ chặt lấy vai áo huynh như lo sợ đứa con thân mềm còn nhỏ dại làm điều liều lĩnh thêm uổng mạng trước kẻ hung tàn. Trên trường kỷ, thi hài phụ thân còn nằm còng queo với những vết thương gớm ghiếc. Tên hung tặc tiến tới - có lẽ để tàn sát kỳ hết gia đình họ Cam - chỗ mẫu thân và ngu huynh đứng, nhưng cùng lúc ấy thì Chiêu Dương, Lã đại sư ập vào tới hiên ngoài. Tên hung tặc bỗng dưng sợ khiếp vội vùng chạy ra lối sau, lẹ chân trốn mất. Ngu huynh còn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc bấy giờ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cặp mắt dữ dội, độc ác của tên họ Tăng không bao giờ ngu huynh quên được! Đó là đôi mắt của tên ngồi ngoài bao lơn kia kìa!...

Sắc mặt Cam Tử Long đỏ bừng, cặp mày nhíu lại, mắt long lanh nảy lửa.

E chàng quá giận khiến mọi người chú ý thêm bất tiện, Lã Mai Nương dịu dàng khuyên nhủ :

- Sư huynh hãy nghe tiểu muội rán tĩnh tâm. Hiện thời chưa có điều gì chắc chắn người kia là kẻ thù mà ta mất công tìm kiếm bấy lâu. Trong thiên hạ thiếu chi người giống nhau? Dầu sao, ta cần theo dõi cho biết đích xác sẽ hay. Lưới trời lồng lộng, phường gian đạo chạy đâu cho thoát!

Giọng nói dịu dàng ấm áp của Mai Nương hấp dẫn lạ thường. Giọng nói êm đềm ấy có hiệu lực như một cơn gió nhẹ buổi chiều hè, khiến người nghe dễ chịu mát dịu cả tâm hồn.

Cam Tử Long mỉm cười :

- Xin lỗi sư muội, ngu huynh nổi giận vì hồi tưởng lại phút đau lòng khi xưa, thiệt tình không phải vì sự hiện diện của người kia. Dầu sao, ngu huynh muốn nhìn tận mặt gã kia xem thế nào.

- Khó chi! Sư huynh giả đò ra bao lơn nhìn xuống phố và nhận diện y luôn thể. Nhưng ăn xong đã sẽ hay, tự nhiên hơn.

Song hiệp thư thả dùng bữa đến lúc tửu bảo hầu trà, Tử Long mới đi ra bao lơn tựa lan can nhìn xuống đường và kín đáo nhận diện kẻ nọ.

Lát sau, chàng trở về chỗ mà rằng :

- Sư muội à, ngu huynh có cảm giác chính là y. Đúng đôi mắt kim điêu của Tăng Tòng Hổ, hiềm gì gã này râu nhẵn nhụi thành thử nét mặt trẻ quá khó nhận.

Mai Nương ôn tồn :

- Cằm gã có áng râu quai nón không?

- Có, thế mới đáng ngờ hơn nữa. Chỉ dùng toàn tiếng Mãn Châu không lớ giọng Hán chút nào cả.

- Sự kiện đó không lạ. Một tên độc cước đại đạo, giang hồ cự phách, đã từng sống nhiều năm ngoài cửa Quan, thạo tiếng Mãn là sự hiển nhiên. Như sư huynh ngày nào cũng cạo râu, nếu để mọc đầy năm chòm trong một thời gian thử xem nét mặt có khác thường nhật không. Ta cố theo dõi xem sao.

Tử Long suy nghĩ giây lát :

- Nay mai chúng ta phải lên Tô Châu, công việc sẽ dở dang quá nhỉ?

Mai Nương cả quyết :

- Được việc nọ bỏ việc kia là lẽ thường, tiểu muội dám chắc sư phụ không quở chúng ta bỏ dở vụ môn đồ võ phái tranh chấp.

Song hiệp cố ý chần chờ cho tới khi hai quan quân kia ăn xong ra về mới trả tiền hàng theo xuống lầu, thấy hai người lên kiệu đi thẳng.

Cam, Lã cũng rảo bước theo phía sau, kín đáo cách xa chừng bảy tám trượng, qua hết phố nọ sang phố kia, chẳng mấy chốc đến Thạch sư lộ, phố vắng vẻ, hai chiếc kiệu đổ xuống trước cửa Lương Phúc điếm. Hai viên tài phú túc trực nơi quầy chưa kịp hỏi thì chàng đã nói :

- Tôi lên kiếm người bằng hữu ở phòng số bốn.

Dứt lời chàng tiến thẳng lên thang lầu. Cũng may, trên lầu có phòng số bốn và có khách trọ thật, vả lại họ thấy họ Cam y phục chỉnh tề, tướng mạo đàng hoàng nên bọn tài phú tin không phải kẻ gian tế.

Lúc Tử Long lên đến đầu thang lầu thì vừa khi hai vị quan nhân nọ vào hẳn trong phòng, chàng chỉ kịp trông thấy tà áo của người đi sau với tay đóng ập cánh cửa lại.

Như vậy cũng đủ cho Tử Long hiểu rồi. Chàng nhìn qua thấy tấm biển cây đóng trên khuôn cửa đề hai chữ “Đệ Lục”.

Quay trở lại, Tử Long thong thả xuống lầu. Viên tài phú nói luôn :

- Khách quan về sớm vậy?

- Cửa phòng đóng, gọi không ai thưa, chắc vị bằng hữu ngủ say rồi, bữa khác rồi lại cũng được.

- Khách quan muốn nhắn gì xin cứ dặn tôi.

- Cảm ơn, mai tôi trở lại, chuyện riêng mà!...

Nói đoạn, chàng chào rồi đi ngay ra chỗ Mai Nương chờ trong bóng tối.

Song hiệp đủng đỉnh trở về lầu trọ.

Mai Nương nói :

- Hai gã ấy trang phục theo lối quan mà trọ nơi quán điếm tất không trực thuộc xứ này rồi. Chờ sáng mai xem thế nào, nếu cần, chúng ta sẽ tới đó trọ mới tiện bề theo dõi.

Tử Long đồng ý.

Sáng hôm sau, Mai Nương cải nam trang cùng Tử Long đi điểm tâm, rồi đến Lương Phúc điếm hỏi trọ.

Lúc đó đã đổi phiên tài phú, thành thử người ngồi quầy không biết vụ Tử Long đã đến tối hôm trước.

Tài phú nói :

- Nhị vị thiếu gia đến thiệt trúng dịp. Trên lầu chúng tôi chỉ còn có phòng đệ lục, khách trọ mới đi khỏi sáng nay. Ngoài ra mọi phòng đều có người cả rồi.

Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, đoạn bảo viên tài phú :

- Chúng tôi hỏi trọ tại quí điếm sở dĩ muốn tiện việc gần nhị vị quan quân ở phòng đệ lục. Nhị vị ấy đi đâu, bằng cách gì?

Viên tài phú nhanh nhẩu :

- Thưa thiếu gia, họ đi ngựa riêng và hình như lên Bắc thì phải, theo câu chuyện giữa hai người mà tôi nghe lỏm hồi sáng sớm canh năm.

- A! Họ trọ đây lâu chưa?

Thấy hỏi cặn kẽ, viên tài phú nhìn kỹ lại Song hiệp, nhưng thấy cả hai cùng sang trọng, đàng hoàng nên không ngần ngại trả lời :

- Thưa, hai quan nhân ấy trọ được hai tháng rồi.

Tử Long suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi thêm :

- Trong thời gian ấy có ai tới đây hỏi thăm không?

- Ít lắm. Theo tôi hiểu biết, hình như chỉ có một vị nương tử đã đứng tuổi, thỉnh thoảng đến chốc lát rồi đi ngay. Nhị vị quan nhân đây rất ít giao dịch.

Biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích, Cam Tử Long nói cho qua chuyện :

- Đáng lẽ chúng tôi về trọ quý điếm, nay hai quan nhân bỏ đi thành thử có lẽ chúng tôi cùng đi. Tuy vậy, tôi muốn coi qua căn phòng đệ lục xem có đủ rộng không.

- Xin nhị vị tự tiện. Hiện đang có người lau chùi dọn dẹp trên lầu.

Song hiệp cám ơn rồi lên lầu. Mai Nương biết ý Tử Long muốn kiểm tra xem viên tài phú nói thiệt hay dối trá.

Lên đến nơi, quả nhiên căn đệ lục bỏ trống, Tử Long ướm hỏi tên hầu phòng mấy câu vì biết chắc chắn bọn khách trọ đã thiệt thọ lên đường.

Trở về Thanh Thiên lầu, Cam Tử Long gieo mình xuống kỷ nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi Mai Nương :

- Tiếc quá! Bây giờ tính sao, hả sư muội?

- Hai gã đó đến Quảng Châu đúng thời kỳ Lữ Anh Bố trấn lôi đài Thủy Nguyệt, nay ra đi cũng trúng kỳ môn đồ Tây Khương, Võ Đang sửa soạn lên Tô Châu dự Quần Hùng hội, vậy sự trùng hạp này có nghĩa gì không?

Cam Tử Long đứng phắt dậy, tươi tỉnh hơn :

- A! Ngu huynh đồng ý về điểm ấy và còn nghĩ xa hơn thế nữa. Đây nhé, vị nương tử đứng tuổi đến Lương Phúc điếm phải chăng là Lý Tiểu Hoàn.

Nói tới đây Tử Long cười xòa :

- Thiên hạ mênh mông thiếu chi việc trùng hạp, chúng ta nghĩ thế chẳng hóa ra hồ đồ lắm ư? Trên đời làm chi có sự ngẫu nhiên kỳ lạ như thế được!

Mai Nương hỏi :

- Hay là ta đuổi theo? Còn kịp chán. Hai người ấy khởi hành từ canh năm, vô tình cho ngựa đi thong thả. Trái lại anh em ta hữu ý, phi mã tất phải kịp.

Cam Tử Long tặc lưỡi :

- Từ Quảng Châu, đường muôn vạn ngã biết ngã nào bây giờ?

- Đuổi theo đường phía Bắc như lời viên tài phú Lương Phúc điếm.

Không còn phương cách nào khác, Cam Tử Long đành ưng thuận mà rằng :

- Đã vậy, ta rời khỏi ngay lầu trọ kẻo khi trở về vận võ phục lỡ gặp bọn Lý Tiểu Hoàn e bất tiện.

Mai Nương gật đầu :

- Được, sư huynh xuống trả tiền trọ và kêu mã phu đóng ngựa, phần tiểu muội thu xếp hành trang.

Tử Long mở cửa phòng vừa toan bước ra thì vội vàng lùi lại ngay. Lấy làm lạ, Mai Nương ngửng đầu nhìn và tiến đến bên cửa.

- Sư muội ngó qua kẽ cửa coi thử.

Bên ngoài, bọn Cao Tấn Trung bốn người, Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đứng cả ngoài lan can nhìn xuống đường. Người nào cũng võ phục gọn gàng. Các bọc, túi, hành trang và võ khí để đầy trên mặt áng trong khách phòng.

Mai Nương nói nhỏ :

- Chúng đi Võ Đang hay Tô Châu đây, nhưng còn chờ chi nữa?

- Chắc họ chờ đóng ngựa. Bọn Lý, Cao có ngựa hết, duy hai người mới, ngu huynh chưa biết rõ.

- Không có thì mua cũng dễ, ngoại ô thiếu chi mã trại. Tiểu muội còn nhớ Tam Đức hòa thượng có lần nói rằng tại Quảng Châu có bốn thứ tuấn mã vùng Thập Đại Sơn và giống ngựa Quảng Tây.

Tử Long nói :

- Ta không biết đó thôi, làm chi họ không sẵn sàng? Chà! Họ ở ngoài kia án ngữ quá, chậm trễ việc riêng của chúng ta.

- Chờ đợi làm chi mất thì giờ, sư huynh thay võ phục đi, chừng nào chúng đi khỏi, sẽ ra tàu ngựa.

Mai Nương đóng hẳn cửa phòng lại và bắt đầu sửa soạn. Song hiệp đai nịt xong xuôi thì phía ngoài có tiếng ngựa hí vang. Mai Nương vội hé cửa nhìn ra thấy bảy người đang rời bao lơn vào khách phòng đeo võ khí và hành lý lục tục xuống lầu.

Cùng lúc ấy, tên tửu bảo thân tín chạy lên báo Song hiệp hay tin và y không khỏi bỡ ngỡ trước hai túi da đựng hành trang đặt trên kỷ.

Cam Tử Long vỗ vai tên tửu bảo mà rằng :

- Phải, chúng tôi cũng khởi hành đây, ngươi khá xuống kêu mã phu đóng ngựa cho cẩn thận. Hãy cầm lấy số bạc này, gọi là chút ít đền công ngươi chịu khó hầu hạ bấy lâu.

Nói đoạn, chàng móc túi lấy đĩnh bạc mới nguyên đưa cho tửu bảo.

Chờ tên hầu đi khỏi, Cam, Lã đi vội ra bao lơn đứng sau mấy chậu cảnh, nhìn xuống đường thì vừa kịp thấy bọn Cao Tấn Trung lên ngựa khởi hành. Người ngựa đều dũng mãnh lạ thường. Hông ngựa Lôi Đại Bàng gài ngọn thiết côn, ngựa Phùng Huy Hạ thì gài cây đại phủ lưỡi sáng loáng.

Mai Nương chúm chím cười, bảo Tử Long :

- Cao Tấn Trung có ngọn giáo khác ngù đen rồi. Từ nay về sau, chắc y phải thận trọng hơn trước!

Nhìn theo đoàn người khuất khỏi góc đường, Cam, Lã xuống quầy trả tiền rồi ra nơi tàu ngựa.

Hai con Bạch Mã Phi Vân và Toàn Hồng Long Câu vừa được tửu bảo dắt khỏi tàu, yên cương đóng sẵn. Chúng đánh được hơi chủ, mừng rỡ đập vó, vẫy đuôi, hí vang khiến số ngựa khác trong tàu cũng hí theo.

Cam Tử Long đón lấy dây cương của hai tuấn mã, tự tay trao cương con Phi Vân cho Mai Nương. Nàng vỗ nhẹ vào cổ ngựa :

- Phi Vân! Nghỉ ngơi nhiều rồi, từ nay ngươi lại hoạt động nhé!

Như hiểu tiếng chủ, con tuấn mã vạm vỡ, cất cao đầu có vẻ vui mừng.

Cột hành lý sau yên ngựa, xem lại dây đai vừa ý, Tử Long, Mai Nương nhảy phốc lên yên, vẫy tay giã từ mấy nhân viên Thanh Thiên lầu cùng tên tửu bảo đứng gần đó, đoạn quay đầu ngựa ra lối cổng sau.

Hai tuấn mã cất vó tiền thiệt cao, xoay tròn toàn thân đi một vòng rồi mới chạy kiệu nhỏ ra khỏi cổng.

Kìm ngựa đi song song, Cam, Lã theo cửa Bắc ra khỏi đại trấn Quảng Châu mới phi ngựa chạy một dặm thì thấy một tửu điếm nhỏ dưới chặng cây lớn gần mé đường. Tử Long kìm ngựa lại bảo Mai Nương :

- Chờ ngu huynh chút xíu, hỏi thăm điếm chủ xem sao.

Chàng xuống ngựa liệng cương cho bạn, rảo bước vào tửu điếm, vái chào ông già đứng bên quầy.

Bọn trẻ nít từ mấy nếp nhà lân cận thấy khách lạ tới thì gọi nhau xúm lại xem.

Tử Long cung kính :

- Lão trượng làm ơn chỉ giùm xem, sáng sớm nay có hai kỵ sĩ nào qua nẻo đường này không?

Đáp lễ, lão trượng nhíu đôi mày nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói :

- Hảo hán định nói hai kỵ sĩ đi vào hồi quá canh năm phải không?

- Dạ, chính phải.

- Một người cao lớn trượng phu, diện mạo dữ dằn trạc tứ tuần, còn một người thấp nhỏ hơn để râu mép và cằm, trạc ngũ tuần trở lại?

- Dạ, phải. Hình như họ trang phục theo lối quan quân?

Lão trượng lắc đầu :

- Không, họ mặc thường phục, kỵ sĩ, võ trang. Tờ mờ sáng có vào bổn điếm dùng điểm tâm trong chốc lát rồi phóng ngựa đi theo đường này.

Toại ý, Cam Tử Long toan bái từ, thì lão trượng hỏi thêm :

- Có điều chi quan trọng không, tráng sĩ? Vừa rồi, lão thấy bảy kỵ sĩ võ trang đầy đủ phóng ngựa qua đây và cũng đi một hướng này.

Cam Tử Long ôn tồn :

- Lão trượng an tâm, hoàn toàn không có chi rắc rối cả.

Nói đoạn chàng cảm tạ, trở ra lên ngựa :

- Hai người gặp trong Cát Lâm tửu lầu có đi qua đây, bọn Lý Tiểu Hoàn cũng vậy. Chúng ta cứ thẳng tiến.

- Lỡ bắt gặp bọn bảy người thì sao?

- Cần chi? Việc cốt yếu là đuổi theo cho kỳ được hai gã kia.

Song hiệp giục ngựa phi lẹ, quyết tranh thủ thời gian. Hai con Bạch Mã Phi Vân và Toàn Hồng Long Câu được dịp hoạt động, không cần để chủ phải giục giã cũng sải vó suốt đường trường mau lẹ. Tám vó ngựa dồn dập phi tựa thần phong lưới trên mặt đường tung bụi mịt mù.

Chẳng bao lâu, Song hiệp đã thấy bảy môn đồ Tây Khương, Võ Đang nhấp nhô hiện nhỏ phía trước mắt.

Mai Nương hất hàm có ý hỏi, Tử Long khoát tay ra hiệu tiến bừa.

Đang ung dung hành trình, chợt nghe tiếng vó ngựa phi dồn dập như sấm sét phía sau, bọn Cao Tấn Trung vội vàng kìm ngựa cả sang mé đường, nhường lối.

Chỉ trong mấy chớp mắt, hai kỵ sĩ phía sau đã đuổi kịp vượt qua thần tốc, bụi mịt đường.

Không ai bảo ai, bảy người cùng vội rút khăn tay ra bịt miệng và mũi, ghì ngựa đứng nguyên chỗ chờ tới lúc bụi tan hẳn mới thả cương dong ruổi thì Cam, Lã chạy được một quãng xa.

Mã Hùng càu nhàu :

- Gớm! Hai tên nào đó bị ma tầm quỷ nã hay sao mà chạy dữ quá chừng, khiến một phen ta phải nuốt bụi!

Phùng Huy Hạ nói :

- Đó là một nam, một nữ kỵ sĩ.

Lôi Đại Bàng nói theo :

- Cả hai võ trang trường kiếm và sử dụng hai tuấn mã đặc biệt hoàn hảo, vó sải như bay trên mặt đường, Xích Thố, Yên Nguyệt Long Câu xưa khi cũng đến thế là cùng chớ gì!

Cao Tấn Trung giựt mình khi nghe Đại Bàng nói tới hai tiếng “trường kiếm”.

- Hai tên đeo trường kiếm! Hay là...

Lý Tiểu Hoàn tiếp lời :

- Hay đó là hai tên dạ khách đêm nọ tại Phương gia trang?

Lôi Đại Bàng vuốt cán thanh đoản đao đeo ở đai lưng, phì cười mà rằng :

- Cao thúc và mẫu thân, sau trận đánh Phương gia trang, lúc nào cũng tưởng tượng kẻ địch bất cứ nơi nào! Trong thiên hạ thiếu chi người đeo trường kiếm?

Tấn Trung cau mày :

- Đành thế, nhưng tôi linh cảm hai kỵ sĩ vừa qua đây có một cái gì khác thường.

Lôi Đại Bàng nói :

- Dạ hành khách đêm Phương gia trang là hai nam, trái lại vừa rồi, Phùng Huy Hạ và tôi nhận rõ một nam, một nữ kỵ sĩ. Lẫn lộn sao được!

Cao Tấn Trung đành im lặng, thiệt tâm chàng muốn phóng ngựa đuổi theo, may ra thì trúng, mà chẳng trúng cũng không sao. Sức bảy người hợp lại, hai cao đồ Tây Khương, hai cao đồ Võ Đang quây lại đánh thì dầu hai kẻ kia dũng mãnh đến mấy cũng sẽ bị hạ như chơi! Bị đàn áp luôn hai phen tại Kim Môn điếm và Phương gia trang, họ Cao bực tức, khó chịu. Chàng vẫn mong có dịp được đấu phục thù, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng chẳng cần.

Giả thử lúc này không vướng Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, thì thế nào chàng cũng hô các bạn đồng hành đuổi theo hai kỵ sĩ nọ cho rõ thực hư. Nhưng vừa chớm ngỏ ý, Lôi, Phùng phản đối. Cao Tấn Trung e họ hiểu lầm rằng sau khi bại trận hai phen, chàng nhìn ai cũng hồ đồ tưởng là kẻ thù cả, nên chàng đành bỏ qua.

Chẳng gì Mã Hùng và chàng đường đường là cao đồ một đại phái, hữu công hữu luyện, chàng không muốn để hai cao đồ Võ Đang có ý tưởng lầm lạc về cách hành động của riêng mình và của toàn bọn.

Chưa rõ tài lực của Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ ra thế nào, mỗi khi thấy họ có thái độ khinh thường hai dạ hành khách, Cao Tấn Trung cảm thấy như chính Lôi, Phùng gián tiếp khinh Mã Hùng và chính mình, thành thử hai phen bại trận - chưa đấu thỏa thích - không những nhục trước địch thủ mà hiện giờ còn ngấm ngầm nhục ngay cả với người đồng bọn. Cho nên tuy ngoài mặt gắng gượng cười nói, trong thâm tâm Cao Tấn Trung khó chịu lạ lùng.

Nếu được ở kế bên Bạch Mi lão sư, chàng quyết ngăn cản việc sư phụ chàng lên Võ Đang ngỏ ý hiệp tác hai phái, mà chỉ gởi thơ giao dịch, chừng nào có lời Phùng Đạo Đức thỉnh cầu mới sẽ hội họp sau để giữ vẹn thể diện.

... Phi ngựa nốt đường trường, bất chấp cả những đoàn khách trường hành Ngạc nhiên, không hiểu hai kỵ sĩ nổi điên hay hữu sự cần kíp mà chạy ngựa thục mạng đến như vậy.

Lã Mai Nương, Cam Tử Long theo đại lộ lên Giang Nam đến cuối giờ Mùi mới thấy một tiểu thôn bên đường. Hai người ghì cương cho ngựa chạy chậm lại để đủ thì giờ quan sát.

Tuy phi kiệu đại từ lúc ra khỏi Quảng Châu tới đây, vượt được một quãng đường khá dài, hai tuấn mã vã mồ hôi như tắm, mép sùi bọt trắng, hơi thở thành khói, đang trớn chạy lẹ bỗng bị ghì lại chúng hí vang, bốc vó tiền như muốn phản đối và chồm thẳng ra phía trước muốn phi nữa. Nhưng bốn bàn tay sắt của Cam, Lã đã ghì chúng lại, vỗ nhẹ lên cổ chúng và nói mấy câu thường xuyên :

- Phi Vân, Hồng Long! Phi thế đủ rồi, hãy đi thong thả!...

Hiểu ý chủ, hai tuấn mã tinh khôn lúc ấy mới chịu đi mức thường.

Thả lỏng cương, Song hiệp rút khăn tay lau bụi bặm đầy mặt. Mai Nương chỉ lá chiêu bài phe phẩy trước tửu điếm đầu thôn mà rằng :

- Sư huynh, ta vào quán kia hỏi thăm xem sao đã, sẽ hay. Ngựa tuy còn khỏe nhưng không nên lạm dụng sau khi phi vượt một chặng đường quá dài rồi, mà đường lên Giang Nam còn xa nhiều ngày.

Cam Tử Long đồng ý rẽ ngựa đến tiểu thôn lác đác mươi nóc nhà. Hai tửu điếm rộng rãi khang trang dưới mấy cây đại thụ rườm rà bóng mát.

Bọn tiểu nhị ở tửu điếm ngay đầu thôn bên tả chạy ra trước đón khách, mời ríu rít.

Song hiệp xuống ngựa tự tay cột cương ngựa lên róng ngang. Tử Long bảo bọn tiểu nhị :

- Lấy thứ mã thảo thiệt ngon ra đây. Không được cho uống nước vội, ngựa phi đường xa còn mệt.

Trong khi tiểu nhị trở vào tàu ngựa sau điếm lấy cỏ, Song hiệp rút khăn trong túi da yên ngựa lau mồ hôi cho tuấn mã, đoạn nhắc tám vó lên xem xét cẩn thận rồi mới thả cương mặc chúng ăn cỏ, tháo hai túi hành lý vào quán.

Vợ chồng chủ quán trạc ngoại tam tuần săn sóc đón chào khách hàng.

Người chồng nói :

- Nhị vị bụi bám đầy người chắc vừa vượt chặng đường dài, xin thỉnh vào nhà trong rửa mặt, chúng tôi sắp thau nước sẵn rồi.

Để hành lý xuống ghế, Cam, Lã theo chủ quán vào nhà trong sửa soạn sạch sẽ rồi mới trở ra kéo ghế ngồi.

Trông tướng mạo hai người, chủ quán thầm đoán không phải khách thường nên đích thân săn sóc chu đáo, rót trà nóng mời.

Tử Long nói :

- Tôi muốn hỏi thăm tiên sinh một điều...

Chủ quán nhanh nhảu :

- Dạ, tráng sĩ và nương tử cứ dạy.

- Từ sáng đến giờ có hai kỵ sĩ nào, một lực lưỡng diện mạo dữ dằn, một nhỏ bé, trạc tuổi tứ tuần và ngũ tuần qua đây hay không?

Nghĩ ngợi giây lát, chủ quán lắc đầu :

- Thưa không. Không có ai tướng mạo như vậy ghé vào quán hoặc đi qua đường này cả.

- Có lẽ tiên sinh không ngồi quầy luôn nên không để ý chăng, cảm phiền hỏi thử người nhà xem thế nào?

Chủ quán ngoái đầu lại nhìn người vợ lúc đó đứng bên quầy hàng, có ý hỏi để trả lời khách.

Người vợ tiến đến bên Mai Nương :

- Thưa nhị vị, vợ chồng tôi thay phiên nhau ngồi quầy, quả thiệt từ sáng đến giờ, nhị vị là hai kỵ sĩ đầu tiên qua khúc đường này. Ngoài ra, chỉ có hai đoàn khách thương nhỏ thồ hàng và lẻ tẻ số ít khách bộ hành qua đường gần quanh đây thôi. Chúng tôi dám cả quyết như vậy không sai.

Nhận xét kỹ thấy vợ chồng chủ quán cùng thật thà, diện mạo hiền lành khả dĩ tin được. Song hiệp nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên.

Lã Mai Nương nói :

- Vậy mà chúng ta chắc chắn cả hai kỵ sĩ hành trình trên đường này đã có người trông thấy rồi.

Chủ quán hỏi :

- Hẳn là nhị vị khởi hành từ Quảng Châu? Và người gặp hai kỵ sĩ nọ ở ngay quãng đường đầu?

Tử Long gật đầu. Chủ quán nói tiếp :

- Như thế dễ hiểu lắm. Nhị vị theo lạc đường rồi!...

- Lẽ nào thế được? Đây là đại lộ qua Phúc Kiến lên Giang Nam! Chúng tôi từng qua rồi!

- Nhị vị phi ngựa không để ý đó thôi. Từ Đại mộc thôn này đi ngược trở xuống, cách đây độ chừng ba mươi dặm, bên mé lộ hữu có một khóm bốn cây cổ tòng cao vút, thân lớn hàng ôm và kế đó là một dãy đồi cây xanh ngắt. Theo ven đồi, có con đường ăn sâu vào phía trong mà ai khó thuộc đường đều tưởng là con tiểu lộ dẫn tới một thôn xóm nào đó...

Tử Long gật đầu mà rằng :

- Chúng tôi nhác trông thấy đúng thế. Vậy đường mòn đó đi đâu?

- Ai qua Hồ Nam mà không muốn dùng đường chánh phát xuất từ Quảng Châu, có thế rẽ ngang đường nhỏ ấy đi độ mười dặm sẽ bắt tới đại lộ vào Hồ Nam, và từ đại lộ đó cũng có đường lên Giang Nam, nhưng phải xuyên Giang Tây. Người trong vùng này kêu nơi bốn đại tòng ấy là Tứ Trụ Thanh. Có lẽ hai kỵ sĩ mà nhị vị đuổi theo đã rẽ tắt qua đấy?

Tử Long gật gù nói theo :

- Có lẽ thế! Chúng tôi tính đuổi theo đến đây là bắt kịp rồi, không lẽ nào vuột được!

Mai Nương lẩm bẩm :

- Chẳng lẽ bây giờ quay lại.

Chủ quán nói :

- Ba mươi dặm phi ngựa từ Tứ Trụ Thanh tới đây, trở lại lần nữa vị chi sáu mươi dặm, hai kỵ sĩ đó tất lợi đường đi xa mất rồi. Phóng ngựa thiệt lẹ, trở về đến Tứ Trụ Thanh thì trời đã tối từ lâu, đi sao được?

Cam Tử Long ngước mắt nhìn chủ quán :

- Chúng tôi nghỉ lại đây. Dọn cơm, rượu kẻo đói lắm rồi.

Nói đoạn, chàng và Mai Nương hối tiểu nhị tháo yên cương, dẫn ngựa vào tàu cho uống nước.

- Tắm ngựa cẩn thận ta sẽ thưởng, nghe?

Vợ chủ quán dẫn hai người đem hành trang vào lấy phòng trong lúc chồng mụ sửa soạn bữa ăn.

Mai Nương dặn :

- Việc hai kỵ sĩ chúng tôi hỏi vừa rồi, yêu cầu kín chuyện nhé.

Vợ chủ quán đon đả :

- Dạ, nhị vị không cần dặn bảo, chúng tôi cũng chẳng khi nào hé lời. Xin an tâm.

Dùng bữa xong, Song hiệp bắc ghế ra trước cửa phòng, ngồi bên lan can bằng tre dưới mái hiên lá, nghỉ ngơi chuyện vãn.

- Sư huynh à, lúc ở Quảng Châu, ta đã có dịp hiểu biết các môn đồ Tung Sơn, chuyến này lên Tô Châu, tiểu muội muốn nhân dịp lựa cách làm quen với các môn đồ Tây Khương, Võ Đang, may ra tìm ra Tăng Tòng Hổ chăng? Tất họ phải liên hệ thế nào nên ngọn giáo của Cao Tấn Trung, mới y hệt mũi giáo đã sát hại bá phụ chớ?

- Ngu huynh cũng tính vậy, hiềm vì lỡ bất chợt gặp nhau, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhận ra hai thanh trường kiếm của chúng ta chăng? Đêm tiếp cứu Phương gia trang đèn đuốc thắp sáng trưng.

- Chà! Thiếu chi cách nói? Vả lại bao kiếm chúng ta còn bọc bằng lần túi vải, họ nhận ra sao được?

Tử Long mỉm cười :

- Nhưng nhớ nên đổi tên họ khi xưng danh nhé. Ngu huynh là Lã Cam Long, còn sư muội là Lã Cam Nương hả?

Bên ngoài, cảnh chiều tà đã đổ, chim hôm xào xạc bay về. Tiếng chuông thu không từ thôn xa vọng lại, ngân nga gợi trong lòng khách trường hành nỗi buồn man mác...

Bỗng có tiếng người, ngựa dồn dập phía ngoài lộ, Cam Tử Long bước ra thực phòng nghe qua, rồi trở vào ngay :- Bọn Lôi Đại Bàng đã tới!

- Họ vào quán này?

- Không, tửu điếm bên kia...

Nguyên hai người mà Song hiệp gặp trong Cát Lâm đại tửu lầu hồi chập tối hôm trước tại Quảng Châu không phải là ai xa lạ, mà chình là quan Thị lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ.

Trong thời kỳ ở đại trấn ấy, họ thường đến chè rượu tại các tửu lầu của người Mãn, nhất là tiệm Cát lâm mà thực khách phần đông thuộc hàng quan liêu, phú gia, đại thương.

Theo chương trình của Hòa Thân, hai người tính lên thẳng Tô Châu để liệu bề tính toán vụ Quần Hùng Đại Hội. Thiết Diện Hổ cũng đồng ý khởi hành ngay, nhưng gã muốn tiện đường qua Võ Đang gặp Bạch Mi lão sư trước khi lên Giang Nam.

Vốn là một tay giang hồ lão luyện, Thiết Diện Hổ thuộc hết các nẻo đường, nên khi rời khỏi Lương Phúc điếm ra đi, gã cố ý nói hở là đi lối cửa Bắc để đánh lạc đường, phòng khi có kẻ theo dõi hành tung.

Khi đến Tứ Trụ Thanh, Thiết Diện Hổ cùng Hòa Thân rẽ vào đường mòn thông sang đại lộ Hồ Nam, thẳng đường qua Võ Đang và từ đó lên Giang Nam.

Hai nhân vật này thuộc Ban Mật vụ triều Mãn Thanh, lãnh nhiệm vụ gây mâu thuẫn giữa các võ phái miền Hoa Nam, lợi dụng trước hết là phái Tây Khương sau là Võ Đang chống lại Tung Sơn Thiếu Lâm tự.

Họ thường liên lạc với các môn đồ của hai phái đương đầu với Thiếu Lâm và dĩ nhiên vẫn không thực thà với các môn đồ ấy. Nên trước khi rời Quảng Châu, Thiết Diện Hổ không cho bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung biết cuộc hành trình của mình như thế nào, để hoặc cùng đồng hành, hoặc tìm đường lối hành động chung như gã vẫn tỏ ra sốt sắng với bọn Lý, Cao.

Bởi lẽ đó, tuy cùng lên Tô Châu dự Quần Hùng Đại Hội mà Thiết Diện Hổ, Hòa Thân đi một đường, còn bọn Cao Tấn Trung lại theo một đường khác.

Vốn xấu và dữ tướng, lần đầu tiên Thiết Diện Hổ bị Song hiệp bắt gặp tại Cát Lâm tửu lầu, Cam Tử Long nhận ra y “hao hao” giống tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ là kẻ thù sát phụ mà chàng và Lã Mai Nương truy tầm từ mấy năm nay.

Không hiểu Thiết Diện Hổ, một Mật vụ viên chánh tại Hoa Nam của vua Càn Long, có thiệt là Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, con của Độc Nhãn Long Tăng Ân và cũng là một đại đạo bản lãnh cao cường, dũng lực như mãnh hổ, nổi danh hung tàn suốt thời gian mười mấy năm trước trên dãy Vạn Lý Trường Thành hay không?

Điều đó họa chăng chỉ có riêng mình quan Thị lang Hòa Thân mới biết được, vì chính viên quan người Mãn thân tín của vua Càn Long đã tiến cử Thiết Diện Hổ với nhà vua và trao cho y trọng trách quấy rối các võ phái Hoa Nam.

Ngay cả đến cái tên “Thiết Diện Hổ” nữa. Đó là thực danh họ Thiết như mọi người, hay chỉ là bí danh của một nhân viên mật vụ đắc lực của Thanh triều?

Hao hao giống nhau vị tất đã là thật! Trung Quốc đất rộng, người nhiều, việc “trùng diện” hẳn không phải là hi hữu.

Bởi vậy, Cam Tử Long, Lã Mai Nương mới cấp tốc theo dõi, điều tra thì chẳng may lại gặp giữa lúc Bạch Mi, Phùng Đạo Đức triệu hồi các môn đồ lên Giang Nam dự đại hội Quần Hùng sau khi đã gởi thơ qua Tung Sơn thách thức phái Thiếu Lâm lên đó tranh đấu.

Môn đồ các phái rục rịch ra đi. Hòa Thân, Thiết Diện Hổ cũng đi.

Mai Nương, Tử Long đuổi theo cốt ý điều tra về thân thế Thiết Diện Hổ và bị hai nhân vật mật vụ vô tình đánh lạc đường.

Nhắc lại bọn Cao Tấn Trung bảy người sẩm tối hôm ấy hành trình đến Đại Mộc thôn thì ngừng lại tửu điếm trọ.

Họ vào điếm gần kế bên quán trọ có Song hiệp. Hiềm vì điếm nhỏ không đủ phòng cho cả bảy người. Nên Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng hai mẹ con qua tửu điếm bên này, lấy thêm một phòng nữa.

Song hiệp tính chuyện làm quen với phe đối lập của Thiếu Lâm thì đây là một dịp thuận tiện nhất.

Khi còn ở Thanh Thiên lầu tại Quảng Châu, hai bên đã có lần giáp mặt nhưng Thanh Thiên lầu là một đại khách sạn, kẻ ra người vào tấp nập, biết mặt mà chẳng quen nhau là lẽ thường.

Bây giờ trái lại, tửu điếm bên đường chẳng lấy chi làm rộng lớn, bỗng dưng chạm trán thì sự chào hỏi nhau chẳng lấy gì làm lạ.

Khi hai mẹ con Lôi gia xách hành lý vào đến hành lang, lấy căn phòng trong cùng cách với phòng Song hiệp một căn thì vào lúc Cam, Lã đang ngồi bên lan can ngắm cảnh hoàng hôn.

Mai Nương kín đáo đưa mắt ra hiệu với sư huynh nàng, đoạn cả hai cùng đứng lên khẽ cúi đầu chào người mới vào.

Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn lưng gài đao, vai đeo hành lý đi trước, Lôi Đại Bàng vạm vỡ tay xách hành trang, tay vác thiết côn đi sau.

Tiểu Hoàn chợt nhớ ra hai nam nữ thanh niên ở Thanh Thiên lầu, mà hồi mới tới Quảng Châu, nàng đã có lần hội diện bèn đứng lại chào hỏi :

- A! Phải chăng nhị vị hồi giờ Tỵ phi ngựa như bay trên đường?

Mai Nương dịu dàng :

- Lâu không được chạy đường trường, hai con nghiệt súc ấy hồi sáng vừa được thả lỏng cương là phi bất tử, không thể nào kìm lại được nữa, thành thử chúng tôi tung bụi, vô tình làm phiền quý vị. Xin thứ lỗi.

Lý Tiểu Hoàn cười ròn rã :

- Quả thế, bụi bay mù mịt, tôi phải nép sang đường hồi lâu mới đi, nhưng không sao. Chúng tôi bàn tán lo thay cho người cưỡi.

- Thái thái nói trúng, gia huynh tôi mấy lần suýt té, ghì mạnh e đứt cương, đành ngả người xuống cổ, mặc cho hai nghiệt súc phi tới đâu chúng mệt lử, tự khắc ngừng lại...

Lôi Đại Bàng nhìn thẳng Lã Mai Nương, Cam Tử Long :

- Tráng sĩ và tiểu thư quá khiêm tốn! Riêng tôi nhận thấy nhị vị là kỵ sĩ đại tài.

Biết Đại Bàng là người tinh tường, Cam, Lã đang định chối khéo thì Lý Tiểu Hoàn đã giới thiệu :

- Tôi là Lý Tiểu Hoàn, quả phụ Lôi gia, còn đây là Lôi Đại Bàng, con tôi.

Chẳng hay quý danh...

Cam Tử Long nghiêng mình lịch sự :

- Tiện danh Lã Cam Long, đây là gia muội Cam Nương. Núi Thái Sơn ngay ở trước mắt mà chúng tôi ngu muội không hay, thiệt rất đáng trách. Té ra thái thái là Nữ Bá Vương Lôi giáo đầu phu nhân và hảo hán đây là Lôi công tử, danh vang thiên hạ. Nay hội kiến quả danh bất hư truyền. Trước kia, tiếc rằng qua Hàng Châu hơi trễ thành thử không được dự khán...

Lý Tiểu Hoàn ngắt lời :

- Nhị vị cũng biết vụ Lôi đài?

Lã Mai Nương niềm nở :

- Dạ, đặt chân tới cõi Giang Nam là tức khắc nghe được thiên hạ bàn tán xôn xao về các trận Vô Địch Đài.Anh em tôi liền đến Hàng Châu, không may gặp ngay đúng thời kỳ bọn... nào đó xin hoãn chiến.

Chờ không được, chúng tôi đi Hán Khẩu có chút việc nhà, khi trở lại Hàng Châu thì vụ Lôi đài đã hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc!

Lôi Đại Bàng chờ Mai Nương dứt lời, bèn nghiêm nét mặt :

- Vụ Vô Địch Đài kết thúc bằng sự bất lợi, bất hạnh cho gia đình chúng tôi, chắc chắn nhị vị thừa hiểu theo lời thiên hạ bàn tán?

Cam Tử Long lắc đầu, thản nhiên :

- Biết nói thế nào cho cùng được về sự thiên hạ luận bàn? Mất công trở về Hàng Châu mà không được dự khán giả đả lôi đài, chúng tôi bực mình xuống thẳng Quảng Tây thăm cô mẫu, du ngoạn Lưỡng Quảng cho tới nay mới hồi hương.

Lý Tiểu Hoàn nói :

- Đường xa gặp bạn trường hành còn nhiều điều hàn huyên. Xin phép cất tạm hành trang vào phòng, rồi chúng ta sẽ đàm luận sau.

- Xin Lôi phu nhân tự tiện.

Trong khi cất hành trang, võ khí vào phòng. Lôi Đại Bàng bảo thân mẫu chàng :

- Sao mẫu thân dễ tin thế? Hai người ấy quắc thước hiên ngang, biết đâu họ chẳng là môn đồ Thiếu Lâm hay là một võ phái nào nghịch với chúng ta?

- Chà! Nếu họ nghịch với chúng ta thì khi nghe mẹ xưng danh, nét mặt họ đã đổi khác. Trái lại, ngôn ngữ họ rất khác nhau, tánh tình điềm đạm, cử chỉ lịch lãm đàng hoàng, dầu thuộc môn phái nào, chắc cũng không phải nghịch với ta.

Lôi Đại Bàng vẫn không đồng ý :

- Thoáng trông, cặp nam nữ ấy kỵ mã rất tài tình, vậy câu chuyện ngựa bất kham ấy tất ẩn ý gì. Bởi thế con không tin. Mẹ con ta bàn tính với nhau đó thôi, gian hay ngay thì họ làm chi nổi mình.

Mẹ con Tiểu Hoàn khóa cửa phòng, trở ra mời Cam, Lã sang tửu điếm bên dùng bữa luôn thể, nhưng Song hiệp từ chối vì đã ăn rồi.

Chờ họ đi khỏi, Mai Nương bảo Tử Long :

- Sư huynh à, chắc thế nào bọn Cao Tấn Trung cũng sẽ theo Lý Tiểu Hoàn sang đây dò xét, xem chúng ta là hạng nhân vật nào đây!

- Có lẽ. Muốn làm quen với họ, ta phải chịu mất thì giờ mới được. Xét bề ngoài Lý Tiểu Hoàn tánh nết còn dễ chịu, không như Lôi Đại Bàng, chao ôi! Nét mặt khinh khỉnh coi khó chịu quá đa! Chắc nội bọn cũng không hơn gì gã.

Chúng ta làm quen vì mục đích dò xét sự liên hệ giữa ngọn giáo của Tăng Tòng Hổ và ngọn giáo Tây Khương như thế nào. Ngoài ra cần chi cá nhân họ!

Tính việc chịu chuyện, Song hiệp ra ngoài gọi tiểu nhị pha trà uống chờ. Nhưng trái với dự đoán, chỉ có mẹ con Tiểu Hoàn trở lại.

Họ Lý đon đả :

- Hành trình mệt nhọc, nhị vị chưa đi nghỉ sao?

Mai Nương đáp :

- Còn sớm, mới chợt tối. Mời thái thái và Lôi nhân huynh ngồi chơi dùng trà.

Tự nhiên, hai người đối diện với Song hiệp, Lã Mai Nương gợi chuyện :

- Chuyến vừa rồi ở Quảng Châu, chúng tôi có dịp coi trận lôi đài Thủy Nguyệt, song tôi cảm thấy vụ Vô Địch Đài Hàng Châu sôi nổi, gay go hơn, Thái thái đồng ý không?

Lý Tiểu Hoàn thẳng thắn :

- Trong vụ Hàng Châu, vợ chồng tôi là vai chánh, còn vụ mới đây, tôi là thân hữu của phe trấn đài, thành thử không chú ý đến ngoại cuộc. Tại Hàng Châu, gia phục và phu tướng của tôi táng mạng, tại Quảng Châu, một mình Ngưu võ sĩ bị sa cơ. Kém sôi nổi vì lưu huyết ít hơn?

Mai Nương mỉm cười :

- Tôi không nhân về điểm lưu huyết, vả lại cái gì phải lưu huyết mới sôi nổi?

Vụ Hàng Châu có tánh chất bao quát thử tài anh hùng thiên hạ hơn là trận Quảng Châu.

Trước câu “Thử Tài Anh Hùng Thiên Hạ”, Lý Tiểu Hoàn chợt nghĩ đến việc Lôi Lão Hổ và chính nàng đã nhận nhiều tiền bạc của Thiết Diện Hổ và sự thiết lập lôi đài không ngoài vấn đề tiền bạc, thiệt ra Lôi giáo đầu đâu có thiết gì đến việc tranh tài thi sức với ai.

Lúc này, tiền bạc nhiều rồi, cha, chồng đã thác, do đó lại gánh thêm một mối thù nhà, nàng sống trên vàng bạc dư dả mà chẳng được nhàn tâm, rảnh trí như xưa.

Cho đến nay, nhiều lúc nàng vẫn tự vấn, tại sao Thiết Diện Hổ đã chịu bỏ nhiều số bạc lớn để “gây” vụ lôi đài? Mục đích gì?

Tuy vậy, việc bất hạnh cho gia đình nàng đã xảy ra. Dầu phải, dầu trái, nàng cũng theo đuổi cho đến cùng mối thù hận cha, chồng nàng đã bị đả tử. Ngay đối với con nàng là Lôi Đại Bàng, nàng cũng chưa cho hay câu chuyện nhận tiền bạc của Thiết Diện Hổ.

Nhác nhìn, Cam, Lã đoán Lý Tiểu Hoàn đang nghĩ ngợi, nhưng không lượng được vì lý do gì thì Lôi Đại Bàng lên tiếng :

- Nếu nhị vị ưa coi các trận giao đầu, nên qua Tô Châu vào dịp Trung thu dự khác Quần Hùng Đại Hội thường niên.

Cam Tử Long hỏi :

- Hình như thái thái và nhân huynh lên đó phải không?

Đại Bàng gật đầu, nói thẳng :

- Nhân huynh chú ý đến chuyện lôi đài Hàng Châu, tất dư hiểu gia mẫu tôi có mối đại thù với một số nhân vật phái Thiếu Lâm. Nay chúng tôi lên Tô Châu không ngoài mục đích dự tranh để được gặp họ.

Tử Long giả đò như không biết chuyện gì :

- Vậy ra những người đả lôi đài Hàng Châu hồi năm ngoái cũng sẽ dự Đại Hội Quần Hùng?

- Không những vậy, nhưng được đánh bọn Thiếu Lâm là tôi hài lòng.

Mai Nương mỉm cười :

- Thù ai đánh người nấy, không lẽ nhân huynh thù luôn cả toàn phái Thiếu Lâm? Quần chúng có thể hiểu lầm là hai võ phái không được hợp nhất.

Đại Bàng cười khẩy :

- Nhất định là không hợp nhất rồi? Không những chỉ hai phái Võ Đang, Thiếu Lâm bất đồng ý và các võ phái khác nữa!...

Nói đến đây, như chợt nghĩa ra rằng đã quá lời, Lôi Đại Bàng nhìn mặt Song hiệp nhận xét, đoạn nói :

- Ý kiến nhị vị thế nào?

Mai Nương lắc đầu thản nhiên :

- Anh em tôi đua đòi tập luyện chút ít võ nghệ tại gia, vô đảng vô phái nên không có ý kiến riêng. Nơi nào thi tài, tranh đấu thì theo dõi mong học hỏi, thế thôi.

Nghe vậy, Đại Bàng vẫn không khỏi ngờ vực Song hiệp. Tư cách, hào khí của hai người biểu lộ quá rõ rệt. Vừa rồi chàng có ý nói thiệt để xem phản ứng của hai người mới quen ra thế nào, nhưng chàng không toại ý trước nét mặt vô tư, thản nhiên thiệt khéo léo của Song hiệp.

Hồi nãy, trong khi dùng bữa tại tửu điếm bên kia, Đại Bàng có thuật việc mới quen hai kỵ sĩ trên đường với bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng và Phùng Huy Hạ.

Cao, Mã, Phùng nóng ruột muốn sang gặp hai người, nhưng Đại Bàng cản ngăn để tự mình dò xét xem cặp nam nữ ấy thế nào, mai sẽ hay.

Bởi vậy sáng hôm sau, trước khi lên đường, bọn Cao Tấn Trung nai nịt xong liền kéo nhau sang tửu điếm bên này tạ sự tìm hiểu Tiểu Hoàn, Đại Bàng để nhìn tận mặt hai nam nữ kỵ sĩ. Lý Tiểu Hoàn giới thiệu đôi bên.

Song hiệp hết sức thản nhiên, tuy vậy trong thâm tâm cũng không khỏi khó chịu vì hai cặp mắt xoi móc của Cao Tấn Trung và Mã Hùng.

Tấn Trung bất chợt hỏi :

- Hình như tôi đã được gặp nhị vị ở Triệu Khánh phủ?

Biết ý họ Cao định nói gì và muốn thử mình, Cam Tử Long gật đầu :

- Có lẽ, vì chúng tôi đã... ở Triệu Khánh.

Câu nói lơ lửng của Tử Long khiến Cao Tấn Trung không hài lòng. Gã nghi ngờ và kín đáo đưa mắt nhìn Mã Hùng, Lôi Đại Bàng.

Mai Nương cười thầm. Nàng nói :

- Không những chúng tôi qua Triệu Khánh phủ một lần mà còn qua đó tới hai lần.

Mã Hùng giương cặp mắt hổ, thốt một tiếng “A!”, nhưng Mai Nương nói tiếp :

- Đi Quảng Tây không qua Triệu Khánh sao được?

Lý Tiểu Hoàn ngỏ lời mời Song hiệp thuận được cùng đi Giang Nam cho vui. Mai Nương chối khéo :

- Mời thái thái đi trước. Hôm qua, hai con nghiệt súc phi lẹ qua đạp phải đá trồ thành thử một con đau chân, nghỉ một, hai bữa nữa mới lành, chúng tôi đành nán lại đây. Bỏ lỡ cơ hội đồng hành thật đáng tiếc.

Thiệt ra, sau khi bị lỡ đường không gặp Thiết Diện Hổ, Cam, Lã muốn nhân dịp nán lại tửu điếm chờ các môn đồ Thiếu Lâm.

Tiễn bảy người ra đến mé lộ, Mai Nương, Tử Long nhìn theo cho tới khi họ khuất ngàn cây mới lững thững trở vào. Nàng phì cười mà rằng :

- Đánh nhau chí tử, nay vẫn giao hảo như thường!

- Ừ hừ! Cao Tấn Trung, Mã Hùng và hai tên Bạch Dũng, Phương Thất có tin ta đâu. Sự nghi ngờ lộ trên mắt họ.

- Tiểu muội đâu dám nói là họ tin ta! Nực cười ở điểm họ nghi ngờ mà không dám thốt ra một lời nào cả.

Sư huynh nhận rõ cây giáo của Mã Hùng đấy chứ?

- Rõ lắm, môn đồ Tây Khương cũng dùng một thứ giáo. Nay biết chắc chắn tên đại đạo Tăng Tòng Hổ là người võ phái ấy, âu cũng là một ưu điểm cho công việc chúng ta theo dõi bấy lâu rồi đó! Bây giờ sư muội tính sao?

Mai Nương suy nghĩ giây lát :

- Hai con Phi Vân. Hồng Long của ta mạnh hơn ngựa của họ, nếu đi cùng đường tất không tránh được sự tái phùng trên đường. Kỳ đại hội quần hùng còn xa, chi bằng ta trở lại Tứ Trụ Thanh theo lỗi Hồ Nam, Giang Tây may ra gặp kẻ ta theo dõi chăng?

Cam Tử Long khen phải. Chàng hỏi thăm chủ quán chỉ đường đi cẩn thận, rồi cùng Mai Nương lên ngựa đi ngay, bỏ hẳn ý định chờ các hào kiệt Thiếu Lâm.

Nói về bọn Lôi Đại Bàng dong ruổi trên được lên Giang Nam, Mã Hùng nhìn toàn thể bảy con ngựa đang cưỡi, đoạn nói :

- Không hiểu ý kiến của Lý đại vương và các đại ca thế nào, riêng tôi thất bầy ngựa không một con nào khả dĩ so sánh được với hai tuấn mã của anh em họ Lã. Lúc các vị vào tửu điếm, tôi có ra tàu ngựa xem.

Cao Tấn Trung hưởng ứng :

- Mã sư đệ nói trúng ý tôi. Anh em Lã gia tuy cư xử rất tự nhiên, nhưng kỳ thay, tôi vẫn thấy họ không thiệt tâm. Dáng dấp hao hao giống hai dạ khác đã can thiệp cứu mẹ con Phương gia đếm nọ.

Mã Hùng nói thêm :

- Chủ thường đi đôi với ngựa, làm chủ cặp tuấn mã ấy tất chẳng phải người thường!

Lôi Đại Bàng lên tiếng :

- Tôi đâu có tin họ? Căn cứ vào cặp tuấn mã xét chủ thì có hơi quá. Chẳng hạn như chúng ta thừ biết thuật kỵ mã, có khác họ chăng chỉ do điểm không chọn lọc thế thôi.

Mã Hùng nhìn Đại Bàng :

- Kỵ sĩ kiếm khách giang hồ thường ưu điểm chọn lọc hảo mã. Anh em Lã gia không những dùng tuấn mã mà còn sử dụng trường kiếm. Vậy “kiếm, mã” coi như thế nào?

Phùng Huy Hạ gật đầu :

- Mã nhân huynh dạy chí phải. Tôi vẫn tự vấn, tại sao trọ tại Thanh Thiên lầu mà ta không gặp họ chuyến nào cả.

Lý Tiểu Hoàn nói :

- Quý vị mới trọ vài hôm, không gặp họ tưởng chẳng phải là điều lạ. Trọ lầu Thanh Thiên lâu hơn cả mà tôi cũng chỉ thoáng gặp hai ấy vài lần. Nhưng không thể do lẽ ấy mà ức đoán ngay anh em Lã gia là nhân vật này, nhân vật nọ được. Hiện thời, kẻ thù ở ngay trước mắt, tôi buồn một nỗi là chưa làm chi nổi chúng sau bao lần vất vả.

Lôi Đại Bàng trầm ngâm :

- Thế nào cũng phải trở lại Triệu Khánh phủ chuyến nữa. Chờ xem kết quả vụ Quần Hùng ra sao đã.

- Thú thiệt, tôi nhận thức được ý định của Phùng lão sư và gia sư. Tại sao không kéo thẳng đến địa phận Tung Sơn thách Thiếu Lâm tranh tài cao hạ hẳn một trân cho rồi, can chi phải công khai đưa nhau lên Giang Nam? Hoặc giả, nhân trớn Thủy Nguyệt lôi đài Quảng Châu, nhờ Thiết Diện Hổ can thiệp với quan Tri phủ Lục Thọ Vân cho phép môn đồ hai phe tiếp đầu, đỡ phải di dịch đường sá xa xôi!

Phùng Huy Hạ nói :

- Có lẽ nhị vị Đại sư muốn tránh đất Quảng Châu là nơi bè cánh Thiếu Lâm quá đông đảo trước nhân số Võ Đang, Tây Khương có hạn.

Điều thứ nhì, đến thẳng nội địa Tung Sơn là điều tối kỵ. Thắng bại bất thường, lỡ thất trận thật, danh tiếng môn phái sẽ vì một trận đấu mà tiêu tan.

Điều thứ ba, tại Quần Hùng đại hội, anh hùng thiên hạ đông đảo, không ai quen ai, nếu ta thắng về “lực”, sẽ tiếp tranh về “võ thuật”. Một khi toàn thắng, danh môn phái sẽ nổi như cồn trước quần chúng đông đảo đại hội ấy. Bằng như thất bại, chẳng qua là của võ sanh dự thí, không hề hấn gì tới danh dự môn phái. Đó là dụng ý của nhị vị lão sư.

Cao Tấn Trung cười ha hả mà rằng :

- Nếu quả hai đại sư dụng ý như Phùng đại ca vừa luận giải thì sự báo thù cho Lý Ba Sơn, Lôi Lão Hổ, Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố bị biến thể mất rồi! Phái các môn đồ cao cấp tranh thủ là dư đủ, can chi huy động hạng bán cao đồ và trung đẳng? Không lẽ đứng giữa thí trường, ta hô đích danh Phương Thế Ngọc hay Hồ Á Kiền thách chúng hay sao?...

Lôi Đại Bàng giảng giải :

- Số là Cao thúc ở xa không hiểu lề lối khảo thí của quan Tổng đốc Tô Châu. Chương trình khảo thí chia ra nhiều cấp bực như việc tranh võ trạng nguyên tổ chức tại Bắc Kinh, thí sinh sẽ tùy ý lựa cấp bực tương đối với tài năng cá nhân. Chỉ khác một điều là trong giải thí Tam Niên do triều đình tổ chức, sĩ tử bắt buộc phải vô đơn cho tiện việc điểm danh. Trái lại, Quần Hùng hội Tô Châu có tánh cách “Giang Hồ Hội” hơn. Hảo hán tứ phương, ai biết thì tự khắc đến tự lương khả năng thi tài. Kẻ kém đòn lực có thể dự thí môn “Quốc Thuật” (võ nghệ), chớ không bắt buộc phải lọc qua phần “Đại lực” mới được trổ tài “kỹ thuật”. Cho nên đã có năm, ta nghe đồn một thí sanh vóc người mảnh khảnh không xử nổi năm, sáu trăm cân mà thẳng một đại lực sĩ chuyển nổi ngàn cân là thế. Còn người nào hữu lực, hữu tài thì cứ việc biểu dương về đủ mọi phương diện, bất lực là không bị gò bó cấm đoán như Bắc Kinh. Lệnh sư và gia sư định ý phái cao đồ tranh thủ với Thiếu Lâm, với việc huy động cấp bực dưới, có lẽ chỉ để không ngừa bất trắc lỡ khi bọn thiếu lâm trở mặt gây lộn với ta chăng.

Mã Hùng cười lớn :

- Nếu vậy, tôi dám chắc không xảy ra chuyện gây gổ chi hết. Cho tới nay, chúng ta tìm đủ cách thách thức, chọc giận, cố ý giao tranh cùng họ mà họ chỉ giao tranh đúng mực để tự vệ, huống hồ trước đại chúng quần hùng, lẽ nào họ tự ý gây hấn cùng ta.

Thấy mọi người tranh luận và có nhiều điều trái ý nhau, Lý Tiểu Hoàn nhỏ tuổi hơn cả, bèn lên tiếng :

- Nhị vị đại sư đã có lệnh triệu thỉnh, chúng ta cứ việc tuân, nhân thể dự kiến Quần Hùng cho biết. Còn việc họ Phương thế nào, mẹ con tôi sẽ tự liệu sau.

Cao Tấn Trung nói :

- Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng giúp diệt trừ Phương gia báo hận cho Lôi giáo đầu. Nếu đêm nọ không bị hai tên dạ khách bịt mặt cản trở thì sự việc đã hoàn hảo như ý rồi. Tôi bực tức vì cuộc diện biến chuyển, khiến chúng ta tốn nhiều thì giờ mà không toại ý. Cho tới nay, chúng ta những người theo sát nội vụ, biết rõ tình hình hơn nhị vị đại sư, bây giờ tuân một lệnh khác, thành thử bỏ lỡ cơ hội thuận lợi cho việc báo cừu.

Ngày đi đêm nghỉ, ít lâu sau, bảy người lên tới Tô Châu thì vừa đúng ngày mông mười tháng tám.

Cảnh thị thành Tô Châu nhộn nhịp vô cùng, nhất là gần hạn kỳ đại hội.

Ngoài dân cư bản trấn, người ta còn nhận thấy nhiều người từ các nơi về, du khách, sĩ tử lẫn lộn.

Khách sạn, tửu lầu mọi nơi đều chật ních khách trọ, nào xe, kiệu, nào mã, bộ, kẻ qua người lại tấp nập khác thường.

Bánh trái đủ thứ, hoa đăng muôn vạn kiểu, màu sắc lộng lẫy, chấy đầu trong các tiệm. Nam phụ lão ấu nhàn du, mua sắm tấp nập vô cùng. Đến đêm, đèn thắp sáng trưng, màu sắc lung linh huyền ảo, toàn thành Tô Châu là cả một bó bông không lồ muôn hương ngàn tía.

Bảy người hỏi thăm đường đến Thiết xa nang. Dân phố nhác nhìn y phục, võ khí, kiểu cách họ thì biết ngay là họ định đi đâu.

Một người có tuổi hỏi :

- Quý vị đến Anh Hùng quán, phải không?

Cao Tấn Trung mỉm cười, khẽ gật đầu :

- Dạ. Chính thế.

- Xin theo ngả này ra cửa bắc, quý vị sẽ thấy ngay lá đại kỳ chót vót giữa khu nhiều nhà rộng lớn, hoa viên, đó là quán tụ anh hùng tứ khách, cách đó không bao xa là võ trường.

Bảy người thong thả ra khỏi khu vực thương mãi đến Thiết xa nang.

Quả nhiên, có một khu hoa viên rộng nhiều mẫu đất, chung quanh trồng toàn một thứ tòng cực lớn, mái lợp ngói ống cong cong. Trên đỉnh nóc lầu ba, dựng một lá đại kỳ đuôi nheo màu lá mạ, thuê ba đại tự “Anh Hùng Quán” đen tuyền. Chung quanh ngôi đại lầu tam cấp ấy, có nhiều dãy nhà nếp dọc, nếp ngang xen lẫn nào giả sơn, nào đình các nguy nga thập phần đẹp mắt.

Ngay nơi thạch môn dựng phiến đá lớn khắc hai hàng chữ thảo, nét chữ vừa già dặn, vừa mềm mại như phương vù long phi:

Thính tứ xứ anh hùng, lực năng cử đinh.

Hội bát phương hào kiệt, thế khả bạt sơn.

Kế bên phiến đá, có một chiếc mã xa toàn bằng sắt khối không biết nặng là bao nhiêu, nhưng hai bánh xe ăn lún hắn xuống mặt đất. Ở phía bên tả thạch môn, đối diện với chiếc thiết xa, bày một con ngựa cũng bằng sắt đai đới hẳn hòi.

Lý Tiểu Hoàn tặc lưỡi thốt lời :

- Chà! Thiết xa, Thiết mã coi bộ nặng dữ đa! Quan Tổng đốc tượng trưng dũng lực vô địch bằng hai môn thiết khí này hay sao vậy?

Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ lặng lẽ ngắm thiết xa và thiết mã.

Tấn Trung nói :

- Thiết xa chẳng nói làm chi, nhưng thiết mà chắc đúc rỗng. Nếu đắc cỡ ấy có ngàn cân nặng.

Tấn Trung nói :

- Khó chi, gõ thử bụng ngựa sẽ biết đặc hay rỗng.

Nói đoạn, Mã Hùng xuống ngựa, sáu bạn đồng hành cũng xuống theo, cột ngựa vào trụ cây gần đó.

Lúc ấy, các sĩ tử đến trước ra vào cổng quán không ít. Họ thấy bảy người mới tới, người nào cũng hùng dũng khách thường, liền ngừng bước đứng nhìn.

Mã Hùng tiến đến bên thiết mã vỗ mạnh mấy cái vào nơi bụng mà rằng :

- A ha, ngựa rỗng nhưng sắt đúc khá dầy, ít ra cũng nặng ngàn cân!

Một tráng sĩ trạc hai mươi sáu hai mươi tám đứng gần đó nói xen vào :

- Ngựa đúc rỗng thiệt. Nhân huynh ước lượng rất trúng. Mé hông bên kia có đúc hàng chữ cân lượng.

Bọn Cao Tấn Trung bèn đi vòng qua phía sau đọc hành chữ triện, thấy đề “Nhất Thiên Cân Thập Bát Lượng”.

Tráng sĩ kia lại nói :

- Chiếc thiết xa cũng đồng cân đồng lượng với thiết mã.

Bọn Cao Tấn Trung gật đầu, cúi chào xã giao rồi tiến thẳng đến ngôi đình nhỏ bên thạch môn có đề hai chữ “Danh Phòng” hỏi thăm mấy phụ trách ngồi đó. Một người hỏi :

- Quý vị đến dự đại hội?

Bọn Cao Tấn Trung tiến lên, đáp :

- Dạ, hình như Anh Hùng quán thâu nhận các sĩ tử đến trọ?

- Thưa, chính thế. Xin cho biết quý danh để tiện ghi số phòng và tàu ngựa.

Nói đoạn, người phụ trách văn phòng mở cuốc sổ dầy cộm, ghi lên từng người một và ghi hai số phòng vào một tờ giấy có đóng sẵn triện mộc màu son đưa cho Tấn Trung :

- Thỉnh quý vị vào quán có người túc trực sẵn phía trong cổng dẫn lộ và chỉ dẫn mọi điều cần thiết...

Bảy người trở ra dắt ngựa, lần lượt vào quan thạch môn, đưa giấy cho nhân viên túc trực phía trong.

Nhân viên lễ phép nói :

- Thỉnh quý vị anh hùng theo tôi.

Người đó đi trước dẫn bọn Tấn Trung sang dãy nhà bên hữu, lấy hai căn phòng lớn. Tại đây mọi người tháo lấy hành trang, võ khí, trao ngựa cho các mã phu phụ trách, rồi vào nhận phòng bày trí trang nhã, đầy đủ tiện nghi.

Bốn môn đồ Tây Khương Cao, Mã, Phượng. Bạch chung một phòng còn Lý Tiểu Hoàn và hai môn đồ Võ Đang ở chung căn kế bên.

- Muốn giải khát hay dùng bữa, mời quý vị hảo hán sang khu địa lầu trung ương. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đủ thứu thực vật tùy nghi sở thích. Chừng nào cần sai bảo, xin quý vị tự nhiên, chúng tôi thường trực tại đây. Hoặc giả, quý vị muốn ra phố thưởng ngoạn hay đi thăm thú võ trường, xin trao khóa phòng lại cho chùng tôi, hoàn toàn bảo đảm.

Lôi Đại Bàng hỏi :

- Vị phụ trách Anh Hùng quán là ai ở đâu?

- Thưa đó là Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư Âu Dương Kim Loan.

- A! Công tử, tiểu thư là hai anh em?

- Dạ, bào huynh, bào muội. Cả hai cùng cháu ruột qua Tổng đốc đại trấn này, cư ngụ ngay tại Anh Hùng quá và luôn luôn túc trực trong đại lầu trung ương.

Bảy người tắm, thay y phục sạch sẽ, đoạn kéo nhau đến đại lầu tìm hai anh em họ Âu Dương.

Lúc đó, trong quầy hàng kê phía trong cùng nhà dưới, một thanh niên diện Mạo vương tượng quắc thước, trạc tuổi hăm bốn, hăm lăm, đang đứng chỉ bảo mấy người phụ thuộc.

Bọn Cao Tấn Trung lượng đoán là Âu Dương Tòng Lân bèn tiến tới xưng danh chào hỏi.

Tòng Lân niềm nở tiếp đón :

- Anh Hùng Quác được hân hạnh vẻ vang tiếp đón quí vị hảo hán. Tôi mới nhận được nộp bổn ghi quý danh. Thỉnh quý vị chọn lựa nơi ngồi vừa ý dưới hay trên lầu cũng được và gọi thực đơn cần thiết.

Lôi Đại Bàng nói :

- Chúng tôi xin phép lên lầu để xem ngắm toàn khu cho thuộc đường.

- Dạ, quý khách cứ tự nhiên.

Bảy người liền lên lầu ba. Từng nào cũng cực kỳ rộng rãi, bày trí trang nhã khéo léo, dần người khó tánh đến đâu cũng phải vừa lòng ưng ý.

Đi vòng quanh các dãy hành lang xem ngắm toàn khu Anh Hùng quán một hồi, bảy người trở vào lựa chỗ ngồi và gọi thực đơn.

Nhàn nhã nhắm nháp, rượu vừa được vài tuần thì hai môn đồ Tây Khương, Võ Đang là Tống Kế Tổ và Địch Tôn Bảo vén rèm bước vào trong lầu.

Lôi Đại Bàng trông thấy trước, nói nhỏ :

- Kìa, Địch, Tống hai sư đệ đã tới.

Tôn Bảo, Kế Tổ mừng rỡ, đi vòng quanh các thồi có khách ngồi vào đến nơi.

Lôi Đại Bàng hỏi :

- Nhị vị hiền đệ tới Anh Hùng quán hồi nào?

Địch Tôn Bảo đáp :

- Được bốn bữa nay rồi. Ghê thiệt! Vừa đến nói, quí vị đã nhậu nhẹt linh đình thế này. Ngồi trên lầu ba khiến bọn tôi đi kiếm thấy mồ!

Lội Đại Bàng vỗ vai Địch Tôn Bảo mà rằng :

- Bộ nhị vị hiền đệ biết chúng tôi tới đây rồi sao?

Hai người mới đến kéo ghế ngồi. Địch Tôn Bảo ngồi bên Lôi Đại Bàng, gã nói :

- Chúng tôi ở cả căn nhà phía Đông chờ các sư huynh.. Vừa rồi ra quán môn hỏi thăm người phụ trách danh phòng mới biết là sư huynh đã tới và lên đây kiếm.

Cao Tân Trung hỏi Tống Kế Tổ :

- Hiện thời có bao nhiêu người ngụ tại Anh Hùng quán?

Họ Tống đáp :

- Đồng đạo Võ Đang sơn năm người mà đây là Địch Tôn Bảo đại ca. Còn Tây Khương có Lương Trí Vinh, Ngụy Tiết Khánh, Tiêu Khiết và tiểu đệ.

- Sư phụ hiện trọ ở đây?

- Sư phụ, Phùng sư trưởng và Thiên Lũy sư huynh ở cả Bát Tiên Am bên Trường kiều.

Cao Tấn Trung tươi hẳn nét mặt nhìn Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng mà rằng :

- Hay quá! Không ngờ Bạch Mi sư phụ cho cả Thiên Lũy sư huynh đi theo.

Lý Tiểu Hoàn hỏi :

- Vấn đề thao luyện ở Anh Hùng quán như thế nào?

Tống Kế Tổ đáp :

- Chu đáo lắm. Mỗi một dãy nhà có sáu phòng ốc là một khu riêng đệ nhất đệ nhị... Mỗi khu có một đình riêng biệt, rộng rãi, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc thao luyện. Nếu không đồng môn phái hay đồng bọn, các anh hùng hảo hán cứ việc chia ra thì giờ mà tập luyện cho khỏi đố kỵ.

Chúng tôi ở khu Đệ cửu, chín người choán bốn phòng. Hiện còn dư hai, quý vị nên thiên sang đó ở cùng cho tiện.

Mọi người đều đồng ý khen phải.

Dùng bữa xong, bảy người trở về phòng, yêu cần nhân viên phụ trách cho thiên sang khu Đệ cửu vì lẽ các môn hữu ở cả bên đó. Có bảy con ngựa cũng phải đổi tàu sang khu Đệ cửu.

Vì bọn Cao, Mã, Phương, Bạch chưa qua Võ Đang sơn chuyến nào, Lôi Đại Bàng giới thiệt liền với các sư đệ Thạch Cẩm Bá, Mã Mạnh Thái, Tào Thiên Báo.

Mẹ, con Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng ở chung một phòng, còn mọi người chia nhau choán toàn khu với sự ưng chuẩn của Âu Dương Tòng Lân quan chủ, Lôi Đại Bàng hỏi thăm Địch Tôn Bảo :

- Môn đồ Thiếu Lâm đã tới chưa? Có các võ phái nào khác nữa không?

- Anh Hùng quán rộng lớn, sĩ tử rất đông, vả lại tiểu đệ không biết mặt họ nên không biết họ ngụ tại khu nào?

Mã Hùng nói :

- Khó chi, coi nhờ cuốn sổ ghi danh ngoài quán môn sẽ thấy một vài tên quen biết ngay.

Tống Kế Tổ lắc đầu :

- Sư huynh mới đến, không thuộc lệ luật đó thôi. Sở dĩ Địch đại ca và tiểu đệ hỏi thăm được tên các sư huynh là vì hôm mới tới, chính Phùng Sư trưởng và sư phụ phải nói riêng với người phụ trách ghi danh. Ngoài ra tuyệt đối các nhân viên không khi nào chấp thuận sự dò hỏi tên người hoặc môn phái.

Bảy môn đồ mới bèn nhờ Địch Tôn Bảo và Tống Kế Tổ dẫn đường đến Bát Tiên Am bên Trường Kiều để yết kiến nhị vị đại sư.

Lúc đo qua chỗ để Thiết xa và Thiết mã, Địch Tôn Bảo chỉ hai thứ thiết khí ấy mà rằng :

- Từ mấy hôm này, đã có một số hảo hán thách nhau di chuyển thử mà chưa một ai cử nổi.

Lôi Đại Bàng hỏi :

- Họ thách để làm chi?

- Nghe nói tại võ trường còn có mấy thứ tạ nặng dư ngàn cân nên họ thách nhau chơi. Người này thử, người kia cũng muốn thử xem sao.

- Hừ! Tạ ở võ trường nặng đến một ngàn một trăm năm mươi cân như ở Võ Đang sơn là cùng chứ gì?

- Ồ, hơn thế. Vị thanh niên tráng sĩ trưởng quán nói rằng có thứ tạ nặng tuyệt đối một ngàn ba trăm cân. Đó là một thạch phiến lớn chớ không đục theo hình thức đại đảnh, trái tạ hay bánh xe.

Cao Tấn Trung nói :

- Thế thì quá lắm. Bên Tây Khương chúng tôi, hai bánh xe nặng nhất cũng chỉ đúng cân lượng tuyệt đối hiện lưu dụng bến Võ Đang. Thú thiệt, Mã sư đệ và tôi không cử được quá hai lần.

Nghe Cao Tấn Trung nói vậy, Lôi Đại Bàng kín đáo đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Chàng hỏi Cao, Mã hai người :

- Một thạch phiến đồng cân lượng ấy, nhị vị cử được không?

Mã Hùng nói :

- Cao huynh vừa nói về “tạ” và “bánh xe” “lên” được một thạch phiến nặng như vậy tất mất công phu nhiều hơn, dĩ nhiên khó khăn hơn. Lôi đại ca dư hiểu bởi lẽ thạch phiến không có chỗ cầm dễ dàng, khó bề tập trung được toàn lực và hai vai và hai cánh tay.

Lôi Đại Bàng im lặng gật đầu.

Đến Bát Tiên Am, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức nói cho bảy môn đồ mới tới biết rằng Thiêt Diện Hổ có qua Võ Đang sơn và hiện thời ngụ tại Lưu gia khách sạn, Lộ Tủy Tiên đình. Trong trường hợp cần chống đối với phe Thiếu Lâm tự, mọi người cứ việc thẳng tay khỏi lo ngại về vấn đề can thiệp của nhà hữu chánh địa phương.

Ngoài ra hai phái Tây Khương, Võ Đang hiệp nhất, còn có hậu thuẫn thân hữu của một số môn đồ Không Động say máu sẽ tới Tô Châu. Như vậy, phe nhà hoàn toàn đầy đủ về “phẩm” cũng như về “lượng” và luôn vả về “thế” nữa.

Biết nơi cư ngụ của Thiết Diện Hổ, Lý Tiểu Hoàn bảo riêng với Lôi Đại Bàng :

- Mẹ ở Anh Hùng quán không ích lợi gì, chi bằng mẹ qua ngụ bên Lưu gia quán cho tiện việc trực tiếp với Thiết Diện Hổ thúc thúc, con nghĩ sao?

Đại Bàng khen phải, ngỏ ý ấy với mọi người.

Bạch Mi, Phùng Đạo Đức đang lo về sự hiện diện của nàng tại Anh Hùng quán lỡ gặp Phương Thế Ngọc, nàng không nén được tức giận gây gổ chăng, nên nhân cơ hội ấy Bạch Mi lão sư nói ngay :

- Đã vậy, điệt nữ nên qua bên khách sạn Lưu gia ngay. Lôi hiền đồ sẽ chuyển hành trang tới đó sau.

Phùng Đạo Đức cũng căn dặn các môn đồ :

- Nghe nói hai anh em quán trưởng là hào điệt của quan Tổng đốc, họ có nhiệm vụ triệt để giữ an ninh trật tự khu Anh Hùng quán, ta yêu cầu các hiền đồ vì danh dự môn phái tránh hết mọi hiềm khích, tôn trọng luật lệ nghen.

Trên đường trở về Anh Hùng quán, Mã Hùng nói với các đồng bạn :

- Vì sự hiềm khích với phe Thiếu Lâm, chúng ta mới phải lên cả đây, nay nhị vị Sư trưởng lại nghiêm cấm, khuyên chúng ta tránh mọi gây gổ với bọn Thiếu Lâm, chẳng hóa ra trái ngược lắm ru?

Lôi Đại Bàng mỉm cười :

- Sư trưởng cấm bọn ta tự kỷ gây lộn, nhưng người đâu có ngăn ta không được chống đối lại một khi kẻ khác gây với ta đâu? Phải không Phùng sư đệ?

Phùng Huy Hạ gật đầu :

- Trong một khu tụ họp toàn mãnh hán, mỗi người một khác, tính tình nhu hay cương bất tương đồng, tự kiềm chế mà vẫn phải toàn vẹn danh dự cá nhân, danh dự môn phái kể cũng khó lắm đa!

Về đến Anh Hùng quán thì trời đã xế chiều. Lúc đó một số sĩ tử khá đông đang đứng cả trước thạch môn thách đố nhau và bổ thử thiết xa, thiết mã.

Toàn cảnh trông thiệt nực cười. Các sĩ tử nhỏ thó có, gầy guộc ốm nhom cao lênh khênh có, mập lùn có, và có cả lực lưỡng trượng phu, nhưng chắc khác chi châu chấu đã xe, chuồn chuồn đẩy trụ đá, hai thứ thiết khí nặng nề ấy vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích xoay chuyển. Họ đỏ mặt, tía tai, gân cổ lên cũng không xê dịch nổi hai vật nặng nề đó.

Sau cùng, một mãnh hán trạc ngoại tam tuần, râu ria xồm xoàm, diện mặt thô kệch đen thui như Trương Phi đời Hậu Hán, bước tới xắn tay áo lên đến tận khủyu, cất tiếng oang oang mà rằng :

- Quý vị hào kiệt tránh ra, để Triệu mỗ thử sức mà coi! Sá chi con thiết mã này!...

Mọi người vội tản cả ra xung quanh chăm chú xem hảo hán họ Triệu thử dũng lực.

Giữa lúc họ Triệu vừa ghé vai xuống dưới bụng thiết mãn, vòng ngược hai tay ôm tròn lấy chân con vật vô tri vô giác ấy, thì một tráng sĩ cao lênh khênh tên là Văn Tư Đồ tiến lên nói lớn :

- Triệu đại ca đây khoan hãy trổ thần lực, tiểu đệ muốn cá cùng đại ca đây!

Triệu mãnh hán buông tay đứng thẳng lên nhìn anh chàng sếu vườn :

- Tiểu đệ là Triệu Hoài, người Chiết Giang, quý danh chi, muốn cá thế nào?

Văn Tư Đồ xưng danh :

- Tiểu đệ là Văn Tư Đồ, người Giang Tây, nếu đại ca cử nổi Thiết mãn, tiểu đệ xin tam bái kính tôn làm đại huynh, và xin thết một bữa rượu thiệt xứng đáng. Trái lại, đại ca thất bại, tiểu đệ thắng, bốc nổi Thiết mã, đại ca cũng phải chịu điều kiện làm em và phải trả luôn tiền rượu...

Triệu Hoài xoa hai tay vào nhau cười hềnh hệch, đoạn vuốt râu chổi xể hất hàm nói :

- Tỉ dụ cả hai chúng ta cùng thất bại hay cùng thắng thì sao?

- Khó chi điều đó? Thắng thì cùng uống mừng, ai hơn tuổi thì sẽ làm anh. Bằng như thất bại thì xúy xóa vụ thách cá này chớ sao!

Triệu Hoài xua tay lắc đầu :

- Không được! Thua thì cũng đồng ẩm, giao bái đệ huynh mới là tứ hải giai huynh đệ chớ! Mấy khi chúng ta có dịp tụ hội tranh tài hoan hỉ dường này? Vả chăng tiểu đệ đang khát lắm đây!...

Nói đoạn họ Triệu thè lưỡi liếm cặp môi thâm xì mấy cái khiến mọi người chung quanh cùng vỗ tay cười vang.

Văn Tư Đồ cười xòa hưởng ứng :

- À! Thế càng hay. Xin lãnh ý.

Cuộc thách cá vừa xong, bỗng có một thanh niên tuấn dũng từ trong thạch môn bước ra nói lớn :

- Nhị vị tráng sĩ hãy khoan trổ thần lực!

Mọi người quay lại nhìn xem đệ tam nhân đó là ai, thì ra chính là quán trưởng Âu Dương Tòng Lân tước hiệu Truy Phong Tiên Viên.

Phùng Huy Hạ ghé tai Lôi Đại Bàng mà rằng :

- Hồi trưa này, gã ngồi trong quầy, ta nhận xét không được rõ lắm. Chẳng hiểu thực lực gã ra sao, nhưng căn cứ vào dáng điệu cử chỉ, có vẻ “được” lắm hả?

Lôi Đại Bàng gật đầu :

- Phải đó! Gã chịu trách nhiệm điều khiển toàn khu Anh Hùng quán tất chẳng phải người thường. Kìa nghe gã nói gì.

Tiến đền gần, bước đi uyển chuyển như thân beo, Âu Dương Tòng Lân vỗ vào cổ Thiết Mã, nói với Văn Tư Đồ và Triệu Hoài :

- Dẫu nhị vị hảo hán đạt ý hay không, tiểu đệ cũng xin đãi một bữa rượu thiện chí và kính mời quý vị hiện diện ở đây dự luôn thể.

Mọi người hoan hô hảo ý của quán trưởng. Tiếng vỗ tay vang động khiến một số sĩ tử nữa, từ trong quán chạy cả ra dự khán.

Tòng Lân tiếp nói :

- Nào, bây giờ thỉnh nhị vị anh hùng thử sức.

Nói đoạn, chàng lui bước nhường chỗ.

Triệu Hoài cởi bớt mấy nút áo, phanh bộ ngực nở nang, lanh lẹ đến sát bên Thiết mã, toan bộ luồn vai xuống bụng ngựa, vòng tay đỡ hai bên, vận dụng toàn lực đội Thiết mã lên...

Khối sắt nặng nề bắt đầu chuyển...

Mọi người đứng ngoài trầm trồ khen ngợi Triệu mãnh hán thần lực.

Đôi mắt sáng quắc của Âu Dương Tòng Lân nghiêm nghị nhận xét từng cử động nhỏ một của người đang trổ tài.

Nhíu cặp mày chổi xể lại, nét mặt nghiêm trang, Cao Tấn Trung, Mã Hùng chăm chú theo dõi. Đồng thời, Lôi Đại Bàng đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Hiểu nghĩa cái nhìn ấy, họ Phùng khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sao vậy?

Giữa đám đông, Triệu Hoài gồng hẳn toàn thân, các thớ thịt cánh tay hộ pháp nổi chằng lên như thừng chão.

Thiết mã bắt đầu chuyển... chuyển nữa... hơi gục ra phía trước.

Triệu Hoài chỉnh lại. Thiết mã lại hơi ngả ra phía sau. Triệu Hoài chỉnh nữa. Thiết mã chuyển thẳng, hai chân bên mé Triệu Hoài đã bốc lên khỏi mặt đất nhưng bắt đầu ngả qua bên kia... Họ Triệu cố sức... Thiết mã bốc cao hơn trước chút đỉnh và càng ngả thêm...

Đứng ngoài, một số người la :

- Lên!... Lên nữa!... Khá lắm! Lên...

Rốt cuộc họ la thất thanh :

- Ồ! Chết rồi!...

Cùng lúc ấy, Triệu Hoài cố sức bốc khối sắt nhích cao hơn chút nữa. Thiết Mã đảo hẳn sang bên, đổ nghiêng kéo theo Triệu Hoài!... Nguy hiểm, cánh tay hữu của gã bị khối sắt một ngàn năm trăm cân ấy đè giập nát!

Nhưng không, lẹ như chợp, thanh niên quán trưởng Âu Dương Tòng Lân đứng mé đối diện với Triệu Hoài đã nhảy vụt tới, kịp thời ngăn Thiết mã không cho đổ. Nhờ vậy, Triệu hoài gỡ vai và tay ra khỏi dưới bụng ngựa và thoát hiểm.

Mọi người đổ xô cả lại định ý tiếp Âu Dương Tòng Lân đặt Thiết mã lại như cũ, nhưng viên quán trưởng hào hùng ấy đã thản nhiên bê toàn thân Thiết mã lên khỏi mặt đất, đặt trả lạ đúng chỗ cũ như làm một việc thường ngày, mặt không hề biến sắc, hơi không thở mạnh.

Mọi người rì rào kính phục khen ngợi vị thanh niên công tử anh hùng.

Triệu Hoài mồ hôi toát đầy mặt, bước lẹ tới vài Tòng Lân mà rằng :

- Triệu mỗ khâm phục tài thần lực và tạ ơn cứu nguy.

Nhũn nhặn đáp lễ, Âu Dương Tòng Lân thân mật vỗ vai Triệu Hoài :

- Sá chi điều đó mà nhân huynh phải bận tâm? Chuyển nổi Thiết mã đã là khá lắm rồi đó!

Quay về phía Văn Tư Đồ, Triệu Hoài hỏi :

- Văn đại ca tính sao? “Bốc” hay không bốc? Tiểu đệ xin chịu thua.

Văn Tư Đồ gật đầu, xắn tay áo :

- Bốc chớ! Cố múa rìu qua mắt thợ xem sao.

Nói đoạn, họ Văn vòng tay xá quanh :

- Văn mỗ này thành công hay không xin quý vị lượng tình chớ chê cười nhé.

Tiến thẳng đến bên Thiết mã, Văn Tư Đồ đứng thẳng người hô hấp điều hòa, từ từ tọa bộ ghé vai xuống bụng ngựa.

Lúc đó, Lôi Đại Bàng ghé tai Phùng Huy Hạ nói nhỏ mấy câu, đoạn chàng từ từ đi vòng ra phía bên kia, đứng đối diện với tráng sĩ họ Văn.

Thận trọng hơn Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thành công hơn, không ngờ anh chàng “sếu vườn” lại dũng lực dường ấy.

Trước sức mạnh của Tư Đồ, Thiết mã chuyển từ từ, bốc đều lên khỏi mặt đất độ sáu bẩy tấc, bốc nữa, tám tấc rồi chín tấc...

A! Khá quá, có lẽ Văn Tư Đồ thành công. Ai nấy đều im lặng theo dõi... Nhưng Thiết mã không bốc hơn nữa, đứng lưng chừng trong vài phân phút rồi bắt đầu chuệch choạng, lảo đảo...

Biết nguy, Âu Dương Tòng Lân vừa toan tiến tới tiếp tay Văn Tư Đồ thì Lôi Đại Bàng đã đưa tay ra hiệu :

- Công tử để mặc tôi thử coi.

Chàng bước dài tới bên khối sắt, tọa mã, giang hai tay cầm chắc hai đầu gối Thiết Mã, miệng quát :

- Buông!

Theo lời, Văn Tư Đồ thấy toàn thân nhẹ nhõm vội lách ra khỏi vòng nguy hiểm.

Được dũng sĩ chống đỡ, Thiết mã đứng chênh vênh giữa khoảng trống, toàn thân Lôi Đại bàng như một cái bục cho Thiết Mã đứng.

Giữa tiếng reo hò cổ vũ vang động, Địa Bàng đứng thẳng lên, giơ Thiết mã lên khỏi đầu, bước chắc nịch, đi vòng quanh ba lần, đoạn từ từ tọa tấn, hạ Thiết mã xuống y nguyên chỗ cũ, hô hấp điều hòa nhẹ nhàng.

Từ trước mọi người trong Anh Hùng quán đã kéo ra xem đông đảo, không kể những khách qua đường và dân chúng khu Thiết xa nang đứng bao quanh thành vòng rộng. Một lần nữa những tràng pháo tay. Những tiếng hoa hô vang dội toàn khu...

- Dũng sĩ vô địch!

- Đại lực sĩ!

- Thần lực!

- Hạng Võ tái sanh...

Mà quả vậy, Lôi Đại Bàng chỉ khác Sở Bá Vương khi xưa ở sắc mặt chàng đỏ chớ không mai mái, còn toàn thân lực lưỡng, vai u cổ lớn, tuổi mới đôi mươi mà râu ria xồm xoàm, ngực và tay lông lá như con đại hùng.

Nghiêng mình chào cử tọa, Lôi Đại Bàng toàn trở ra chỗ đồng hữu thì Triệu Hoài, Văn Tư Đồ cùng nhiều hảo hán khác đã bu quanh lấy chàng chào hỏi ca tụng.

Âu Dương Tòng Lân rẽ đám đông người vào nói với Lôi Đại Bàng :

- Tôi bái phục thần lực của nhân huynh.

Lôi Đại Bàng đáp :

- Nhân huynh quá khen khiến tôi không khỏi hổ người.

- Đại lực này tất đoạt giải khôi nguyên kỳ thi sang năm tại Bắc Kinh. Giải Tô Châu chẳng qua để chư anh hùng có dịp vui chơi.

- Tôi cũng bái phục nhân huynh trí dũng song toàn.

Sở dĩ Lôi Đại Bàng nói câu ấy vì hồi nãy trông kiểu cách Tòng Lân đỡ Thiết Mã, chàng đã biết vị thanh niên quán trưởng dư sức cử khối sắt nặng nề ấy.

Phân tích một công phu hữu luyện nội ngoại không phải là chuyện dễ. Người quan sát ít nhất cũng phải ở mức luyện tập cao độ mới có thể hiểu thấu tài nghệ người ngoài.

Như lúc khởi đầu, bọn Lôi Đại Bàng biết ngay thực lực Triệu Hoài từ lúc gã mới bắt đầu tọa mã. Họ Triệu có ngoại công, thân thể nở nang mạnh mẽ, khỏe nổi nhất thời, nhưng luật nội công chuyển hơi, vận khí cho đúng mức để làm căn bản cho Ngoại công, quả là Triệu Hoài chưa luyện tới trình độ cao siêu.

Triệu Hoài cao lớn trượng phu, nặng ước chừng độ một trăm hai mươi cân trở lại, cử một khối nặng ngót tám lần hơn cân lượng của gã mà không có căn bản Nội công, dĩ nhiên gã không thể nào chịu nổi sức ép nặng nề ghê gớm của Thiết mã.

Nói về phần Văn Tư Đồ, gã sếu vườn này kém cân lượng hơn Triệu Hoài và có đôi phút Nội công phu, bởi vậy sức chịu đựng của gã khá hơn. Tuy nhiên Triệu Hoài hay Văn Tư Đồ cũng vậy, hai người suýt soát ngang tay, không có căn bản Nội luyện thành thử thất bại ngay. Dầu sao, di chuyển khối sắt nặng nề một ngàn năm mươi cân cũng là một công phu đáng kể rồi.

Cho nên, khi Triệu, Văn hai người thách thức nhau và lúc họ khởi công thử sức, chỉ có năm người nhận xét rõ và lo cho họ nhiều nhất, đó là Âu Dương Tòng Lân, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, Cao Tấn Trung và Mã Hùng.

Khi còn luyện tập trên núi Lôi, Phùng, Cao, mã đã từng cử hai bánh xe đá có trục ngang nặng tới ngàn hai trăm cân thì sá chi con Thiết mã mà sức nặng còn kém hơn những một trăm năm mươi cân.

Sức nặng kém thiệt, nhưng về hình thể, cử Thiết mã khó hơn cử tạ bánh xe vì không có chỗ cầm nhất định vừa tay, hơn nữa hình thể chỗ nặng, chỗ nhẹ không cân đối, rất khó sử dụng, thành thử khi chuyển cử Thiết mã, Lôi Đại Bàng phải vận dụng Nội, Ngoại công như lúc chàng cử thứ tạ hai bánh xe đá (võ thuật Tùng thư gọi là “Xa Luân Thạch”).

Thời Hậu Minh và triều Mãn Thanh, Võ thuật - Quốc Kỹ - Trung Hoa đang thời toàn thịnh về môn cử tạ cao độ, các phái võ đều sàn sàn như nhau, ngoại trừ Bắc phái Sơn Đông, Côn Luân và Nga Mi còn theo phương pháp cổ truyền Bắc môn đồ sử dụng thạch phiến. Với thạch phiến, người luyện tập cực nhọc hơn, mất công hơn các thứ tạ khác, nhưng một khi thành công thì công phù đều khổ luyện ấy vượt bực không ngờ.

Thoạt đầu, Lôi Đại Bàng cũng như mấy anh em đồng chí chỉ muốn đóng vai khán giả thôi. Nhưng từ lúc quán trưởng Âu Dương Tòng Lân xuất hiện, thì họ Lôi nẩy ra ý kết mối thâm giao. Và giữa khách anh hùng với khách anh hùng không có gì hơn bằng các trổ tài nghệ trên để bắt nhịp cầu tri âm.

Âu Dương Tòng Lân đã được nhiều người trong Anh Hùng quán cũng như dân Tô Châu cảm mến, thì kết giao với nhân vật ấy không phải là một việc thừa.

Chỉ trông họ Âu Dương “hé” trổ công phu khi nhấc Thiết mã lên cứu Triệu Hoài là Lôi Đại Bàng dư hiểu Tòng Lân thuộc cấp bậc nào trong võ giới nên chàng cử Thiết mã để mở đường cho kết giao một cách ngang tay với vị công tử Anh Hùng quán chúng xứ Tô Châu hoa lệ, và sau là gián tiếp nêu danh môn phía Võ Đang.

Cao Tấn Trung, Mã Hùng cũng có ý hành động nêu danh phái Tây Khương và cá nhân, nhưng chủ định hơi trễ thành thử Lôi Đại Bàng đi trước mất rồi, không lẽ nay lại a vào cử thiết mã thêm mất cả sự tự nhiên, nên đành thôi.

Khôn khéo, muốn tránh sự phật lòng của Cao, Mã, Lôi Đại Bàng liền giới thiệu Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhấn mạnh điểm hai người đó là môn đồ cao cấp của Tây Khương với Âu Dương Tòng Lân, sau đó mới giới thiệu Phùng Huy Hạ.

Cao, Mã cũng hiểu như vậy.

Tòng Lân hoan hỉ nói trước công chúng :

- Từ vụ nhị vị hảo hán Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thi sức cử Thiết mã, nay chúng ta phải uống mừng dũng sĩ Võ Đang sơn. Nào thỉnh quí vị vào cả trung ương lầu, tôi xin đứng chủ tiệc tối nay.

Mọi người hoan hô nhiệt liệt, theo quán trưởng vào đại lầu thì gặp một vị nữ trung hào kiệt từ quầy hàng đi ra.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau