KIÊU PHONG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kiêu phong - Chương 436 - Chương 440

Quyển 4 - Chương 62: Cán châu

Tân Cầm Nhi chủ chính và nghị hòa ở Mục Châu, Lục Thất đã rời khỏi Mục Châu từ khi sứ thần Việt quốc chưa tới, đích thân dẫn năm mươi nghìnnăm mươi nghìn đại quân tới Cán Châu. Cán Châu đã có tin báo, là sau khi Sở quốc bị mất Cán Châu, đã phát động tấn công.

Việc tranh cướp của Cán Châu, nằm trong dự đoán của Lục Thất. Sở quốc đột kích Tấn quốc không công mà còn bị đánh lại, trở về thấy bị Tấn quốc cướp mất Cán Châu, tự nhiên sẽ tức giận mà tấn công Cán Châu.

Lục Thất cho Lãnh Nhung đi gặp Trương Kích, cũng là mang theo ý kiến phòng ngự Cán Châu thế nào, chính là chiếm lấy huyện thành phòng ngự quan trọng của Cán Châu, chờ quân chi viện tới.

Quân chi viện đang tới Cán Châu đã có bảy mươi nghìn quân, là bốn mươi nghìn Tô Châu quân và ba mươi nghìn quân trấn thủ Chương Châu, còn có Lục Thất đích thân dẫn năm mươi nghìn quân điều chuyển đang xuất phát tới Cán Châu. Lục Thất tới lúc này, chủ yếu là chủ trì việc thành lập quân phủ Quảng Xương, để Cán Châu thường trú hai trăm nghìn đại quân Tấn quốc.

Vị trí của Cán Châu là hơi hội tụ của năm ngọn núi, yếu địa chiến lược của Ách, Cán, Mân, Việt, Tương. Từ xưa đã có thuyết pháp thừa nam khởi bắc, hô đông ứng tây, nam phủ bách việt, bắc thấy Trung Châu. Lục Thất có được Cán Châu là cơ sở để sau này tiến quân cướp đất đánh xuống.

Khi Lục Thất dẫn quân tới Cán Châu, một trăm nghìn quân Tấn quốc đang ở trạng thái từng người tự chiến. ba mươi nghìn quân của Trương Kích đã chiếm được huyện Kiền Hóa phía đông bắc Cán Châu rồi. ba mươi nghìn quân đóng ở Chương Châu đã chiếm được huyện Hưng Quốc phía bắc Cán Châu rồi. bốn mươi nghìn Tô Châu quân lần lượt chiếm được huyện Vu Đô và huyện Cán.

Khu vực Cán Châu rất rộng, có Huyện Cán, huyện Vu Đô, huyện Tín Phong, huyện Hưng Quốc, huyện Kiền Hóa, huyện Thụy Kim, huyện Nam Khang, huyện Đại Dư, huyện An Viễn, huyện Long Nam, huyện thượng Do, huyện Quảng Xương, tổng cộng 11 huyện. Nhân khẩu theo báo cáo quân tình, có thể trên bảy trăm nghìn người.

Mấy chục năm trước đây, Cán Châu đã từng thuộc về Đường quốc. Sau đó, khi Đường quốc bị mất đi Giang Bắc, Cán Châu bị nước Nam Việt tiến chiếm. 8 năm trước Sở quốc đã tiêu diệt được Nam Việt, Cán Châu quy về Sở quốc. Sau khi Sở quốc chiếm được đã đóng năm mươi nghìn quân Bách Thắng ở đó.

Hiện tại, Sở quốc đã tổ chức công chiếm Đường quốc, quân Bách Thắng đều tiến quân Phủ Châu và Cát Châu. Trên thực tế, một quyết sách chiến lược sai, tuyệt đối bước sai một bước mà từng bước bị rơi vào thế bị động.

Dị quân quật khởi của Tấn quốc, Việt quốc tự nhiên hoảng sợ. Khi đối diện với lựa chọn sai sứ cầu hòa với Tấn quốc, Việt quốc đã rơi vào thế khó, đồng ý e là nuôi hổ thành họa. Địa lý của Tấn quốc, uy hiếp nghiêm trọng tới biên phòng phía nam Sở quốc, phải đóng quân phòng ngự. Nhưng, Sở quốc đã tấn công Đường quốc rồi, quân lực cần thiết đi đối phó với Đường quốc rồi.

Trong cái khó, sứ thần của Việt quốc nhanh chóng cầu minh, thỉnh cầu cùng nhau tiêu diệt bất ngờ Tấn quốc. Sở quốc lập tức nghiêng về liên minh với Việt quốc. Sự tồn tại của Tấn quốc đã luôn có thể xuất quân cắn Sở quốc một miếng, nhất là khi phối hợp phản công Đường quốc, sẽ khiến Sở quốc rơi vào tác chiến hai đường. Quân lực của Sở quốc cũng không phải là ưu thế rõ rệt, tài lực chiến sự cũng thiếu nghiêm trọng, phía tây hạn hạn, không thể nuôi dưỡng quân chiến được.

Sở quốc đã tập kết được tám mươi nghìn quân lực đột kích Kiến Châu. Đại soái quân Sở về mặt chiến lược thì coi thường quân Tấn quốc, nhận được tình báo cũng đã phản ứng với quân lực của Tấn quốc phần lớn là quân ô hợp, chỉ có tám mươi nghìn quân đột kích quân Việt là quân thiện chiến. Điều kiện liên minh đã đạt thành giữa Sở quốc và Việt quốc, sau khi cùng tiêu diệt quân Tấn Xử Châu, Kiến Châu, Tuyền Châu, Chương Châu và Phúc Châu đều thuộc về Sở quốc.

Do vì quân Sở tập kết được tám mươi nghìn đại quân, quân lực chiến sự của Phủ Châu và Cát Châu đều xuất phát tới Tín Châu. Sau đó từ Tín Châu đột kích Kiến Châu, qua đất Kiến Châu đột kích quân Tấn Xử Châu. Quân Sở vốn không định tiến công Tấn An phủ, giải quyết được quân lực mạnh nhất của Tấn quốc rồi, quân lực còn lại chắc chắn sẽ đầu hàng phần lớn.Chỉ là về mặt chiến lược, quân Sở đã xuất kích muộn, khi vào Kiến Châu, Tấn quốc đã công phạt người phát chế, ép Võ Thắng quân ứng chiến, giành được đại thắng. Sau khi quân Sở biết tin chỉ có thể rút quân. Nhưng điều khiến cho quân Sở bất ngờ là trong tình huống nguy hiểm, Tấn quốc vẫn dám chia quân ra tấn công Phủ Châu và Cán Châu.

ba mươi nghìn Chương Võ quân của Trương Kích quả thực là quân lực chiến lực không mạnh, có thể xem như đám quân ô hợp. ba mươi nghìn đại quân ứng phó từng người chỉ có mấy trăm hoặc hàng ngàn quân thủ thành, cũng dễ dàng công phá được, thậm chí sau khi đại quân bao vây quan lại trong thành cũng mở cổng thành đầu hàng.

Trương Kích dễ dàng công chiếm được 4 huyện Phủ Châu, cũng quân kỷ nghiêm minh không cho phép làm hại dân thường, nhưng lại không khách khí cướp bóc của rất nhiều đại hộ. Nhưng, sau khi chuyển chiến Phủ Châu, bởi vì sự tồn tại của Lãnh Nhung, Trương Kích không dám làm loạn, chỉ chọn đại chủ có danh tiếng tịch thu gia sản.

Sau khi tám mươi nghìn quân Sở trở về Phủ Châu, uất nghẹn mà tức giận tiến quân Cán Châu. Trương Kích lại tuân theo quân lệnh của Lục Thất, chiếm cứ huyện Kiền Hóa cố thủ chờ chi viện. ba mươi nghìn quân phòng thủ một huyện thành, tám mươi nghìn quân Sở triển khai công thành kịch liệt, kết quả là quân Sở không thể công phá được huyện thành Kiền Hóa. Quân Tấn một mình ở huyện thành Kiền Hóa, trấn thủ vô cùng ngoan cường, sỹ khí vô cùng cao ngạo, căn bản không giống như đám quân ô hợp.

Kết quả một lần công chiến thành đã khiến cho quân Sở tổn hại hơn mười nghìn tướng sỹ. Có thể nói là từ khi tiến công Đường quốc tới nay, tổn thất nặng nhất, chủ soái quân Sở kinh hoàng, áp chế liên tục bất lợi, không dám công thành nữa. Nếu quân Sở công hạ thành như vậy, chỉ e chính là phá thành cũng phải mất một nửa quân lực.

Quân lực của Trương Kích cũng đã tổn thất ba nghìn quân. Nhưng y vẫn tự tin phòng ngự, bởi vì các tướng sỹ đều biết đây là bố cục chiến lược của Chủ thượng Tấn Vương. Tấn Vương rất nhanh sẽ điều đại quân thiện chiến tới.

Quả nhiên, hôm sau liền nhận được quân báo của Xích hầu truyền tới, nói bốn mươi nghìn đại quân thiện chiến đã đi đột kích Chiêu Võ quân, sau khi tụ hợp với sáu mươi nghìn quân trấn thủ Chương Châu, đánh bại Chiêu Võ quân sẽ xuất phát tới Cán Châu bảy mươi nghìn đại quân. Có hy vọng là một trong những cơ sở để ổn định lòng quân. Quân Cương Võ yên tâm kiên trì cố thủ huyện thành Kiền Hóa.Quân Sở đương nhiên đã nhận được quân báo bất lợi, sáu mươi nghìn quân Tấn đang giằng co ba mươi nghìn Chiêu Võ quân ở biên giới Chương Châu. Quân Tấn thành thục Chương Châu sẽ tới chi viện, tiên cơ nên chạy trước, rút lui khỏi Mai Châu, viện quân vừa tới đột kích thành không liền quay tới chi viện Cán Châu.

Tới Cán Châu trước tiên công chiếm huyện An Viễn, tiếp tục chia quân ra làm ba đường, thế như chẻ tra tiến công khu vực Cán Châu. Con đường cuối cùng một đường trú đóng ở huyện thành Vu Đô, một đường trú đóng ở huyện thành Liễu Cán, một đường chạy đi huyện thành Hưng Quốc, hô ứng với Võ Chương quân của huyện thành Kiền Hóa. Sau khi bao vây tấn công quân sở ở huyện thành Kiền Hóa, lại không dám chia quân đi đối phó với quân chi viện Tấn quốc.

Chờ Lục Thất đích thân dẫn năm mươi nghìn đại quân tiến vào Cán Châu, tướng soái quân Sở biết tin Tấn quốc dẫn đại quân chi viện tới, thật khó mà tin được, rốt cuộc Tấn quốc có bao nhiêu quân lực? Sao có thể dùng nhiều quân đến vậy?

năm mươi nghìn đại quân vừa tới, lại cộng thêm một trăm nghìn quân Tấn đã ở Cán Châu. một trăm năm mươi nghìn đại quân cứ xem như là quân ô hợp nhiều cũng không phải bảy mươi nghìn quân Sở hiện tại có thể đối kháng được. Sau khi thống soái quân Sở lựa chọn, không thể không lui quân khỏi Cán Châu, tới Cát Châu chờ quyết sách của triều đình Sở quốc. Là chiến, sẽ điều tới càng nhiều quân lực. Là hòa, đó chính là chuyện của triều đình xuất sứ.

Một đường năm mươi nghìn đại quân Tấn tụ hợp ở thành, hợp thành đại quân gần một trăm nghìn tới huyện Kiền Hóa. Chương Võ quân ở huyện Kiền Hóa vui mừng khôn xiết, giơ tay nhảy múa trên cổng thành. Tướng sỹ quân Tấn tới cứu viện cũng vẫy tay đáp lại, hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Lục Thất thân là Tấn Vương, ở ngoài thành đặp gặp tướng soái Chương Võ quân nghênh đón. Sau đó, một hàng tướng sỹ đứng cung nghênh, cùng tướng soái các quân bước vào cửa đông của huyện Kiền Hóa. Lục Thất đích thân thăm hỏi mọi người, đội trưởng thủ thành, tìm hiểu chiến sự thủ thành của Chương Võ quân.

Tướng soái chủ yếu của các quân tụ hợp ở hậu hoa viên nha huyện, lộ thiên ngồi nghị sự cùng Tấn Vương. Trước tiên Lục Thất tuyên bố thành lập quân phủ Quảng Xương, bởi vì Trương kích lập chiến công, nhậm chức đại soái quân phủ Quảng Xương, phong làm Quảng Xương hầu, Trương Kích cung kính quỳ lạy tạ ân.

Sau khi Trương Kích ngồi xuống, Lục Thất lại tuyên bố thành lập quân Nam Khang, quân An Viễn và quân Tây Sơn, bổ nhiệm An Quốc Hầu Từ Minh làm quân soái An Viễn. Bổ nhiệm Vương Khải Đông làm quân soái Tây Sơn, phong làm Tây Sơn Hầu.

Vương Khải Đông vốn là chủ soái Thanh Phổ quân, là thuộc tướng tâm phúc của Trương Hồng Ba. Ở Tô Châu đã từng đột kích phỉ nước Thái Hồ, lần này tây chinh càng nể trọng Tân Cầm Nhi, để Vương Khải Đông ở lại Cán Châu làm quân soái. Lục Thất cũng đã có trưng cầu qua rồi. Hắn nói cần Vương Khải Đông ở lại trấn thủ Cán Châu, chờ sau này Cán Châu ổn định rồi, Vương Khải Đông có thể điều về Tô Châu.

Vương Khải Đông cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên là y hiểu vì sao Lục Thất lại để y ở lại trấn thủ Cán Châu rồi. Một là xem trọng soái tài của y. Hai là hình thành sự kiềm chế thế quân. Mà đương nhiên là y muốn ở lại rồi. Đây có lẽ là cơ hội trở thành quân soái của ba mươi nghìn quân, bây giờ còn được phong hầu.

Tây Sơn Hầu, hai nghìn hộ Ngô Huyện Tô Châu Thực Ấp, có một nghìn Tây Sơn huân vệ. Về mặt ban phong đã định nghĩa Vương Khải Đông là quân soái ngoại trú, nhưng đất Thực Ấp tạm thời giữ kín không tuyên bố.

Quyển 4 - Chương 63: Đồn điền

Soái Nam Khang quân xuất thân dực vệ hỏa trưởng phủ Công chúa, tên Cao Thái, là một nhân vật trầm tính 30 tuổi. Vốn là chủ soái Hải Ngu quân quân, cũng là một quan tướng được Tân Cầm Nhi cực kỳ tín nhiệm. Hải Ngu quân vẫn luôn phong tỏa biên giới Thường Châu và Tô Châu, Cao Thái cũng luôn nghiêm chỉnh thực thi trọng trách quân trị.

Lục Thất biết Cao Thái cũng là nhân vật mạnh mẽ của Hưng Hóa quân. Nhưng không bằng danh tiếng Phạm Hổ của quân Dương Trừng. Bởi vì hành sự còn ít nổi danh, còn có một Mã Vân Lộc được Tân Cầm Nhi tín nhiệm. Mã Vân Lộc hiện còn đang làm chủ soái quân Thái Thương.

Ba người xuất thân Hưng Hóa quân, lại xuất thân chủ soái dực vệ hỏa trưởng phủ Công chúa, đều đã từng là thuộc hạ nể trọng của Tân Cầm Nhi. Bây giờ nằm trên cao là soái của ba mươi nghìn Nam Khang quân, Phạm Hổ và Mã Vân Lộc cũng có thể trở thành quân soái bên phía Tô Châu.

Còn hai dực vệ hỏa trưởng phủ Công chúa khác nữa. Một là huynh trưởng của Đỗ Lan Nhi. Một người là bạn của phụ thân Đỗ Lan Nhi. Họ lại đang nhậm chức dực vệ hỏa trưởng phủ Công chúa, nhưng thuộc hạ dực vệ của họ phàm thì xuất thân Hưng Hóa quân đều bị Tân Cầm Nhi điều đi nhậm chức quan tướng. Không phải Tân Cầm Nhi bất công dùng, mà là Tân Cầm Nhi cần tướng sỹ quân võ thực sự, không dám giao trọng trách cho người bình thường.

Soái Nam Khang quân, Cao Thái sau khi khấu ấn, Lục Thất không tuyên bố phong y làm Hải Ngu Hầu, để Cao Thái tự biết là được. Cao Thái tự nhiên cũng hiểu, bí mật của Tô Châu vẫn không nên tuyên bố.

Sau Cao Thái, Lục Thất lại giới thiệu Lãnh Nhung. Lãnh Nhung nhậm chức Trấn phủ sứ Quảng Xương quân phủ, chức quyền tương đương với Phó soái quân phủ. Nhưng chủ quản không phải là điều quân chinh chiến, mà là nắm quyền quân nhu và đồn điền tổng thể. Cán Châu cần thực hiện huấn luyện quân và đồn điền, quân lực đang phòng ngự cũng phải luân phiên làm nông vụ. Nhưng nông vụ thì được lĩnh tiền công.

Lục Thất bổ nhiệm Lãnh Nhung làm Trấn phủ sứ Quảng Xương quân phủ, trên thực tế chỉ là một chức vụ có thể không tại vị, là để khiến cho Lãnh Nhung có chút quan chức của nước Tấn. Nha môn của Trấn phủ sứ chính là quân nha Châu Đài. Lục Thất còn bổ nhiệm thêm quan châu, thay mặt Trấn phủ sứ làm việc. Nếu Đồn điền sứ và Lục sự tham quân thiết lập Trấn Phủ sứ, trên thực tế chính là chức năng điều hòa, sẽ để quân quyền của đồn điền quy thuận chính quyền.

Sau khi Lãnh Nhung bước ra khỏi hàng khấu ân, Lục Thất bắt đầu chưng cầu ý kiến rộng rãi, hỏi các tướng soái có gì không hiểu về chức năng của quân phủ, có thể tự đề đạt. Đại đa số các tướng soái đều chỉ là am hiểu quân chiến, Tấn Vương quy định gì, tự nhiên phải tuân thủ chấp hành. Cho nên, lời Lục Thất nói ra, ai cũng đều nhìn nhau, không ai đáp lại.

Vẫn là Trương Kích nói:
- Chủ thượng, khi thần tấn công Phủ Châu, tù binh lên tới hàng ngàn người, cũng dẫn theo hàng vạn bình dân tới Cán Châu rồi. Thần nghĩ, chi bằng bây giờ là thwoif khắc quan trọng nhất của chiến sự, liệu có thể thành lập một quân lực ba mươi nghìn quân, Cán Châu có thể chiêu mộ không đủ.

Lục Thất nghe mà mỉm cười, nói:
- Bổn cương cũng muốn quân lực càng nhiều càng tốt, nhưng quân lực nhiều, tài lực nuôi quân cũng khó mà duy trì được. Nghe nói Cán Châu có bảy trăm nghìn nhân khẩu, nhưng nước Sở ở Cán Châu chỉ đóng có năm mươi nghìn quân Bách Thắng.Vốn chính là quân lương và quân tiền hao tốn quá nhiều, không thể nuôi dưỡng được quá nhiều quân.

Trương Kích hiểu ý gật đầu, Cao Thái liền nói:
- Chủ thượng, Cán Châu lúc này quả thực là cần rất nhiều quân tốt. Thần cho rằng, Chủ thượng nếu thực hiện quân lực đồn điền thì có thể xây dựng một quân đồn điền. Quân đồn điền có thể do các quân luân phiên điều chuyển. Nếu nông vụ Cán Châu được cải thiện, thì có thể hóa giải được vấn đề quân lương không đủ. Tiền công trước mắt thần nghĩ có thể dùng ngân khế quan áp ghi lại.

Lục Thất ngẩn người ra, suy nghĩ một hồi mới nói:
- Xây dựng quân đồn điền cũng được, nhưng luật đồn điền thì phải có tiền công, dễ khiến lòng dân bất bình. Có tướng sỹ chính là quân thiện chiến, để quân thiện chiến đi làm đồn điền sẽ làm giảm thấp khả năng chiến đấu.

Các tướng soái nghe xong lần lượt gật đầu, tướng sỹ thiện chiến đương nhiên đều là quân võ mạnh mẽ. Nếu đi làm ruộng thì thật sự là thiệt thòi rồi.

- Như vậy đi, trong quân thực hiện diễn võ xếp hàng. Sau khi ba thành tướng sỹ của mỗi doanh trại diễn võ có thể chọn ra người không đi làm đồn điền, cũng có thể lấy tiền công.Lục Thất mỉm cười nói.

Các tướng soái lần lượt gật đầu, bỗng có người nói:
- Chủ thượng, 4 thành đi, đào tạo chiến sỹ thiện chiến 3 thành, ít quá.

Lục Thất nhìn người nói là Từ Minh, hắn mỉm cười gật đầu, nói:
- Được rồi, thì 4 thành.

Từ Minh im lặng gật đầu, không đứng dậy cung kính gì hết, đương nhiên Lục Thất cũng không để ý sự thất lễ này của Từ Minh. Hắn quay về chủ đề nói:
- Bổn cương cần trị an Cán Châu, cho nên phải thực hiện ruộng cho dân.

Các tướng soái gật đầu, Trương Kích bỗng lên tiếng:
- Chủ thượng, thần vào Cán Châu đã xử lý một số đại hộ độc ác.

Lục Thất gật đầu, nói:
- Xử lý, không giết thì thả ra, bổn cương nhập chủ Cán Châu không muốn tạo danh tiếng loạn quân. Từ nay trở đi, tất cả đại hộ Cán Châu phải bán ruộng đất, chỉ cho phép giữ lại ruộng đất theo hạn ngạch, không muốn bán ruộng đất, tất cả đều áp giải ra khỏi Cán Châu, đi tới Cát Châu, cho phép dẫn theo của cải.
Rất nhiều tướng soái kinh ngạc, phản kháng sẽ bị trục xuất đi, còn cho phép mang theo của cải. Vì sao lại không giết? Tịch thu tất cả, họ không thể lý giải được.

Lục Thất nhìn lướt qua một lượt, bình tĩnh nói:
- Bổn vương thấy không thể là một Cán Châu, mà càng nhiều lãnh thổ nữa. Nếu chúng ta giết đại hộ, vậy thì sau này tiến quân càng nhiều châu huyện, sẽ dẫn tới sự đối kháng kịch liệt, cho các đại hộ con đường lui có thể bảo đảm tính mệnh và tài sản. Họ không muốn cá chết lưới rách.

Các tướng soái có rất nhiều người hiểu mà đồng tình, cũng có người không hiểu thì ngây người ra, sau đó cũng gật đầu. Lục Thất bật cười, hắn sớm đã biết cuối cùng vì sao đạt được thiên hạ có thể ngồi vững được, phần lớn không phải là dũng tướng thiện chiến. Tư duy của mãnh tướng chính là thích nghĩ chuyện và làm chuyện bá đạo, thích có được lợi ích trước mắt.

Tiếp theo là chia quân quy thuận, đều lấy quân doanh làm đơn vị quy thuận, các tướng soái nhận được công văn quân lệnh của Lục Thất liền đi nhận quân doanh sở thuộc. Có quân doanh tạm thời thiếu mất hai vị chủ tướng, đều có tướng sỹ có công Cán Châu đều bạt lên đảm nhiệm.

Chia quân quy thuận bận rộn cả hai ngày, tiếp theo là lập quân đồn điền. Tiêu Tri Sơn từ Tô Châu tới đã trở thành đồn điền sứ Cán Châu. Tiêu Tri Sơn tới Tô Châu không bao lâu, sẽ theo quân tây chính tới phía bắc, bổ nhiệm tham quân chính sự của Tuyền Châu. Hiện tại lại được Lục Thất điều đi nhậm chức ở Cán Châu, ủy thác trọng trách.

Đồn điền Cán Châu có thể nắm được thực quyền của mấy vạn tướng sỹ. Lục Thất không muốn để Tiêu Tri Sơn trở thành Thích sử Cán Châu. Một là Tiêu Thị rất dễ bại lộ. Hai là ở Cán Châu thực quyền của Thích sử không bằng Đồn điền sứ.

Sau khi chia quân, các quân bắt đầu chiếm cứ các huyện Cán Châu với quy mô lớn. Chủ soái các quân đều nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh của Lục Thất, nghiêm chỉnh quản lý quân lực không được làm bậy. Lúc này không được trở thành tấm gương giết gà dọa khỉ nhất.

Lượng lớn đại hộ bắt đầu hoảng sợ cơn ác mộng. Quy thuận sẽ được ngân khế mua ruộng, không quy thuận lập tức bị quân lực chiếm giữ, sau này dù có nói thế nào cũng phải lấy của cải bị áp giải đi. Còn nếu mạnh dạn dùng vũ lực phản công, cứ xem như không bị giết chết, cũng sẽ mất tất cả, trở thành phạm nhân, bị áp giải đi Cát Châu.

Đại hộ rơi vào ác mộng khóc lóc thảm thiết. Dân thường vừa mừng vừa lo được thông báo có thể được chia đất, nhưng lại được ruộng ở đất khác, cũng chính là nói dân thường không có đất nếu muốn có ruộng đất thì phải di dân đi tới huyện thành chỉ định nhập hộ lấy ruộng.

Cán Châu nhanh chóng xảy ra phong trào di dân quy mô lớn. Người dân không có đất đưa gia đình đi lĩnh ruộng đất. Lục Thất dùng đất khác thụ điền để dụ dỗ, phá vỡ hoàn toàn thế lực tông tộc của Cán Châu. Thế lực đại hộ và văn sỹ danh tiếng bị ảnh hưởng.

Di dân tới vùng đất mới sinh sống, là thoát khỏi sự sợ hãi địa chủ và lão gia, chỉ cần nhớ lòng tốt của Tấn Vương, là Tấn Vương nhập chủ khiến cho họ có được ruộng đất.

Trong vòng 10 ngày, gần mười nghìn đại hộ bị trục xuất ra khỏi Cán Châu. Hầu như đều là trục xuất toàn tộc. Đại hộ không bị trục xuất đều khiêm tốn làm người, cũng ngầm kích động tạo phản, nhưng nhanh chóng bị phát hiện, người có thể hiệu triệu nhanh chóng giảm đi. Trước đây Điền Bành Vũ Phu hô hào kêu gọi, không ngờ rất nhiều bị rời đi, nhà cũ nát đã có di dân lạ vào ở. Di dân lạ nhận ra sự bài bố của đại hộ lạ, chỉ biết nghe theo quan gia Tấn Vương.

Quân đồn điền cũng đã được thành lập trong vòng 10 ngày, số dân không ngờ đã đạt tới hơn sáu mươi nghìn người. Bởi vì Cán Châu thực thi quân điền ưu đãi, quân điền có người trồng hộ. Quân đồn điền chủ yếu dùng chính là ruộng của quân hộ. Quân hộ có thể khi cần nhân lực thì được quân lực của quân đồn điền. Điều đó cũng chính là nói người trong quân không được để ý tới ruộng của nhà mình, cũng khả năng thu hoạch được. Hơn nữa còn chia theo tỷ lệ 4:6, 6 phần giao cho quân lương, 4 phần thuộc của mình.

Ưu đãi của quân điền, để di dân hát hiện trở thành lợi thế của quân nhân, rất nhiều dân thường chủ động ứng mộ nhập quân, khiến cho quân đồn điền vốn thành lập ba mươi nghìn dưới sự phê chuẩn của Lục Thất đã tăng lên tới sáu mươi nghìn.

Quyển 4 - Chương 64: Đi tuần

Mười ngày sau, sứ thần Sở quốc và sứ thần Tấn quốc cùng đến Cán Châu, cầu kiến Tấn vương thương lượng, Lục Thất căn bản không thèm gặp, sai người nói với sứ thần Sở quốc, hắn vốn không có ý chiếm Cán Châu, nhưng Sở quốc phát binh trước gây oán, cho nên Tấn quốc chỉ có thể ăn miếng trả miếng cắn một ngụm, về sau như thế nào, sẽ không có ước định gì cả, nếu như Sở quốc vẫn muốn đánh, cứ việc đến, sứ thần Sở quốc chỉ có thể quay về.

Mười một ngày sau, Tân Cầm Nhi chuyển tới hồi đáp của Việt quốc, Việt quốc đồng ý toàn bộ điều kiện của Tấn quốc, Lục Thất nhìn điều kiện liên hôn với quận chúa Nhạn Thê, rất là ngạc nhiên, hắn không biết có điều kiện này.

Tân Cầm Nhi đề nghị ban cho quận chúa Nhạn Thê một huyện, còn cấp cho một ngìn tướng sĩ tùy gả ruộng đất để trấn an, khiến cho triều đình và quý tộc Việt quốc hiện nay, nhìn thấy Tấn vương cực kì thiện đãi quận chúa và tướng sĩ Việt quốc.

Lục Thất còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ đồng ý, kì thật, sắc phong Tây Vương phi, sau khi Tân Cầm Nhi không cần, Lục Thất thầm nghĩ cấp cho Ninh Nhi, nhưng hiện tại cũng là cấp không được.

Lại năm ngày sau, tình hình Cán Châu cơ bản đã chỉnh lí xong, An Viễn Quân đóng quân tại huyện Hưng Quốc, Chương Vũ quân còn đóng tại huyện Kiền Hóa, cũng là chỗ của Quảng Xương quân phủ, Nam Khang quân liền đóng quân ở huyện Nam Khang, Tây Sơn quân đóng quân tại huyện Vu Đô, ngoài Nam Khang quân và Tây Sơn quân, mỗi nơi đều có một ngàn quân đi huyện Hưng quốc và huyện Kiền Hóa, tăng cường quân lực phòng ngự của tiền tuyến.

Lục Thất biết mình nên rời đi, hắn cũng nghĩ qua lúc ấy không rời khỏi Tấn quốc, im lặng đón người nhà rời khỏi Giang Ninh, nhưng sau khi hắn suy nghĩ cẩn thật không dám làm liều, bây giờ Đường hoàng thế nào cũng tăng cường giám thị Ngô Thành quận chúa phủ, hắn không nắm chắc có thể bảo toàn người nhà thuận lợi chạy trốn, có lẽ Tiêu thị có thể giúp đỡ, nhưng cũng không phải là chuyện có thể nắm chắc mười phần.

Lục Thất không muốn vì lỗ mãng mà xảy ra chuyện ăn năn cả đời, với lại thế lực của hắn hiện nay, vẫn là không có cách nào chân chính chống lại đươc Đường quốc và Chu quốc, kẻ địch hiện giờ là Sở quốc và Việt quốc, đó đã là cực hạn mà Tấn quốc có thể thừa nhận được.

Lục Thất rời khỏi Cán Châu, từ huyện Thụy Kim Cán Châu trực tiếp đi vào huyện Trường Thinh nha phủ Thinh Châu, hợp lại với đội ngũ của quận chúa Vân Khê, bắt đầu chu du khắp lãnh thổ Tấn quốc.

Thinh châu là nơi có nhân khẩu ít nhất trong tất cả các châu thành của Tấn quốc, được gọi là Mân Tây, mới có hơn bảy vạn người, còn không bằng cả Cán huyện của Cán Châu, cho nên chỉ có ba huyện thành, là huyện Trường Thinh, huyện Hoàng Liên và huyện Tân La, huyện Trường Thinh với tư cách là thủ phủ của châu, mới có hơn ba vạn người, Thinh Châu vốn được thành lập không lâu, đất rộng người thưa.

Lục Thất ở huyện Trường Thinh tiếp kiến huyện lệnh, huyện lệnh Trường Thinh cũng là quan lại ban đầu giữ chức ở Thanh Nguyên quân, Thinh Châu không trọng yếu, quan lại được Tiêu thị tiến cử không cần phải đảm nhiệm Thinh Châu, nhưng huyện úy lại là do quan tướng chuyển đến đảm nhiệm, Lục Thất chủ yếu chính là gặp một chút huyện úy Trường Thinh.

Lưu lại một ngày ở huyện Trường Thinh, Lục Thất đáp ứng Huyện úy Trường Thinh ngày sau sẽ dời năm vạn dân nhập hộ vào Thinh Châu, Huyện úy Trường Thinh vui sướng khấu tạ, lần này gặp Tấn vương, Huyện úy Trường Thinh thăng chức tham quân chính sự, tạm thời quản lí toàn bộ quân chính Thinh Châu.

Ngày kế, Lục Thất khởi hành đi huyện Hoàng Liên, khi tiếp kiến nhóm quan huyện, Huyện úy Hoàng Liên thăng chức làm Thinh Châu tả đô úy, tạm thời chưởng quản quân chính huyện Hoàng Liên, rời huyện Hoàng Liên đi huyện Tân La, huyện úy Tân La được đề bạt làm Hữu Đô úy Thinh Châu.

Sau khi đoàn người Lục Thất đi vào Chương Châu, Chương Châu so với Thinh Châu thì thịnh vượng hơn nhiều, có hai mươi vạn nhân khẩu, Tuyền Châu ở lân cận có gần ba mươi vạn nhân khẩu, có thể nói là Thanh Nguyên quân chiếm cứ Tuyền Châu và Chương Châu, có thể cai quản hơn mười năm, thực không dễ.

Đợi Lục Thất tới Chương Châu mới biết được, Chương Châu và Tuyền Châu tám năm trước tổng cộng mới có ba mươi vạn nhân khẩu, là thời điểm Sở quốc diệt Nam Việt quốc, có mười vạn dân chạy trốn binh hỏa chiến tranh trốn vào Chương Châu, nhưng tiết độ sứ của Thanh Nguyên quân rất là ham muốn hưởng thụ, chỉ muốn dùng tài lực nuôi bốn vạn quân thường trực, trong đó có một vạn là thủy quân, một vạn là quan quân, chỉ có hai vạn là quân chiến đấu.

Lục Thất đến Chương Châu, muốn gặp nhất đương nhiên là tướng soái ba vạn quân đóng tại đây, hiện giờ hai người Triệu Lâm và Vương Kiếm hẳn là đã đến Chương Châu đảm nhiệm đóng quân, mà Chu Vân Hoa và Lý Xuyên đều đã trở thành chủ soái của một vạn quân, thuộc chỉ huy của Hổ Bí quân phủ.

Chương Châu và Thinh Châu giống nhau, cũng là ba huyện, nhưng là địa vực của Chương Châu nhỏ hơn một nửa so với Thinh Châu, nhưng được tán dương là vùng đất giàu có lắm cá nhiều gạo, cho nên Chương Châu là vùng tranh chấp của binh gia.

Ba vạn quân chủ lực của Tấn quốc trú đóng tại khu vực huyện Hoài Ân, phía nam của huyện Hoài Ân chính là Lĩnh Nam, hiện nay thuộc đất Sở quốc, nha phủ Chương Châu là huyện Chương Phố, mà cũng còn có ba ngàn thủy quân Long Khê đóng quân tại đây, mà huyện Long Khê là một trong những huyện của Chương Châu, nằm ở phía đông huyện Chương Phố.

Đoàn người Lục Thất vào Chương Châu đến thẳng huyện Hoài Ân, chỉ là vùng biên giới giữa Chương Châu và Thinh Châu đường xá không bằng phẳng, đường lớn không được tu sửa, một đường đi rất gập ghềnh xóc nảy.
Lục Thất trên đường đều không ngồi xe, hắn mặc một bộ kim giáp lên người, cùng Lãnh Nhung kề vai cùng đi, Lãnh Nhung cũng mặc một bộ minh quang giáp đô úy, ngựa của y và Lục Thất đều để đi bộ, địa phương khác nhau, rất dễ khiến một số người thủy thổ không quen.

Tinh thần Lãnh Nhung rất tốt, y làm trấn phủ sứ của Quảng Xương quân phủ, cũng là chủ quản uy phong cơ cấu tổ chức của Truân Điền quân, trên thực tế địa vị quyền lợi của y, còn ở phía trên chủ soái chư quân. Nhưng Lục Thất cần y trở về huyện Thạch Đại, y cũng vui vẻ trở về tiếp tục kiến công.

Hai nghìn Vân Khê vệ binh, hiện giờ tuyệt đối sùng kính trung thành một lòng một dạ với Lục Thất, bọn họ là hộ quân thân vệ của Tấn vương, mà châu vực và quân lực Tấn vương có, khiến bọn họ không nói ra lời, bọn họ đều biết tiền đồ đã quá lớn rồi, hơn nữa sự quan tâm của Tấn vương với bọn họ càng khiến cho bọn họ cảm động khắc sâu ở trong lòng.

Trong lúc đi, Lục Thất và Lãnh Nhung tùy ý nói chuyện, Lãnh Nhung hiện giờ ở huyện Thạch Đại cũng là thê thiếp rất nhiều, sau khi làm huyện úy, có người muốn kết thân để dựa cột, Tôn huyện lệnh và Đồng huyện thừa đều làm mai thiếp cho y, chính là Tân Cầm Nhi cũng thành bà mối, giật dây giúp y cưới một vị tiểu thư Tiêu phủ làm bình thê.

Lục Thất nghe xong những thay đổi của Lãnh Nhung, đương nhiên là rất cảm khái, hắn lúc đầu từ trong quân quay về quê hương, bởi vì kiếp sống quân nhân tạo thành tâm lý vặn vẹo, khiến hắn từng vô cùng muốn có rất nhiều nữ nhân, chỉ là sau khi có được, dần dần lại trở thành một loại gánh nặng tâm hồn, hắn không phải là cái loại nam nhân coi nữ nhân như tài vật, không muốn coi thiếp thất hầu hạ như là đồ vật có thể mang tặng.

Lục Thất đang đi đột nhiên dừng lại nhìn, ánh mắt của hắn nhìn về bên trái ngọn núi phía trước, ngọn núi đó mọc rất nhiều bụi cây, Lục Thất vừa ngừng lại, đoàn người tự nhiên cũng ngừng lại, đều nhìn về phía ngọn núi kia.

- Lãnh Nhung, ngươi có nhìn ra cái gì không?
Lục Thất mỉn cười hỏi.

Lãnh Nhung cũng đang nhìn, hồi bẩm
- Chủ thượng, ở đó hẳn là có người hoặc dã thú tồn tại, chúng ta đi đến, cũng không có dọa chim bay đi.

Lục Thất gật đầu, hờ hững nói:
- Trên ngọn núi kia có rất nhiều quân mai phục, ta nhìn thấy một chiếc mũ giáp ngụy trang bằng cỏ.
Lãnh Nhung giật mình gật đầu. Lục Thất lại nói
- Là quân mai phục có trang bị vũ khí, ta đang nghĩ, sẽ là lai lịch gì.

- Có phải là quân Sở lẻn vào, hoặc là sơn tặc, cùng cá lọt lưới của Thanh Nguyên quân.
Lãnh Nhung trả lời.

Lục Thất nhìn về phía ngọn đồi kia, lạnh nhạt nói
- Có lẽ, là quân chủ lực của Tấn quốc ta.

Lãnh Nhung biến sắc nói
- Quân lực của Tấn quốc, sẽ có kẻ làm phản sao?

Lục Thất gật đầu, nói:
- Ta chỉ là suy đoán, có thể biết ta đến Chương Châu, chỉ có ba vạn quân đóng ở Chương Châu, mà trong ba vạn quân đóng ở đây, có rất nhiều hàng binh của Thanh Nguyên quân, nơi này đã là phạm vi huyện Hoài Ân, có ba vạn quân Tấn tồn tại, mà Sở quốc ở châu lân cận chỉ có một vạn quân chủ lực đồn trú, có lẽ sẽ không xâm phạm chạy đến khiêu chiến.

Lãnh Nhung gật đầu, nhưng lại nói:
- Chủ thượng là từ Thinh Châu mà tới, sẽ không phải là ở Thinh Châu bên kia có thám báo của Sở quốc thăm dò được chủ thượng sẽ đi Chương Châu chứ.

Lục Thất gật đầu, nói
- Có khả năng đấy, đã có nhiều khả năng như vậy, vậy không thể đánh lung tung được, trước kêu gọi đầu hàng xem thử.

Sau khi hạ lệnh, hai ngàn vệ binh Vân Khê đột nhiên lùi về sau năm mươi mét, lựa chọn địa hình có lợi tiến vào phòng ngự chuẩn bị chiến đấu, hai nghìn vệ binh Vân Khê hiện giờ võ bị năm trăm cung tiễn binh, năm trăm đao thuẫn binh, một ngàn trường thương binh, chiến lực đã là tinh binh chính quy.

Một đội chính chạy lên ba trăm mét, hướng về phía đồi hô lớn:
- Các huynh đệ quân sĩ Tấn quốc ở đó nghe lệnh, Tấn vương chủ thượng của chúng ta giá đáo tuần tra Long Nguyên quân phủ, lệnh các tướng sĩ lập tức đi ra kiến giá.

Tiếng la vừa xong, ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng của các tướng sĩ, Lục Thất nhìn thấy lập tức điều khiển ngựa chạy lên đến phụ cận của vị đội chính kia, nhìn ngọn núi quát:
- Bổn vương Lục Bính giá đáo, chủ tướng dẫn quân là người nào, tại sao phải mai phục ở đây?

Tướng sĩ trên sườn núi lập tức đều quay đầu nhìn về một chỗ, đột nhiên chỗ được nhìn phát ra tiếng kim thiết giao tranh, tiếp theo xuất hiện loạn chiến kịch liệt, rõ ràng là đã xảy ra đấu đá nội bộ.

- Tướng sĩ trên núi nghe lệnh, không được chặn đánh kẻ đào tẩu, để hắn tự mình chạy ra
Lục Thất phát ra mệnh lệnh, âm thanh vang vọng.

Quyển 4 - Chương 65: Đối với kẻ phản bội

Thanh âm vừa rơi xuống, rất nhanh các tướng sĩ trên sườn núi đều di chuyển, tiếng gươm đao giao nhau chiến đấu kịch liệt cũng đột nhiên tan biến, rất nhanh một quan tướng toàn thân minh quang giáp từ trên sườn núi chạy nhanh xuống, chạy ra khỏi vùng cây cối, cách Lục Thất hơn mười mét, cúi người quỳ một chân xuống hành quân lễ.

- Thần đô úy hữu doanh Côn Thừa quân Vương Viễn Sơn khấu kiến Tấn vương chủ thượng, bẩm chủ thượng, là Hành quân Tư Mã Côn Thừa quân đánh lừa thuộc hạ, phục binh ở nơi này, hiện giờ phản tặc kia bị vây khốn ở trong quân rồi.
Tướng lĩnh cung kính hồi báo

Lục Thất chau mày, chủ tướng Côn Thừa quân chính là đại soái của Long Nguyên quân phủ hiện giờ, tên Trần Hạo, là xuất thân từ Dực Vệ công chúa phủ, nghe Tân Cầm Nhi giới thiệu qua, là do Phạm Hổ tiến cử trở thành chủ tướng Côn Thừa quân, lần này tây chinh được Tân Cầm Nhi lưu lại trấn giữ Chương Châu, Trần Hạo có lẽ là đáng tin cậy đấy.

Mà Vương Viễn Sơn này cũng xuất thân từ Dực Vệ công chúa phủ, đương nhiên cũng là đáng tin, Hành quân tư mã, Trung quân ngu hầu và Tả đô úy của Côn Thừa quân lại là xuất thân từ Mao Sơn Vũ Lâm Vệ, chính là hàng tướng của Trung Ngô quân, hành quân tư mã tên là Tôn Lỗi, Tả đô úy tên Cao Dương, trung quân ngu hầu tên Hoàng Vân.

Lục Thất phi thân xuống ngựa, ung dung bước nhanh qua, đến trước mặt Vương Viễn Sơn, nói:
- Đứng lên đi, bổn vương đi gặp Tôn Lỗi.

- Vâng
Vương Viễn Sơn đứng dậy cung kính đáp lời, cùng với Lục Thất lên núi, các tướng sĩ thấy Lục Thất đi tới, đều cung kính đứng tránh ra, Lục Thất ôn hòa gật đầu ra hiệu với xung quanh, không có bất kì phản ứng tức giận nào.

Đi thẳng tới chỗ nảy sinh tranh chấp, Lục Thất nhìn thấy ba thi thể, cùng với một quan tướng trung niên bị cô lập, quan tướng kia tay cầm đại đao, vẻ mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Lục Thất đang đi tới, đây là một chiến tướng rất dũng mãnh thiện chiến.

Lục Thất bình thản nhìn Tôn Lỗi, lạnh nhạt nói:
- Ngươi hẳn là không phải người ngu, vậy mà lại ngu xuẩn đến mức dùng tướng sĩ của bổn vương đi phục kích bổn vương, bổn vương liếc mắt liền nhìn thấy dấu hiệu mũ giáp của tướng sĩ.

Tôn Lỗi cắn răng hung ác nhìn chằm chằm Lục Thất. Lục Thất lại lạnh lùng nói:
- Ngươi nên biết, Ngư Hoa Hiên tướng quân đã là đại soái của Hổ Bí quân phủ Tấn quốc, ngươi xuất thân là quan tướng Lang Phong quân, vì sao còn muốn phản bội bổn vương.

- Con chó Ngư Hoa Hiên kia mới nguyện ý phản bội Việt quốc, Tôn Lỗi ta há là cái loại cẩu tặc kia.
Tôn Lỗi ngữ khí hung ác trả lời.

Lục Thất lạnh lùng nhìn lão ta, nói:
- Ngươi là Hành quân tư mã, hẳn là xem qua quân báo, Việt quốc sau khi Võ Thắng quân bị diệt, đã hướng bổn vương xưng thần, tự giáng thành Thân vương khai phủ, đã là hạ thần của Tấn quốc, ngươi còn nói không muốn phản bội Việt quốc, Việt quốc đã là một bộ phận của Tấn quốc, ngươi hiện giờ phản bội, cũng là phản bội Việt quốc.

- Nói bậy, Việt quốc chính là Việt quốc, chính là xưng thần rồi, vẫn là Việt quốc.
Tôn Lỗi phẫn nộ phản bác.

Lục Thất cười lạnh, nói:
- Việt quốc hiện giờ chỉ có mấy nơi Hồ Châu, Việt Châu và Hàng Châu, quân lực liền chỉ còn lại nhóm huân quý cầm giữ cái phủ quân gì đó, mà Tấn quốc thì sao, sau khi đánh bại Võ Thắng quân, Hổ Bí quân phủ đã có chín vạn binh, Tấn Vương quân phủ có năm vạn quân, Long Nguyên quân phủ có ba vạn quân, hiện giờ bổn vương chiếm giữ Cán Châu, ở Cán Châu thành lập Quảng Hưng quân phủ, có mười lăm vạn quân, ngươi nói Việt quốc có thể tồn tại được bao lâu?

Tôn Lỗi cắn răng hung ác nhìn chằm chằm Lục Thất, tướng sĩ xung quanh cũng là kinh ngạc nhìn Lục Thất, bọn họ căn bản không biết tình hình Cán Châu như thế nào, chỉ biết ba vạn quân lực Long Nguyên quân phủ được điều đi Cán Châu tham chiến, kết quả là thắng lợi.

Hiện giờ mới biết, Tấn quốc ở Cán Châu vậy mà có mười lăm vạn quân lực, nếu như đem tất cả quân lực của Tấn quốc gộp lại, Tấn quốc đã có ba mươi hai vạn đại quân, mà Vương Viễn Sơn thuộc loại tướng sĩ tây chinh Tô Châu, lại biết, Tô Châu và Thường Châu chỗ đó còn có bao nhiêu quân lực đâu.

- Nghe thấy thật là nhiều nha, vậy sao ngươi không tiêu diệt Việt quốc đi, lại là để Việt quốc tồn tại tiếp?
Tôn Lỗi châm chọc phản bác.Lục Thất lắc đầu, hờ hững nói:
- Bổn vương dùng binh, rất ít nguyện ý bá đạo xuất chiến, chiến lược giết địch một ngàn, tự tổn thất tám trăm, bổn vương cảm thấy không đáng, bổn vương có thể vội vàng tiêu diệt Việt quốc, nhưng là cái giá phải trả cho vội vàng sẽ là hao binh tổn tướng, công thành chiến là rất bất lợi, nếu bổn vương đã chiếm được Việt quốc xưng thần, vậy nên từ từ giải quyết, mà không cần phải bức bách khiến cho Việt vương hung hãn đối chiến dẫn đến cá chết rách lưới..

Tuy nhiên bổn vương cũng thừa nhận, là cố kị Sở quốc uy hiếp, một khi đại quân đi tiêu diệt Việt quốc, hậu quả sẽ để Sở quốc thừa cơ đột kích, cho nên bổn vương tiếp nhận Việt quốc xưng thần, ngược lại lệnh cho Chương Võ quân thừa cơ đột kích Cán Châu, tám vạn đại quân Sở quốc từng đột kích Kiến Châu, bởi vì Võ Thắng quân đã bị diệt, không thể không lui về Phủ Châu, sau khi phát hiện Cán Châu bị công chiếm, phát binh đi đoạt lại, triển khai một trận chiến công thành với Chương Võ quân ở huyện Kiền Hóa, kết quả Sở quốc công thành tổn thất một vạn năm nghìn quân, mà tướng sĩ Chương Võ thủ thành quân tổn thất ba nghìn, sau đó mười vạn viện quân tiến vào Cán Châu, quân Sở không thể không vứt bỏ Cán Châu chạy về Cát Châu.

Tôn Lỗi từ thần sắc dữ tợn chợt chuyển thành cười khổ, không ngờ gật đầu nói:
- Ngươi thật lợi hại, ngươi so với con chó Ngư Hoa Hiên kia còn thiện chiến hơn nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ khuất phục ngươi, sau ta sẽ còn có người muốn mạng ngươi.

Lục Thất cười nhạt, bình thản nói:
- Người muốn giết bổn vương, đương nhiên sẽ có rất nhiều, nhưng ngu xuẩn như ngươi sẽ rất ít, Việt quốc đã xưng thần với bổn vương, thần tử của Việt quốc chính là thần tử của bổn vương, coi như là không phục bổn vương, ở dưới tình hình thu được càng nhiều hơn so với trước kia, ám sát bổn vương còn có ý nghĩa gì, như ngươi như vậy, coi như là giết được bổn vương, Việt vương hiện giờ có thể cho ngươi cái gì? Sẽ để cho ngươi trở thành Binh bộ thượng thư sao? Vẫn sẽ tín nhiệm, để cho ngươi trở thành thống soái ba vạn đại quân sao.

Tôn Lỗi buồn bực nói:
- Mỗ chính là muốn giết ngươi, đi chết đi.

Trong tiếng rống giận, Tôn Lỗi chạy nhanh về phía trước, uy mãnh vung đao nhìn về phía Lục Thất, Vương Viễn Sơn vội vàng chạy lên đón đầu, tướng sĩ xung quanh cũng gầm lên giận giữ chỉ huy binh lính nhào lên bao vây tấn công. Lục Thất sừng sững đứng nhìn, mắt thấy Tôn Lỗi chết thảm trong vòng vây.

Tôn Lỗi vừa chết, Vương Viễn Sơn quay lại đến trước mặt Lục Thất hành quân lễ, Lục Thất hỏi:
- Đến bao nhiêu tướng sĩ?

- Bẩm chủ thượng, đến năm nghìn tướng sĩ, thuộc hạ là nhận quân lệnh của đại soái, mới cùng doanh tướng khác ứng lệnh xuất quân, Tôn Lỗi nói là phát hiện quân Sở lẻn vào.
Vương Viễn Sơn cung kính hồi đáp.

- Ngươi không nhìn thấy quân hiệu hộ quân của bổn vương sao?Lục Thất thản nhiên hỏi.

Vương Viễn Sơn cười khổ, nói:
- Thuộc hạ nhìn thấy, cũng nghi ngờ hỏi, nhưng là Tôn Lỗi nói, là quân Sở giả mạo tập kích bất ngờ.

Lục Thất vừa nghe liền cười, gật đầu nói:
- Không trách được ngươi, Tôn Lỗi đã chết, các tướng sĩ khác có quan hệ thân cận với Tôn Lỗi, không được liên lụy truy tội, nếu truy tội, ngươi cũng có tội.

- Vâng, thuộc hạ biết tội.
Vương Viễn Sơn cung kính đáp lại.

Lục Thất gật đầu nói:
- Hôm nay ngươi cũng là có công đấy, đợi mấy ngày nữa, sẽ lại luận công cho ngươi.

- Vâng! Tạ ơn chủ thượng tín nhiệm.
Vương Viễn Sơn cung kính trả lời.

Lục Thất gật đầu, Vương Viễn Sơn do dự một chút, cung kính nói:
- Chủ thượng, chuyện ác lần này không có quan hệ với đại soái Trần Hạo, quân lệnh của đại soái là điều doanh quân, trên thực tế đã kìm chế hành vi làm bậy của Tôn Lỗi, ví như điều thuộc hạ xuất quân, mà không phải là tả doanh đô úy Cao Dương.

Lục Thất gật đầu, chuyển lời hỏi:
- Hai vị chủ soái Triệu Lâm và Vương Kiếm thế nào rồi?

- Triệu tướng quân và Vương tướng quân mỗi bên dẫn một vạn tướng sĩ đến Chương Châu, đã đóng quân tiếp nhận nhiệm vụ phòng vệ, hai vạn quân lực ban đầu đã dời đi Tấn An Phủ.
Vương Vin Sơn trả lời.

Lục Thất gật đầu, hắn cố ý đem rất nhiều hàng binh Thanh Nguyên quân điều đến Tấn An Phủ, lại đem một bộ phận hàng binh của Võ Thắng quân và tướng sĩ Phủ Châu, cộng thêm tướng sĩ Ninh Quốc của Triệu Lâm và Vương Kiếm hợp thành hai vạn quân khai trú Chương Châu, mục đích là tăng cường khống chế ổn định đối với Chương Châu.

Lúc này, quan tướng của quân doanh khác cũng chạy tới tụ hợp lại, cung kính quỳ gối hành quân lễ với Lục Thất. Lục Thất ôn hòa trấn an vài câu, sau khi hạ lệnh xuất phát, năm nghìn tướng sĩ trở thành hộ quân tiên phong, hợp lại với Vân khê vệ cùng đi đại doanh quân phủ.

Tấn vương giá lâm làm chấn động Long Nguyên quân phủ, nhất là nghe nói suýt nữa đã tạo thành đại họa hành thích Tấn vương, khiến cho tướng sĩ Long Nguyên quân phủ kinh hoàng, khi đại soái Long Nguyên quân phủ Trần Hạo ra nghênh tiếp, cung kính quỳ xuống hành lễ xin thỉnh tội

Lục Thất cười đỡ dậy, cùng tiến vào đại doanh, trong lúc đi, Trần Hạo giải thích sau khi nhận được quân báo Tấn vương đến tuần tra, là Hành quân tư mã Tôn Lỗi chủ động xin đi tiếp giá, Trần Hạo cho rằng Tôn Lỗi là muốn lấy lòng Tấn vương nên cũng không phản đối xuất quân đi nghênh giá, huống hồ Tấn vương đến tuần tra là cơ mật, cho nên cũng không có thông báo cho các tướng sĩ.

Tôn Lỗi vừa chết, Tấn vương không hề truy tội cho bất cứ tướng sĩ nào, khiến cho trên dưới Long Nguyên quân phủ lâm vào vui mừng tiêu sầu, mà Tấn vương trí tuệ và dũng cảm mưu trí có thể chuyển nguy thành an, cùng những lời nói với Tôn Lỗi, khiến các tướng sĩ trong sùng bái còn có khiếp sợ, không ngờ Tấn quốc vậy mà có nhiều quân lực như vậy, so sánh ra, quân lực của Long Nguyên quân phủ vẫn kém hơn.

Sau khi cùng tất cả các tướng sĩ tụ hợp lại dự tiệc, Lục Thất cùng tướng soái của ba vạn quân tiến vào cùng thương nghị, mười vị tướng soái ngồi trong đại trướng, đều kính cẩn nhìn Lục Thất

Quyển 4 - Chương 66: Bổ nhiệm

Lục Thất mỉn cười nhìn thoáng qua, nhìn Vương Kiếm và Triệu Lâm, cười nói
- Bổn vương cũng chỉ có thể điều các ngươi đến đóng quân ở Chương Châu, nếu các ngươi cảm thấy không vui, kia chỉ có thể đi Cán Châu thôi.

Triệu Lâm nhìn Vương Kiếm, Vương Kiếm lắc đầu nói:
- Chủ thượng, thuộc hạ ở nơi này là được rồi, nếu như đi Cán Châu, vẫn là sẽ bị Đường quốc biết được, vậy sẽ ảnh hưởng đến bố cục sách lược xa thân gần đánh Đường quốc của chủ thượng.

Lục Thất vui mừng gật đầu nói
- Ở thế cục trước mắt bổn vương còn chưa thể trở mặt với Đường quốc, mà nguyên nhân chủ yếu không diệt nước Việt là vì Chu quốc, Tấn quốc hiện giờ có một Sở quốc là kẻ địch, đã là không dễ đối phó rồi, nếu như là Đường quốc và Chu quốc liên hợp với nhau đột kích chúng ta liền nguy rồi.

Nhóm tướng lĩnh bừng tỉnh gật đầu, Lục Thất tiếp tục nói
- Chu quốc là cường quốc, Chu quốc không muốn nhìn thấy nhất là kết quả phía nam đại giang thống nhất, cho nên bổn vương lưu lại Việt quốc, từ nay về sau Tấn quốc trước tiên phải quản lí theo nội chính, thao luyện được cường quân, sau đó sẽ đem tầm mắt nhìn về phía Sở quốc, chúng ta sẽ từng bước từng bước xâm chiếm Sở quốc, cho nên quân lực Chương Châu sẽ là khởi đầu tiến quân Sở quốc.

Các tướng soái hiểu ra gật đầu, Lục Thất nhìn đại soái Trần Hạo, hỏi:
- Trần tướng quân, lương thực của Chương Châu có thể nuôi được bao nhiêu quân?

- Chủ thượng, thu hoạch năm nay có thể nuôi được mười vạn quân, nhưng đất Chương Châu dễ bị tai họa từ biển, sang năm cũng không nói trước được.
Trần Hạo trả lời.

Lục Thất gật đầu, nói:
- Vậy liền chiêu mộ thêm hai vạn quân, ở Chương Châu này cũng dùng quân lực lập đồn điền.

Nhóm tướng soái gật đầu, Lục Thất nhìn Vương Viễn Sơn nói:
- Vương Viễn Sơn, ngươi thăng làm chủ soái Long Nham quân .

Vương Viễn Sơn sững sờ, vội đứng dậy đi ra, khụy gối khấu đầu theo quân lễ trước mặt Lục Thất, cung kính nói :
- Thần tạ ơn chủ thượng đề bạt.

- Ngươi ở nơi này trợ giúp cho Trần tướng quân, đã quen thuộc Chương Châu, bổn vương cũng biết ngươi là một tướng tài, cho nên dùng ngươi làm chủ soái một quân, cùng các chủ soái cùng ngồi đi.
Lục Thất ôn hòa nói.

- Vâng
Vương Viễn Sơn cung kính đáp lời, đứng dậy đi đến ngồi ở phái dưới Triệu Lâm.

Lục Thất lại nhìn về phía tả đô úy Côn Thừa quân Cao Dương, nói:
- Cao Dương, người thăng lên làm chủ soái Vân Tiêu quân.

Cao Dương nghe xong ngẩn người nhìn Lục Thất, nhưng rất nhanh liền vội vàng đứng dậy đi ra, khụy gối khấu đầu theo quân lễ trước mặt Lục Thất, cung kính nói:
- Thần Cao Dương tạ ơn chủ thượng đề bạt.

Lục Thất mỉn cười, nói:
- Đồng dạng lời như vậy, bổn vương cũng không lắm mồn nữa, tài năng của ngươi đảm đương được chủ soái một quân, đi ngồi cùng các tướng soái đi.

- Vâng, thần tạ ơn chủ thượng tín nhiệm.
Cao Dương trả lời thanh âm nghẹn ngào.

- Tín nhiệm? Ngươi nói như vậy chính là thối lắm, bổn vương được một sọt cá tươi, nhìn thấy trong đó có một con chết, liền cho rằng cá trong sọt đều chết hết, bổn vương có ngu xuẩn như vậy sao? Bổn vương có thể có ngày huy hoàng hôm nay là kết quả của biết bao nhiêu huynh đệ đồng tâm hiệp lực, ban đầu một số kẻ phản bội chết trong cuộc tập kích bất ngờ, hiện nay có kẻ còn nguyện ý phản bội, ta chỉ có thể mắng hắn một câu ngu ngốc, yên tâm đi, các huynh đệ trước từng giúp ta tập kích bất ngờ, ta đều có thể cho phú quý nữa, đi ngồi đi.

Lục Thất thô lỗ phản bác, cũng làm ra hứa hẹn.- Vâng! Thuộc hạ hiểu rõ.
Cao Dương cung kính đáp lại, đứng dậy đi đến ngồi cạnh Vương Viễn Sơn, Vương Viễn Sơn mỉn cười gật đầu chúc mừng hảo hữu.

Đến lúc này, mỗi một vị tướng soái trong trướng đều có phản ứng vui mừng thanh thản, lời bác bỏ thô lỗ và hứa hẹn của Lục Thất, cùng ở dưới hành vi phản bội của Hành quân tư mã Tôn Lỗi, còn tín nhiệm đề bạt Tả đô úy đồng dạng xuất thân, trở thành chủ soái của một quân, độ tín nhiệm tướng soái như vậy, khiến nhóm tướng soái cảm thấy thân thiết và an tâm bội phần.

Kết tiếp là thương thảo quốc sách cơ bản quân vụ và quản lí Chương Châu, Chương Châu hiện giờ thuộc tình trạng hai quân quản lí, không có bố trí châu chính, huyện lệnh của ba huyện đều là Tiêu thị tiến cử, chủ bộ và huyện thừa là nhân sĩ có tiếng ở bản địa, chính sự của mỗi huyện, chuyện trọng đại đều phải xin chỉ thị của đại soái Long Nguyên quân phủ.

Lục Thất trong cuộc thương thảo dùng danh nghĩa đồn điền bổ nhiệm trẩn phủ sứ Long Nguyên quân phủ,chuyên trách hiệp trợ quản lí sự vụ địa phương và quân lực đồn điền, các công việc ở địa phương, trực tiếp báo với trấn phủ sứ, các quân soái không được trực tiếp can thiệp các việc của huyện.

Ngoài ra lại đảm nhiệm chức chuyển vận sứ Long Nguyên quân phủ, chưởng quản toàn bộ quân nhu và quân hưởng của Long Nguyên quân phủ, Lục Thất bổ nhiệm Trung quân ngu hầu của Côn Thừa quân thành chuyển vận sứ, bổ nhiệm hữu doanh đô úy trong quân của Vương Kiếm thành trấn phủ sứ.

Lục Thất vốn là muốn bổ nhiệm Vương Kiếm, lúc trưng cầu Vương Kiếm cự tuyệt, y nói nguyện ý trị quân, không giỏi chuyện quản lí đồn điền, Lục Thất để y tiến cử người, Vương Kiếm liền tiến cử hữu doanh đô úy Vu Hải Khánh, kết quả Vu Hải Khánh vượt cấp đảm nhiệm trấn phủ sứ, tương đương với phó soái Long Nguyên quân phủ, chức quyền này, so với Vương Kiếm còn cao hơn.

Sau khi thương thảo việc đảm nhiệm chức vụ, Lục Thất hồi Vân Phủ vệ doanh nghỉ ngơi qua đêm, sau khi vào vệ doanh, Lục Thất nói với Lãnh Nhung:
- Dặn dò một chút, tăng cường canh gác, không được buông lỏng phòng ngự.

Lãnh Nhung nghe xong ngẩn người, vội vàng cung kính đáp:
- Vâng

Lục Thất nhìn y, lại hạ giọng nói:
- Ta không muốn đối phó với người nào, nhưng là không thể không đề phòng.

Lãnh Nhung im lặng gật đầu, đợi sau khi Lục Thất đi, tự mình đi an bài phòng ngự nghiêm mật, y không phải là một tên tướng quân chỉ biết võ dũng, Lục Thất tuy không nói phòng bị người nào, nhưng hắn vẫn biết. Hôm nay Lục Thất bổ nhiệm một hồi khiến cho bố cục quyền lực của Long Nguyên quân phủ phát sinh biến động cực kì lớn, rõ ràng nhất là quyền lực của đại soái Long Nguyên quân phủ bị đoạt mất rất nhiều.

Nguyên bản đại soái của Long Nguyên quân phủ, trên thực tế chính là tiết độ sứ một phương chưởng quản toàn bộ quân chính Chương Châu, nhưng là có chuyển vận sứ và trấn phủ sứ địa vị phó soái quân phủ, lại là phân đi quân nhu và quyền lợi can thiệp địa phương, quyền lực hiện nay của đại soái Trần Hạo, chính là chỉ huy binh quyền quân phủ, cùng quyền tổng chỉ huy Côn Thừa quân.

Lục Thất đẩy ra màn trướng đi vào quân trướng, trong quân trướng bày hai chiếc ghế trúc và giường trúc, tì nữ Bích Dao của Vân Khê nằm trên giường trúc, Vân Khê nằm trên giường trúc bên cạnh, trên đường đi, bệnh của Vân Khê vừa đỡ, tì nữ lại ngã bệnh, Vân Khê nhưng lại đối đãi như tỷ muội ruột, quan tâm chiếu cố Bích Dao, Vân Khê thiện tâm trọng nghĩa, lại là khiến cho trong lòng Lục Thất chân chính thích tiểu mỹ nhân này. - Chủ thượng đã trở lại

Vân Khê đứng dậy nghênh đón, dịu dàng chào hỏi.

Lục Thất mỉn cười gật đầu, Vân Khê tự nhiên đến gần, tay ngọc duỗi ra hầu hạ Lục Thất giải giáp cởi áo. Lục Thất trong lúc cởi giáp, ôn hòa nói:
- Trên đường rất vất vả, nàng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng để ảnh hưởng sức khỏe của mình.

- Chủ thượng yên tâm, thiếp đã nghỉ ngơi rồi. Chủ thượng mới là thật sự vất vả, vừa đến liền vội vàng đi làm việc nước.
Vân Khê nhu mì quan tâm nói.

Lục Thất cười nói:
- Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng có việc nước trì hoãn không được, nếu trì hoãn, có khả năng sinh ra biến cố, hiện giờ tốt rồi, ta có thể an tâm nghỉ ngơi.

Vân Khê ngập ngừng một chút, dịu dàng nói:
- Chủ thượng, tướng lĩnh phản loạn kia có phải là còn có đồng đảng không.

Lục Thất cười nhạt, nói:
- Ta không biết, nhưng dù là có đồng đảng hiện giờ cũng không dậy nổi sóng gió, Tấn vương ta mới là định hải thần binh chân chính của Long Nguyên quân phủ.

Vân Khê dịu dàng gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Thiếp đi múc nước.

- Nàng không được rời khỏi nơi này một bước, ta tự đi tắm.
Lục Thất ôn hòa nói, ngữ khí lại là không được làm trái, Vân Khê ôn nhu gật đầu.

Lục Thất mỉn cười đi ra ngoài, một lúc sau nhấc một thùng nước trở lại, để Vân Khê và tì nữ cũng tắm một chút, Vân Khê xấu hổ gật đầu, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn theo Lục Thất rời đi.

Cùng trong một đại doanh, trong một quân trướng khác, trên mộc án thắp một chiếc đèn dầu, đại soái Long Nguyên quân phủ Trần Hạo, vẻ mặt hờ hững ngồi trên ghế, trong tay nâng tách trà.

Trên một cái bàn gỗ khác, cũng là hai quan tướng ngồi đối diện, một là Vương Viễn Sơn, một là người trung niên mặc quân giáp giáo úy, bọn họ đều nhìn Trần Hạo, dường như đang đợi Trần Hạo nói gì.

- Viễn Sơn, ngươi cho rằng nên làm thế nào?
Trần Hạo nhìn Vương Viễn Sơn, cười nhạt hỏi.

Vương Viễn Sơn nhìn Trần Hạo nói:
- Thuộc hạ biết, Tấn vương chủ thượng là biến tướng cắt đoạt quyền hành của đại soái, thiết lập chức vụ chuyển vận sứ và trấn phủ sứ, đối với đại soái rất bất lợi.

Trần Hạo cười nhạt gật đầu, nói :
- Rất lợi hại, đến đây, liền ra tay khống chế nơi này, nếu như ta mà có cử động gì không phù hợp, chỉ sợ ở đại doanh này không có người nghe hiệu lệnh của ta nữa.

Vương Viễn Sơn lại gật đầu, nói:
- Uy vọng của Tấn vương chủ thượng đã là đi sâu vào lòng quân, đại soái so với Tấn vương chủ thượng không nói uy vọng, chính là thời gian thống lĩnh quân đội ở Chương Châu cũng ngắn ngủi, nếu như Tấn quốc không còn, đại soái có lẽ có thể trở thành Thanh Nguyên quân thứ hai trước kia.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau